ТОП 10:

Оформлення рукопису дипломної роботи 

Дипломна робота переплітається у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали і щоб їх неможна було виймати без пошкодження. В кінці роботи вставляється файл, який теж переплітається з роботою, в який кладуть відгук наукового керівника, зовнішню рецензію та CD-R компакт з електронним варіантом роботи.

Послідовність розділів для зшивання:

- титульний;

- індивідуальне завдання на підготовку дипломної роботи;

- анотація;

- зміст;

- вступ;

- основна частина (розділи і підрозділи);

- висновки (кінцева частина);

- список використаних джерел;

- додатки;

- файл (рецензія + відгук) + ксерокопія тезисів, наукової статті (при наявності).

Додаток 1

Приклад оформлення заяви на затвердження теми курсової роботи, комплексної курсової роботи, курсових проектів, дипломної роботи

 

Для 3-го курсу

 

Завідувачу кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес – процесами

Криворізького економічного інституту

________________________________

(П.І.Б.)

 

Студента(ки) 3-го курсу

напрям підготовки «Менеджмент»

денної (заочної) форми навчання

________________________________

(П.І.Б.)

 

ЗАЯВА

Прошу Вас закріпити за мною керівником курсової роботи ____________________________________ та затвердити тему роботи: «_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________».

 

 

_____________________ ______________________

дата підпис студента

 

Продовження додатку 1

 

Для 4-го курсу

 

Завідувачу кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес – процесами

Криворізького економічного інституту

________________________________

(П.І.Б.)

Студента(ки) 4-го курсу

напрям підготовки «Менеджмент»

денної (заочної) форми навчання

________________________________

(П.І.Б.)

 

ЗАЯВА

Прошу Вас закріпити за мною керівником комплексної курсової роботи ____________________________________ та затвердити тему роботи: «____________________________________________________________________».

 

 

_____________________ ______________________

дата підпис студента

Продовження додатку 1

 

Для 5-го курсу

 

Завідувачу кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес – процесами

Криворізького економічного інституту

________________________________

(П.І.Б.)

 

Студента(ки) 5-го курсу

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

денної (заочної) форми навчання

________________________________

(П.І.Б.)

 

ЗАЯВА

Прошу Вас закріпити за мною керівником курсового проекту спеціаліста (магістра) _________________________________ та затвердити тему роботи: «____________________________________________________________________».

 

 

_____________________ ______________________

дата підпис студента

 

Продовження додатку 1

 

Для 5-го курсу

 

Завідувачу кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес – процесами

Криворізького економічного інституту

________________________________

(П.І.Б.)

 

Студента(ки) 5-го курсу

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

денної (заочної) форми навчання

________________________________

(П.І.Б.)

 

ЗАЯВА

Прошу Вас закріпити за мною керівником дипломної роботи спеціаліста (магістра) _________________________________ та затвердити тему роботи: «____________________________________________________________________».

 

 

_____________________ ______________________

дата підпис студента

 

 


Додаток 2

Приклад оформлення індивідуального завдання для магістрів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

Факультет менеджменту та економічної кібернетики

 

Кафедра інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

Спеціальність 8.03060101“Менеджмент організацій і адміністрування”

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

 

________________________________

(підпис)

_______________________ 201___ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

На магістерську дипломну роботу

Студенту ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

денної (заочної) форми навчання

 

Тема роботи: ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

затверджена наказом директора інституту від “____” __________ 201__ р. №_____

Календарний план

Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи Підпис керівника про фактичне виконання
1. Розділ 1    
2. Розділ 2    
3. Розділ 3    
4. Розділ 4    
5. Підготовка вступу та висновків    
6. Оформлення чистового варіанту роботи    

Примітки

Порушення термінів завершення дипломної роботи є підставою для відрахування студента з інституту як такого, що не виконав навчальний план.

Продовження додатку 2

План магістерської дипломної роботи

Розділ 1 ______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 2_______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 3 ______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Розділ 4 ______________________________________________________________________________________________

(назва розділу)

___________________________________________________________________________________________________

 

Об'єкт дослідження: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Предмет дослідження: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

Мета дипломної роботи: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

 

У розділі 1 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

У розділі 2 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

У розділі 3 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

У розділі 4 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Завдання підготував

науковий керівник ________________________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“____” ______________ 201___ р.

Завдання одержав

студент ________________________ ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

“____” ______________ 201___ р.

Продовження додатку 2

Приклад оформлення індивідуального завдання для спеціалістів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.144.129 (0.012 с.)