ТОП 10:

Й курс - курсова робота з дисципліни: «Менеджмент» (6 семестр)Важливим етапом підготовки бакалавра напряму підготовки «Менеджмент» на денній та заочній формі навчання - є написання курсової роботи.

Виконання курсової роботи забезпечує виконання навчальної програми, заснованої на принципах безперервності, послідовності, науковості та практичної значущості. Цей процес передбачає систематизацію знань, формування необхідного рівня практичних вмінь.

Метою виконання курсової роботи є систематизація, поглиблення теоретичних знань з менеджменту для вирішення завдань організації практичної діяльності.

Для досягнення мети мають вирішуватися наступні завдання:

- поєднання теоретичних знань з розумінням практичних проблем, що стоять перед сучасними системами управління, організаціями;

- опрацювання літературних джерел та нормативно – законодавчих документів;

- відбір, систематизація та аналіз практичного матеріалу, оцінка результатів аналізу;

- проведення необхідних економіко – математичних розрахунків для оцінки поточного стану підприємства, прогнозування моделей подальшого розвитку;

використання сучасних інформаційних технологій.

4-й курс - комплексна курсова робота з дисциплін: "Операційний менеджмент", "Управління персоналом", "Організація виробництва підприємств ГМК", "Організація праці менеджера", "Організація управління підприємств ГМК", "Антикризове управління підприємством" (8 семестр)

Виконання комплексної курсової роботи заплановано учбовим планом у 8-му семестрі для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форми навчання .

Ціль комплексної курсової роботи: застосувати знання теоретичних основ організації управління промисловим підприємством, операційного менеджменту, управління персоналом, антикризового управління, інноваційного менеджменту, управління конкурентоспроможністю, інформаційних систем в менеджменті та продемонструвати вміння розробляти та приймати управлінські рішення в умовах ринкових перетворень, а також направлені на підвищення ефективності функціонування підприємства.

Основні завдання роботи - поглиблення теоретичних та практичних знань по курсах «Організація управління промисловим підприємством», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Антикризове управління», «Інноваційний менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю», «Інформаційні системи в менеджменті», “Економічна діагностика” та формування у студентів навиків проводити комплексний теоретико-аналітичний аналіз менеджменту, сучасного фінансово-економічного стану підприємства та розробляти рекомендації щодо вдосконалення організації управління підприємством, підвищення ефективності його функціонування в умовах ринкової економіки.

Таким чином, метою комплексної курсової роботи є поглиблення і закріплення набутих на лекціях і практичних заняттях теоретичних та практичних знань; розробка і поглиблення навичок самостійної роботи з літературними джерелами та матеріалами виробничої і економічної діяльності підприємства; вивчення стратегії розвитку операційних систем управління підприємством в ринкових умовах.

Вибір підприємства як об'єкта управління кожен студент може здійснювати самостійно в залежності від особистих нахилів і уподобань, а також доступу до матеріалів виробничої та господарської діяльності підприємства.

5-й курс - курсовий проект спеціаліста з дисциплін: "Стратегічний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "АРМ менеджера", "Менеджмент організацій", "Корпоративний реінжиніринг" (10 семестр)

5-й курс - курсовий проект магістра з дисциплін: "Стратегічний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Корпоративне управління" (10 семестр)

 

Навчальним планом підготовки магістрів та спеціалістів за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» передбачено опрацювання навчального курсового проекту. Розробка такого проекту є засобом перевірки рівня професійної придатності студентів до практичної роботи в сфері управління організацією і має на меті:

- розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та курсової діяльності для вирішення прикладних проблем управління організацією;

- розширення та поглиблення теоретичних знань за темою курсового проекту;

- адаптацію теоретичних моделей і сучасного передового досвіду управління організацією до умов діяльності конкретного підприємства;

- отримання практичних навичок колективної, так званої командної роботи при вирішенні управлінських проблем.

У широкому розумінні курсовий проект спеціаліста та магістра — це докладно обґрунтована фахівцями і належним чином оформлена прикладна, практично значуща пропозиція (або сукупність взаємопов'язаних пропозицій), яка має певну мету стосовно змін у діяльності конкретного підприємства.

Характерною рисою будь-яких проектів є їх практична спрямованість. Це означає, що головне їх завдання полягає у розробці та детальному обґрунтуванні суто прикладних пропозицій щодо вдосконалення управлінської діяльності конкретних суб'єктів господарювання. Отже, головними критеріями оцінки проекту є їх практична значущість і ступінь детальності опрацьованих тут пропозицій.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.006 с.)