ТОП 10:

ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ (КУРСОВОЇ) РОБОТИ 

Студент має право на самостійний вибір актуальної теми для дипломного (курсового) дослідження, яку він виносить на затвердження випускної кафедри. Рішенням кафедри тема затверджується або відхиляється з відповідним обґрунтуванням мотивів.

Вибрати тему дипломної (курсової) роботи можна з орієнтовної тематики дипломних (курсових) робіт, що є на кафедрі інституту. Кафедра має рекомендувати студенту тематику дипломної (курсової) роботи відповідно до проблематики науково-дослідної роботи кафедри згідно з комплексним планом її наукових досліджень.

Керуючись тематикою дипломних (курсових) робіт, затвердженою на кафедрі, студент обирає тему власної дипломної (курсової) роботи відповідно до своїх наукових і практичних ін­тересів.

При виборі теми дипломної (курсової) роботи необхідно враховувати, що в межах од­нієї форми навчання, як правило, не допускається виконання дипломної (курсової) роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами на одному і тому ж підприємстві .

Студент має право запропонувати власну тему дослідження, у роботі над якою він зможе максимально використати свої знання та практичний досвід з урахуванням того, що сформульована студентом тема дипломної (курсової) роботи:

- відрізняється від запропонованої тематики дипломних (курсових) робіт своєю новизною, є актуальною і перспективною;

- має зв'язок із конкретними господарськими планами і довгостроковими програмами і може бути виконана в умовах конкретного підприємства (установи, організації);

- впровадження результатів дослідження може мати значний соціальний, економічний або технічний ефект.

Після попереднього узгодження теми дипломної (курсової) роботи на кафедрі студент подає особисто заяву (додаток 1) на ім'я завідувача кафедри, на якій забезпечуватиметься наукове керівництво роботою. Кафедра у вигляді розпорядження затверджує тему курсової, дипломної роботи та наукового керівника.

Тема курсової роботи на 3-му, 4 курсі має бути затверджена на початку другого семестру.

Тема курсового проекту спеціаліста (магістра) на 5-му курсі обирається на початку учбового року.

Тема дипломної роботи має бути затверджена до початку державної екзаменаційної сесії не пізніше як за 5 місяців до моменту державної атестації.

Строки виконання всіх курсових та дипломних робіт визначаються навчальними планами підготовки фахівців.

Зміна теми дипломної (курсової) роботи допускається в окремих випадках за погодженням завідувача кафедри. Нова тема затверджується у встановленому порядку.

2. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

 

Робота над написанням курсової роботи на 3-му та 4-му курсі та курсового проекту спеціаліста та магістра відбувається впродовж визначеного навчальним планом семестру, її виконання регламентується рішеннями кафедри і складається з наступних основних етапів:

1. Вибір теми курсової роботи (курсового проекту).

2. Ознайомлення з літературними джерелами за темою курсового роботи (курсового проекту).

3. Складання плану курсової роботи (курсового проекту).

4. Проведення досліджень і написання тексту роботи.

5. Остаточне оформлення курсової роботи (курсового проекту).

6. Підготовка до захисту і захист курсової роботи (курсового проекту).

 

Після ознайомлення з літературою студент вже має певну думку про напрям свого дослідження і готовий до складання плану, який повинен мати вступ, 3 розділи (в свою чергу поділяються на кіль­ка підрозділів), висновки, список використаних джерел та за потреби додатки.

 

Наприклад:

План (курсових робіт та курсових проектів)

Вступ

Розділ 1. Назва першого розділу

1.1. Назва першого підрозділу 1-го розділу

1.2. Назва другого підрозділу

1.3. Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Назва другого розділу

2.1. Назва першого підрозділу 2-го розділу

2.2. Назва другого підрозділу

2.3. Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Назва третього розділу

3.1. Назва першого підрозділу 3-го розділу

3.2. Назва другого підрозділу

3.3. Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

План (дипломних проектів)

 

 

Вступ

Розділ 1. Назва першого розділу

1.1.Назва першого підрозділу 1-го розділу

1.2.Назва другого підрозділу

1.3Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Назва другого розділу

2.1.Назва першого підрозділу 2-го розділу

2.2.Назва другого підрозділу

2.3.Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Назва третього розділу

3.1.Назва першого підрозділу 3-го розділу

3.2.Назва другого підрозділу

3.3.Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Назва четвертого розділу

4.1.Назва першого підрозділу 4-го розділу

4.2.Назва другого підрозділу

4.3.Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

План роботи обов'язково погоджується з науковим керівником.

 

 

З метою забезпечення рівномірної роботи студента кафедрою на початку відповідного семестру розробляється і затверджується графік виконання курсової роботи (курсового проекту), який поетапно контролюється науковим керівником і кафедрою в цілому.

 

Типовий графік роботи над курсовою роботою (проектами) (3,4,5 курси) наведено в таблиці:

Календарний графік

підготовки курсової роботи (проекту) студентами

  № з/п     Зміст етапів Термін виконання етапів встановлюється згідно навчальних планів та графіку навчального процесу на навчальний рік
1. Вибір теми курсової роботи і подача на кафедру заяви на її затвердження  
2. Підготовка плану курсової роботи, затвердження його у наукового керівника  
3. Підготовка вступу та розділу 1 курсової роботи і висновків до розділу 1  
4. Підготовка розділу 2 курсової роботи і висновків до розділу 2  
5. Підготовка розділу 3 курсової роботи і висновків до розділу 3  
6. Чистове оформлення і реєстрація курсової роботи в переплетеному вигляді в деканаті  
7. Підготовка науковим керівником рецензії на курсову роботу  
8. Допуск кафедрою курсової роботи до захисту  
9. Підготовка студента до захисту (доповідь, демонстраційні матеріали)  
10. Захист курсової роботи  

 

 

Типовий графік роботи над дипломною роботою наведено в таблиці:

Календарний графік

підготовки дипломної роботи студентами 5-го курсу

  № з/п     Зміст етапів Термін виконання етапів встановлюється згідно навчальних планів та графіку навчального процесу на навчальний рік
1. Вибір теми дипломної роботи і подача на кафедру заяви на її затвердження.  
2. Підготовка плану дипломної роботи, затвердження його у наукового керівника. Погодження з науковим керівником індивідуального завдання на виконання дипломної роботи  
3. Затвердження індивідуального завдання на виконання дипломної роботи у завідувача кафедри  
4. Підготовка вступу та розділу 1 дипломної роботи і висновків до розділу 1  
5. Підготовка розділу 2 дипломної роботи і висновків до розділу 2  
6. Підготовка розділу 3 дипломної роботи і висновків до розділу 3  
7. Підготовка розділу 4 дипломної роботи і висновків до розділу 4  
8. Попередній захист дипломних робіт на кафедрі  
9. Підготовка науковим керівником відгуку на дипломну роботу  
10. Подання студентом дипломної роботи на перегляд завідувачу кафедри  
11. Зовнішнє рецензування дипломної роботи  
12. Чистове оформлення і реєстрація дипломної роботи в переплетеному вигляді на кафедрі  
13. Допуск кафедрою дипломної роботи до захисту  
14. Підготовка студента до захисту (доповідь, демонстраційні матеріали)  
15. Захист дипломної роботи в ДЕК  

 

Примітка:порушення студентом термінів подання заяви на затвердження теми дипломної роботи, затвердження індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому є підставою для відрахування студента з інституту як такого, що не виконує навчальний план.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.004 с.)