ТОП 10:

Критерії оцінювання дипломних робітКритерії оцінювання дипломної роботи є методичним засобом, що використовується ДЕК з метою виявлення відповідності професійних компетенцій студента вимогам освітньо-професійної програми. Вони передбачають аналіз рівня відображення в дипломній роботі професійних завдань, які виконуються на первинних посадах професіоналів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Підсумкову оцінку дипломної роботи визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. При цьому ДЕК може прийняти до уваги інформацію наукового керівника, відображену у його відгуку про процес підготовки дипломної роботи, а також експертну оцінку зовнішнім рецензентом.

Для підсумкового оцінювання дипломної роботи в Криворізькому економічному інституті застосовується 100-балова шкала. Отримана студентом підсумкова оцінка одночасно фіксується у протоколі засідання ДЕК у 4-баловій шкалі («відмінно», «добре», «задовільно» або «незадовільно»), а також у буквених символах ECTS («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»).

Основними умовами одержання оцінки є:

Відмінно. Дипломна робота виконана бездоганно, своєчасно, самостійно, забезпечує повне розкриття теми і містить елементи новизни. Теоретико-методологічна частина містить значний і різноманітний масив опрацьованих інформаційних джерел, критичний огляд наукової літератури, узагальнення і висновки, які дають змогу чітко визначити авторську позицію. Аналітична частина містить всебічні і глибокі дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Автор використовує сучасні аналітичні і методологічні інструментарії, представлені авторські висновки базуються на якісно опрацьованій статистичній інформаційній базі. Розроблені автором рекомендації мають практичну цінність, адекватні виявленим проблемам підприємства, містять розрахунки показників економічної ефективності проектних заходів та впливу їх результатів на основні техніко-економічні (фінансово-економічні) показники підприємства.

Відгук і рецензія позитивні. Доповідь логічна, повна, стисла, проілюстрована бездоганно оформленими наочними матеріалами. Відповіді на питання правильні, стислі, аргументовані.

Добре.Тема дипломної роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в роботі зустрічається порушення логіки у побудові дослідження, взаємозв’язку між підрозділами роботи. Аналіз літературних джерел зроблений поверхово, відсутні узагальнення, наукова полеміка, авторські висновки, посилання на першоджерела. Економічна діагностика підприємства проведена без застосування сучасного аналітичного інструментарію, на обмеженій інформаційні базі, відсутні чітко аргументовані авторські висновки. Подані у роботі авторські пропозиції не містять глибокого аналітичного обґрунтування економічної доцільності їх реалізації.

Відгук і рецензія позитивні, але містять окремі зауваження. Доповідь логічна, ілюструє знання теми дослідження. Наочний матеріал оформлений з деякими неточностями. Відповіді на питання в основному правильні. Студент добре знає предмет дипломної роботи.

Задовільно.Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають місце окремі недоліки змістовного характеру, відсутні узагальнення, авторські висновки. Назви окремих розділів не відповідають змісту, план дослідження не збалансований. Порушена логіка представленого матеріалу, змістовне наповнення окремих розділів не пов’язане між собою. В аналітичному розділі поверхово і переважно описово подана економічна діагностика підприємства, відсутні розрахунки, що дають змогу аргументувати зроблені авторські висновки. Конструктивна частина має описово-декларативний характер, пропозиції обґрунтовані непереконливо. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи .

Доповідь прочитана за текстом, студент не володіє окремими питаннями теми, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Наочні матеріали не відображають зміст виконаної аналітично-конструктивної частини.

Незадовільно.Нечітко сформульована мета дипломної роботи. Змістовне наповнення роботи не відповідає темі дослідження. Відсутня логіка у побудові дослідження, назви окремих розділів не відповідають їх змісту. Важко визначити ступінь самостійності виконання студентом представленої дипломної роботи. Відсутні посилання на використані джерела. Аналіз діяльності підприємства здійснено без відповідних розрахунків. Відсутній аналіз динаміки і тенденції функціонування галузі і підприємства. Порушена чи відсутня логіка запропонованих заходів з проведеним аналізом діяльності підприємства. Обґрунтування економічної ефективності запропонованих рекомендацій і пропозиції відсутні. Оформлення роботи має суттєві недоліки.

Доповідь не відображає змісту виконаної роботи, більшість відповідей на питання неточні або неправильні. Студент не володіє предметом дослідження. Наочні матеріали до захисту дипломної роботи відсутні.

Дипломна роботи до захисту не допускається.Дипломна робота подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Робота написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по інституту. Студент не володіє поданим матеріалом, не орієнтується в предметі дослідження. Необхідні джерела не опрацьовані. Дипломна робота виконана несамостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів. Не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена. Якщо за результатами попереднього захисту комісією було прийнято рішення про недопущення студента до захисту.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.002 с.)