ТОП 10:

Перегляд магістерських дипломних робіт завідувачем кафедри 

Дипломна робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається на перегляд завідувачу випускової кафедри.

У разі невідповідності дипломної роботи вимогам даних рекомендацій завідувач кафедри може рекомендувати її доопрацювання або ж поставити на засіданні кафедри питання щодо недопущення студента до захисту дипломної роботи в ДЕК. Відповідне рішення завідувача має бути затверджене на засіданні кафедри.

Захист дипломної роботи здійснюється студентом перед Державною екзаменаційною комісією на відкритому засіданні. Порядок захисту встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії».

Слід пам’ятати, що якість захисту дипломної роботи відображається в наступних критеріях:

-уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

Студент готує до захисту доповідь та демонстраційний матеріал (таблиці, рисунки). Сучасною формою презентації результатів дипломного дослідження є електронна презентація з використанням слайдів, підготовлених за допомогою Microsoft Office PowerPoint.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин. Доповідь має бути стислою, конкретною, з послідовним зверненням до демонстраційних матеріалів, які повинні детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, їх обґрунтованість та результативність. Під час доповіді слід коротко пояснювати зміст ілюстративних матеріалів.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, доступних джерел електричного струму. Електронні демонстраційні матеріли готуються разом з комплектом паперових матеріалів, які по одному примірнику подаються кожному члену ДЕК на форматі А4.

Зміст демонстраційних матеріалів студент має узгодити зі своїм науковим керівником. Між тим, обов’язково у складі демонстраційних матеріалів слід подавати динаміку основних техніко-економічних показників діяльності підприємства в аналізованому періоді, результати діагностування стану об’єкту дослідження, перелік і характеристику запропонованих автором управлінських рішень, їх результативність, зміну основних техніко-економічних показників з урахуванням наданих та обґрунтованих пропозицій. Орієнтовна кількість цих матеріалів може знаходитися в межах 6-10 аркушів. Зразок оформлення демонстраційних матеріалів представлено у додатку 11.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

— актуальність теми;

— мету дослідження;

— наявність проблем теоретичного і методологічного характеру, стосовно яких автором розроблялися гіпотези;

—результати аналізу об’єкту дослідження на базовому підприємстві, характер і глибину наявних проблем;

— науково-дослідницькі положення (наукові результати), які розроблені в дипломній роботі, їх змістовність, обґрунтованість, ефективність (рекомендується витратити до 70% часу доповіді).

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на запитання зачитуються відгуки наукового керівника і зовнішнього рецензента. На зазначені в цих документах зауваження випускник повинен дати аргументовані відповіді.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту дипломної роботи не повинен перевищувати 30 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день і оскарженню не підлягає.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з інституту, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту дипломної роботи може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання. Захищені дипломні роботи передаються на зберігання в архів інституту.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.006 с.)