Її місце і роль у навчальному процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Її місце і роль у навчальному процесіДисципліна “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є важливою складовою системи підготовки спеціалістів вищої школи, що зумовлено сучасною тенденцією до світової інтеграції, розширенням культурного та наукового обміну, росту міжнародного економічного співробітництва.

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літературу рідною та іноземною мовами.

Предмет:лексика, граматика і фонетика іноземної мови.

Роль: Курс іноземної мови є важливою складовою програми підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни сприяє розвитку творчого мислення, розширює світогляд, знайомить з культурою країн, мова яких вивчається, підсилює успішність соціалізації студентів. Студенти розвивають чуття мови, мовної здогадки, пам’ять у всіх її видах (аналіз, синтез, порівняння, умовивід), відбувається розвиток сенсорного сприйняття, мотиваційної сфери, вміння спілкуватися, таких рис характеру як працьовитість, воля, цілеспрямованість, активність, вміння вчитися.

Цілі навчальної дисципліни

- практична– формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

- освітня– формувати у студентів загальні компетенції (вміння й навички); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

- пізнавальна – залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

- розвиваюча– допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови;

- соціальна– сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися;

- соціокультурна –досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.


Зміст навчальної дисципліни та види діяльності студентів

Зміст дисципліниспрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою.

 

Зміст дисциплінирозкривається в темах:

1. Фонетичні норми іноземної мови.

2. Нормативна граматика іноземної мови.

3. Аудіювання та мовлення.

4. Читання.

5. Лексичний мінімум – 2000 лексичних одиниць.

· Категорії буття.

· Географічні, демографічні, економічні та політичні дані конкретної країни світу, мова якої вивчається, та України.

· Регіональні та соціальні відмінності між Україною і країною, мова якої вивчається.

· Лексика професійного спілкування.

· Лексика ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.

· Структура діалогу загальнонаукового характеру.

· Особливості діалогу професійно орієнтованого характеру.

6. Мовленнєвий етикет спілкування.

· Мовні моделі звертання, ввічливості, привітання, вступ до розмови, вибачення, погодження тощо.

· Мовно-культурологiчний аспект проведення переговорів, міжнародних виставок тощо.

· Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення презентацій.

7. Елементи усного та письмового перекладу інформації іноземною мовою.

8. Ділове листування.

9. Професійно орієнтовані джерела.

10. Електронні іншомовні джерела.


Зміст занять з дисципліни

Навчальний матеріал, який вивчається на I курсі, як на практичних заняттях так і під час самостійної роботи студентів, розподілений на два семестри.

№ пор. Тема та зміст лекції Кільк. годин Література
1.   2.   1 семестр Лексичний матеріал 1. My Biography 2. Our University 3. My Native City. Kyiv 4. Ukraine Читання текстів загальноеконо-мічного характеру зі словником. Граматичний матеріал 1. часи групи Simple. Активний стан. 2. Особові та присвійні займенники. 3. Типи запитань. 4. Модальні дієслова must, can, may, should, have to.     2 семестр Лексичний матеріал 1. Why I Study English 2. Higher Education 3. Great Britain 4. The USA Читання текстів загальноеко-номічного характеру зі словником. Граматичний матеріал 1. Часи групи Continuous. 2. Інфінітив, герундій, дієприкметник. 3. Неозначені та заперечні займенники.           Англійська мова. Частина 1. Навч. посібник ; За ред. Шапран Л.Ю., Куниці Л.І. – К.: Міленіум, 2003.-426с.   Англійська мова. Частина 2. Навч. посібник ; За ред. Шапран Л.Ю., Куниці Л.І. – К.: Міленіум, 2003.-572с.   Англійська мова Методичні вказівки до самостійної роботи над розмовними темами для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей заочної форми навчання. упор: Шапран Л.Ю., Чередні-ченко Г.А., Куниця Л.І.. – К: НУХТ, 2006, № 6780   Англійська мова. Частина 1. Навч. посібник ; За ред. Шапран Л.Ю., Куниці Л.І. – К.: Міленіум, 2003.-426с.   Англійська мова. Частина 2. Навч. посібник ; За ред. Шапран Л.Ю., Куниці Л.І. – К.: Міленіум, 2003.-572с.   Англійська мова. Методичні вказівки до самостійної роботи над розмовними темами для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей заочної форми навчання. упор: Шапран Л.Ю., Чередні-ченко Г.А., Куниця Л.І.. – К: НУХТ, 2006, № 6780

Поточний контроль

Контроль знань студентів здійснюється за результатами контрольної роботи та усної відповіді студента, згідно заданої тематики. В кінці семестру проводиться залік або іспит, мета яких – перевірити готовність студентів до користовування іноземною мовою в професійній діяльності.

Контрольні роботи

Протягом 3 курсу студенти повинні виконати 2 контрольні роботи (по 1 контрольній роботі за семестр).

Для виконання контрольних робіт треба розібрати та вивчити необхідний лексичний та граматичний матеріал, який заплановано опанувати у відповідному семестрі. Крім того, цей матеріал також пояснюється викладачем під час установчих занять. Виконані контрольні роботи відсилаються на адресу університету чи приносяться студентами особисто в ауд. В-210, де вони реєструються і даються викладачу на перевірку.

Кожне контрольне завдання подане у 10 варіантах. Студенти, чий номер студентського квітка закінчується цифрою:

 

1. виконують варіант №1

2. виконують варіант №2

3. виконують варіант №3

4. виконують варіант №4

5. виконують варіант №5

6. виконують варіант №6

7. виконують варіант №7

8. виконують варіант №8

9. виконують варіант №9

0 виконують варіант №10

 

На установчих заняттях викладач пояснює порядок виконання контрольних робіт і відповідний лексико-граматичний матеріал. Вдома студент доопрацьовує весь матеріал самостійно, використовуючи рекомендовану літературу.

 

 

Питання до заліку

Семестр

Лексичний матеріал

1. My Biography

2. Our University

3. My Native City. Kyiv

4. Ukraine


Граматичний матеріал

1. часи групи Simple. Активний стан.

2. Особові та присвійні займенники.

3. Типи запитань.

4. Модальні дієслова must, can, may, should, have to.

 

Захист контрольної роботи

Семестр

Лексичний матеріал

1. Why I Study English

2. Higher Education

3. Great Britain

4. The USA

Граматичний матеріал

1. Часи групи Continuous.

2. Інфінітив, герундій, дієприкметник.

3. Неозначені та заперечні займенники.

Захист контрольної роботи

Рекомендована література

1. Англійська мова. Частина 1. Навч. посібник ; За ред. Шапран Л.Ю., Куниці Л.І. – К.: Міленіум, 2003.-426с.

2. Англійська мова. Частина 2. Навч. посібник ; За ред. Шапран Л.Ю., Куниці Л.І. – К.: Міленіум, 2003.-572с.

3. Англійська мова Методичні вказівки до самостійної роботи над розмовними темами для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей заочної форми навчання. упор: Шапран Л.Ю., Чередніченко Г.А., Куниця Л.І.. – К: НУХТ, 2006, № 6780


Контрольна робота № 1

Варіант 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.018 с.)