СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИдля студентів спеціальностей
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

 

Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали
1. Аудиторна    
1.1. Лекція 1. Відвідування
1.2. Практичне, семінарське заняття 1. Відвідування
2. Захист виконаного домашнього завдання 0-1
3. Обговорення теоретичного та практичного матеріалу 0-2
4. Постановка та розкриття проблемного питання 0,5
5. Виконання навчальних завдань 0,5-1
6. Доповіді з рефератами, есе та їх обговорення
7. Тестування 1,5
8. Контрольна робота на занятті 1,5
2. Самостійна та індивідуально-консультативна робота Виконання та захист індивідуальних навчально-дослідних завдань:  
– підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,6
– вирішення (аналіз) конкретної юридичної ситуації з підготовкою аналітичної записки
– вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру (залежно від рівня складності) 1,5-3
– відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних дисциплін
– написання реферату, підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою
– пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою
3. Поточний моду­льний контроль Модульна контрольна робота 5 (х2)
4. Підсумковий контроль Підсумковий модульний контроль (екзамен)

 


СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ
ЗА ВИДАМИ РОБІТ

 

Форма роботи Вид роботи Бали
1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 10-40
2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 10-30
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності 1-15
4. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 0-4
2. Науково-дослідна 1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20
2. Участь в наукових студентських клубах («Феміда») 5-20
3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 5-15
4. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 5-15
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри 10-20
Разом   *

 

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ[††]

 

1. Поняття, предмет та метод договірного права.

2. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві.

3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів (складових).

4. Джерела договірного права України.

5. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів.

6. Поняття зобов’язання і договору, їх співвідношення.

7. Поняття підприємницького (господарського) договору та функції договору у підприємницькій (господарській) діяльності.

8. Класифікація договорів.

9. Форма підприємницького договору та наслідки недотримання форми договору.

10. Порядок укладення господарських договорів.

11. Зміст господарського договору.

12. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними.

13. Підстави та порядок внесення змін до договору.

14. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України.

15. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору.

16. Заміна осіб у договірному зобов’язанні. Випадки обмеження зміни осіб.

17. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань.

18. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних зобов’язань.

19. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

20. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання договірного зобов’язання.

21. Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

22. Застава як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

23. Притримання майна боржника як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

24. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань у сфері підприємництва за Господарським та Цивільним кодексами України.

25. Відшкодування збитків у разі порушення договірних зобов’язань. Співвідношення відшкодування збитків та неустойки.

26. Порядок стягнення неустойки в разі порушення умов договору.

27. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.

28. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

29. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення.

30. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

31. Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу.

32. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування.

33. Договір поставки, його сторони та істотні умови.

34. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

35. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

36. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС».

37. Договір міни: поняття та особливості.

38. Договір безоплатної передачі (дарування).

39. Приватизація державного та комунального майна в Україні.

40. Особливості укладання договору купівлі-продажу в процесі приватизації та його зміст.

41. Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, відповідальність за його порушення.

42. Поняття, предмет та зміст договору найму (оренди).

43. Загальна характеристика прав та обов’язків сторін за договором оренди.

44. Порядок визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за користування орендованим майном.

45. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) житла.

46. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання орендованого майна.

47. Підстави для відмови від договору оренди та розірвання договору оренди.

48. Види договорів найму (оренди). Поняття договору прокату та особливості правового регулювання.

49. Особливості оренди державного і комунального майна.

50. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.

51. Особливості договору фінансового лізингу.

52. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види.

53. Поняття та види договорів про виконання робіт.

54. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни та припинення.

55. Особливості договору підряду на капітальне будівництво.

56. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання результату робіт.

57. Істотні умови договору будівельного підряду.

58. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.

59. Загальна характеристики договорів про надання послуг. Відмежування договорів про надання послуг від договорів про виконання робіт.

60. Агентські відносини у сфері господарювання, сторони та предмет договору.

61. Поняття та зміст договору доручення.

62. Особливості договору комісії за законодавством України.

63. Договір консигнації.

64. Договір зберігання, його істотні умови та форма.

65. Спеціальні види зберігання: зберігання речей у готелях, камерах схову, охорона майна державними організаціями, нотаріусом тощо.

66. Особливості зберігання на товарному складі.

67. Договір страхування та його види.

68. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова сума; страхова премія; франшиза; суброгація.

69. Транспортні договори та їх види.

70. Поняття і види договору перевезення вантажів.

71. Істотні умови договору перевезення вантажів. Перевізні документи та їх види.

72. Договір перевезення пасажирів і багажу.

73. Договір транспортної експедиції, сторони та істотні умови.

74. Порядок виконання договору перевезення.

75. Поняття та загальна характеристика договору позики.

76. Договір позики та кредитний договір: порівняльна характеристика.

77. Поняття та істотні умови кредитного договору.

78. Права та обов’язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

79. Договір банківського рахунку.

80. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу.

81. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності.

82. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.

83. Договори про спільну діяльність.

84. Поняття договору простого товариства. Засновницький договір про створення юридичної особи.

85. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору.

86. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх види.

87. Порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічного договору.

88. Види зовнішньоекономічних договорів та особливості їх застосування в Україні.

89. Порядок застосування міжнародних догорів (конвенцій) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

90. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (вирішення спорів). Міжнародний комерційний арбітраж.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ[‡‡]
(останнє питання кожного екзаменаційного білета)

Скласти розгорнутий план договору (із зазначенням усіх істотних умов та необхідних реквізитів):

1. Договору контрактації сільськогосподарської продукції.

2. Договору страхування.

3. Договору підряду на капітальне будівництво.

4. Договору дарування.

5. Договору кредиту.

6. Договору зберігання майна.

7. Договору банківського рахунку.

8. Договору транспортного експедирування.

9. Договору міни (бартеру).

10. Договору про спільну діяльність.

11. Договору перевезення вантажу.

12. Договору купівлі-продажу.

13. Договору поставки.

14. Договору перевезення пасажирів і багажу.

15. Зовнішньоекономічного договору поставки.

16. Договору факторингу.

17. Договору позики.

18. Договору простого товариства.

19. Договору роздрібної купівлі-продажу.

20. Договору на створення і передачу науково-технічної продукції.

21. Договору енергопостачання.

22. Договору оренди житла.

23. Договору доручення.

24. Договору комісії.

25. Договору комерційної концесії.

26. Біржового договору.

27. Договору позички.

28. Договору оренди майна.

29. Договору зберігання на товарному складі.

30. Агентського договору.


ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ*

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Модульна контрольна робота з дисципліни «Договірне право»   Варіант 2   1. Перегляд у касаційному порядку рішень господарських судів належить до компетенції: а) місцевих господарських судів; б) апеляційних господарських судів; в) Вищого господарського суду; г) Вищого господарського суду і апеляційних судів. 2. Предметом договору контрактації можуть бути: а) Промислова продукція. б) Сільськогосподарська продукція. в) Продукція видобувних галузей промисловості. г) Сільськогосподарська техніка. 3. Гарантування продавцем протягом певного часу відповідності товарів певним вимогам, зазначеним у договорі купівлі-продажу або нормативних документах є: а) Строком служби. б) Строком виявлення недоліків. в) Гарантійним строком. г) Строком придатності. 4. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для споживання на її території – це: а) Імпорт. б) Реімпорт. в) Реекспорт. г) Експорт. 5. Готівкові розрахунки між суб’єктами господарювання за добу не можуть перевищувати: а) 5 тис. грн. б) 10 тис. грн. в) 15 тис. грн. г) 20 тис. грн. 6. Відповідний сезон, згідно постанови КМУ, на взуття літнього асортименту обчислюється: а) з 15 травня по 15 вересня; б) з 1 травня по 1 вересня; в) з 15 травня по 1 вересня; г) з 1 травня по 15 вересня. 7. До товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) належать: а) килими; б) друковані видання; в) пральні машини; г) фотоапарати.   Теоретичне питання: 1. Транспортні договори та їх види.     Провідний викладач _______________________ ст. викл. Кульчій О.О.  

 

* До структури модульного завдання можуть вноситися зміни (можуть стосуватися кількості завдань, теоретичне питання може бути замінене ситуаційним завданням).


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

  Міністерство освіти і науки України ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр Галузі знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»; 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»; 1401 Сфера обслуговування Спеціальності: 7.03060101. , 8.03060101. , 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 8.14010102 «Курортна справа» Семестр I-ІІ Навчальна дисципліна: «Договірне право» Екзаменаційний білет № 1   1. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві. 2. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування. 3. Особливості договору комісії за законодавством України. 4. Скласти розгорнутий план договору про надання послуг перевезення вантажу (основний зміст).   Зав. кафедри ________________ проф. Лаврик Г.В. Екзаменатор __________________ ст. викл. Кульчій О.О. Затверджено на засіданні кафедри, протокол № __ від __ ______ 201_ р.  

 

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення.

 


«ЗАТВЕРДЖЕНО» «УЗГОДЖЕНО»
Декан факультету______________ Директор навчального центру _______________

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни
ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 7.03060101, 7.03060101., 7.05170113, 7.14010101,
8.03060101, 8.03060101., 8.14010101, 8.14010102

Кафера правознавства

Провідний викладач Кульчій Олег Олександрович

І-ІІ семестр 2013-2014 навчального року

станом на 1 червня 2013 року

Складові навчально-методичного комплексу Наяв­ність Дата затвердження (рік видання)
1. Навчальна програма + 12.11.10 (№35), 26.04.11, 13.05.11 (№25)
2. Робоча навчальна програма + 31.05.2013 р., прот. №10
3. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни + 24.09.2011 р., прот. № 2
4. Дистанційний курс + http://vns.puet.edu.ua
5. Плани семінарських занять НМП С. 27-114
6. Навчальні завдання для практичних занять НМП С. 27-114
7. Лабораторний практикум Х  
8. Збірник ситуаційних завдань (кейси) + 31.05.2013 р., прот. №10
9. Ділові ігри + 31.05.2013 р., прот. №10
10. Індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання НМП С. 119-126
11. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни (розробляються при відсутності поз.3) Х  
12. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми навчання Х  
13. Тематика курсових робіт (проектів) та методичні рекомендації до їх виконання Х  
14. Тести вхідного контролю знань студентів + 31.05.2013 р., прот. №10
15. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх оцінювання + 31.05.2013 р., прот. №10
16. Пакети завдань для поточного контролю (відповідно до робочої навчальної програми)    
16.1. Завдання для поточних контрольних робіт Х  
16.2. Пакети завдань для колоквіумів Х  
16.3. Модульний контроль (поточні модульні роботи) + 31.05.2013 р., прот. №10
16.4. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання + 31.05.2013 р., прот. №10
17. Підсумковий контроль знань студентів    
17.1. Питання для підготовки до ПМК (заліку) Х  
17.2. Комплект екзаменаційних білетів + 31.05.2013 р., прот. №10
18. Тематика науково-дослідної роботи студентів + 31.05.2013 р., прот. №10
19. Інші авторські видання викладачів кафедри з навчальної дисципліни, у т.ч. з грифом МОН України:    
- підручники Х  
- навчальні посібники Х  
- навчально-методичні посібники + 24.09.2011 р., прот. №2
- курс лекцій Х  
- опорні конспекти лекцій Х  
- практикум Х  
- інші Х  

«Підготовлено» «Перевірено»

Провідний викладач ________________ Заступник декана факультету________________

Завідувач кафедри ________________

Примітка: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни зберігається на кафедрі

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література:

1. Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві: (Заг. положення): Навч. посіб. – К.: Юстініан, 2007. – 280 с.

2. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / [Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.]; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

3. Договірне право України. Особлива частина : Навчальний посібник для студентів вузів / ред. О.В. Дзера. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

4. Договірне право: Конспект лекцій / [І.В. Жилінкова В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та ін.]; за ред. І.В. Жилінкової, В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с.

5. Кульчій О.О. Договірне право [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О.О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2011.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник / В.В. Луць. – 2‑е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

7. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / [С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; За заг. ред. С.С. Бичкової. – (2‑е вид., змін. та допов.). – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

8. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов’язання: Навч. посіб. / [І.Е. Берестова, С.С. Бичкова, І.А. Бірюков та ін.]; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 408 с.

 

Основні нормативно-правові акти:

10. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 (23.07.96). – Ст. 141. (Зі змінами і доповненнями від 8.12.2004 р.).

11. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

12. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

13. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 20 листопада. – С. 3-12.

14. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 12 липня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51 (додаток). – Ст. 1122.

15. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 (29.06.2001). – Ст. 131.

 

16. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

17. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

18. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

19. Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22 травня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – 2 липня. – № 119.

20. Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22 травня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – 2 липня. – № 119.

21. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 24 листопада. – № 47. – Ст. 642.

22. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28 (11.07.95). – Ст. 205.

23. Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

24. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

25. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» № 900-IV від 5 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 315.

26. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30 (23.07.91). – Ст. 379. (У редакції від 01.12.2005 р. згідно з ЗУ № 3161-IV).

27. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

28. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 19 вересня. – № 38. – Ст. 313.

29. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 року № 997-XІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

30. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України № 113/98-ВР від 11 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 30–31. – Ст. 194.

31. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 21 червня. – № 25. – Ст. 198.

32. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

33. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 28 липня. – № 30. – Ст. 416.

34. Про оренду землі: Закон України в редакції Закону № 1211-IV від 2 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – 5 березня. – № 10. – Ст. 102.

35. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

36. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. у редакції ЗУ № 2745-ІІІ від 4 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – 15 лютого. – № 7. – Ст. 50.

37. Про товарну біржу: Закон України № 1956-ХІІ від 10 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

38. Про третейські суди: Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – 27 серпня. – № 35. – Ст. 412.

39. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

40. Про ціни і ціноутворення: Закон України № 507-ХІІ від 3 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 52. – Ст. 52.

41. Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України № 220 від 3 березня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. – 17 березня. – № 50.

42. Про затвердження типового концесійного договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 454.

43. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України № 567/94 від 4 жовтня 1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – 6 жовтня. – № 154–155; ІНКОТЕРМС-2000 (введені в дію з 1 січня 2000 р.) // Урядовий кур’єр. – 2002. – 3 квітня. – № 63; Урядовий кур’єр. – 2002. – 10 квітня. – № 68.

44. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю : затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР № ІІ-7 від 25 квітня 1966 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 75; Все для бухгалтера в торговле. – 2006. – № 33.

45. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю : затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР № ІІ-6 від 15 червня 1965 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 75; Все для бухгалтера в торговле. – 2006. – № 33.

46. Про затвердження договорів оренди: Наказ Фонду державного майна України № 1774 від 23 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – 12 січня. – № 52. – Ст. 2281.

 

Додаткова література:

47. Ансон Вильям Р. Основы договорного права / Перевод с восемнадцатого английского издания А.С. Александровского, А.С. Ахманова и С.М. Рапопорта под редакцией Д.Ф. Рамзайцева. – М.: «Международная книга», 1947. – 458 с.

48. Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2003. – Кн. 1: Общие положения [2‑е изд., стер.]. – М.: Статут, 2003. – 841 с.

49. Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2002. – Кн. 2: Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2003. – 795 с.

50. Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2002. – Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг [2‑е изд., стер.]. – М.: Статут, 2002. – 800 с.

51. Брагинский М.И. Договорное право /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2004. – Кн. 4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: Статут, 2004. – 909 с.

52. Брагинский М.И. Договорное право /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2006. – Кн. 5, Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. – Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат, 2006. – 734 с.

53. Брагинский М.И. Договорное право /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2006. – Кн. 5, Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. – Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат, 2006. – 621 с.

54. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Ч. 1: / Шевченко Я.М.; Молявко О.М.; Севрюкова І.Ф. та ін. – К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2000. – 280 с.

55. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Ч. 2: Зразки документів / Шевченко Я.М., Молявко О.М., Севрюкова І.Ф. та ін. – К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2000. – 96 с.

56. Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре / А.Д. Корецкий; Отв. ред. д.ю.н., акад. РАЕН П.П. Баранов. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 211 с.

57. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [В 4 т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Акад. суддів України. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., … – Т. 3: Договірні зобов’язання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право. – 2006. – 927 с.

58. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 3-є вид., перероб. і допов. Т. 2: / [О.О. Кот, Т.В. Бондар, С.І. Шимон та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1087 с.

 

59. Бежевец А. Договорные отношения на энергорынке // Юридическая практика. – 2004. – 26 октября. – № 43. – С. 15-16.

60. Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 200-207.

61. Беляневич О.А. Договір як засіб саморегуляції господарських відносин: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 8. – С. 40–48.

62. Беляневич О.А. Про види джерел господарського договірного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 46–55.

63. Білоус Ж. Проблеми визнання господарських договорів недійсними // Юридична Україна. – 2004. – № 11. – С. 31–40.

64. Богун В. Правовое регулирование договорных отношений по новым Гражданскому и Хозяйственному кодексам Украины // Частный предприниматель. – 2003. – Ноябрь. – № 21. – С. 6–9.

65. Буткевич О.В. Сторони в договорі (контракті) на реалізацію інвестиційного проекту у вільній економічній зоні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 10. – С. 70–77.

66. Віхров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов’язань у сучасній економіці // Право України. – 2004. – № 4. – С. 53–56.

67. Волкова К. Особливості регулювання договорів доручення на управління корпоративними правами держави // Юридичний вісник України. – 2004. – 19–25 червня. – № 25. – С. 29-2.

68. Воловенко І. Неточності при складанні господарських договорів // Справочник экономиста. – 2007. – № 2. – С. 53-55.

69. Дмитрієва Ю. Визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. – № 9. – С. 96-100.

70. Договори в підприємницькій діяльності // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – 23 серпня. – № 15/16.– С. 3-108.

71. Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами: порівняльний аспект // Юридичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 22–23.

72. Єфімов О. Господарський та цивільно-правовий договори у підприємницькій діяльності / О. Єфімов // Аудитор України. – 2009. – № 9/10. – С. 59-63.

73. Клейменова С. До питання про систему договорів лізингу // Вісник прокуратури. – 2006. – № 8. – С. 62–66.

74. Коломієць Н. Становлення господарського зобов’язання як правової категорії // Право України. – 2006. – № 4. – С. 48–52.

75. Костенко Л. Ціна є обов’язковою умовою господарського договору // Бухгалтерія. – 2006. – 26 червня. – № 26. – С. 85-87.

76. Кравчук В. Правові наслідки недійсності договорів про відчуження часток в статутному капіталі товариства // Юридична Україна. – 2007. – № 10. – С. 36–42.

77. Крижна В. Договір за ЦКУ та господарський договір за ГКУ // Бухгалтерія. – 2005. – 24 січня. – № 3/4. – С. 66-71.

78. Крижна В.М. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 7. – С. 14–18.

79. Крисенко Т. Договір у господарській діяльності підприємств // Секретарь-референт. – 2005. – № 9. – С. 16–22.

80. Луговець Л. Особливості укладання господарських договорів згідно з новим законодавством України // Справочник экономиста. – 2004. – № 6. – С. 23–28; № 7. – С. 70–73.

81. Луговець Л. Особливості укладання господарських договорів згідно з новим законодавством України // Справочник экономиста. – 2004. – № 8. – С. 47–49; № 9. – С.33–37.

82. Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 31–35.

83. Мілаш В. До питання про підприємницькі комерційні договори з посиленим публічним інтересом // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 45–50.

84. Мілаш В. Договірна правосуб’єктність сторін зовнішньоеконо­мічного договору // Право України. – 2004. – № 6. – С. 39–42.

85. Мілаш В. Інтерес як системоутворюючий конструктивний елемент підприємницького комерційного договору // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 74–80.

86. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві // Право України. – 2007. – № 9. – С. 31–36.

87. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького комерційного договору // Право України. – 2005. – № 2. – С. 36–40.

88. Мілаш В. Проблема визначення кола учасників підприємницьких комерційних договірних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 7–13.

89. Мілаш В. Теоретичні аспекти співвідношення свободи підприємницького комерційного договору та обмежувальних чинників // Українське комерційне право. – 2005. – № 6. – С. 51–64.

90. Мілаш В.С. До питання про правосуб’єктність сторін господарсько-договірних відносин // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – С. 257–263.

91. Мілаш В.С. Конструктивні системоутворюючі елементи підприємницького комерційного договору: постановка питання // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 203–214.

92. Мілаш В.С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору / В.С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 2. – С. 194-204.

93. Назаренко В. Особливості укладання, виконання та відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 72–76.

94. Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 87–91.

95. Наранович А. Право подписи: директора компаний совершают большую ошибку, когда позволяют подписывать договоры не уполномоченным на это должностным лицам предприятия // Финансовая консультация. – 2005. – № 20. – С. 27–28.

96. Ніколенко Л. Правові проблеми класифікації господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 39–42.

97. Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 104–106.

98. Пашков В. Проблеми визначення учасників господарсько-договірних відносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 34–38.

99. Подцерковний О.П. Ціна як умова господарського договору // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6. – С. 144–151.

100. Посполітак В. Зобов’язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства / В. Посполітак, Р. Ханик-Посполітак // Українське комерційне право. – 2003. – № 4. – С. 35–49.

101. Про затвердження примірних договорів купівлі-продажу : Наказ від 22 серпня 2005 р. № 2411 / Фонд державного майна України // Инвестгазета. – 2005. – 25–31 октября. – № 43. – С. 4–21; Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 11. – С. 43–62; Офіційний вісник України. – 2005. – № 38. – С. 124–156 (з текстами примірних договорів).

102. Проценко І. Деякі аспекти вибору права для регулювання зобов’язань, що виникли внаслідок недобросовісної конкуренції // Юридичний журнал. – 2003. – № 11. – С. 24–26.

103. Рєзнікова В. Укладення господарського договору про спільну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 100–104.

104. Ручка О.А. Роль принципу реального виконання зовнішньо­економічного договору // Адвокат. – 2004. – № 9. – С. 16–19.

105. Серебрякова Ю. Підстави визнання договору оренди нерухомПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.011 с.)