МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни повинна здійснюватися на основі використання активних методів навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого матеріалу.

Під час викладання дисципліни широко використовуються такі методики активізації навчального процесу:

– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом, виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх подолання, а також ознайомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів;

– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для наочного зображення структурно-логічних схем використовується мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів, наказів тощо), дошка;

– робота в малих групах;

– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій PowerPoint);

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої дискусії між іншими «малими групами», викладачем та експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення;

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов;

– ділова гра відповідно до розробленого сценарію («Підприємець та організація» та інші).

 


СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Договірне право»

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ Оцінка за 4-бальною шкалою
F 0-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання
E 60-65 балів Задовільно достатньо
D 66-70 балів Задовільно
C 71-78 балів Добре
В 79-85 балів Дуже добре
A 86-100 балів Відмінно

Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Договірне право»

(з набору 2012 року)

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 А відмінно
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
за результатами вивчення дисципліни «Договірне право»

Спеціальності 7.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування». 5 курс

Назва змістового модуля, теми Вид навчальної роботи Бали
Тема 1. Поняття та за­гальна характеристика до­говірного права в Україні 1. Виконання завдань, передбаче­них планом самостійної роботи 0,6
Разом 0,6
Тема 2. Загальні поло­ження про договори у сфері підприємницької діяльності 1. Обговорення теоретичного питання на практичному занятті
2. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 4,6
Тема 3. Виконання дого­вірних зобов’язань суб’єктами господарю­вання (підприємцями) 1. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 0,6
Тема 4. Договори про передачу майна у власність 1. Обговорення теоретичного питання на практичному занятті
2. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 4,6
Тема 5. Договори про передачу майна в користування 1. Обговорення теоретичного питання на практичному занятті
2. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 4,6
Модульна контрольна робота 1
Тема 6. Договори про виконання робіт 1. Обговорення теоретичного питання на практичному занятті
2. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 4,6
Тема 7. Договори на надання юридичних та фактичних послуг 1. Обговорення теоретичного питання на практичному занятті
2. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 4,6
       

Продовження таблиці

 

Назва змістового модуля, теми Вид навчальної роботи Бали
Тема 8. Правове регулю­вання кредитно-розра­хункових відносин 1. Обговорення теоретичного питання на практичному занятті
2. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 4,6
Тема 9. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи 1. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 0,6
Тема 10. Правове регу­лювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності 1. Обговорення теоретичного питання на практичному занятті
2. Виконання завдань, передба­чених планом самостійної роботи 0,6
Разом 4,6
Модульна контрольна робота 2
Присутність на всіх заняттях  
Екзамен  
Разом за семестр  
       

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
за результатами вивчення дисципліни «Договірне право»

Спеціальність 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві». 5 курс

Назва змістового модулю, теми Вид навчальної роботи Бали
Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. 1. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання (підприємцями). 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 4. Договори про передачу майна у власність. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 5. Договори про передачу майна в користування. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 6. Договори про виконання робіт. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 7. Договори на надання юридичних та фактичних послуг. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:

 

Продовження таблиці

 

Назва змістового модулю, теми Вид навчальної роботи Бали
Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 9.Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи. 1. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 10. Правове регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Модульна контрольна робота
     
Присутність на всіх заняттях  
Екзамен  
Разом за семестр  

 


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
за результатами вивчення дисципліни «Договірне право»Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.027 с.)