З навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»Форма № Н - 3.04

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра правознавства

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор _______________

проф. Рогоза М.Є.

«____» ___________________ 2013 р.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»

для студентів за спеціальностями:

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,
7.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування».,
7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»,
7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»,
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,
8.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування».,
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Курортна справа»

 

Факультетів економіки та менеджменту;
харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Полтавського базового заочного

 

 

ПОЛТАВА – 2013


Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Договірне право» для студентів за спеціальностями 7.03060101, 7.03060101., 7.05170113, 7.14010101, 8.03060101, 8.03060101., 8.14010101, 8.14010102 на І-ІІ семестр 2013/14 – 2016/17 навчальних років.

Укладач: Кульчій О.О. – старший викладач кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі

 

Робоча навчальна програма обговорена
і схвалена на засіданні кафедри правознавства

«31» травня 2013 р., протокол № 10.

Зав. кафедри ___________ проф. Лаврик Г.В.

 

«СХВАЛЕНО»

Голова науково-методичної групи зі спеціальностей 7.030600101, 8.030600101, протокол №__

від «___» _________________ 2013 р.

_______________ проф. Шимановська-Діанич Л.М.

 

«СХВАЛЕНО»

Голова науково-методичної групи зі спеціальностей 7.05170113, 7.14010101, 8.14010101, 8.14010102, протокол №__

від «___» _________________ 2013 р.

_____________________ проф. Манжос О.Ф.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Заст. декана з навчально-методичної роботи факультету економіки та менеджменту

«___» _________________ 2013 р.

_____________________ Карпенко Н.М.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Заст. декана з навчально-методичної роботи факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

«___» _________________ 2013 р.

_____________________ Карпенко В.Д.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Декан Полтавського (базового) заочного факультету

«___» _________________ 2012 р.

_____________________ доц. Строчихін Ю.Ф.

 

 

«УЗГОДЖЕНО»

Директор навчального центру

_________________________ доц. Герман Н.В.

«___» _________________ 2013 р.


ВСТУП

 

Вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» є важливою складовою програми підготовки студентів, котрі навчаються за спеціальностями 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві», 7.03060101., 7.03060101, 8.03060101., 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.14010102 «Курортна справа». Це пояснюється надзвичайно важливою роллю, яку відіграє договірне регулювання суспільних відносин, значенням договору як юридичного факту, що породжує цивільно-правові та господарські зобов’язання, як універсального регулятора господарських зв’язків.

Викладання дисципліни «Договірне право» викликано необхідністю набуття системи правових знань, невід’ємно пов’язаних із професійною діяльністю на ринку товарів та послуг. Вивчення дисципліни сприятиме розвитку творчих навиків учасників економічних процесів, визначенню відповідності їх дій вимогам чинного законодавства, яке регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських договорів. Фахівці сфери обслуговування поряд із застосуванням правових знань щодо правового регулювання договірних відносин мають застосовувати фундаментальні знання з економіки підприємництва, менеджменту, маркетингу, операцій на валютному та фондовому ринках, зовнішньоекономічної діяльності і не втрачати зв’язку з економічними процесами.

Предметом дисципліни «Договірне право» є сукупність норм, що унормовують діяльність учасників договірних відносин, у першу чергу суб’єктів господарювання, система нормативних актів, що містять відповідні норми та регулюють порядок укладення, зміни та розірвання окремих видів договорів.

Метою викладання дисципліни «Договірне право» є розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими) та іншими правозастосовними органами норм чинного законодавства щодо укладання зміни, виконання договорів. Вивчення договірного права має на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин на базі національного та міжнародного законодавства. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання договірних відносин.

Вивчення договірного права, крім практичних навиків, також має на меті прищеплення поваги до закону, вміння його додержуватися, високу правосвідомість при здійсненні підприємницької діяльності.

Завданнями дисципліни договірне право є:

– вивчення поняття, предмета та основних принципів договірного права;

– аналіз основних джерел договірного права в Україні при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

– правовий аналіз основних інститутів договірного права;

– визначення порядку укладання договорів за участю суб’єктів господарювання;

– визначення порядку виконання господарських договорів за чинним законодавством України;

– вивчення основ правового регулювання договірних відносин в контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні;

– визначення поняття та змісту господарських договорів;

– визначення та аналіз договорів окремих видів, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

– аналіз способів захисту прав і законних інтересів суб’єктів – учасників договірних відносин, набуття досвіду роботи із правовими документами.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

– оволодіти теоретичними знаннями з договірного права на основі знань, набутих у процесі практичної та теоретичної підготовки;

– розуміти та практично використовувати договірне право для вирішення конкретних ситуацій;

– мати здатність здійснювати професійну діяльність у межах вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів, що ратифіковані у встановленому порядку відповідно до Конституції України;

– уміти визначати конкретні особливості правового регулювання договірних відносин відповідно до потреб підприємства та інших учасників господарської діяльності;

– уміти оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативних актів, що приймаються у встановленому порядку органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Навчальна програма дисципліни «Договірне право»: обговорена і затверджена на засіданні Президії НМК зі сфери обслуговування 12 листопада 2010 р., протокол № 35; розроблена і рекомендовано НМК з харчових технологій та інженерії 25 квітня 2011 р. (затв. Наказом МОН від 11 травня 2011 р. № 433); обговорена та схвалена на засіданні Президії НМК з менеджменту і адміністрування 13 травня 2011 р., протокол № 25.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 7.03060101. (7.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування»[1]

Освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

 

Навчально-організаційна структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 1,5 кредити Нормативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 9‑ий, заочна – 11-ий
Кількість змістових модулів: денна – 1, заочна – 1 Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: теоретична підготовка – 32/14(12)[2] год., із них: денна – 18 год. – лекц., 14 год. – семінар.; заочна –6 год. – лекц., 8(6) год. – практ.
Загальна кількість годин денна – 54 год., заочна –54 год. Самостійна позааудиторна робота, год.: денна – 18 год., заочна –40(42) год.
Кількість годин на тиждень: денна – 3 год./тиждень, у т.ч. аудиторних – 2 год./тиждень Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), год.: денна –4 год. заочна ––
  Вид контролю: денна – екзамен заочна –екзамен

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану за спеціальністю 7.03060101. (7.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

Семестр Вид заняття ПМК Екзамен  
аудиторні позааудиторні  
лекційні практичні семінарські лабораторні разом індивідуально-консульта­тивна робота самостійна робота студента  
 
 
 
 
 
 
Денна форма навчання  
ІХ +  
Заочна форма навчання  
Х 2 2  
ХІ +  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності
7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

№ з/п Назва розділу модуля, теми, з якої виносяться питання на самостійне опрацювання Перелік питань, що вивчаються студентом самостійно Література (порядковий номер за переліком) Засоби контролю знань

 

Змістовий модуль І.
1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. 1. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів. 2. Поняття зобов’язання і договору, їх співвідношення. 3. Класифікація договорів. 1-9, 10, 47, 48, 56 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. 1. Порядок укладення господарських договорів. 2. Підстави та порядок внесення змін до договору. 3. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України. 1-9, 11, 12, 70, 72, 79, 83, 85, 86, 89, 92, 116 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання (підприємцями). 1. Порядок стягнення неустойки в разі порушення умов договору. 2. Застава як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 3. Притримання майна боржника як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 4. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання договірного зобов’язання. 5. Відшкодування збитків у разі порушення договірних зобов’язань. Співвідношення відшкодування збитків та неустойки. 1-9, 11, 12, 16, 93, 97, 104, 116 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
4. Договори про передачу майна у власність. 1. Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу. 2. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 3. Приватизація державного та комунального майна в Україні. 4. Особливості укладання договору купівлі-продажу в процесі приватизації та його зміст. 5. Договір безоплатної передачі (дарування). 1-9, 11, 12, 22, 37, 44, 45, 101, 109 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
5. Договори про передачу майна в користування. 1. Порядок визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за користування орендованим майном. 2. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види. 1-9, 11, 12, 33, 34, 39, 41, 46, 73, 105, 108, 112, 114 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
6. Договори про виконання робіт. 1. Істотні умови договору будівельного підряду. 2. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи. 1-9, 11, 12, 93, 94, Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
7. Договори на надання юридичних та фактичних послуг. 1. Особливості зберігання на товарному складі. 2. Поняття і види договору перевезення вантажів. 3. Істотні умови договору перевезення вантажів. Перевізні документи та їх види. 4. Договір перевезення пасажирів і багажу. 5. Договір транспортної експедиції, сторони та істотні умови. 6. Порядок виконання договору перевезення. 1-9, 11, 12, 51, 54, 55, 57, 58 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. 1. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності. 2. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу. 1-9, 11, 12, 22, 52, 53 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
9. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи. 1. Договори про спільну діяльність. 1-9, 11, 12, 16, 69, 76, 100, 103, 110, 123 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
10. Правове регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 1. Особливості змісту та форми зовнішньоекономічних договорів. 2. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (вирішення спорів). Міжнародний комерційний арбітраж. 1-9, 11, 12, 27, 84, 93, 94, 104 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття та загальна характеристика
договірного права в Україні

1. Принципи договірного права України.

2. Джерела договірного права України.

3. Інтеграція українського господарства у світову економіку та розвиток вітчизняного договірного права.

 

Тема 2. Загальні положення про договори
у сфері підприємницької діяльності

4. Форма договору та правові наслідки порушення порядку його укладення.

5. Істотні умови цивільно-правового та господарського договору.

6. Правова природа попереднього договору .

7. Правова природа публічного договору.

8. Загальна характеристика підстав припинення зобов’язання .

9. Правове регулювання відмови від виконання договору та його розірвання.

 

Тема 3. Виконання договірних зобов’язань
суб’єктами господарювання (підприємцями)

10. Цивільно-правове регулювання застави рухомого майна.

11. Регресні зобов’язання у цивільному праві України.

12. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання .

13. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.

 

Тема 4. Договори про передачу майна у власність

14. Особливості договору купівлі продажу об’єктів нерухомості.

15. Договір міни (бартеру).

16. Договір довічного утримання.

17. Правова природа ренти і відмежування від суміжних конструкцій.

 

Тема 5. Договори про передачу майна в користування

18. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.

19. Договір прокату.

20. Договір найму соціального житла.

21. Договір позички.

22. Особливості фінансового лізингу за законодавством України та країн ЄС: порівняльний аналіз.

 

Змістовий модуль 2

Тема 6. Договори про виконання робіт

23. Поняття та види договору підряду.

24. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду.

25. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв’язків.

26. Договір побутового підряду.

27. Система генерального підряду у договірних підрядних відносинах.

28. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.

29. Договір на виконання проектних і пошукових робіт.

 

Тема 7. Договори на надання юридичних та фактичних послуг

30. Поняття та система договорів про надання послуг.

31. Поняття та елементи ліцензійного договору.

32. Договір на проведення аудиту.

33. Договір про передання виключних майнових прав.

34. Договір про перевезення пасажира та багажу.

35. Види перевезень та їх правове регулювання.

36. Особливості перевезення вантажу автомобільним транспортом.

37. Договір перевезення повітряним транспортом.

38. Договір зберігання цінностей у банку.

39. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.

40. Цивільно-правове регулювання посередницьких зобов’язань.

41. Договір консигнації та його особливості.

42. Управління майном в силу закону.

Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

43. Поняття та види факторингу.

44. Банківські операції: правові засади здійснення.

45. Договір банківського рахунку.

46. Види банківських вкладів і їх оформлення.

47. Цивільно-правовий захист прав вкладників і інших клієнтів банку.

48. Поняття та основні форми безготівкових розрахунків.

49. Цивільно-правове регулювання розрахунків за акредитивом.

50. Цивільно-правове регулювання розрахунків за інкасо.

51. Цивільно-правове регулювання розрахунків із застосуванням чеків.

52. Цивільно-правове регулювання розрахунків із застосуванням платіжних карток.

 

Тема 9. Зобов’язання про спільну діяльність.
Договори про створення юридичної особи

53. Договір простого товариства.

54. Порівняльний аналіз договорів простого товариства та про спільну діяльність.

55. Засновницький договір як один із установчих документів юридичної особи.

56. Особливості припинення договору простого товариства.

57. Юридична природа засновницького договору.

 

Тема 10. Правове регулювання договірних відносин
у сфері зовнішньоекономічної діяльності

58. Договір про надання туристичних послуг.

59. Договір транспортного експедирування.

60. Договори, що укладаються у сфері торгівельного мореплавства.

61. Експорт товарів як один з основних видів зовнішньоеконо­мічної діяльності.

62. Правові засади іноземного інвестування шляхом часткової участі в юридичній особі.

63. Характеристика правового режиму іноземних інвестицій.

64. Вільні економічні зони: актуальні питання оподаткування.

 

Підготувати проект документу:

1. Проект господарського договору (на вибір).

2. Протокол розбіжностей.

3. Претензію.

4. Позовну заяву до господарського суду.

5. Позовну заяву до загального суду про захист прав споживачів.

 


Курс

Назва змістового модулю, теми Вид навчальної роботи Бали
Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. 1. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 0,6
Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 2,6
Тема 3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання (підприємцями). 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 2,6
Тема 4. Договори про передачу майна у власність. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті (х2)
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 4,6
Тема 5. Договори про передачу майна в користування. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 4,6
Модульна контрольна робота № 1
Тема 6. Договори про виконання робіт. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 4,6
Тема 7. Договори на надання юридичних та фактичних послуг. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 4,6

Продовження таблиці

 

Назва змістового модулю, теми Вид навчальної роботи Бали
Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 2,6
Тема 9.Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи. 1. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 0,6
Тема 10. Правове регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 1. Обговорення теоретичного питання на практ. занятті
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,6
Разом: 2,6
Модульна контрольна робота № 2
     
Присутність на всіх заняттях  
Екзамен  
Разом за семестр  

 


Форма № Н - 3.04

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра правознавства

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор _______________

проф. Рогоза М.Є.

«____» ___________________ 2013 р.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»

для студентів за спеціальностями:

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,
7.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування».,
7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»,
7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»,
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,
8.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування».,
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Курортна справа»

 

Факультетів економіки та менеджменту;
харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; Полтавського базового заочного

 

 

ПОЛТАВА – 2013


Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Договірне право» для студентів за спеціальностями 7.03060101, 7.03060101., 7.05170113, 7.14010101, 8.03060101, 8.03060101., 8.14010101, 8.14010102 на І-ІІ семестр 2013/14 – 2016/17 навчальних років.

Укладач: Кульчій О.О. – старший викладач кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі

 

Робоча навчальна програма обговорена
і схвалена на засіданні кафедри правознавства

«31» травня 2013 р., протокол № 10.

Зав. кафедри ___________ проф. Лаврик Г.В.

 

«СХВАЛЕНО»

Голова науково-методичної групи зі спеціальностей 7.030600101, 8.030600101, протокол №__

від «___» _________________ 2013 р.

_______________ проф. Шимановська-Діанич Л.М.

 

«СХВАЛЕНО»

Голова науково-методичної групи зі спеціальностей 7.05170113, 7.14010101, 8.14010101, 8.14010102, протокол №__

від «___» _________________ 2013 р.

_____________________ проф. Манжос О.Ф.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Заст. декана з навчально-методичної роботи факультету економіки та менеджменту

«___» _________________ 2013 р.

_____________________ Карпенко Н.М.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Заст. декана з навчально-методичної роботи факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

«___» _________________ 2013 р.

_____________________ Карпенко В.Д.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Декан Полтавського (базового) заочного факультету

«___» _________________ 2012 р.

_____________________ доц. Строчихін Ю.Ф.

 

 

«УЗГОДЖЕНО»

Директор навчального центру

_________________________ доц. Герман Н.В.

«___» _________________ 2013 р.


ВСТУП

 

Вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» є важливою складовою програми підготовки студентів, котрі навчаються за спеціальностями 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві», 7.03060101., 7.03060101, 8.03060101., 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.14010102 «Курортна справа». Це пояснюється надзвичайно важливою роллю, яку відіграє договірне регулювання суспільних відносин, значенням договору як юридичного факту, що породжує цивільно-правові та господарські зобов’язання, як універсального регулятора господарських зв’язків.

Викладання дисципліни «Договірне право» викликано необхідністю набуття системи правових знань, невід’ємно пов’язаних із професійною діяльністю на ринку товарів та послуг. Вивчення дисципліни сприятиме розвитку творчих навиків учасників економічних процесів, визначенню відповідності їх дій вимогам чинного законодавства, яке регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських договорів. Фахівці сфери обслуговування поряд із застосуванням правових знань щодо правового регулювання договірних відносин мають застосовувати фундаментальні знання з економіки підприємництва, менеджменту, маркетингу, операцій на валютному та фондовому ринках, зовнішньоекономічної діяльності і не втрачати зв’язку з економічними процесами.

Предметом дисципліни «Договірне право» є сукупність норм, що унормовують діяльність учасників договірних відносин, у першу чергу суб’єктів господарювання, система нормативних актів, що містять відповідні норми та регулюють порядок укладення, зміни та розірвання окремих видів договорів.

Метою викладання дисципліни «Договірне право» є розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими) та іншими правозастосовними органами норм чинного законодавства щодо укладання зміни, виконання договорів. Вивчення договірного права має на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин на базі національного та міжнародного законодавства. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання договірних відносин.

Вивчення договірного права, крім практичних навиків, також має на меті прищеплення поваги до закону, вміння його додержуватися, високу правосвідомість при здійсненні підприємницької діяльності.

Завданнями дисципліни договірне право є:

– вивчення поняття, предмета та основних принципів договірного права;

– аналіз основних джерел договірного права в Україні при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

– правовий аналіз основних інститутів договірного права;

– визначення порядку укладання договорів за участю суб’єктів господарювання;

– визначення порядку виконання господарських договорів за чинним законодавством України;

– вивчення основ правового регулювання договірних відносин в контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні;

– визначення поняття та змісту господарських договорів;

– визначення та аналіз договорів окремих видів, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

– аналіз способів захисту прав і законних інтересів суб’єктів – учасників договірних відносин, набуття досвіду роботи із правовими документами.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

– оволодіти теоретичними знаннями з договірного права на основі знань, набутих у процесі практичної та теоретичної підготовки;

– розуміти та практично використовувати договірне право для вирішення конкретних ситуацій;

– мати здатність здійснювати професійну діяльність у межах вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів, що ратифіковані у встановленому порядку відповідно до Конституції України;

– уміти визначати конкретні особливості правового регулювання договірних відносин відповідно до потреб підприємства та інших учасників господарської діяльності;

– уміти оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативних актів, що приймаються у встановленому порядку органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Навчальна програма дисципліни «Договірне право»: обговорена і затверджена на засіданні Президії НМК зі сфери обслуговування 12 листопада 2010 р., протокол № 35; розроблена і рекомендовано НМК з харчових технологій та інженерії 25 квітня 2011 р. (затв. Наказом МОН від 11 травня 2011 р. № 433); обговорена та схвалена на засіданні Президії НМК з менеджменту і адміністрування 13 травня 2011 р., протокол № 25.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.016 с.)