ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 32 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 32 Страница

Процессы поддержки ИТ-сервисов. Управління якістю: конспект лекцій / О.О. Градінарова. – Донецьк; вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 281 с. Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю Основоположники концепцій управління якістю Взаємозв'язок загального менеджменту і менеджменту якості Комплексне управління якістю – зміна свідомості в області мислення Зміст управління якістю продукції Зміна ставлення до якості та удосконалення управлінської діяльності в сучасному світі Особливості управління якістю в США Спрямованість шкіл менеджменту Розвиток систем якості в СРСР Поняття «загальне управління якістю» (TQM) Основні принципи, що лежать в основі TQM Застосування системи TQM на підприємствах різних сфер діяльності Основні етапи розвитку систем якості Шляхи створення, впровадження систем менеджменту якості і забезпечення їх працездатності Розробка документації системи менеджменту якості. Створення і впровадження інших систем менеджменту Інтегровані системи менеджменту Огляд стандартів систем менеджменту Вимоги до системи якості згідно зі стандартом ISO 9001:1994 Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:2000. Системи менеджменту якості Стандарти ISO серії 14000. Системи екологічного менеджменту Міжнародний стандарт OHSAS 18001. Система управління професійною безпекою та здоров’ям Інші стандарти ISO, вимоги яких покладені в основу систем менеджменту Сутність статистичних методів контролю якості Прості статистичні методи контролю якості Призначення, створення та застосування «Сімох нових інструментів контролю якості» Експертні методи вирішення проблем якості Розгортання функції якості (QFD-методологія) Система «Упорядкування», або «5S» Реінжиніринг бізнес-процесів і організацій Передумови й умови сертифікації систем менеджменту якості Стандартизація та сертифікація систем якості в Україні Класифікація витрат на якість Інформаційна база аналізу витрат на якість продукції Методи вимірювання й аналізу витрат на якість продукції Управління витратами на якість Оцінка витрат, пов'язаних з якістю, за моделлю PAF Оптимізація рівня якості й витрат на нього Етапи перевірок систем менеджменту Світова практика присудження нагород за якість Практика присудження нагород за якість в Україні СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, КОНЦЕПЦИИ И БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА Лекция 1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента Лекция 2. Основные концепции финансового менеджмента Лекция 3. Понятийный аппарат финансового менеджмента Лекция 4. Коэффициенты доходности Лекция 5. Коэффициенты оборачиваемости активов Лекция 6. Коэффициенты ликвидности Коэффициент критической ликвидности (ККЛ). Лекция 7. Коэффициенты финансовой устойчивости Лекция 8. Операции наращивания и дисконтирования Лекция 9. Процентные ставки и методы их начисления Области применения схемы простых процентов Эффективная годовая процентная ставка Лекция 10. Оценка денежных потоков РАЗДЕЛ 4. Методы оценки ФИНАНСОВЫХ проектов Лекция 13. Метод оценки проектов по внутренней норме доходности (IRR - Internal Rate of Return). Лекция 14. Источники и методы финансового обеспечения хозяйственной деятельности организаций Лекция 15. Внутренние источники и методы финансового обеспечения деятельности организаций Индустриальный период развития менеджмента (1800 — 1917 гг.) Мебельная фабрика нева санкт петербург Либеральный стиль руководства Методы управления могут быть классифицированы следующим образом. Тема 5. Понятійні та концептуальні основи міжнародного менеджменту Специфіка міжнародної діяльності бізнесу А. Зменшення економічного протекціонізму D. Розвиток мереж у глобальному ринковому просторі Суть, основні завдання та цілі міжнародного менеджменту Доходи споживачів і купівельна спроможність. Звичаї – це те, що вважають типовим та очікуваним стосовно поведінки людей у різних країнах. Вони можуть значно відрізнятися між собою залежно від країни. Атомістична та холістична перспективи міжнародного менеджменту ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА» Эволюция концепции КСО. Объекты и субъекты КСО Понятие КСО. Этапы развития концепции КСО Наиболее известные концепции КСО. Модель корпоративной социальной деятельности Российские исследования в сфере КСО Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной ответственности Виды внутренней корпоративной социальной ответственности Анализ результатов реализации внутренней корпоративной Принципы составления социального пакета. Внешняя корпоративная социальная ответственность Глобальная управленческая перспектива Отличительные признаки имиджа. Тема 19: Кризові явища на підприємстві. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА її РІВНІ Визначальні фактори економічної безпеки підприємства. Механизмы антикризисного управления Основы антикризисного управления организацией Выбор стратегических направлений выхода из кризиса Механизм антикризисного управления на микроуровне Формы и методы действий менеджеров в условиях кризиса и банкротства предприятия Тема 21. Конкурентна політика підприємства. Процес управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства Функції й методи управління міжнародною конкурентоспроможністю Управління міжнародною конкурентоспроможністю Особливості конкуренції в різних галузях Аналіз конкурентоспроможності окремих галузей у світовому господарстві та в Україні. Конкурентоспроможність регіонів, стратегії її підвищення. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік. Конкурентоспроможність України. Державне регулювання вхідних бар'єрів на макрорівні Особливості конкуренції, правове поле і регулювання конкуренції в Україні. Внутрішні чинники глобалізації ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕМ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ I. Укажите, какие из подчеркнутых существительных стоят в именительном падеже. IV. Прочитайте текст и переведите его со словарем. Составьте высказывание о своей семье. I. Сделайте анализ следующих сложносочиненных предложений. Обратите внимание на порядок слов в предложениях. Предложения переведите на русский язык. III. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на форму и перевод относительного местоимения. II. Переведите текст письменно со словарем. VII. Прочтите текст и переведите его на русский язык. Тема 2. Современные тенденции в системе управления. Тема 3. Современный механизм управления. Тема 4. Управление изменениями в организации. Тема 5. Современные стили управления. Тема 6. Теория и практика принятия современного управленческого решения. Тема 7. Современные направления в методологии и практике менеджмента. Обєктом дослідження є тенденції розвитку та організаційні засади сфери послуг в Україні. У сфері готельно-ресторанного господарства РОЗДІЛ 2. Функція менеджменту «організація виробництва послуг проживання» Функція менеджменту «організація виробництва послуг харчування» Оперативне управління технологічними процесами в ресторанах Раціональне використання матеріально-технічних і трудових ресурсів в ресторанах Управління якістю кулінарної продукції ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ Тема 10. Формальные и неформальные группы в организации. Эффективность работы формальных групп Тема 13. Качество, результативность и эффективность работы менеджера Контрольная работа к деловой игре «Методы активизации мышления и систематизированного поиска нестандартных идей в управлении» Анализ конкретной ситуации № 3 «Коммуникации в процессе управления. Спасение положения» Перечень вопросов к итоговой аттестации Общие методические указания по выполнению контрольных работ Шкала оценивания сформированности компетенций Конкретная ситуация по теме «Организационные структуры управления. Связь ОСУ со стратегией компании Тема 6. Управление конфликтами, стрессами и изменениями МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ О курсовой работе в НОЧУ ВО МФПУ «Синергия» Формы выполнения курсовой работы. Глава 1. Роль исследований в научной и практической деятельности человека Виды и структура исследований Исследования в развитии управления Глава 2. Система управления предприятием как объект исследования Глава 3. Методическая основа исследования систем управления Глава 1. Основные подходы к механизму управления прибылью предприятия Механизм управления прибылью предприятия Общая технико-экономическая характеристика ООО «Мебельщик НИК» Определение общих направлений развития ООО «Мебельщик НИК» в части повышения прибыли Отчет о финансовых результатах Тема 3.2. Система мотивации труда Раздел 5. Деловое и управленческое общение БЕСІДА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА З ПІДЛЕГЛИМИ Самооцінка ситуативної тривожності Зіставлення результатів тестів «Ви самі» і «Робота» Зіставлення тестів «Ви самі» і «Інші» Как разрешить конфликт на рабочем месте Почему мы так часто не хотим разрешать конфликты? Признаки конфликта в коллективе Что при этом происходит с телом? Стимулирование другого человека Основные различия между манипулированием/принуждением и влиянием Тест «Конфликтная ли Вы личность» Тест «Не слишком ли Вы агрессивны?» Тест «Как Вы относитесь к критике?» Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление времён группы Indefinite (Present, Past, Future) в действительном залоге. Выпишите сказуемые и укажите их видо-временные формы. Укажите, какие из следующих утверждений соответствуют содержанию текста. Используйте фразы: It is right. It is wrong. Исправьте неверные утверждения. Перепишите и переведите текст. Викладач: доц. Мальцева М.О. Форми організаційної ієрархії Кафедра менеджмента, социально-культурного сервиса и туризма Раздел II. Инструкция по выполнению контрольной работы Характеристика видов продуктов в соответствии с моделью Т.Левитта По разработке и внедрению нововведений на предприятии Тема 9. Управление банковскими рисками Методы управления банковскими рисками Соответствие вида банковского финансового риска и применяемых методов управления Использования различных методов управления рисками Разработка решения по снижению степени риска методом страхования Соответствие отраслей страхования и видов страхования банковских рисков. Соотношение страховых покрытий и операционных рисков в классификации Базельского комитета по банковскому надзору. Тема 1.2. Организация как объект управления. При этом ключевую роль выполняет процесс управления, который поддерживает соответствие между этими процессами, а также мобилизует ресурсы организации на осуществление этих процессов. Научный подход в управлении. Ситуационный подход предполагает определение основных внутренних и внешних факторов, воздействующих на функционирование организации. Вертикальное разделение труда Для специальности 080507 «Менеджмент организации» IV. Контрольная работа, ее характеристика Организационно-методические основы построения курса Какое из следующих утверждений верно? Оценивания ее результатов в рамках освоения основной профессиональной Используемые для раскрытия различных аспектов содержания ВКР Цели и задачи освоения практики Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике Характеристика школ менеджмента Математическая школа менеджмента Принципы концепции Ф.У. Тейлора Тема 2.2. Система методов управления. Самоменеджмент — это последовательное и целенаправленное использование эффективных методов работы в повседневной практике, с оптимальным использованием своих ресурсов для достижения своих же целей. Миф №1. «Самоменеджмент необходим только руководителям. Вот стану начальником — научусь» Менеджмент международного и внутреннего туризма Завод» и направления ее совершенствования ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ Сiстэма менэджменту якасцi Правiлы афармлення студэнцкiх работ По направлению 080200 «Менеджмент» Выполнения бакалаврской работы Теоретический раздел (раздел 1) На выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу) Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління Тема 2. Зовнішня сфера корпоративного управління Тема 5. Управління корпоративними витратами ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМА 4. МИССИЯ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМА 6. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМА 8. МОТИВЫ, ПОТРЕБНОСТИ И СТИМУЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕМА 9. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ТЕМА 10. КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМА 12. ВЛАСТЬ И ВЛИЯНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМА 13. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ ТЕМА 15. ЭТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМА 16. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМА 17. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СЕМЕСТРЕ ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Структура потребностей. Ограниченность ресурсов. Экономический кругооборот. Экономический кругооборот – это круговое движение реальных экономических благ, сопровождающееся встречным потоком денежных доходов и расходов. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Эластичность спроса. Рыночное равновесие. Излишки потребителя и производителя. Теория потребительского поведения. Оптимум потребителя. Понятие предприятия. Классификация, внешняя и внутренняя среда. Производственная функция. Закон убывающей отдачи. Эффект масштаба. Теория поведения производителя. Оптимум производителя. Экономическая неопределенность. Риски, страхование, экономическая безопасность. Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). Экономический цикл: причины, типы. «Длинные волны». Задачи менеджмента определяют его функции. Функции менеджмента – это устойчивый состав видов управленческой деятельности. Следующий крупный шаг в развитии управленческой мысли осуществил Анри Социофакторы и этика менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. Управление человеком и управление группой. Критерий преимущественной ориентации. Конфликтность в менеджменте. Сущность стратегического менеджмента. Основные этапы стратегического управления фирмой. Основные уровни разработки стратегии в организации.Основные субъекты стратегического менеджмента. Модель конкурентных сил Портера. Схема модели Портера. SWOT-анализ. Смысл SWOT –анализа. Стратегическое значение каждого этапа процесса. НИОКР как бизнес. Концепция «двух бизнесов» в стратегии ОКР фирмы. Порядок его составления и оценки.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.021 с.)