Підготовка до захисту та захист курсової роботи (проекту)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до захисту та захист курсової роботи (проекту)Виконана студентом курсова робота (проект) у встановлений термін здається на кафедру та після реєстрації передається науковому керівникові для перевірки та рецензування.

У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи (проекту), здійснюється попереднє оцінювання якості роботи, за результатами чого наприкінці відзиву робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту.

Якщо курсова робота (проект) попередньо оцінюється із виказанням зауважень, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи (проекту), зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив вона допускається до захисту.

Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу (проект), щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається завідувачем кафедри. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи (проекту), що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи (проекту) науковим керівником;

2) оцінювання захисту роботи.

Після чого оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 3.

Таблиця 3

ECTS-, національна шкали оцінювання

курсової роботи (проекту)

Оцінка курсової роботи (проекту) за шкалою ECTS Оцінка курсової роботи (проекту) за національною шкалою
A 5 (відмінно)
B 4 (добре)
C
D 3 (задовільно)
E
FX 2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсової роботи
F 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

 

У процесі захисту курсової роботи (проекту) оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи (проекту) оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи (проекту) та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

 


Рекомендована література

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991, № 1561-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – С. 646.

2. Про інноваційну діяльність: Закон України від 07.08.2002 р // Урядовий кур'єр. – №143. – С. 17-24.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 №280/97-ВР // www.rada.kiev.ua

4. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України із змінами і доповненнями від 1.12.1998, № 284-ХІV // Голос України, 22 грудня 1998 року, № 245. – 41-48 с.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 10.01.2003, № 433-ІV // Голос України, 13.02.2003. – № 28 (3028). – 34-38 с.

6. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В. Б. Аверьянов. – К.: Наукова думка, 1979. – 150 с.

7. Державне управління в Україні: організаційно/правові засади: Навчальний посібник / Н.Р.Нижник, С.Д.Дубенко, В.І.Мельниченко та ін. ; За заг. ред. Н.Р.Нижник. – К. : УАДУ, 2002. – 164 с.

8. Ковешников Е. М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия / Е. М. Кошевников. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – 272 с.

9. Авер'янов В., Андрійко О. Дискусійні питання законодавчого регулювання державної служби в Україні / В. Авер'янов, О. Андрійко // Вісник державної служби України. – 2005. – № 3. – С.8.

10. Державне управління: [навчальний посібник] / А. Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знанання/Прес, 2003. – 343 с.

11. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А., Туленков М.В. Політичне управління: [навчальний посібник]. – К. : УАДУ, 2001. – 160 с.

12. Калюжний А. А. Інформаційне забезпечення виконавчої влади / А. А. Калюжний // Виконавча влада в Україні: навч. посіб. – К.: УАДУ, 2002. – С.109.

13. Керецман В.Ю. Державне регулювання регіонального розвитку:

теоретичні аспекти: [монографія]. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 188с.

14. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика. [навчальний посібник]. – К. : Атіка, 2003. – 160 с.

15. Соснін О. Національні інформаційні ресурси в сучасних умовах:

проблемні питання вітчизняного законодавства / О. Соснін // Право України. – 2003. – № 10. – С.125.

16. Стефанюк В. Правові акти управління / В. Стефаник // Право України. – 2003. – № 7. – С.3–9.

17. Безверхнюк Т. Основні поняття концепції ресурсного забезпечення регіонального управліннязаконодавства / Т. Безверхнюк // Право України. – 2009. – № 1. – С. 4-13.

18. Регіональна економіка: Словник довідник / За ред. М. В. Підмогильного. – К. : Тираж, 2004. – 346 с.

19. Національна економіка: [навч. посібник] / За ред. В.М. Тарасовича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

20. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - К.: Знання, 2008. – 213 с.

21. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: [монографія] / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

22. Васильєв О.В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. [монографія]. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 341 с.

23. Синергия становления и развития региональных экономических систем: [монография] / В. П. Решетило; Харк. нац. акад. город. хоз-ва – Харьков: 2009. – 218 с.

24. Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України. – 2008. – №3 (556). – С. 51 – 57.

25. Матвиенко П. Обобщающая оценка развития регионов / П. Матвиенко // Экономика Украины. – 2007. – №5. – С. 26 – 34.

Семина Т.А. Проблемы дезинтеграции экономического пространства страны и дифференциации социально-экономического положения регионов. – http://www.sbcinfo.ru/articles/27-28_05_1999conf/4_3.htm.

26. Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України / Ю. Харазішвілі // Економіка України. – 2007. – №9 (550). – С. 55 – 62.

27. Шубравська О. Регіональний аспект сталого економічного розвитку агропродовольчої системи України / О. Шубравська // Економіка України. – 2009. – №5 (570).– С. 68 – 76.

 

 


Додаток А

 

Орієнтовна тематика курсових робіт (проектів)

з дисципліни:

“Державне та регіональне управління”

1. Аналіз стану об’єктів соціальної інфраструктури в Полтавській області та шляхи вирішення існуючих проблем.

2. Розвиток інституту уповноваженого з прав людини (омбудсмена) – як механізм громадського контролю.

3. Планування та розвиток професійної кар’єри як ефективний механізм мотивації праці державних службовців в Україні.

4. Організаційно-економічний механізм місцевого самоврядування.

5. Податкова система як інструмент державного регулювання.

6. Розвиток та організаційно-економічний механізм функціонування вільних економічних зон.

7. Організаційно-правові засади державного регулювання інноваційної діяльності.

8. Розвиток сільського господарства та аграрна політика.

9. Розвиток і державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні.

10. Стан і державне регулювання іноземного інвестування національної економіки.

11. Організаційно-економічний механізм державних закупівель.

12. Стан і державне регулювання іноземного кредитування національної економіки.

13. Розвиток підприємницької діяльності.

14. Розвиток торгівлі та державне регулювання кон’юнктури споживчого ринку.

15. Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості населення.

16. Рівень життя населення та державна політика соціального забезпечення.

17. Програмування соціально-економічного розвитку регіону.

18. Програмування соціально-економічного розвитку країни.

19. державне регулювання і розвиток соціальної сфери.

20. Регіональне управління та розвиток комунального господарства міста.

21. Екологічна ситуація та екологічна політика держави.

22. Ринок страхових послуг та його державне регулювання.

23. Митно-тарифна політика держави та захист внутрішнього ринку.

24. Аналіз судової системи України та шляхи її вдосконалення.

25. Аспекти формування моделі децентралізації державного управління в Україні.

26. Аудит в сфері державного управління в Україні.

27. Взаємодія влади та бізнесу в інститутах Європейського Союзу: досвід для України.

28. Взаємозв’язок контролінгу та ефективності державного управління.

29. Вибори народних депутатів України як основний процес створення демократичної та правової держави.

30. Державне регулювання благодійності та меценацтва.

31. Державний фінансовий контроль як інструмент оптимізації використання державної власності.

32. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні.

33. Досвід країн з розвиненою демократією щодо протидії й обмеження бюрократизму на державній службі.

34. Досвід та розвиток реалізації державної мовної політики.

35. Етика державних службовців у процесі взаємодії з громадськістю.

36. Етика, культура державних службовців як елемент культури державного управління.

37. Розвиток та удосконалення функціонування державної політики у сфері цін та ціноутворення.

38. Житлова проблема в Україні: аспект забезпечення соціальності доступності житла.

39. Засади регулювання питань контролю та відповідальності місцевого самоврядування.

40. Імідж державної служби як індикатор відношення суспільства до влади.

41. Інституційний механізм підвищення ефективності системи органів публічної влади.

42. Інформаційні засади державного регулювання аграрних відносин.

43. Історико-правовий аспект державної служби в Україні.

44. Концептуальна схема управління стратегічним розвитком сучасних міст.

45. Механізми врегулювання внутрішньопарламентських конфліктів.

46. Механізми громадського контролю: оцінка їх ефективності державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.

47. Механізми підвищення ефективності державного управління в умовах глобалізації.

48. Системний аспект механізму функціонування та розвитку державної служби.

49. Міжнародний досвід та сучасні аспекти протидії корупції у сфері охорони здоров’я.

50. Модернізація діяльності кадрових служб органів виконавчої влади на принципах стандартів якості.

51. Удосконалення основних принципів та видів публічного контролю за діяльністю органів державної влади.

52. Особливості процесу управління та формування бюджетів районів у містах.

53. Перспективи розвитку концепцій та моделей ефективності державного управління.

54. Перспективи функціонування кадрового забезпечення в контексті здійснення адміністративної реформи.

55. Розвиток та удосконалення принципів механізму державних закупівель в Україні.

56. Розвиток та удосконалення соціально-правової діяльності як гаранту захисту соціально-економічних прав громадян.

57. Порівняльний аналіз та удосконалення правового статусу співвітчизників за кордоном (Україна, РФ, Польща).

58. Удосконалення функціонування принципів відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

59. Удосконалення функціонування принципів збільшення довіри громадян до органів публічної влади: вітчизняна специфіка.

60. Проблеми законодавчого забезпечення державної політики щодо дитячої безпритульності та бездоглядності.

61. Проблеми соціальної адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями на прикладі Полтавської області.

62. Проблеми та перспективи політичної модернізації України.

63. Проблемні аспекти державної мовної політики України.

64. Сучасні аспекти реалізації державного контролю за діяльністю іноземних формувань на території України.

65. Реалізація принципів державного управління в галузі охорони здоров’я України.

66. Аспекти регіонального виміру формування державної політики у сфері захисту національних товаровиробників.

67. Результати запровадження децентралізованої системи управління у розвинених країн світу.

68. Ресурси сільських громад як джерело їх комплексного розвитку і складова ресурсного забезпечення управління регіональним розвитком.

69. Роль державної мови в національній інтеграції.

70. Роль центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у попередженні й подоланні насильства в сім’ї: регіональний аспект.

71. Проблеми розвитку самодостатності територіальних громад.

72. Соціальна ефективність державного управління як мета та критерії діяльності влади.

73. Соціально-інноваційна підготовка державних службовців як спосіб соціалізації якісних змін у суспільстві.

74. Співвідношення державної та публічної служби в Україні та країнах Європейського Союзу.

75. Структура і функції інституту державної підтримки підприємництва.

76. Засади вирішення проблеми поняття «пригніченого стану людини» під час професійної діяльності.

77. Сучасні аспекти професійного навчання державних службовців.

78. Тенденції розвитку сільського господарства у країнах Європейського Союзу.

79. Тенденції розвитку харчової галузі у країнах Європейського Союзу.

80. Теоретико-методологічні засади дослідження ділової комунікації державних службовців.

81. Формування та реалізації активізації іноземної інвестиційної діяльності в Полтавській області.

82. Формування та шляхи реалізації професіоналізму державних службовців в Україні.

83. Волонтерський рух як об’єкт державного регулювання.

84. Шляхи підвищення ефективності нагляду за банківською діяльністю органами державного управління.

85. Шляхи фінансового забезпечення економічного зростання на регіональному рівні.

 


Додаток Б

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.027 с.)