МІНІСТЕРСТВО аграрної політики та продовольства УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО аграрної політики та продовольства УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО аграрної політики та продовольства УКРАЇНИ

Полтавська державна аграрна академія

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (проектів)
З ДИСЦИПЛІНИ

“державне та регіональне управління”

 

для студентів напряму підготовки “Менеджмент”

 

 

Полтава – 2011


Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проектів) з дисципліни “Державне та регіональне управління” для студентів II курсу напряму підготовки “Менеджмент” / Автор: Воронько Т.В. – Полтава, 2011. – 40 с.

 

Автор: Воронько Т.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії

 

Рецензенти: Марченко О.В., к.е.н.,доцент кафедри менеджменту і маркетингу Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка

 

Макаренко П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту

„29” серпня 2011 р. (протокол № 1)

 

 

Завідувач кафедри менеджменту, Т.М. Лозинська

д.держ.упр., професор

 

 

Розглянуто на засіданні науково-методичної ради напряму підготовки „Менеджмент” „30” серпня 2011 р. (протокол № 1)

 

Голова науково-методичної ради

напряму підготовки

„Менеджмент”, к.е.н., доцент О. І. Сердюк


ЗМІСТ

 

Стор.

 

Вступ
1. Порядок виконання курсової роботи (проекту)
2. Зміст, структура та обсяги курсової роботи (проекту)
3. Вимоги щодо оформлення курсової роботи (проекту)
3.1. Загальні вказівки
3.2. Оформлення таблиць
3.3. Оформлення рисунків
3.4. Оформлення формул, приміток, посилань
3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків
4. Підготовка до захисту та захист курсової роботи (проекту)
5. Рекомендована література
Додаток А. Орієнтовна тематика курсових робіт (проекту)
Додаток Б. Приклад структури курсової роботи (проекту)
Додаток В.Зразок оформлення титульного аркуша
Додаток Д. Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

 


Вступ

 

Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів менеджменту студенти напряму підготовки “Менеджмент” виконують курсову роботу (проект) з дисципліни “Державне та регіональне управління”.

Виконання курсової роботи (проекту) являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вміння використовуватиїхпри опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань у галузі управлінської діяльності.

Виконання курсової роботи (проекту) переслідує одразу декілька цілей:

1) закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни “Державне та регіональне управління”;

2) розвинути у студентів навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами статистичної інформації тощо;

3) виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки;

4) прищепити навички розробки пропозицій, обґрунтування та обстоювання власної точки зору з проблем, що досліджуються, виробити вміння застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

Написання курсової роботи (проекту) має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота (проект) має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, які вивчаються. Для цього потрібно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації з різних літературних джерел, відшукати та опрацювати відповідні статистичні матеріали, узагальнити ці вихідні дані та сформулювати власнівисновки й пропозиції.

Студенти виконують курсову роботу (проект) на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень з відповідних літературних джерел, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях.


Приклад оформлення таблиці

Таблиця 2.1

Приклад оформлення рисунку

 

 

 


Рис. 1.1. Спрощена модель процесу мотивації

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці і під ними друкують “Рис. ...”, якщо є кілька рисунків.

Розміщувати рисунки слід так, аби їх можна було читати без повороту рукопису. Якщо це неможливо ілюстрації розміщують так, щоб рукопис треба було повернути за стрілкою годинника.

 

3.4. Оформлення формул, приміток, посилань

Формули, що наводяться у курсовій роботі (проекті), нумеруються арабськими цифрами з порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, (1.2), (3.1). Порядковий номер формули вказують у круглих дужках праворуч від неї.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом “де” без двокрапки.

Посилання в тексті на порядковий номер формули дають у круглих дужках, наприклад: ... у формулі (2.1).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка, наприклад: ... у формулі (Б.1).

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

При написанні курсової роботи (проекту) може з’явитися потреба у примітках до тексту або до таблиць. Такі примітки несуть довідкову або пояснювальну інформацію. Якщо примітка лише одна, то після слова “Примітка” ставлять крапку. Якщо приміток декілька, то після слова “Примітка” ставлять двокрапку. Такі примітки нумерують арабськими цифрами з крапкою.

На інформацію, що запозичена з інших джерел (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо), а також на цитати, що наводяться у тексті курсової роботи (проекту), обов’язково мають бути зроблені посилання. Посилання даються одразу після закінчення цитати або у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

 

3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків

У курсовій роботі (проекті) обов’язково має бути наведений список використаної при її написанні навчальної, спеціальної, довідкової, статистичної та періодичної літератури, який має суцільну нумерацію.

Найбільш поширеним способом групування літературних джерел у списку літератури є їх розміщення за алфавітним порядком (за першою літерою прізвища автора або першого слова назви літературного джерела). Набір елементів бібліографічного опису літературних джерел різних видів (підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, перекладне видання, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання, конспект лекцій тощо), спосіб написання кожного елемента, використання розділових знаків тощо наведені у додатку Д.

В процесі оформлення курсової роботи (проекту) іноді виникає потреба у збагаченні її тексту додатками. Додатки, як правило, містять проміжні математичні розрахунки, первинні матеріали, громіздкі таблиці та інші матеріали допоміжного характеру.

Додатки розмішують після списку використаних джерел у порядку появи посилань на них у тексті курсової роботи (проекту).

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б” і т. д.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

Якщо у курсовій роботі (проекті) один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток повинен мати тематичний заголовок та починатися з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова “Додаток” і його позначенням. Якщо додатків кілька, вони нумеруються по черзі арабськими цифрами без знака “№”.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

 

Рекомендована література

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991, № 1561-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – С. 646.

2. Про інноваційну діяльність: Закон України від 07.08.2002 р // Урядовий кур'єр. – №143. – С. 17-24.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 №280/97-ВР // www.rada.kiev.ua

4. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України із змінами і доповненнями від 1.12.1998, № 284-ХІV // Голос України, 22 грудня 1998 року, № 245. – 41-48 с.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 10.01.2003, № 433-ІV // Голос України, 13.02.2003. – № 28 (3028). – 34-38 с.

6. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В. Б. Аверьянов. – К.: Наукова думка, 1979. – 150 с.

7. Державне управління в Україні: організаційно/правові засади: Навчальний посібник / Н.Р.Нижник, С.Д.Дубенко, В.І.Мельниченко та ін. ; За заг. ред. Н.Р.Нижник. – К. : УАДУ, 2002. – 164 с.

8. Ковешников Е. М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия / Е. М. Кошевников. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – 272 с.

9. Авер'янов В., Андрійко О. Дискусійні питання законодавчого регулювання державної служби в Україні / В. Авер'янов, О. Андрійко // Вісник державної служби України. – 2005. – № 3. – С.8.

10. Державне управління: [навчальний посібник] / А. Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знанання/Прес, 2003. – 343 с.

11. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А., Туленков М.В. Політичне управління: [навчальний посібник]. – К. : УАДУ, 2001. – 160 с.

12. Калюжний А. А. Інформаційне забезпечення виконавчої влади / А. А. Калюжний // Виконавча влада в Україні: навч. посіб. – К.: УАДУ, 2002. – С.109.

13. Керецман В.Ю. Державне регулювання регіонального розвитку:

теоретичні аспекти: [монографія]. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 188с.

14. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика. [навчальний посібник]. – К. : Атіка, 2003. – 160 с.

15. Соснін О. Національні інформаційні ресурси в сучасних умовах:

проблемні питання вітчизняного законодавства / О. Соснін // Право України. – 2003. – № 10. – С.125.

16. Стефанюк В. Правові акти управління / В. Стефаник // Право України. – 2003. – № 7. – С.3–9.

17. Безверхнюк Т. Основні поняття концепції ресурсного забезпечення регіонального управліннязаконодавства / Т. Безверхнюк // Право України. – 2009. – № 1. – С. 4-13.

18. Регіональна економіка: Словник довідник / За ред. М. В. Підмогильного. – К. : Тираж, 2004. – 346 с.

19. Національна економіка: [навч. посібник] / За ред. В.М. Тарасовича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

20. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - К.: Знання, 2008. – 213 с.

21. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: [монографія] / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

22. Васильєв О.В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. [монографія]. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 341 с.

23. Синергия становления и развития региональных экономических систем: [монография] / В. П. Решетило; Харк. нац. акад. город. хоз-ва – Харьков: 2009. – 218 с.

24. Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України. – 2008. – №3 (556). – С. 51 – 57.

25. Матвиенко П. Обобщающая оценка развития регионов / П. Матвиенко // Экономика Украины. – 2007. – №5. – С. 26 – 34.

Семина Т.А. Проблемы дезинтеграции экономического пространства страны и дифференциации социально-экономического положения регионов. – http://www.sbcinfo.ru/articles/27-28_05_1999conf/4_3.htm.

26. Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України / Ю. Харазішвілі // Економіка України. – 2007. – №9 (550). – С. 55 – 62.

27. Шубравська О. Регіональний аспект сталого економічного розвитку агропродовольчої системи України / О. Шубравська // Економіка України. – 2009. – №5 (570).– С. 68 – 76.

 

 


Додаток А

 

Орієнтовна тематика курсових робіт (проектів)

з дисципліни:

“Державне та регіональне управління”

1. Аналіз стану об’єктів соціальної інфраструктури в Полтавській області та шляхи вирішення існуючих проблем.

2. Розвиток інституту уповноваженого з прав людини (омбудсмена) – як механізм громадського контролю.

3. Планування та розвиток професійної кар’єри як ефективний механізм мотивації праці державних службовців в Україні.

4. Організаційно-економічний механізм місцевого самоврядування.

5. Податкова система як інструмент державного регулювання.

6. Розвиток та організаційно-економічний механізм функціонування вільних економічних зон.

7. Організаційно-правові засади державного регулювання інноваційної діяльності.

8. Розвиток сільського господарства та аграрна політика.

9. Розвиток і державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні.

10. Стан і державне регулювання іноземного інвестування національної економіки.

11. Організаційно-економічний механізм державних закупівель.

12. Стан і державне регулювання іноземного кредитування національної економіки.

13. Розвиток підприємницької діяльності.

14. Розвиток торгівлі та державне регулювання кон’юнктури споживчого ринку.

15. Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості населення.

16. Рівень життя населення та державна політика соціального забезпечення.

17. Програмування соціально-економічного розвитку регіону.

18. Програмування соціально-економічного розвитку країни.

19. державне регулювання і розвиток соціальної сфери.

20. Регіональне управління та розвиток комунального господарства міста.

21. Екологічна ситуація та екологічна політика держави.

22. Ринок страхових послуг та його державне регулювання.

23. Митно-тарифна політика держави та захист внутрішнього ринку.

24. Аналіз судової системи України та шляхи її вдосконалення.

25. Аспекти формування моделі децентралізації державного управління в Україні.

26. Аудит в сфері державного управління в Україні.

27. Взаємодія влади та бізнесу в інститутах Європейського Союзу: досвід для України.

28. Взаємозв’язок контролінгу та ефективності державного управління.

29. Вибори народних депутатів України як основний процес створення демократичної та правової держави.

30. Державне регулювання благодійності та меценацтва.

31. Державний фінансовий контроль як інструмент оптимізації використання державної власності.

32. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні.

33. Досвід країн з розвиненою демократією щодо протидії й обмеження бюрократизму на державній службі.

34. Досвід та розвиток реалізації державної мовної політики.

35. Етика державних службовців у процесі взаємодії з громадськістю.

36. Етика, культура державних службовців як елемент культури державного управління.

37. Розвиток та удосконалення функціонування державної політики у сфері цін та ціноутворення.

38. Житлова проблема в Україні: аспект забезпечення соціальності доступності житла.

39. Засади регулювання питань контролю та відповідальності місцевого самоврядування.

40. Імідж державної служби як індикатор відношення суспільства до влади.

41. Інституційний механізм підвищення ефективності системи органів публічної влади.

42. Інформаційні засади державного регулювання аграрних відносин.

43. Історико-правовий аспект державної служби в Україні.

44. Концептуальна схема управління стратегічним розвитком сучасних міст.

45. Механізми врегулювання внутрішньопарламентських конфліктів.

46. Механізми громадського контролю: оцінка їх ефективності державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.

47. Механізми підвищення ефективності державного управління в умовах глобалізації.

48. Системний аспект механізму функціонування та розвитку державної служби.

49. Міжнародний досвід та сучасні аспекти протидії корупції у сфері охорони здоров’я.

50. Модернізація діяльності кадрових служб органів виконавчої влади на принципах стандартів якості.

51. Удосконалення основних принципів та видів публічного контролю за діяльністю органів державної влади.

52. Особливості процесу управління та формування бюджетів районів у містах.

53. Перспективи розвитку концепцій та моделей ефективності державного управління.

54. Перспективи функціонування кадрового забезпечення в контексті здійснення адміністративної реформи.

55. Розвиток та удосконалення принципів механізму державних закупівель в Україні.

56. Розвиток та удосконалення соціально-правової діяльності як гаранту захисту соціально-економічних прав громадян.

57. Порівняльний аналіз та удосконалення правового статусу співвітчизників за кордоном (Україна, РФ, Польща).

58. Удосконалення функціонування принципів відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

59. Удосконалення функціонування принципів збільшення довіри громадян до органів публічної влади: вітчизняна специфіка.

60. Проблеми законодавчого забезпечення державної політики щодо дитячої безпритульності та бездоглядності.

61. Проблеми соціальної адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями на прикладі Полтавської області.

62. Проблеми та перспективи політичної модернізації України.

63. Проблемні аспекти державної мовної політики України.

64. Сучасні аспекти реалізації державного контролю за діяльністю іноземних формувань на території України.

65. Реалізація принципів державного управління в галузі охорони здоров’я України.

66. Аспекти регіонального виміру формування державної політики у сфері захисту національних товаровиробників.

67. Результати запровадження децентралізованої системи управління у розвинених країн світу.

68. Ресурси сільських громад як джерело їх комплексного розвитку і складова ресурсного забезпечення управління регіональним розвитком.

69. Роль державної мови в національній інтеграції.

70. Роль центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у попередженні й подоланні насильства в сім’ї: регіональний аспект.

71. Проблеми розвитку самодостатності територіальних громад.

72. Соціальна ефективність державного управління як мета та критерії діяльності влади.

73. Соціально-інноваційна підготовка державних службовців як спосіб соціалізації якісних змін у суспільстві.

74. Співвідношення державної та публічної служби в Україні та країнах Європейського Союзу.

75. Структура і функції інституту державної підтримки підприємництва.

76. Засади вирішення проблеми поняття «пригніченого стану людини» під час професійної діяльності.

77. Сучасні аспекти професійного навчання державних службовців.

78. Тенденції розвитку сільського господарства у країнах Європейського Союзу.

79. Тенденції розвитку харчової галузі у країнах Європейського Союзу.

80. Теоретико-методологічні засади дослідження ділової комунікації державних службовців.

81. Формування та реалізації активізації іноземної інвестиційної діяльності в Полтавській області.

82. Формування та шляхи реалізації професіоналізму державних службовців в Україні.

83. Волонтерський рух як об’єкт державного регулювання.

84. Шляхи підвищення ефективності нагляду за банківською діяльністю органами державного управління.

85. Шляхи фінансового забезпечення економічного зростання на регіональному рівні.

 


Додаток Б

 

План

Вступ

Розділ 1 Становлення та розвиток місцевого самоврядування

1.1. Засади функціонування та розвитку місцевого самоврядування в Україні

1.2. Основні концепції місцевого самоврядування

1.3. Становлення систем функціонування місцевого самоврядування

Розділ 2 Удосконалення та перспективи розвитку місцевого самоврядування

2.1. Фактори, що визначають стан місцевого самоврядування. Особливості української моделі місцевого самоврядування

2.2. Проблеми відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та пособи їх вирішення

2.3. Перспективи взаємодії міліції з органами державної влади, місцевого самоврядування та населення

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

 


План

Вступ

Розділ 1 Основні аспекти діяльності центрів соціальних служб длясім’ї, дітей та молоді в україні

1.1. Соціально-орієнтовані теорії розвитку центрів соціальних служб

1.2. Умови та етапи діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1.3. Форми, методи та технологія роботи даних центрів

1.4. Принципи діяльності соціальних центрів

Розділ 2 РОзробка основних концепцій діяльності та шляхи вирішення питань діяльності соціальних центрів

2.1. Проблеми та недоліки профілактичної роботи соціальних служб на даному етапі діяльності

2.2. Попередження та подолання насильства в сім’ї

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 


План

Вступ

Розділ 1 Сучасний стан проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні

1.1. Загальна характеристика явищ, передумов та причин виникнення дитячої безпритульності та бездоглядності

1.2. Законодавчі засади соціально-правового захисту бездоглядних та безпритульних дітей

1.3. Вплив засобів масової інформації на прояви негативної поведінки дітей

Розділ 2 РОзробка механізмів запобігання та вирішення проблем бездоглядності та безпритульності дітей

2.1. Заходи щодо удосконалення законодавчої бази в Україні

2.2. Механізм та шляхи вирішення дитячої безпритульності та бездоглядності

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 


План

Вступ

Розділ 1 Етика державного службовця як елемент державного управління

1.1. Основні принципи службового етикету за сучасних умов

1.2. Ідейні та нормативні засади етики державних службовців України та їх реалізація

1.3. Зарубіжний досвід метизації для державної служби в Україні

Розділ 2 Удосконалення процесу формування етики державних службовців

2.1. Формування етичних знань і навичок етичної поведінки державних службовців у процесі підготовки та підвищення кваліфікації

2.2. Напрями удосконалення процесу формування етики та діяльності державних службовців

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


План

Вступ

Розділ 1 Сучасний стан державної підтримки підприєництва в Україні

1.1. Державна політика підтримки підприємства за сучасних умов

1.2. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва

1.3. Підприємництво в умовах економічної кризи

Розділ 2 Удосконалення процесу формування етики державних службовців

2.1. Антикризові заходи та державна підтримка підприємницької діяльності

2.2. Проблеми розвитку та шляхи зміцнення підприємницької діяльності в Україні

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


План

Вступ

Розділ 1 Оцінка ефективності громадського контролю

1.1 Механізм громадського контролю та його ефективність

1.2 Місце державних службовців у громадському контролі

1.3 Роль місцевого самоврядування в громадському контролі

Розділ 2 Розвиток громадського контролю як одного із складових державного управління

2.1. Удосконалення піанізму проведення щорічної оцінки діяльності державних службовців

2.2. Оцінювання посадових осіб органів місцевого самоврядування

2.3. Перспективні напрями участі державних органів і органів місцевого самоврядування в ухваленні рішень

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


Додаток В

 

Кафедра менеджменту

КУРСОВий проект

на тему “___________________________________________

___________________________________________”

 

Виконав студент 2 курсу, __ групи

факультету економіки та менеджменту

напряму підготовки “Менеджмент”

___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

Дата здачі роботи на

перевірку та рецензування _________

Науковий керівник

Курсова робота (проект) __________________________

захищена з оцінкою “____________0” (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Дата захисту _____________

 

Комісія по захисту у складі:

__________________________ ___________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

__________________________ ___________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

__________________________ ___________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

 

Полтава – 201_


Додаток Д

 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог міждержавних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць.

 

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.042 с.)