РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практикиРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики

 

для бакалаврів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

галузь знань 0305 – Економіка і підприємництво

 

Київ 2016

 


Методичні рекомендації і програма навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. – К.: УДУФМТ, 2016 – 14 с.

 

Навчально-методичне видання

 

Укладач:

Пугачова К.М. к.е.н., доц.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції, протокол № ___ від 22. 10. 2014 р.

 

У програмі навчальної практики сформульовані ціль та завдання, визначені та розкриті зміст виробничої практики, форми та методи контролю за проходженням практики. Висвітлені вимоги до звіту згідно стандарту. Викладена послідовність підведення підсумків практики. Програма призначена для студентів 1 курсу факультету міжнародної економіки, менеджменту і права напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”.


 

 

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................ 3

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ І БАЗИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ.......................... 3

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ........................................ 5

2.1. Організація практики............................................................................... 5

2.2. Права та обов'язки студента на період практики................................... 5

2.3. Керівництво практикою........................................................................... 6

2.3.1. Обов’язки керівника практики від кафедри:.................................... 6

2.3.2. Обов’язки керівника практики від підприємства............................. 6

3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ....................................................................................... 7

3.1. Загальні вимоги........................................................................................ 7

3.2. Структура та обсяг звіту......................................................................... 7

3.3. Рекомендації щодо порядку роботи над звітом..................................... 7

3.4. Вимоги до структурних елементів звіту................................................. 7

3.5. Оформлення звіту.................................................................................... 9

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ............................................................................................................................. 9

Додаток А.......................................................................................................... 12

Додаток Б.......................................................................................................... 13

 


ВСТУП

 

Практика студентів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності “Міжнародна економіка” є невід’ємною складовою частиною програми навчання в Університеті.

Програма навчальної практики - це основний навчально-методичний документ проведення практики напряму підготовки 8.030503 "Міжнародна економіка" у межах України.

Програма навчальної практики включає повний перелік видів діяльності практиканта, необхідних для вирішення завдань майбутньої професії.

Дана програма визначає ціль, завдання, зміст і порядок проведення, форми та методи контролю і підведення підсумків виробничої практики студентів, характеристику баз практики.

Програма забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів при дотриманні принципів системності, безперервності та послідовності навчання студентів у відповідності з затвердженою кваліфікаційною характеристикою бакалавра зі спеціальності "Міжнародна економіка".

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ І БАЗИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

1.1. Мета практики - освоєння процесів визначення глобалізаційно-інтеграційного впливу на розвиток світової і вітчизняної економіки та оволодіння студентами сучасними формами і методами здійснення зовнішньоекономічної діяльності, здобуття практичних і організаційних навичок щодо визначення і оцінки тенденцій у світовому господарстві й в міжнародній економічній інтеграції, а також по здійсненню зовнішньоторговельних операцій та інших видів зовнішньоекономічної діяльності. Формування у студентів (на базі одержаних в УДУФМТ знань), професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, формування потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх осмислювати і застосовувати в практичній діяльності.

1.2.Основними завданнями практики є:

- поглиблення і закріплення теоретичних знань з міжнародної економіки, менеджменту та маркетингу, фінансів, статистики, обліку у галузі зовнішньоекономічної діяльності, ознайомлення з новітніми досягненнями науки у зовнішньоекономічній сфері та засобами їх впровадження;

- практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху “Міжнародна економіка”. Набуття досвіду практичної, науково-дослідницької, суспільно-політичної, організаційної роботи на об’єктах проходження практики у Міністерстві фінансів, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та інших міністерствах України, що займаються зовнішньоекономічними відносинами, в установах з питань європейської інтеграції України, в управліннях зовнішньоекономічних зв'язків обласних органів державної влади, у підрозділах зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, організацій та департаментах установ, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, де студенти збирають матеріали для подальшого використання в курсових та дипломних роботах;

- вивчення досвіду застосування форм і методів проведення зовнішньоторговельних операцій та інших видів зовнішньоекономічної діяльності;

- вивчення основних видів нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів і документів, що призначені для використання при організації управління підприємством, яке здійснює зовнішньоекономічні (зовнішньоторговельні) операції, та ознайомлення з практикою застосування методів для аналізу, узагальнення, систематизації та розробки рекомендацій;

- об’єктивна оцінка з застосуванням економіко-математичних методів й комп’ютерних програм здійснення зовнішньоекономічної діяльності на об`єкті проходження практики;

- прогнозування з використанням математичного апарату основних показників та перспектив розвитку бази практики у сфері зовнішньоекономічних відносин;

- підготовка аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань зовнішньоекономічних відносин для їх впровадження в практику.

1.3.Після проходження практики студент повинен:

знати:

- структуру і штат організацій, установ, фірм і відділів підприємств;

- законодавчі та нормативні документи, що регламентують їх діяльність;

- принципи діяльності та функції відповідних управлінь, відділів підприємства;

- методику проведення ділових переговорів, підготовку і підписання угод, контрактів;

- методику підготовки наказів, розпоряджень, різноманітних довідок, заходів тощо і організацію їх виконання;

- принципи підбору і розстановки кадрів, роботи з ними, розподілу обов’язків і делегування повноважень тощо.

вміти:

- застосовувати різноманітні форми і методи проведення зовнішньоторговельних операцій та інших видів зовнішньоекономічної діяльності;

- використовувати методи економічного аналізу, планування, прогнозування діяльності підприємств, організацій, фірм та відділів;

- вести пошук, збір, систематизацію аналітичної інформації проводити її обробку та аналіз із застосуванням економіко-математичних методів й комп’ютерних програм здійснення зовнішньоекономічної діяльності та інших сучасних засобів інформаційних технологій;

- опрацьовувати кореспонденцію;

 

Програма навчальної практики включає завдання основного циклу професійно-орієнтованої підготовки, зокрема таких як міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси, менеджмент, маркетинг, міжнародна торгівля, господарське право, міжнародне економічне право, міжнародна економічна діяльність, міжнародна логістика, зовнішньоекономічна діяльність тощо, і спрямована на успішну професійну діяльність спеціаліста з фаху.

 

Термін проведення практики встановлюється графіком навчального процесу Університету. Графік узгоджується з керівними органами підприємств, установ, організацій, визначених для практики, та затверджується наказом ректора.

Бази практики

Практика бакалаврів зі спеціальності “Міжнародна економіка” проводиться в Міністерстві фінансів, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та інших міністерствах України, що займаються зовнішньоекономічними відносинами, в установах з питань європейської інтеграції України, в управліннях зовнішньоекономічних зв'язків обласних органів державної влади, торгово-промислових палатах; представництвах зарубіжних компаній; у підрозділах зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, організацій та департаментах установ, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, з якими університет уклав договори і які відповідають вимогам програми практики: державні установи, спільні підприємства, акціонерні товариства, установи митної служби, банки, фонди, де є кваліфіковані кадри щодо керівництва практикою.

 

 

Організація практики

Загальну організацію практики та контроль за проведенням її в Університеті здійснює декан факультету, який підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи. Декан факультету забезпечує студентів базами практики, укладає з підприємствами договори з проведення практики, узгоджує керівників від бази практики та Університету.

2.2. Права та обов'язки студента на період практики

До початку практики студент має одержати від керівника практики від університету консультації про зміст практики, оформлення всіх необхідних документів. Своєчасно прибути на базу практики у визначений термін.

Початком практики студентів з фаху "Міжнародна економіка" є складання календарного плану проходження практики, який забезпечує послідовне вивчення всієї зовнішньоекономічної роботи міністерства, управління, відділу, установи, підприємства, організації тощо.

Прибувши на базу практики, студент зобов'язаний: узгодити з керівником практики план-графік проходження практики, у разі необхідності оформити перепустку; ознайомитися з розпорядком роботи на підприємстві (початок роботи, обідня перерва, кінець робочого дня). Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Під час проходження практики студенту необхідно:

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбаченіпрограмою практики;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги трудового законодавства; вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- виконувати вказівки керівника практики, нести відповідальність за виконану роботу;

- оформляти щоденник за встановленою формою;

- звітувати керівнику практики провиконану роботу.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання, керівники практики переглядають щоденник разом зі звітом, складають відгуки та підписують його.

Не пізніше як за день до закінчення практики, студент повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником підприємства. В характеристиці дається оцінка праці студента-практиканта, максимальна величина якої становить 20 балів.

Після закінчення практики студент повинен представити на кафедру:

- щоденник з виробничої практики з відмітками (підпис керівника від бази практики та печатка);

- звіт про проходження виробничої практики з відмітками (підпис керівника від бази практики та печатка);

- відгук з місця практики.

Звіт про виробничу практику подається на кафедру протягом 7 днів після повернення студента з практики.

 

 

Керівництво практикою

Навчально-методичне керівництво виконання програми практики студентів здійснюється кафедрою світового господарства і міжнародної економічної інтеграції. Студенти спільно з керівником складають графік проходження практики. Керівник затверджує графік.

 

Керівниками практики призначаються викладачі з числа членів кафедри., які обізнані з діяльністю підприємств, установ та організацій, в яких студенти проходять практику.

Закріплення студентів за керівниками практики затверджується наказом ректора.

 

2.3.1. Обов’язки керівника практики від кафедри:

1.1. Отримати від завідуючого кафедрою вказівки щодо проведення практики.

1.2. Оволодіти програму і навчально-методичну документацію щодо проведення практики.

1.3. Ознайомитись із змістом та особливостями укладеного з підприємством договору на практику.

1.4. Ознайомитись з групою студентів, яких направлено на практику під його керівництвом.

1.5. Отримати на кафедрі не менш як два примірники методичних рекомендацій і програми виробничої практики.

1.6. Провести організаційні збори з групою студентів.

· інформувати про терміни проведення практики;

· ознайомити з програмою практики;

· довести до відома особливості проходження практики на конкретному підприємстві;

· повідомити про вимоги щодо ведення щоденників та складання звітів з практики;

· нагадати які документи повинні мати при собі студенти (паспорт, студентський квиток).

1.7. на заключному етапі проведення практики:

· перевірити і підписати щоденники та звіти;

· брати участь у прийнятті заліків з практики;

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Загальні вимоги

Звіт з проходження практики - це основний підсумковий документ, що надає можливість проаналізувати і оцінити діяльність студента під час проходження практики.

Звіт має бути складений і оформлений у відповідності до вимог ЄСКД та ДСТУ 3008-95. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки».

 

Структура та обсяг звіту

Звіт умовно поділяють на :

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такіструктурні частини:

- вступ;

- основний виклад сутності роботи;

- висновки;

- список джерел посилань.

Додатки розміщують після основної частини роботи.

 

Оформлення звіту

Звіт оформлюється на білому папері формату А4 (210х297) з додержанням таких розмірів полів аркуша: верхнє, ліве і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм.

Звіт з проходження практики виконують за допомогою комп'ютера (машинного способу), а всі матеріали, що додаються до звіту згідно переліку, підшиваються і нумеруються.

Загальний обсяг звіту 25-30 сторінок друкованого тексту, разом з табличними та ілюстрованими матеріалами. Роботу друкують через півтора інтервали - з розрахунку не більше 30 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм (шрифт - Times New Roman, розмір – 14). Аналіз виробничих та фінансових результатів повинен супроводжуватись необхідними цифровими даними, графіками, таблицями, схемами та рисунками.

Звіт повинен бути складений в період проходження практики, оцінений та підписаний керівником практики від підприємства, установи, організації, і переданий на кафедру.

 

Додаток А

 

Міністерство освіти і науки України

 

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Факультет міжнародної економіки, менеджменту і права

 

Кафедра світового господарства і міжнародної економічної інтеграції

 

ЗВІТ

з виробничої практики

у

 

(найменування бази практики)

за період з «__»______2015 по «__»______2015 року

Студента_________ курсу Група_____________     (ПІ.Б. студента)
Керівник практики від кафедри     (П.І.Б., посада, вчена ступінь, вчене звання)
Керівник практики від підприємства:   (П.І.Б., посада, вчена ступінь, вчене звання)
Дата захисту   Оцінка Комісія із захисту:   (прізвище та ініціали членів комісії, підпис)  

 

Додаток Б

 

Індивідуальне завдання

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики

 

для бакалаврів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

галузь знань 0305 – Економіка і підприємництво

 

Київ 2016

 


Методичні рекомендації і програма навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. – К.: УДУФМТ, 2016 – 14 с.

 

Навчально-методичне видання

 

Укладач:

Пугачова К.М. к.е.н., доц.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції, протокол № ___ від 22. 10. 2014 р.

 

У програмі навчальної практики сформульовані ціль та завдання, визначені та розкриті зміст виробничої практики, форми та методи контролю за проходженням практики. Висвітлені вимоги до звіту згідно стандарту. Викладена послідовність підведення підсумків практики. Програма призначена для студентів 1 курсу факультету міжнародної економіки, менеджменту і права напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”.


 

 

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................ 3

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ І БАЗИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ.......................... 3

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ........................................ 5

2.1. Організація практики............................................................................... 5

2.2. Права та обов'язки студента на період практики................................... 5

2.3. Керівництво практикою........................................................................... 6

2.3.1. Обов’язки керівника практики від кафедри:.................................... 6

2.3.2. Обов’язки керівника практики від підприємства............................. 6

3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ....................................................................................... 7

3.1. Загальні вимоги........................................................................................ 7

3.2. Структура та обсяг звіту......................................................................... 7

3.3. Рекомендації щодо порядку роботи над звітом..................................... 7

3.4. Вимоги до структурних елементів звіту................................................. 7

3.5. Оформлення звіту.................................................................................... 9

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ............................................................................................................................. 9

Додаток А.......................................................................................................... 12

Додаток Б.......................................................................................................... 13

 


ВСТУП

 

Практика студентів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності “Міжнародна економіка” є невід’ємною складовою частиною програми навчання в Університеті.

Програма навчальної практики - це основний навчально-методичний документ проведення практики напряму підготовки 8.030503 "Міжнародна економіка" у межах України.

Програма навчальної практики включає повний перелік видів діяльності практиканта, необхідних для вирішення завдань майбутньої професії.

Дана програма визначає ціль, завдання, зміст і порядок проведення, форми та методи контролю і підведення підсумків виробничої практики студентів, характеристику баз практики.

Програма забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів при дотриманні принципів системності, безперервності та послідовності навчання студентів у відповідності з затвердженою кваліфікаційною характеристикою бакалавра зі спеціальності "Міжнародна економіка".

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.016 с.)