Міждисциплінарна інтеграція.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міждисциплінарна інтеграція.Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни Знати Вміти
§ Попередні 1. Основи правознавства Законодавчі документи, які регламентують фармацевтичну діяльність Орієнтуватися у законодавстві України, знати закони України , Постанови Кабінету Міністрів України
2. Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Охорону праці працівників підприємств фармацевтичного профілю Використовувати набуті знання в подальшій роботі
3. Ділова українська мова Основні документи, які стосуються прийняття на роботу і безпосередньо роботи Грамотно складати трудовий договір, договір про матеріальну відповідальність
§ Наступні: 1. Менеджмент та маркетинг у фармації Правильність оформлення облікової документації, правильність та дотримання правил прийому товару в аптеці. Складати акти прийому товару в аптеках, правильно встановлювати роздрібні ціни на лікарські засоби
§ Внутрішньопредметна інтеграція 1. Управління аптечною справою. Аптека як заклад охорони здоров’я. Ліцензування, акредитація, патентування. 2. Предметно – кількісний облік лікарських засобів в аптечних установах. 3. Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів. Основні фармацевтичні заклади та фармацевтичні посади. Порядок відкриття аптеки. Уповноважена особа. Вхідний контроль. Матеріальна відповідальність. Застосувати набуті знання щодо основних визначень та понять, проводи вхідний контроль в аптеці, складати угоду про матеріальну відповідальність.

5. План та організаційна структура практичного заняття:

5.1. Тривалість заняття: 2 години

5.2. Етапи заняття: (таблиця)

 

№ п/п Основні етапи заняття та їх зміст Навчаль- на мета в рівнях засвоєння Методи контролю та навчання Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструкції тощо) Час у хв. від загального часу заняття
1. Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація; - контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок: 1. Визначення поточної потреби в лікарських засобах. 2. Формула кількісного обсягу замовлення. 3. Характеристика постачальників ЛЗ і ВМП. 4. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торговельної націнки. 5. Особливості замовлення наркотичних і психотропних речовинтапрекурсорів списку № 1. II Фронтальне опитування, НТД, питання.   Актуальність теми     Питання,таблиці структурно-логічні схеми; кваліфікаційні характеристики; зразок основних типових документів 3 хв.   20 хв.
2. Основний етап: - формування професійних вмінь та навичок. - вміти використовувати одержані знання у практичній діяльності. III Учбові таблиці     Навчальне оснащення, нетипові ситуаційні задачі 50 хв.
3. Заключний етап: - контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок; - проведення загальних підсумків заняття; - домашнє завдання, теоретичний матеріал, навчальна література (основна, додаткова). III   Тестові завдання. Методичні вказівки на наступне заняття. Тестові ситуаційні завдання, тести III рівня. 20 хв.

5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вхідного рівня знань студентів кожному з них пропонується відповісти на запитання або контрольна робота.

5.2.2. Основний етап:

Виконання аптекою і фармацевтичною фірмою основного завдання – забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) фармацевтичною допомогою – реалізується через продаж лікарських засобів і товарів аптечного асортименту. Для цього аптека повинна мати в наявності обов’язків мінімальний асортимент ЛЗ і ВМП, а також запаси товару для забезпечення безперервної та ритмічної роботи.

Аптека повинна мати обов’язковий асортимент ліків. Сьогодні в Українi зареєстровано понад 14000 найменовань лікарських засобів і понад 800 виробів медичного призначення.

Як відомо з попередніх тем, товарний запас – це маса ЛЗ і ВМП та супутніх товарів, яка перебуває у сфері обігу та підлягає реалізації. Він забезпечує безперервність лікарського забезпечення населення та ЛПЗ. Форми товарного запасу набувають ЛЗ і ВМП, які перебувають між актами купівлі і продажу.

До товарних запасів аптеки належать:

Ø товари, що наявні в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах;

Ø товари, закуплені та оплачені аптекою і залишені на відповідальне зберігання у постачальників;

Ø товари, здані на переробку (наприклад, лікарська рослинна сировина).

 

Товарні запаси в сумі і в днях встановлюються для кожної аптеки індивідуально. Це залежить від багатьох чинників: товарообігу, номенклатурної чисельності лікарських препаратів та інш. Надлишки товарних звапасів ведуть до зв’язування коштів, відсутність ліків в аптеці – до втрати своїх відвідувачів. Сьогодні мова буде йти про так зване короткотермінове планування товарних запасів. На фармацевтичному ринку України пропозиції щодо ліків значно переважають попит на них. Покупельна здатність населення України не висока. Сотні фірм-виробників, оптових фірм щоденно пропонують аптекам широкий спектр ліків.

Організація роботи з товарними запасами – це процес балансування між двома взаємовиключними тенденціями: скорочення сумарних витрат, спрямованих на утримання запасів, і забезпечення наявності запасів, достатніх для безвідмовної реалізації. При цьому збільшення товарних запасів за кількістю та якістю доцільне доти, поки економічний ефект перевищує витрати з утримання додаткових запасів і відволікання обігових коштів.

Критерії вибору постачальника ЛЗ, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торговельної націнки

Інформацію про постачальників працівники аптек отримують:

- безпосередньо при контакті з торговим агентом;

- з матеріалів фахового періодичного друку (газета тижневик «Еженедельник «Аптека», журнали «Провизор», «Фармацевт практик», «Аптека Галицька» тощо);

- з реклами в популярній та загальноділовій пресі;

- спілкуючись з колегами;

- з рекламних проспектів та буклетів;

- завдяки телебаченню;

- на спеціалізованих медичних виставках тощо.

Основними критеріями вибору постачальниківє:

1) асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення;

2) ціна і розмір торговельної націнки;

3) форма оплати;

4) сервісні послуги;

5) територіальна наближеність (тут варто зауважити, що багато фірм доставляють товар у будь-які регіони країни або мають там філіали).

Розмір торговельної націнки на товар може залежати від:

- форми оплати;

- форми доставки;

- партії товару;

- наявності операцій стосовно просування нових лікарських засобів фірмами-виробниками.

Можливими формами оплати товару є: попередня оплата, оплата за фактом отримання товару, відтермінування платежу або товарний кредит, тобто відпуск товару під реалізацію на певну кількість банківських чи календарних днів.

Сервісні послуги постачальникавключають:

- наявність необхідних ліків;

- зручність подання, час і точність виконання замовлення;

- гарантія своєчасної доставки;

- постадійне інформування про виконання замовлення;

- стан доставлених ліків;

- можливості комп'ютерної мережі підприємства;

- післяпродажне супроводження товару (можливість повернення);

- процедура розгляду скарг та вимог.

Правовим документом, що оформляє процес купівлі-продажу, є письмова угода. В ній вказується предмет угоди, порядок розрахунку, термін виконання, обов'язки сторін, порядок розгляду суперечок, інші моменти. Документ набуває чинності після підписання обома сторонами (продавцем-постачальником та покупцем-аптекою).

Основою для комплектації товару постачальником аптеці є замовлення на отримання товару. Воно може бути подане різними шляхами: усно безпосередньо у постачальника або телефонограмою, факсом, електронною поштою, письмово на паперовому носії.

Заключний етап.

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних задач і тестів ІІІ рівня засвоєння. Оцінюються знання та вміння студентів з обґрунтуванням кожної оцінки. Викладач задає домашнє завдання, рекомендує літературу з теми наступного заняття: основну і додаткову.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття.

6.1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів: тестові завдання (додаються).

6.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: тестові завдання та ситуаційні задачі ІІ-ІІІ рівня засвоєння (додаються); таблиці.

6.3 Матеріали для заключного етапу заняття: набір тестових завдань ІІІ рівня засвоєння (додаються).

6.4 Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів викладені у відповідних методичних вказівках для самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.

7. Рекомендована література:

Основна:

1. Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації / За ред. проф. Б.П. Громовика та доц. С.І. Терещук. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009 р. – 816 с.

2. Громовик Б.П, Терещук С.І Практикум з організації та економіки фармації.- Вінниця, Нова книга, 2004 р., 448с.

3. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: навч. посіб. / Б.П. Громовик. – 3-тє вид., доправ. та доповн. – Вінниця: Нова книга, 2007.- 288 с.

Додаткова:

1. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч.I. – Харків, Основа, 1998р., 256с.

2. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та інші. Менеджмент у фармації. – Вінниця, Нова книга, 2005р., 448с.

 

Методичну розробку склала

викладач коледжу БДМУ Н.А. Гудзь

 

 

Рецензія позитивна

доцент кафедри фармації, к.фарм.н. О.М. Горошко

 


1. Актуальність теми. Своєчасне та якісне лікарське забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів залежить від наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення необхідної якості в необхідній кількості в необхідний час за доступними цінами. Тому фармацевтичний фахівець повинен володіти знаннями про закономірності розвитку системи постачання аптек товарами, вміти визначати поточну потребу в них, здійснювати пошук постачальників, обґрунтовано оформляти замовлення, правильно приймати та зберігати товар в аптеці, визначати відпускну вартість для прийнятих лікарських засобів і виробів медичного призначення, проводити їх відпуск.

2. Тривалість заняття: 2 години

3. Навчальна мета:

3.1. Знати:

- основні визначення та поняття;

- складові товарних запасів;

- обсяги замовлення згідно груп ЛЗ.

3.2. Вміти:

- користуватись нормативною, довідковою і науковою літературою;

- визначити поточну потребу в товарних запасах;

- здійснювати алгоритм пошуку постачальника;

- об­ґрунтовано оформляти замовлення – вимог;

- організувати правильний прийом та зберігання товарів в аптеці.

3.3. Опанувати практичні навички:

- вміти використовувати одержані знання у практичній діяльності.

4. Поради студенту:

Виконання аптекою і фармацевтичною фірмою основного завдання – забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) фармацевтичною допомогою – реалізується через продаж лікарських засобів і товарів аптечного асортименту. Для цього аптека повинна мати в наявності обов’язків мінімальний асортимент ЛЗ і ВМП, а також запаси товару для забезпечення безперервної та ритмічної роботи.

Аптека повинна мати обов’язковий асортимент ліків. Сьогодні в Українi зареєстровано понад 14000 найменовань лікарських засобів і понад 800 виробів медичного призначення.

Як відомо з попередніх тем, товарний запас – це маса ЛЗ і ВМП та супутніх товарів, яка перебуває у сфері обігу та підлягає реалізації. Він забезпечує безперервність лікарського забезпечення населення та ЛПЗ. Форми товарного запасу набувають ЛЗ і ВМП, які перебувають між актами купівлі і продажу.

До товарних запасів аптеки належать:

Ø товари, що наявні в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах;

Ø товари, закуплені та оплачені аптекою і залишені на відповідальне зберігання у постачальників;

Ø товари, здані на переробку (наприклад, лікарська рослинна сировина).

 

Товарні запаси в сумі і в днях встановлюються для кожної аптеки індивідуально. Це залежить від багатьох чинників: товарообігу, номенклатурної чисельності лікарських препаратів та інш. Надлишки товарних звапасів ведуть до зв’язування коштів, відсутність ліків в аптеці – до втрати своїх відвідувачів. Сьогодні мова буде йти про так зване короткотермінове планування товарних запасів. На фармацевтичному ринку України пропозиції щодо ліків значно переважають попит на них. Покупельна здатність населення України не висока. Сотні фірм-виробників, оптових фірм щоденно пропонують аптекам широкий спектр ліків.

Організація роботи з товарними запасами – це процес балансування між двома взаємовиключними тенденціями: скорочення сумарних витрат, спрямованих на утримання запасів, і забезпечення наявності запасів, достатніх для безвідмовної реалізації. При цьому збільшення товарних запасів за кількістю та якістю доцільне доти, поки економічний ефект перевищує витрати з утримання додаткових запасів і відволікання обігових коштів.

Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни Знати Вміти
§ Попередні 1. Основи правознавства Законодавчі документи, які регламентують фармацевтичну діяльність Орієнтуватися у законодавстві України, знати закони України , Постанови Кабінету Міністрів України
2. Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Охорону праці працівників підприємств фармацевтичного профілю Використовувати набуті знання в подальшій роботі
3. Ділова українська мова Основні документи, які стосуються прийняття на роботу і безпосередньо роботи Грамотно складати трудовий договір, договір про матеріальну відповідальність
§ Наступні: 1. Менеджмент та маркетинг у фармації Правильність оформлення облікової документації, правильність та дотримання правил прийому товару в аптеці. Складати акти прийому товару в аптеках, правильно встановлювати роздрібні ціни на лікарські засоби
§ Внутрішньопредметна інтеграція 1. Управління аптечною справою. Аптека як заклад охорони здоров’я. Ліцензування, акредитація, патентування. 2. Предметно – кількісний облік лікарських засобів в аптечних установах. 3. Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів. Основні фармацевтичні заклади та фармацевтичні посади. Порядок відкриття аптеки. Уповноважена особа. Вхідний контроль. Матеріальна відповідальність. Застосувати набуті знання щодо основних визначень та понять, проводи вхідний контроль в аптеці, складати угоду про матеріальну відповідальність.

5. План та організаційна структура практичного заняття:

5.1. Тривалість заняття: 2 години

5.2. Етапи заняття: (таблиця)

 

№ п/п Основні етапи заняття та їх зміст Навчаль- на мета в рівнях засвоєння Методи контролю та навчання Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструкції тощо) Час у хв. від загального часу заняття
1. Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація; - контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок: 1. Визначення поточної потреби в лікарських засобах. 2. Формула кількісного обсягу замовлення. 3. Характеристика постачальників ЛЗ і ВМП. 4. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торговельної націнки. 5. Особливості замовлення наркотичних і психотропних речовинтапрекурсорів списку № 1. II Фронтальне опитування, НТД, питання.   Актуальність теми     Питання,таблиці структурно-логічні схеми; кваліфікаційні характеристики; зразок основних типових документів 3 хв.   20 хв.
2. Основний етап: - формування професійних вмінь та навичок. - вміти використовувати одержані знання у практичній діяльності. III Учбові таблиці     Навчальне оснащення, нетипові ситуаційні задачі 50 хв.
3. Заключний етап: - контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок; - проведення загальних підсумків заняття; - домашнє завдання, теоретичний матеріал, навчальна література (основна, додаткова). III   Тестові завдання. Методичні вказівки на наступне заняття. Тестові ситуаційні завдання, тести III рівня. 20 хв.

5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вхідного рівня знань студентів кожному з них пропонується відповісти на запитання або контрольна робота.

5.2.2. Основний етап:

Виконання аптекою і фармацевтичною фірмою основного завдання – забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) фармацевтичною допомогою – реалізується через продаж лікарських засобів і товарів аптечного асортименту. Для цього аптека повинна мати в наявності обов’язків мінімальний асортимент ЛЗ і ВМП, а також запаси товару для забезпечення безперервної та ритмічної роботи.

Аптека повинна мати обов’язковий асортимент ліків. Сьогодні в Українi зареєстровано понад 14000 найменовань лікарських засобів і понад 800 виробів медичного призначення.

Як відомо з попередніх тем, товарний запас – це маса ЛЗ і ВМП та супутніх товарів, яка перебуває у сфері обігу та підлягає реалізації. Він забезпечує безперервність лікарського забезпечення населення та ЛПЗ. Форми товарного запасу набувають ЛЗ і ВМП, які перебувають між актами купівлі і продажу.

До товарних запасів аптеки належать:

Ø товари, що наявні в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах;

Ø товари, закуплені та оплачені аптекою і залишені на відповідальне зберігання у постачальників;

Ø товари, здані на переробку (наприклад, лікарська рослинна сировина).

 

Товарні запаси в сумі і в днях встановлюються для кожної аптеки індивідуально. Це залежить від багатьох чинників: товарообігу, номенклатурної чисельності лікарських препаратів та інш. Надлишки товарних звапасів ведуть до зв’язування коштів, відсутність ліків в аптеці – до втрати своїх відвідувачів. Сьогодні мова буде йти про так зване короткотермінове планування товарних запасів. На фармацевтичному ринку України пропозиції щодо ліків значно переважають попит на них. Покупельна здатність населення України не висока. Сотні фірм-виробників, оптових фірм щоденно пропонують аптекам широкий спектр ліків.

Організація роботи з товарними запасами – це процес балансування між двома взаємовиключними тенденціями: скорочення сумарних витрат, спрямованих на утримання запасів, і забезпечення наявності запасів, достатніх для безвідмовної реалізації. При цьому збільшення товарних запасів за кількістю та якістю доцільне доти, поки економічний ефект перевищує витрати з утримання додаткових запасів і відволікання обігових коштів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.015 с.)