Критерії вибору постачальника ЛЗ, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торговельної націнки 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії вибору постачальника ЛЗ, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торговельної націнкиІнформацію про постачальників працівники аптек отримують:

- безпосередньо при контакті з торговим агентом;

- з матеріалів фахового періодичного друку (газета тижневик «Еженедельник «Аптека», журнали «Провизор», «Фармацевт практик», «Аптека Галицька» тощо);

- з реклами в популярній та загальноділовій пресі;

- спілкуючись з колегами;

- з рекламних проспектів та буклетів;

- завдяки телебаченню;

- на спеціалізованих медичних виставках тощо.

Основними критеріями вибору постачальниківє:

1) асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення;

2) ціна і розмір торговельної націнки;

3) форма оплати;

4) сервісні послуги;

5) територіальна наближеність (тут варто зауважити, що багато фірм доставляють товар у будь-які регіони країни або мають там філіали).

Розмір торговельної націнки на товар може залежати від:

- форми оплати;

- форми доставки;

- партії товару;

- наявності операцій стосовно просування нових лікарських засобів фірмами-виробниками.

Можливими формами оплати товару є: попередня оплата, оплата за фактом отримання товару, відтермінування платежу або товарний кредит, тобто відпуск товару під реалізацію на певну кількість банківських чи календарних днів.

Сервісні послуги постачальникавключають:

- наявність необхідних ліків;

- зручність подання, час і точність виконання замовлення;

- гарантія своєчасної доставки;

- постадійне інформування про виконання замовлення;

- стан доставлених ліків;

- можливості комп'ютерної мережі підприємства;

- післяпродажне супроводження товару (можливість повернення);

- процедура розгляду скарг та вимог.

Правовим документом, що оформляє процес купівлі-продажу, є письмова угода. В ній вказується предмет угоди, порядок розрахунку, термін виконання, обов'язки сторін, порядок розгляду суперечок, інші моменти. Документ набуває чинності після підписання обома сторонами (продавцем-постачальником та покупцем-аптекою).

Основою для комплектації товару постачальником аптеці є замовлення на отримання товару. Воно може бути подане різними шляхами: усно безпосередньо у постачальника або телефонограмою, факсом, електронною поштою, письмово на паперовому носії.

Особливості замовлення наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів списку № 1

Необхідно підкреслити, що для отримання наркотичних та психотропних засобів, прекурсорів списку № 1 треба обов'язково оформляти письмові вимоги-замовлення встановленої форми, підписані завідувачем аптеки (або його заступником) та завірені круглою печаткою цього закладу. Такі вимоги, а також рахунки-фактури постачальника виписуються окремо від замовлень на інші лікарські засоби та вироби медичного призначення, причому кількість замовлених і відпущених лікарських засобів вказується словами.

Відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку № 1 здійснюється за окремими дорученнями типової форми№ М-2, оформленими у встановленому порядку із зазначенням в них найменувань і кількостей (словами) всіх отриманих засобів. Термін дії такого доручення не більше 10 календарних днів. Разом з дорученням подається паспорт.

Замовлення наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку № 1 можуть здійснювати лише державні та комунальні заклади охорони здоров'я, де обладнані спеціальні кімнати для зберігання цих препаратів. Перелік таких закладів затверджується керівниками управлінь охорони здоров'я або аптечних управлінь місцевих держадміністрацій чи ДКП «Фармація».

5.3. Контрольні питання:

1. Визначення поточної потреби в лікарських засобах.

2. Формула кількісного обсягу замовлення.

3. Характеристика постачальників ЛЗ і ВМП.

4. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торговельної націнки.

5. Особливості замовлення наркотичних і психотропних речовинтапрекурсорів списку № 1.

 

Заключний етап.

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних задач і тестів ІІІ рівня засвоєння. Оцінюються знання та вміння студентів з обґрунтуванням кожної оцінки. Викладач задає домашнє завдання, рекомендує літературу з теми наступного заняття: основну і додаткову.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття.

6.1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів: тестові завдання (додаються).

6.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: тестові завдання та ситуаційні задачі ІІ-ІІІ рівня засвоєння (додаються); таблиці.

6.3 Матеріали для заключного етапу заняття: набір тестових завдань ІІІ рівня засвоєння (додаються).

6.4 Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів викладені у відповідних методичних вказівках для самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.

7. Рекомендована література:

Основна:

1. Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації / За ред. проф. Б.П. Громовика та доц. С.І. Терещук. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009 р. – 816 с.

2. Громовик Б.П, Терещук С.І Практикум з організації та економіки фармації.- Вінниця, Нова книга, 2004 р., 448с.

3. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: навч. посіб. / Б.П. Громовик. – 3-тє вид., доправ. та доповн. – Вінниця: Нова книга, 2007.- 288 с.

Додаткова:

1. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч.I. – Харків, Основа, 1998р., 256с.

2. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та інші. Менеджмент у фармації. – Вінниця, Нова книга, 2005р., 448с.

 

Методичну розробку склала

викладач коледжу БДМУ Н.А. Гудзь

 

 

Рецензія позитивна

доцент кафедри фармації, к.фарм.н. О.М. Горошко

 


1. Актуальність теми. Своєчасне та якісне лікарське забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів залежить від наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення необхідної якості в необхідній кількості в необхідний час за доступними цінами. Тому фармацевтичний фахівець повинен володіти знаннями про закономірності розвитку системи постачання аптек товарами, вміти визначати поточну потребу в них, здійснювати пошук постачальників, обґрунтовано оформляти замовлення, правильно приймати та зберігати товар в аптеці, визначати відпускну вартість для прийнятих лікарських засобів і виробів медичного призначення, проводити їх відпуск.

2. Тривалість заняття: 2 години

3. Навчальна мета:

3.1. Знати:

- основні визначення та поняття;

- складові товарних запасів;

- обсяги замовлення згідно груп ЛЗ.

3.2. Вміти:

- користуватись нормативною, довідковою і науковою літературою;

- визначити поточну потребу в товарних запасах;

- здійснювати алгоритм пошуку постачальника;

- об­ґрунтовано оформляти замовлення – вимог;

- організувати правильний прийом та зберігання товарів в аптеці.

3.3. Опанувати практичні навички:

- вміти використовувати одержані знання у практичній діяльності.

4. Поради студенту:

Виконання аптекою і фармацевтичною фірмою основного завдання – забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) фармацевтичною допомогою – реалізується через продаж лікарських засобів і товарів аптечного асортименту. Для цього аптека повинна мати в наявності обов’язків мінімальний асортимент ЛЗ і ВМП, а також запаси товару для забезпечення безперервної та ритмічної роботи.

Аптека повинна мати обов’язковий асортимент ліків. Сьогодні в Українi зареєстровано понад 14000 найменовань лікарських засобів і понад 800 виробів медичного призначення.

Як відомо з попередніх тем, товарний запас – це маса ЛЗ і ВМП та супутніх товарів, яка перебуває у сфері обігу та підлягає реалізації. Він забезпечує безперервність лікарського забезпечення населення та ЛПЗ. Форми товарного запасу набувають ЛЗ і ВМП, які перебувають між актами купівлі і продажу.

До товарних запасів аптеки належать:

Ø товари, що наявні в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах;

Ø товари, закуплені та оплачені аптекою і залишені на відповідальне зберігання у постачальників;

Ø товари, здані на переробку (наприклад, лікарська рослинна сировина).

 

Товарні запаси в сумі і в днях встановлюються для кожної аптеки індивідуально. Це залежить від багатьох чинників: товарообігу, номенклатурної чисельності лікарських препаратів та інш. Надлишки товарних звапасів ведуть до зв’язування коштів, відсутність ліків в аптеці – до втрати своїх відвідувачів. Сьогодні мова буде йти про так зване короткотермінове планування товарних запасів. На фармацевтичному ринку України пропозиції щодо ліків значно переважають попит на них. Покупельна здатність населення України не висока. Сотні фірм-виробників, оптових фірм щоденно пропонують аптекам широкий спектр ліків.

Організація роботи з товарними запасами – це процес балансування між двома взаємовиключними тенденціями: скорочення сумарних витрат, спрямованих на утримання запасів, і забезпечення наявності запасів, достатніх для безвідмовної реалізації. При цьому збільшення товарних запасів за кількістю та якістю доцільне доти, поки економічний ефект перевищує витрати з утримання додаткових запасів і відволікання обігових коштів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 608; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)