ТОП 10:

Форми підтримки і стимулювання розвитку малого бізнесу 

Заходи державної підтримки повинні сполучати як постійно діючі, так і тимчасові пільги, з огляду на специфіку конкурентних інвестиційних проектів і програм. Залежно від того, як і в яких напрямах держава буде використовувати свої фінансово-кредитні, податкові і інші важелі, буде здійснюватися розвиток новітніх організаційних структур і їх формування в певних галузях національної економіки. Законодавством передбачений ряд заходів по розвитку малого підприємництва:

1. Удосконалення законодавчої бази, що сприяє формуванню ефективного і цивілізованого підприємництва.

2. Прискорена амортизація. Суб'єкти підприємництва мають можливість застосовувати прискорену амортизацію основних виробничих фондів.

3. Пільгове кредитування. Кредитування суб'єктів малого підприємництва здійснюється на пільгових умовах з компенсацією відповідної різниці кредитним організаціям за рахунок коштів фондів підтримки малого підприємництва.

4. Пільги в оподатковуванні, спрощена система оподатковування, бухгалтерського обліку і звітності.

5. Страхування суб'єктів малого підприємництва здійснюється на пільгових умовах. При цьому страхові організації, які здійснюють страхування суб'єктів малого підприємництва, у свою чергу користуються пільгами.

6. Державне замовлення.

7. Стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності, розвиток конкурентного середовища і забезпечення вільного доступу підприємцям на ринки.

8. Інформаційне обслуговування. Фонди підтримки можуть компенсувати суб'єктам малого підприємництва цілком або частково витрати, пов'язані з інформаційним обслуговуванням їх діяльності. Це стосується як визначення асортиментів їх продукції, так і встановлення найбільш вигідних ділових партнерів – і в частині поставки сировини, комплектуючих, і в частині реалізації продукції.

9. Виробничо-технологічна підтримка.

10. Оптимізація механізмів взаємодії суспільства і держави з підприємницькими структурами.

11. Інституціональна підтримка – це кадрове забезпечення, інфраструктурне, науково-методичне, організаційне.

В умовах перехідної економіки важливою проблемою малого і середнього бізнесу є дефіцит фінансових ресурсів. У такій ситуації підприємство може успішно функціонувати за рахунок застосування сучасних форм фінансування і кредитування.

Авалювання – прийняття на себе банком зобов'язань оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у випадку несплати платником векселя в строк або відсутності можливості одержати платіж за векселем у строк.

Факторинг – дії, що сполучаються із кредитуванням оборотного капіталу позичальника і пов'язані з переуступкою клієнтом-постачальником неоплачених платіжних вимог за поставлені роботи, надані послуги. Придбання дебіторської заборгованості позичальника здійснюється банком з дисконтом.

Підприємства, продаючи грошові вимоги, вирішують завдання прискорення обігу власних коштів шляхом одержання дострокової оплати за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Гнучка позиція факторингу в частині оплати товару дозволяє залучати нових партнерів. Особливо цінний факторинг для підприємств із тривалим строком виготовлення продукції (літакобудування і суднобудування).

Факторинг є новим механізмом зниження фінансових ризиків, зокрема, при використанні бюджетних коштів, особливо у відносинах по обслуговуванню державного замовлення. Концентрація і централізації бюджетних коштів у комерційній державній структурі дозволяє здійснювати контроль за їх рухом більш цілеспрямованим, "прозорим" і економічно доцільним у рамках параметрів державних інтересів. При факторингу бюджетне фінансування підкоряється ринкової технології руху фінансових потоків.

З економічної точки зору, розрізняють факторинг із фінансуванням і без фінансування. Перший вид факторингу являє собою, по суті, продаж підприємством боргу банку, а другий означає, що банк авансує оборотні кошти підприємства і надає йому додаткові послуги. При цьому другий вид факторингу має ряд переваг. У цьому випадку, по-перше, фінансування здійснюється на всю суму недостачі оборотних коштів і на весь строк відволікання оборотних коштів (від поставки товару до дати його оплати), що забезпечує раціональну структуру грошових потоків підприємства і відповідне збільшення обсягу фінансування з ростом обороту постачальника, а це, у свою чергу, звільняє підприємство від рішення проблем недостачі оборотних коштів; по-друге, постачальник захищається від кредитних і ліквідних ризиків, що сприяє стабільності бізнесу; по-третє, банк більш жорстко поводиться в питаннях вимоги дебіторської заборгованості, оскільки, на відміну від підприємства-постачальника, не має зацікавленості в збереженні господарських зв'язків з таким боржником.

Факторинг особливо вигідний для постачальників, які постійно мають потребу в оборотних коштах або, незважаючи на тимчасову неплатоспроможність покупця, хотіли б здійснити велику операцію купівлю-продаж. Недоліки факторингу складаються в тому, що підприємство втрачає контроль над боржником і інформацію про боржників як про потенційних клієнтів.

Форфейтинг – це операція, що поєднується із кредитуванням оборотного капіталу позичальника і пов'язана з переуступкою клієнтом-експортером неоплачених платіжних вимог за поставлені товари, роботи, надані послуги. Аналогічна факторингу, тільки по зовнішньоекономічних контрактах на одержання заборгованості від закордонного боржника. Перевагою форфейтингу є тверда ставка кредитування і простота оформлення процесу передачі векселів. Форфейтинг являє собою метод кредитування, більш оперативний в порівнянні з іншими методами, що вимагають обов'язкового страхування кредиту і висновок спеціальних договорів. Ставки кредитування по такому кредиту можуть диференціюватися залежно від строків кредитування, валюти і рівня ризику. Форфейтинг є в більшості випадків середньостроковим кредитом.

Овердрафт – це кредит, наданий на поточний рахунок позичальника до певного ліміту і на певний період часу для фінансування його господарської діяльності. Використовується позичальником у тому випадку, коли його фінансові зобов'язання перевищують розмір коштів на його рахунку.

Лізинг – це довгострокова оренда машин, транспортних засобів, виробничих споруджень на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем. Він ґрунтується на збереженні права власності на основні фонди за орендодавцем. У лізинговому договорі підприємство може виступати і як орендар, і як орендодавець. У першому варіанті лізинг дає можливість модернізувати обладнання при відсутності необхідних фінансових ресурсів. Крім того, орендні платежі за використання лізингового майна відносяться до витрат виробництва і знижують розмір оподатковуваного прибутку у орендаря. Другий варіант лізингу дозволяє підприємству ефективніше використовувати основні засоби, які тимчасово не потрібні, не беруть участь у виробничому процесі, але перебувають на балансі підприємств, а також з певної причини не можуть бути швидко і без втрат реалізовані.

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів – фінансовий і оперативний. За формою здійснення лізинг може бути зворотнім, пайовим і міжнародним.

Фінансовий лізинг – орендар одержує в користування об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, від дня укладання договору. Після закінчення строку договору об'єкт переходить у власність орендаря або викупляється по залишковій вартості.

Оперативний лізинг – орендар одержує в користування об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначений на момент укладання договору. Після закінчення строку договору обладнання підлягає поверненню і може бути повторно передане в користування іншому орендарю за договором лізингу. Даний вид лізингу є короткостроковою орендою машин, обладнання і використовується в тому випадку, якщо обладнання потрібно на певний час для проведення певних робіт.

Зворотний або поворотний лізинг – це договір лізингу, що передбачає придбання майна орендарем у власника і передачу цього майна йому в лізинг. Тобто, власник обладнання передає його лізинговій фірмі і відразу ж одержує його назад на умовах лізингу. Такий лізинг використовується у випадку, якщо вартість обладнання дуже велика і відволікає значні фінансові ресурси. Це дає підприємству можливість визволити частину власного капіталу. Із цією же метою може використовуватися такий метод реструктуризації грошових потоків підприємства, як прискорена амортизація основних коштів, що дозволяє збільшити його грошові надходження у формі амортизаційних відрахувань.

Пайовийлізинг – припускає участь суб'єктів лізингу на підставі складання багатостороннього договору і залучення одного або декількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може становити більше 80 відсотків вартості придбаного для лізингу майна.

Міжнародний лізинг – здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або у випадку, якщо майно або платежі перетинають державні кордони.

Компенсаційний лізинг – в якості орендної плати надається продукція вироблена на орендованому обладнанні.

Селенг – це особлива грошово-майнова операція, у ході якої власник коштів або майна передає селенговой фірмі за певну плату свої права на використання грошей або майна і на розпорядження їм, з їх безумовним поверненням на першу вимогу. В якості майно можуть виступати цінні папери, земельні ділянки, будови, обладнання. За договором селенгу, через декілька років власник коштів або майна повинен одержати премію, сума якої значно перевищує суму первісного внеску, за рахунок прибутку промислових інвестицій фірми, передачі коштів у позику і т. ін.

 

Антимонопольна політика

 

Монополістичної є діяльність господарюючого суб'єкта, спрямована на недопущення, обмеження або усунення конкуренції і така, що надає збитки споживачам. Вона дозволяє суб'єктові господарювання зайняти домінуюче положення на ринку і впливати на рух товарів або ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам. Суб'єкт господарювання, що займає домінуюче положення, одержує можливість встановлювати монопольну ціни з метою компенсації необґрунтованих витрат і одержувати додатковий прибуток за рахунок зниження якості товару.

Розрізняють тимчасову, природну і державну монополії.

Тимчасова монополія виникає в результаті використання винаходів, впровадження патентів і характеризується відсутністю конкуренції.

Природні монополії – це підприємства, що виробляють товар, задоволення попиту на який ефективно при відсутності конкуренції через технологічні особливості виробництва, а також товари, що мають стійкий попит через неможливість повної заміни їх іншими товарами. Створення конкурентного середовища на ринку в умовах природної монополії неможливо або економічно неефективно при досягнутому рівні розвитку науки і техніки. Ознаками природної монополії є:

- відсутність конкуренції на товарному ринку, наявність конкурентного суперництва привело б до істотного підвищення цін на вироблені товари;

- вироблені товари не мають замінників або перехід до них практично неможливий або утруднений;

- зміна ціни на товари природних монополістів не впливає істотно на зміну споживчого попиту, в силу його нееластичності.

Державна монополія створюється на основі законодавства з визначенням її суб'єкта, форм і границь.

У різних країнах встановлені різні граничні значення, за якими визначається домінуюче положення постачальника. У Німеччині – це 1/3 ринку для одного підприємства, більше половини – для двох, 2/3 – для трьох підприємств; у Японії більше половини – для одного підприємства, більше 3/4 – для двох підприємств. У Великобританії і Франції "планка" найнижча – 1/4 ринку для одного підприємства. Закон України "Про захист економічної конкуренції", визначають монопольне положення суб'єкта господарювання у випадку, якщо він займає більше 35 % від загального річного обсягу виробленої продукції. Для двох і трьох суб'єктів господарювання – більше 50 %, для чотирьох і п'яти суб'єктів господарювання – більше 70 відсотків на ринку товарів.

У кожній країні антимонопольне законодавство має свою специфіку, але виділяються загальні для всіх положення:

- контроль за об'єднанням компаній;

- заборона угод і змов підприємців;

- припинення несумлінної конкуренції.

Разом з тим, антимонопольна політика держави не повинна перешкоджати створенню великих інтегрованих корпоративних структур. У силу змін в антитрестовському законодавстві розвинених країн, обумовлених новими тенденціями в організаційному устрою світового господарства, в Україні антимонопольна політика на перехідному етапі повинна бути дуже гнучкою. Спрощений підхід до антимонопольного регулювання буде означати спробу затвердити архаїчні форми конкуренції, що вже не відповідають завданням інноваційної трансформації національної економіки. Стратегічним цілям економічного розвитку країни не відповідають концепція перебільшення ролі малого і середнього бізнесу, його протиставлення великому капіталу і великим підприємствам. Не заважаючи концентрації промислового і фінансового капіталів, антимонопольна політика, у першу чергу, покликана вирішувати питання контролю за ціновою поведінкою великих структур. Актуальні проблеми запобігання прихованої монополізації в процесі приватизації стратегічних підприємств; монополізації експортних секторів; монополізації ринків посередниками, а також іноземними ТНК.

В ЄС виділяють чотири різновиду державної допомоги, які хоча і спотворюють конкуренцію, але можуть бути визнані сумісними із принципами загального ринку. До них відносяться:

- підтримка економічного розвитку територій, де рівень життя особливо низький або спостерігається високий рівень безробіття;

- допомога в реалізації проектів, важливих для загальних європейських інтересів або поліпшують положення країни-члена в період серйозних економічних труднощів;

- допомога, спрямована на поліпшення розвитку окремих видів господарської діяльності або окремих територій, за умови, що така допомога не буде робити негативного впливу на проведення торгівлі між країнами-членами;

- допомога для популяризації культури і для охорони культурної спадщини, якщо при цьому вона не впливає на умови проведення торгівлі і конкуренцію, не загрожує спільним інтересам.

В Україні конкуренція найчастіше відсутня. По-перше, багато товарів і послуг (енергоносії, послуги окремих видів зв'язку, транспорту) реалізуються в умовах природних монополій. По-друге, якщо товар і реалізуються декілька фірм, то в ряді випадків між ними існує змова і створюються картелі. По-третє, монополіями є господарські об'єднання, наприклад гігантські корпорації харчової промисловості, що скуповують основну частину сільськогосподарської продукції, а також значні промислові об'єднання базових галузей промисловості.

Діяльність монополій у ринковій економіці має як негативні, так і позитивні сторони. Негативними сторонами діяльності монополій є:

- в умовах монополії ринкова рівновага зберігається, але при більш високій ціні і більш низькій пропозиції, чим в умовах досконалої конкуренції;

- при відсутності в галузі ефективних механізмів конкурентної боротьби монопольне положення фірми на ринку може викликати таке явище як мотиваційна неефективність. При відсутності конкурентного тиску на норму прибутку контроль над витратами може послаблятися;

- з метою підтримки монопольної влади і збільшення прибутків монополія має невиробничі витрати на пошук і збільшення видатків на надлишкову диференціацію продукції, утримування надлишкових потужностей, рекламу і т. ін.

- втрати від монополії включають не тільки втрати суспільства в їх традиційному розумінні, але і прибуток. Спокуса використовувати надприбутки для інвестицій у соціально непродуктивні види діяльності з метою посилення монопольної влади дуже великий;

- діяльність монополій підсилює диференціацію доходів у суспільстві, слідством чого можуть стати соціально-політичні конфлікти. Можливості пошуку більш привабливих для споживача варіантів вибору товарів обмежені, що обумовлює консерватизм покупців. Ліквідуючи рівноважну ціну і її регулятивну роль, монополісти сприяють перерозподілу частини доходів товаровиробників і споживачів на свою користь;

- монополіст нерідко зловживає своїм положенням, порушуючи правові, економічні, етичні норми і правила поведінки на ринку, наносячи збиток своїм контрагентам;

- спостерігається тенденція до стримування НТП. Завдяки високому рівню зосередження економічних ресурсів, монополії мають можливості для прискорення наукового прогресу і розвитку інновацій, однак далеко не завжди в цьому зацікавлені. Свої можливості вони реалізують лише в тому випадку, коли це сприяє одержанню монопольно високих прибутків;

- монополія може викликати негативні зовнішні ефекти на тільки в економічний, але і політичній, а також правовій сферах суспільства.

Разом з тим, монополії як господарські організації грають досить вагому роль у соціально-економічному розвитку країни. Так до позитивних сторін можна віднести:

- монополіст може мати переваги у виробничо-збутових витратах завдяки вигодам від масштабів виробництва і інновацій. Дійсно, експансіоністська поведінка, характерна для монопольних компаній, несе в собі потенціал економічного зростання. Крім того, монополія може скорочувати витрати у випадках, коли значний рівень концентрації сприяє повному досягненню ефекту від масштабу або необхідний для цього. І хоча обсяг випуску монопольної фірми менше в порівнянні з галузевим, все-таки він залишається вище, ніж обсяг виробництва окремої фірми-конкурента. Саме стратегія найменших витрат стала запорукою успіху багатьох монопольних компаній;

- монополіст може також досягати істотних переваг у трансакційних витратах. Величезна монополія здатна знижувати видатки адміністративного характеру, видатки на різного роду угоди і на висновок договорів між окремими виробничими підрозділами, поєднуючи у свою структуру суміжні стадії виготовлення продукції, НДДКР, збут, обслуговування споживачів і т. ін. Очевидно, у результаті такої тенденції до об'єднання зусиль досягається значний економічний ефект;

- за певних умов обсяг випуску продукції монопольної фірми може перевищувати обсяг виробництва при конкуренції, а монопольна ціна не обов'язково буде максимально можливою. Очевидно, що монопольна ціна буде перевищувати конкурентну, а обсяг продукції буде менше конкурентного, якщо технологія і організація виробництва в обох випадках будуть однакові. Ситуація не така однозначна при зміні того або іншого фактору під впливом інноваційних процесів, в умовах природної монополії, квазіконкурентних ринків;

- величезні монополістичні об'єднання вносять вагомий вклад у ВВП країни, забезпечують конкурентоспроможність національної економіки. Крім того, галузева приналежність і профіль діяльності величезних монополій формують міжнародний імідж країни;

- монополія несе в собі потенціал регулювання і планомірності, сприяє прогностичності ринку. Особливо це стосується монополій, що становлять групу підприємств, пов'язаних технологічною залежністю, взаємними поставками продукції і т. ін. У межах такої монопольної фірми виникають єдність власності з розгалуженим виробничим процесом. Монополіст координує ринкові ціни і обсяги пропозиції, контролює відносини з постачальниками і конкурентами, впливає на попит споживачів і темпи розвитку галузі, здійснює ефективний облік ресурсів і їх раціональний розподіл між окремими виробництвами, управляє величиною інвестицій, видатків на рекламу. Ринкові процеси стають керованими і підконтрольними, знижуються невизначеність і непередбачуваність господарської сфери, обмежується банкрутство фірм.

- основою для збереження монополії є гнучкість. Наявність сукупності факторів потенційної конкуренції обумовлює нестійкий характер сучасних монополій. Динамічність розвитку ринку, зміни в його структурі, викликані НТП, активізація диверсифікаційних процесів, інтенсифікація міжгалузевої і міждержавної експансії капіталу, глобалізація економіки обмежують монопольну владу компаній. Тому монополіст змушений проявляти високу мобільність, вчасно адаптуватися до спонтанних ринкових процесів, підкорятися їх диктату, перебудовуватися залежно від змін попиту на ринку, діяти відповідно до вимог мінливого конкурентного середовища;

- в умовах інформатизації і глобалізації світової економіки наявність і затвердження монополій не знищує, а лише видозмінює конкуренцію, переводячи її в русло інноваційної активності, переносячи акцент із жорсткої боротьби на руйнування і витиснення конкурента із традиційного місця на ринку на пошук перспективних можливостей, ще не використаних потенційними суперниками. Це обумовлює, з одного боку, деяке пом'якшення форм конкуренції, вихід у минуле її найбільш руйнівних проявів, а з іншого боку – підвищення інтенсивності конкурентної боротьби на тих ділянках і в тих сферах, де технічний прогрес відбувається найбільш динамічно, руйнуючи устояні пропорції і породжуючи нові потенційні ризики;

- фірма монополіст може бути більш активною, чим фірма, що функціонує в конкурентному середовищі. Висока інноваційна активність монополіста обумовлена широкими можливостями великомасштабного фінансування, вагомим науково-технічним потенціалом, сукупністю економічних, технологічних, організаційних факторів, необхідних для реалізації винаходів і нововведень. Це особливо важливо при динамічному розвитку інформаційно-технічної революції, коли витрати на реалізацію середніх розробок подвоюються кожні 3-4 роки;

- монополістичні фірми володіють значним інвестиційним потенціалом. Інвестиційні можливості монопольних фірм і їх схильність до інвестування набагато вище, ніж у інших учасників ринку. Одним із джерел інвестицій є монопольні прибутки, які ці фірми, як правило, інвестують у дослідження, завдяки чому завжди мають можливість випереджати своїх суперників або, принаймні, утримуватися на їх рівні. Монопольний прибуток виступає стимулом, рушійною силою нововведень і одночасно винагородою за нововведення;

- на монопольних підприємствах рівень заробітної плати істотно вище, ніж на підприємствах, що функціонують в умовах сильної конкуренції. Як правило, монополіст також надає своїм працівникам значні соціальні гарантії і забезпечує нормальні умови праці для численного персоналу компанії, що сприяє підвищенню їх добробуту;

- монополісти беруть участь у заходах соціального характеру, займаються активною благодійною і спонсорською діяльністю, встановлюють і підтримують тісні зв'язки із громадськістю. Монополіст здійснює подібні заходи заради створення власного позитивного іміджу;

- у більшості випадків монополії являють собою величезних виробників товарів і послуг, що функціонують на ринках багатьох країн світу, у кожній з яких товар монополістів користується підвищеним попитом. Більшість монополій затвердили свої позиції в глобалізованому світі саме завдяки тому, що їм вдалося виграти у своїх конкурентів конкурентну боротьбу за якість товарів. В умовах постіндустріального розвитку пріоритетом для споживача є якість товарів, що монополісту забезпечити легше – за рахунок значних фінансових ресурсів і високого науково-технічного потенціалу. Тому споживачі більшості країн миру віддають перевагу товарам, що мають кращі споживчі властивості і якість у порівнянні з аналогічними товарами конкурентних фірм.

Вітчизняним антимонопольним законодавством не дозволяється:

1. Обмеження або зняття з виробництва і вилучення з обігу товарів з метою створення і підтримки товарного дефіциту або штучного підвищення цін.

2. Нав'язування невигідних умов договору, у тому числі споживачеві – примусових умов продажу товарів.

3. Прийняття угод між конкурентами, у яких передбачається:

а) встановлення цін і тарифів, знижок і надбавок до них з метою обмеження конкуренції;

б) територіальний розділ ринків із продажу і закупівель, по обсягу і асортименту продукції, по колу покупців і продавців;

в) усунення з ринку або обмеження доступу на нього інших суб'єктів.

4. Змова між неконкуруючими суб'єктами, один із яких займає домінуюче положення на ринку, а іншій є його постачальником або споживачем, і при цьому угода між ними обмежує конкуренцію.

5. Перешкоджання з боку органів влади створенню підприємств і розширенню їх господарської діяльності, а також дискримінація будь-яких фірм.

6. Пряме або опосередковане примушення із боку органів влади суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні і інші форми об'єднань.

7. Централізація органами влади розподілу товарів.

8. Встановлення органами влади заборони на рух товарів між регіонами.

9. Надання з боку органів влади окремим суб'єктам господарювання пільг або переваг, що ставлять їх у привілейоване положення.

До методів антимонопольного регулювання відносяться:

- обмеження на встановлення вищого рівня цін і тарифів;

- декларування зміни цін;

- встановлення стандартів і показників якості для товарів і послуг;

- регулювання розмірів ринку;

- використання державних замовлень і контрактів;

- розподіл ринків;

- тарифне регулювання експорту і імпорту товарів.

Фінансові санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть бути пред'явлені в наступних формах:

- штрафів, які накладаються на суб'єкти господарювання і пеня за несвоєчасну їх оплату;

- стягнення незаконно отриманого прибутку суб'єктами господарювання в результаті зловживань монопольним положенням і антиконкурентними погодженими діями;

- відшкодування збитку, заподіяного зловживанням монопольним положенням, а також антиконкурентними погодженими діями.

В Україні досить багато сказано про необхідність припинення монопольного зростання, але все це носить, як правило, декларативний характер. Антимонопольний комітет України, покликаний здійснювати контроль за дотриманням відповідних законів у більшості випадків відслідковує ціни постфактум. Зокрема, в останні роки ціни на залізничні квитки росли, але обґрунтування їх АМКУ від "Укрзалізниці" домогтися не смог. Це говорить про те, що практичне застосування антимонопольних законів в Україні, скоріше виключення, чим правило, тому їх ефективність невелика і серед всіх зловживань монополій необґрунтоване підвищення цін найпоширеніше.

В умовах національної економіки державне регулювання монопольного ринку не завжди може зберегти споживача від прояву монопольної влади. Так значна частка порушень антимонопольного законодавства в Україні відбувається саме на ринках надання послуг, пов'язаних з існуванням функцій держави і місцевого самоврядування. У числі таких порушень встановлення неправомірних заборон на підприємницьку діяльність; надання необґрунтованих переваг окремим суб'єкта господарювання; примушення до пріоритетного складання договорів; створення бар'єрів для міжрегіональної реалізації товарів. Прояв монополістичної діяльності з боку державних або муніципальних органів влади створює набагато більш серйозну погрозу для розвитку підприємництва і конкуренції, чим зловживання монопольною владою з боку окремих господарюючих суб'єктів.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які цілі переслідує державна політика приватизації і роздержавлення? Наскільки доцільна така політика виявилася для трансформаційної економіки України?

2. На досягнення яких цілей спрямована політика банкрутства? За допомогою яких методів може здійснюватися процедура санації?

3. Якими перевагами володіє корпоративна форма ведення бізнесу? Приведіть приклади.

4. Наскільки доцільна політика держави по розвитку і підтримки малого бізнесу? Чи може він бути альтернативою розвитку великого виробництва? Поясніть свою відповідь.

5. Надайте визначення факторингу. Наскільки успішно він розвивається в Україні? Приведіть приклади.

6. Які види лізингу Вам відомі? У яких сферах національної економіки доцільне застосування лізингу? Наскільки успішно лізинг розвивається в Україні?

7. Дайте визначення монополії. Які види монополій Вам відомі? Чи існують монополії в Україні? Приведіть приклади.

8. Що можна віднести до негативних проявів функціонування монополій на ринку?

9. Чи існують позитивні сторони діяльності монополій. Якщо так, то приведіть приклади.

10. Які дії монополістів забороняє антимонопольне законодавство? Які методи антимонопольного регулювання Вам відомі?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.023 с.)