Г. Економія в зв'язку з підвищенням виробітку машин і устаткуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Г. Економія в зв'язку з підвищенням виробітку машин і устаткуванняЦя економія виникає за рахунок скорочення умовно-постійної частини витрат експлуатації машин при рості їхнього виробітку.

Розрахунок:

1. Економіявитрат у відносному вираженні:

 

(3.16)

 

де bем - відсоток частки витрат на експлуатацію машин у складі реалізованої вартості (див. табл.3.8), bем = 16,86%;

bупем - частка умовно-постійної частини витрат в загальних витратах на експлуатацію машин, приймаємо bупем = 40 % ;

Dbvtп - планований відсоток росту виробітку машин за рахунок поліпшення використання їх у часі і зацікавленості працівників (преміювання), складає 10 ÷ 15%, отже в натуральному вигляді приймаємо Dbvtп =13%.

2. Економія в абсолютному вираженні:

 

(3.17)

 

Д. Зниження накладних витрат (управління) у зв'язку зі скороченням трудомісткості операцій

З досвіду операційної діяльності відомо, що економія кожного чол.-дня забезпечує економію 0,6 грн.

 

1. Економія накладних витрат в абсолютному вираженні згідно попередніх розрахунків (див.табл.3.7 кол.6):

нв = 1746,27 грн.

2. Економія накладних витрат у відносному вираженні:

 

(3.18)

 

Результати виконаних розрахунків зводимо в табл.3.9.

 

Таблиця 3.9 - Загальна економія праці від впровадження ОТЗ

Організаційно-технічні заходи Економія прямих витрат, тис. грн. В тому числі, тис.грн. Економія накладних витрат, тис. грн. Всього, тис. грн. та % від Вп
матеріали експлуатація машин заробітна плата
пв м ем зрп нв Σ∆Сі Σ∆βі
А Випереджальний зріст виробітку у порівняння з заплатою 13,95 - - 13,95 1,746 13,95 0,93
Б Скорочення відстаней перевезення 4,16 4,16 - - - 4,16 0,28
В Економна витрата матеріалів 34,5 34,5 - - - 34,5 2,3
Г Підвищення виробітку машин 13,2 - 13,2 - - 13,2 0,88
Всього 65,81 38,66 13,2 13,95 1,746 65,81 4,39

Добір організаційно-технічних заходів по економічного ефекту

Останній етап виконання курсової роботи – заповнення таблиці добору ОТЗ з Додатку Ж.

1. Термін впровадження й освоєння (кол. 3) – період повної реалізації планованого заходу (у курсовій роботі ці дані - постійна інформація).

2. Абсолютна величина економії праці ΔТі (кол.4)– заповнюється за данимитабл.3.7 (кол.3).

3. Термін впровадження й освоєння комплексу заходів №1 («Ріст виробітку») отриманий розрахунком як середньозважена величина:

 

4. Відносна економія (кол.5) – економія праці (кол.4) у розрахунку на 1 місяць (кол.3):

1995/3 = 665 чол.-дн.;

141,45/1 = 141,45 чол.-дн.;

495/5 = 99 чол.-дн.;

276,69/4 = 69,17 чол.-дн.;

2908,14/4,02 = 723,41 чол.-дн.

5. Індекс пріоритету (кол.6) у виконанні заходів росту виробітку встановлюється за відносними величинами економії праці (кол.5).

6. Абсолютна економія витрат i ( кол.7) – заповнюється за данимитабл.3.9 (кол.8).

7. Відносна економія витрат (кол.8) – абсолютна економія витрат (кол.7) у розрахунку на 1 місяць:

15,7/4,02 = 3,9 тис.грн.;

34,5/4 = 8,6 тис.грн.;

13,2/2 = 6,6 тис.грн.;

4,16/1 = 4,16 тис.грн.

8. Капіталовкладення в реалізацію заходів.

Тут виникає розподіл усієї планової сукупності заходів на дві групи:

1) технічні заходи, що вимагають капіталовкладень:

- ріст виробітку (крім впровадження потокової організації виробництва);

- ощадлива витрата матеріалів;

2)організаційні заходи, що не вимагають капіталовкладень, але значно складні в організації впровадження і використання:

- підвищення виробітку машин та устаткування;

- скорочення відстаней перевезення.

Абсолютні величини капіталовкладень i (кол.9) по заходах – див. завдання Додатку Е.

Відносні величини (кол.10) – абсолютні величини капіталовкладень у розрахунку на 1 місяць:

64/4,02 = 15,9тис.грн.;

30/3 = 10 тис.грн.;

22/5 = 4,4 тис.грн.;

12/4 = 3 тис.грн.;

180/4 = 45 тис.грн.

9. Питомий (на місяць) інтегральний економічний ефект (кол.11)розраховується за формулою (3.4):

10. Індекс приорітету (кол.12) по виконанню організаційно-технічних заходів встановлюється за величиною питомого економічного ефекту (кол.11).

 

 

ВИСНОВКИ

 

 

У стислій формі підводяться підсумки з теоретичної та практичної частин курсової роботи:

ü заходи, що забезпечують зріст виробітку, реалізуються згідно індексів пріоритету в кол.6;

ü заходи, що забезпечують зниження собівартості, реалізуються згідно індексів пріоритету в кол.12.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бай С.І. Операційний менеджмент: Практикум: Навчальний посібник. – Київ., 2004 – 186с.

2. Басовский Л.Е. Управление качеством. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 211с.

3. Батутіна А.П. Експертиза товарів. – К.: ЦУП, 2003. – 277с.

4. Бєлов М.А. Управління інфраструктурою підприємства. – К., 2003. – 112с.

5. Бичківський Р.В. Управління якістю. – Львів. 2002. – 327с.

6. Валдайцев С.В., Мотовилов О.В. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами. – СПб. 2004. – 206с.

7. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент. – К., ЦУЛ. 2003. – 503с.

8. Виханський О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М., 1995. – 415с.

9. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посібн.-К.: Кондор, 2005.- 228 с.

10. Гелловей Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика: Пер с англ. - СПб.: Питер, 2001. – 319с.

11. Гоберман В.А. Основы производственного менеджмента. – М.: «Юристь», 2002. – 333с.

12. Дорофиенко В.В. Учебное пособие для вузов. Операционный менеджмент. – Донецк. ВИК., 2003. – 177с.

13. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. К.: МАУП, 2000. – 144 с.

14. Менеджмент організацій: Підручн. для ВУЗів. За ред. Федулової Л.І. –К.: “Либідь”, 2003.- 446 с.

15. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджмента: перевод с англ. – М.: Дело ЛТД, 1997. – 702с.

16. Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посіб. Для самост. Вивч. англ.—К.: КНЕУ, 2005.-235 с.

17. Севастьянова С.І., Кучера П.К., Куденко Г.О. та ін. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник. – Донецьк., Юговосток., 2002. – 337с.

18. Синякевич І.М., Сенько Є.І. Менеджмент у виробничий сфері. – Львів. 1998. – 284с.

19. Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент. – К., 2004. – 147с.

20. Сумець О.М. Операційний менеджмент: теоретичний аспект і практичні завдання: Підручник. 3-тє вид., перероб та доповн. – К: ВД “Професіонал”, 2006. – 480 с.

21. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача. – К.: (ЗАТ “Віпол”), 2003. – 224с.

22. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент.-М.: “АВС”, 2000.-324 с.

23. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный менеджмент: Пер. С англ.-М.: Издат. Дом”Вилямс”, 2001.-704 с.

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток А

Приклад титульного листа курсової роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київська державна академія водного транспорту

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

Кафедра "Економіки і менеджменту"

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни: Операційний менеджмент

На тему: “Проектування організаційно-технічних заходів підвищення

ефективності операційної системи”

Напрям Шифр каф. Спец. Шифр залікової книжки Номер групи 6.030.601 01 МО ____________ _________

 

Виконав(ла): _________________

Перевірив(ла): _______________

 

 

КИЇВ – 20__

 

 

Додаток Б

Питання для теоретичної частини

1. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту підприємства.

2. Операційні системи як особливий клас систем.

3. Закономірності існування та функціонування операційної системи.

4. Особливості проектування послуг та удосконалення операцій у сфері послуг.

5. Операційна стратегія та її компоненти.

6. Основні виробничі стратегії: стратегія товару, процесу, вибору місця розташування, розміщення людських ресурсів, постачання.

7. Тактичні рішення в операційному менеджменті: управління запасами, розробки розкладу, тактика якості, тактика надійності.

8. Суть планування, завдання та структура планів операційної системи.

9. Поточне планування як етап реалізації стратегічного плану підприємства.

10. Основна мета управління запасами на підприємстві.

11. Поняття операційної інфраструктури та її склад.

12. Основні завдання матеріального постачання в системі операційного менеджменту.

13. Економічна роль збуту продукції на підприємстві.

14. Сучасні форми і методи постачання підприємства матеріальними ресурсами.

15. Фактори, що впливають на формування якості продукції.

16. Основні завдання служби управління якістю продукції на підприємстві.

17. Завдання та зміст оперативного управління виробництвом.

18. Сучасний рівень розвитку операційних систем.

19. Роль менеджера в управлінні операційною системою.

20. Сутність проектного підходу до управління організацією.

21. Контролінг проектів.

22. Закордонний досвід оперативного управління виробництвом та збутом продукції (система “точно в строк”).

23. Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту.

24. Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки.

25. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи.

Додаток ВПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.021 с.)