Вихідна інформація по варіантахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідна інформація по варіантахКоефіцієнти Значення
Соціальні нарахування Ксс 0,375
Норма прибутку Енс 0,30
Податок на додану вартість КПДВ 0,20
Податок на прибуток КПП 0,19
Норма ефективності Ен 0,15
Матеріальні витрати КМВ 0,70
вар Спискова чисельність робітників Рсп., чол. Основні фонди Фоф., грн. Оборотні фонди Фоб., грн. Питомі витрати на один. продукції СN, грн./од. Реалізація продукції Nод., штук Коеф. капіта- ловкла-день Ккв
до 10 числа з 11 числа поч. місяця кін. місяця поч. місяця кін. місяця СNфзп СNмтв за місяць
0. 103 110 10010 10122 3327 3352 0,211 0,865 1000 0,22
1. 0,224 0,96 0,24
2. 0,226 0,969 0,25
3. 0,229 0,977 0,25
4. 0,231 0,986 0,25
5. 0,233 0,995 0,25
6. 0,235 1,003 0,26
7. 0,238 1,012 0,26
8. 0,240 1,021 0,26
9. 0,242 1,029 0,26
10. 0,245 1,038 0,26
11. 0,247 1,047 0,27
12. 0,249 1,055 0,27
13. 0,252 1,064 0,27
14. 0,254 1,073 0,27
15. 0,256 1,081 0,28
16. 0,259 1,09 0,28
17. 0,261 1,099 0,28
18. 0,263 1,107 0,28
19. 0,266 1,116 0,28
20. 0,268 1,125 0,29
21. 0,270 1,133 0,29
22. 0,273 1,142 0,29
23. 0,275 1,15 0,29
24. 0,277 1,159 0,29
25. 0,280 1,168 0,3

Додаток Г

Розрахунок показників для побудови таблиці ТЕП

  А. Абсолютні показники Розрахунок
  Ι. РЕСУРСИ  
  1.1. Трудові ресурси, чол.  
1. Середньоспискова чисельність Рсс = (10*Рсп.(1-10)+20*Рсп.(11-30)/30
  1.2. Матеріально-технічні ресурси  
2. Середня величина основних фондів Фоф = ( Фоф пм + Фоф км ) /2
3. Середня величина оборотних фондів Фоб = ( Фоб пм + Фоб км ) /2
4. Виробничі фонди Фв = Фоф + Фоб
  ΙΙ. ВИТРАТИ  
  2.1. Поточні витрати (собівартість), грн.  
5. Фонд зарплати Сфзп = СNфзп * Nод
6. Нарахування соціального страхування Снар = Сфзп * Ксс
7. Матеріально-технічні витрати та на послуги Смтв = СNмтв * Nод
8. Питома собівартість СN = СNфзп +СNфзпсс+ СNмтв
9. Собівартість реалізації Cр = Сфзп + Снар+ Смтв=СN*Nод
  2.2 Капітальні витрати, грн.  
10. Капіталовкладення К = Фв * Ккв
  2.3 Приведені витрати, грн.  
11. Приведені витрати Зпр = Ср + Ен * К
  ΙΙΙ. РЕЗУЛЬТАТИ  
  3.1 Продукт  
12. Вартість пропозиції Цп = СN + Енс * СN = СN * (1 + Енс )
13. Плануємий валовий продукт Вп = Цп * Nод
14. Податок на додану вартість
15. Чиста продукція Чп = Вп - (Смтв + Снар)
  3.2 Ефект  
16. Валовий (балансовий прибуток) від реалізації Пб = Вп - Ср - ПДВ

Продовження Додатку Г

 

17. Податок на прибуток ПП = Пб * Кпп
18. Чистий прибуток ( чистий дохід) Пч = Пб - ПП
  3.3 Розподіл прибутку  
19. Дивіденди (або інвестиції) Д(І)= 50 % * Пч
  Б. Відносні показники  
  Продуктивність  
20. Вартісний виробіток, грн./чол. ВР = Вп / Рсс
21. Фондовіддача по основним фондам, грн./грн. ВФоф = Вп / Фоф
22. Фондовіддача по оборотним фондам, грн./грн. ВФоб = Вп / Фоб
  РЕСУРСОМІСТКІСТЬ  
23. Число робітників на мільйон реалізації, чол./грн. РВ = Рсс / Вп * 1000
24. Фондомісткість, грн./грн. ФВоф = Фоф / Вп
25. Матеріаломісткість, грн./грн. ФВоб = Фоб / Вп
  Витратомісткість  
26. Витрати на 1 грн. реалізації, грн./грн. СВр = Ср / Вп
27. Відсоток зарплати у валовому доході, % СВзрп = (Сфзп / Вп) * 100 %
  ЕФЕКТИВНІСТЬ (РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ)  
28. По виробничим фондам (капіталу), % Епф = (Пч / Фв) * 100 %
29. По собівартості, % Ес = (Пч / Ср )* 100 %
       

 


Додаток Д – Система техніко-економічних показників операційної системи

РЕСУРСИ ВИТРАТИ РЕЗУЛЬТАТИ (тис.грн.)
ТРУДОВІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ПОТОЧНІ КАПІТальні (тис.грн.)
Робітники, чол. Фонди (тис. грн.) Собівартість(тис. грн.)  
Рсп(1-10 )= основні Фоф= Собівартість реалізації - Ср = Сфзпмтвнар=   К=2949  
Рсп(11-30)= оборотні Фоб =
Рсс = виробничі Фв = Фоф + Фоб =   фонд зарплати Сфзп соціальні нарахування Снар  
Рявочна немає інформації - мат.-техн. витрати та витрати на послуги Смтв  
Т- робочий час , год -      
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТ
ВИРОБІТОК тис.грн./чол. ФОНДОВІДДАЧА, грн./грн.   Обсяг виробництва в натуральному вимірі, штук Nод =    
вартісний за основними фондами
ВР = Вп / Рсс ВФоф = Вп / Фоф = 0,15
натурально-технічний за оборотними фондами ВАРТІСТЬ  
NT = Nод - ВФоб = Вп / Фоб = 0,45 пропозиції по витратам, тис.грн.
РЕСУРСОМІСТКІСТЬ ВИТРАТОМІСТКІСТЬ Цп = СN (1+ Енс) = 1,51
ТРУДОМІСТКІСТЬ, чол./грн. ФОНДОМІСТКІСТЬ, грн./грн. ВИТРАТИ НА 1 ГРН. валової продукції, грн. СВр = Ср / Вп =     0,76 ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ, ТИС.ГРН,  
число робітників на 1 млн. грн. Вп за основними фондами Вп = Цп * Nод =
РВ = Рсс / Вп * 1000 = ФВоф = Фофп = 6,67 ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ, Тис. грн.  
  за оборотними фондами Відсоток зарплати у Вп, %   Чп = Вп – (Смтв + С нар) =
  ФВоб = Фобп = 2,21 СВзрп = (Сфзп / Вп)*100 =   14 %
ЕФЕКТИВНІСТЬ ( РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ) ЕФЕКТ, тис.грн.
  РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ Ток = Балансовий прибуток  
виробничих фондів, % за собівартістю, % - Пб = Вп – Ср – ПДВ =
Епф =(Пч / Фв )*100%=   Ес = (Пч / Ср)*100% =   Чистий прибуток  
  1,14 %   13 % Пч = Пб – ПП =
                           

Додаток ЕПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.013 с.)