ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 24 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 24 Страница

Формулювання та характеристика елементів місії Поняття, види та принципи формулювання цілей організації Організування формування цілей РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ Аналіз безпосереднього оточення Аналіз внутрішнього середовища Прогнозування тенденцій зміни середовища організації Інформаційне забезпечення аналізу середовища Стратегічна сегментація ринку Аналіз стратегічного потенціалу організації Аналіз позиції організації в конкурентній боротьбі за методом конкурентних переваг Визначення конкурентного статусу організації за відносними показниками Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-рівні Аналіз темпів приросту та частки ринку за методом Бостонської консалтингової групи Типологія загальних стратегій Основні класифікації конкурентних стратегій Методи перегляду альтернативних стратегій Основні чинники вибору стратеги Принципи розроблення успішних стратегій РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ Завдання та рівні стратегічних змін Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін Зміни в організаційній культурі Впровадження стратегічних змін в організації Тема 1.УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ Фактори впливу на людей у процесі виробництва Методи аналізу та побудови системи управління персоналом Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства Стадії та етапи розвитку трудового колективу Сутність та значення соціального розвитку колективу Поняття і типи кадрової політики організації Стратегічне управління персоналом Умови розробки кадрової політики Аналіз якісного складу персоналу організації Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у фірмах і компаніях Удосконалення моделі кадрового менеджера Научные основы инновационного менеджмента Закон композиции отражает необходимость согласования целей организации с обеспечением приоритетности основной цели. Правила применения системного подхода Переработанное и дополненное Учебно-методические разработки А можно вдвоем писать работу? А можно самому придумать тему? Как правильно оформить маркированный и нумерованный список? Рекомендації щодо оформлення курсової роботи Подання формул, приміток, посилань Менеджер реализует функцию руководства. Менеджмент как особый вид деятельности. Организационная среда менеджмента. Менеджер как лидер: понятие, концепции, задачи. Сдвиг управленческой парадигмы Мета, завдання та результати проходження виробничої практики Технічні вимоги оформлення звітів про проходження практик Приклад оформлення титульного аркуша звіту про проходження виробничої практики Етапи процесу глобалізації організацій Рейтинг країн за характеристиками GLOBE Модель прийняття рішень Врума-Дисаго Ієрархія цілей виробничого підприємства Приклади можливих очікувань стейкхолдерів Основні напрями оцінки стратегії Переваги і недоліки мережевих структур Типи потреб і шляхи їх задоволення Наділення повноваженнями (делегування повноважень) Результати досліджень стилів лідерства Левіна Правила ефективного слухання Характеристики творчих людей і організацій Периоды, теории и школы менеджмента. Цели, принципы и функции менеджмента. Сравнительный анализ теории мотивации. Особенности вербальной и невербальной коммуникации Инструменты и показатели менеджмента Суть та місце функції організації в управлінській діяльності Формування підрозділів організаційної структури Організаційні зміни. Стратегія організаційних змін Аналіз галузі та конкурентного середовища включає до себе Аналіз рушійних сил є необхідним для ГОСТ 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие Форма 3. Перечень документов, применяемых в лаборатории Форма 9д. Сведения о питательных средах, приготавливаемых в лаборатории Информационные данные об аккредитованной лаборатории Unit 1. the presidentialtraininginitiative Exercise 2. Summarise your ideas. Choose a person to present them in a 1 minute speech. Exercise 2. Choose the correct word. Типы комплексных дипломных проектов Обязанности научных руководителей дипломных проектов Защита комплексного дипломного проекта Производственный менеджмент агропромышленного комплекса СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЙ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВНЕШНЯЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗРАБОТКУ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Оценка признаков по каждой альтернативе СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ Подбор и изучение литературы по исследуемой проблеме Механизм функционирования финансового Управление денежным оборотом предприятия Книги под фамилией двух авторов Книги под фамилией трех авторов Организация и процедура защиты выпускной квалификационной работы Государственное аттестационное испытание Государственные экзаменационные комиссии Порядок проведения государственных аттестационных испытаний Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний I. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы элементов выпускной квалификационной работы Антикризисное управление финансами предприятия. Дивидендная политика и политика развития производства. Порядок разработки, методы расчета дивидендных выплат. Понятие и классификация капитала. Политика формирования финансовой структуры капитала. Цена капитала. Эффект финансового рычага. Оптимизация финансовой структуры капитала. Операционная деят-ть предприятия: понятие и оценка операционного рычага. Порог безубыточности. Запас финансовой прочности. Факторы, влияющие на силу операционного рычага. Квалификационная характеристика специальности «Менеджмент организации» Тема 4. Спрос и предложение на товарном рынке, механизм их взаимодействия Тема 17. Монетаристская и кейнсианская теории спроса на деньги Тема 6. Формы занятости и работа по контракту Тема 12. Коммуникации в организации Тема 4. Кризисы в развитии организации (предприятия). Тема 11. Управленческие решения в системе менеджмента Начальник отдела технического контроля Начальник отдела материально-технического снабжения Указания к выполнению заданий Подготовлено на кафедре менеджмента организации Основные положения по прохождению практики Высшие учебные заведения г. Владивосток. Библиографические ссылки на архивные документы Моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. Форма титульного листа реферата Форма титульного листа отчета по лабораторной работе Форма справки о внедрении результатов ВКР Вимоги до написання дипломної роботи спеціаліста Вимоги до написання дипломної роботи магістра Оформлення основного тексту роботи та використаних джерел Критерії оцінювання якості підготовки фахівців за результатами виконання і захисту дипломних робіт ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ V. ОТЧЕТЫ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И ПРАКТИКАМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОНЫХ РАБОТ по всем видам практики магистров в практической деятельности по управлению турфирмой» Типичные ошибки или, за что снижается оценка Порядок и критерии оценки работы Основные элементы курсовой работы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА The research on happiness (Исследования на счастье) Driving in the car (вождение в машине) Who takes her daughter to school? Three points on their licence Match the sentence halves: (Соответствовать приговор половинки) Compose 7 sentences with the words from the text. В.В. Князев, Л.В. Гайдаренко Рабочая программа, методические документы, ТЕМА 8. Задачи управления. Организационные формы управления. ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТРУКТУРА, ОБСЯГ ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Приклади оформлення використаних літературних джерел наведені в додатку К. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (магістр) ПРИКЛАДИ ВИСНОВКІВ ДО ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ НА Институт Прикладной Экономики и Менеджмента По проведению преддипломной практики Места прохождения и руководство преддипломной практикой Структура отчета о преддипломной практике Выполнение и защита дипломных проектов Информационная система управления Тема 4. Мотивація та винагорода Тактика 1 — для керівника, 2 — для підлеглого — ? Тема 10. Управління організаційним розвитком Методические советы по выполнению курсовой работы Важнейшие фирмы-контрагенты и фирмы-конкуренты по основным видам выпускаемой или реализуемой продукции. Определение факторов роста эффективности управления в современных условиях Аспект внутренних бизнес-процессов Цели и задачи учебной практики 2 семестра Цель и задачи исследования «Таинственный покупатель» Оценка поведения продавца на различных этапах общения с покупателем Тема: «Управление собственными финансовыми ресурсами предприятия». Внутренние и внешние факторы влияющие на пропорции и эффективность распределения прибыли. Этапы формирования собственных финансовых ресурсов. Сформировать рациональную структуру средств предприятия. Бюджет займов и кредитов предприятия Операционный и финансовый рычаги в процессе управления предприятием ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ Основоположником классической школы считается американский инженер и менеджер Фредерик У. Тейлор. Данная модель организации оказалась непригодной для современной рыночной экономики, так как сковывает свободу действий менеджеров при быстроменяющейся внешней среде. Декомпозиция - возможность расчленения объекта на составные части, каждая из которых имеет цели, вытекающие из общей цели системы. Американская модель менеджмента утрачивает лидирующее положение в мире, а в последнее время начинает приобретать отдельные черты японской модели. Цели — вырабатываются на основе миссии и служат в качестве критериев для последующего процесса принятия управленческих решений. Область применения: многопрофильные предприятия, предприятия с расположением в различных регионах, предприятия, осуществляющие сложные инновационные проекты. Стимулирование труда – это способ управления поведением социальных систем различного иерархического уровня, является одним из методов мотивации трудового поведения объектов управления. Система управления персоналом — это совокупность приемов, методов, технологий организации работы с персоналом. Функция правового обеспечения управления персоналом связана с решением правовых аспектов трудовых отношений, а также с согласованием распорядительных и иных документов по управлению персоналом. Власть — означает способность (возможность) влиять на поведение других людей людей, с целью подчинить их своей воле. В управлении выделяют несколько основных типов организационных структур:Начало формы Какая из мотивационных теорий классифицирует менеджеров на силовиков, достигателей и контактёров? Что означает «принять решение»? Почему методы прямого принуждения и страха наказания постепенно вытесняются методами социального принуждения? На какие составляющие традиционно делятся задачи организации? В каких случаях обращаются к качественным методам прогнозирования? Определите принципы, лежащие в основы менеджмента? Организационная структура – это Какие черты не характерны для стратегического управления? В чем особенность матричной структуры? Раздел 2. Этапы и школы в развитии менеджмента Раздел 3. Современный менеджмент и тенденции его развития Раздел 4. История развития теории и практики менеджмента в России. Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації. Поняття контролю та його місце у системі управління. Класифікація підходів до розуміння лідерства. Ситуаційні теорії лідерства. Види організаційних конфліктів та управління ними. Система основных категорий менеджмента. Современная система взглядов на менеджмент предприятия. Технология менеджмент организации. Классификация целей организации. Анализ внешней среды организации. Среда прямого воздействия организации. Порядок создания и функционирования негосударственных субъектов хозяйствования. Добровольные объединения организаций их виды, цели и принципы организации и функционирования. Состав и структура персонала. Функции и методы управления персоналом. Система контроля качества продукции. Принципы построения эффективной системы контроля. Технология управленческого контроля. Сущность, особенности и структура стратегического менеджмента. Функции стратегического менеджмента. Эталонные стратегии развития бизнеса. Технология организации управленческого труда. Сущность и функции руководства трудовым коллективом. Влияние стиля руководства на принятие управленческих решений и эффективность работы предприятия. Кафедра государственно-правового обеспечения управления РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями Тема 6. Система социального управления Тема 10. Основные подходы в управлении Тема 16. Жизненный цикл организации. Законы организации Семинар 11. Тема: Мотивация деятельности персонала Общая характеристика менеджмента. Ответственность не может быть делегирована. Организация и процесс управления. Анализ стратегических альтернатив. Оценка стратегии. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. Качества современного менеджера Влияние и власть. Формы власти. Лидерство. Подходы к лидерству. Механизмы мотивации. Концепции мотивации Методы оценки степени рисков Направления и способы снижения риска Сущность и цели управления, понятие и концепции менеджмента. Процессный подход в менеджменте. Научные школы в менеджменте: основные положения и представления Внешняя среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия Понятие рациональной бюрократии. Виды бюрократических организационных структур управления. Адаптивные организационные структуры управления: виды, их достоинства и недостатки. Понятие мотивации. Первоначальные концепции мотивации. Содержательные теории мотивации и их использование в практике управления. Основные этапы процесса контроля. Масштаб допустимых отклонений. Основные этапы организации процесса принятия управленческих решений. Преграды на пути эффективных коммуникаций. Поведенческий подход к лидерству. Классификация стилей руководства. Сущность инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.02 с.)