ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 5 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 5 Страница

Вопрос 1. Определение менеджмента и основные функции Вопрос 9. Адаптация предприятия и воздействие на внешнюю среду Вопрос 1. Понятия «менеджмент» и «управление». Вопрос 3. Система менеджмента в организации. Вопрос 4. Функции менеджмента. Вопрос 5. Методы менеджмента. Вопрос 1. Профессия «менеджер». Вопрос 2. Компетенции и имидж менеджеров. Ответственность менеджера по развитию персонала Вопрос 1. Понятие организационных коммуникаций. Вопрос 3. Коммуникационные потоки в организации. Тема 4. Основы принятия управленческих решений Вопрос 2. Классификация управленческих решений. Вопрос 3. Основы разработки управленческих решений. Вопрос 4. Методы коллективной разработки управленческих решений. Вопрос 2. Внешняя среда организации. Вопрос 2. Внутренняя среда организации. Достоинства и недостатки функциональной ОСУ Способы удовлетворения потребностей высших уровней Вопрос 3. Процессуальные теории мотивации. Вопрос 1. Понятие управленческого контроля. Вопрос 2. Виды управленческого контроля. Вопрос 3. Принципы эффективного контроля. Вопрос 4. Ситуационный подход к лидерству. Стили эффективного менеджмента по И. Адизесу Вопрос 26. Социальная ответственность. Группы заинтересованные в деятельности организации Вопрос 39. Юридические формы предпринимательских фирм Виникнення менеджменту його цілі та завдання Соціально-психологічні методи в менеджменті Функції, цілі та завдання службових осіб Чинники які впливають на ефективність управління Класифікація підприємств та особливості їх створення Теорія справедливості Дж. Адамса. Підходи до формування стратегії конкуренції підприємства Понятие менеджмента. Роль менеджмента в деятельности организации. Модели организационной культуры. Логическая схема выработки управленческих решений. Различные подходы к управлению организацией (процессуальный, системный, ситуационный). Организация ее виды , структура. Понятие и классификация управленческих решений Анри Файоль: функции и принципы управления Функции и принципы менеджмента (П. Друкер) Анализ внешней и внутренней среды организации Японская модель управления персоналом. Материальное и нематериальное стимулирование персонала XI Международной научно-практической конференции Кофе-брейк (ауд. 2125, Садовая, 21) Секция «Управление инновационными процессами в экономике» Выбор темы, подбор и изучение литературы Тема 1. Введение в финансовый менеджмент Тема 11. Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж Тема 2. Информационная база финансового менеджмента Тема 7. Финансовая устойчивость Тема 10. Эффективность использования имущества Методические указания по выполнению итоговых контрольных работ Рецензирование аудиторных работ и рефератов. Тематика реферативных обзоров по курсу «Финансовый менеджмент» Розмежувати завдання лінійних керівників і служби персоналу в менеджменті персоналу. Навести посадові обов'язки і відповідальність лінійних керівників у галузі менеджменту персоналу. Розкрити методи і показники оцінювання ефективності програм підготовки та підвищення кваліфікації в організації. Етапи процесу оцінювання персоналу. Розкрити взаємозв'язок між економічною, соціальною та організаційною складовими ефективності менеджменту персоналу. Навести показники оцінювання ефективності менеджменту персоналу. Охарактеризувати послідовність формування резерву на заміщення вакантних посад керівників. Управління за цілями (management by objectives). Дати порівняльну характеристику технологіям лізингу і аутстафінгу в Тема 3. СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЙОГО ЗМІСТ І ЗАГАЛЬНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ВСТУП ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Обов'язки менеджерів середньої ланки ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ФІРМА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ МЕНЕДЖМЕНТУ (ВНУТРІШНІ ЗМІННІ ОРГАНІЗАЦІЇ) ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МЕНЕДЖМЕНТУ (УМОВИ ГОСПОДАРЮВАННЯ) ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ КАНАЛИ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КОМУНІКАЦІЙ Інформація. Документ. Діловодство. Документообіг. Бар'єри комунікацій. Елементи комунікацій. Порівняльний аналіз програмованих і непрограмованих рішень Методика групового ухвалення рішень. РОЗРОБКА ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИТУАЦІЯХ ВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Рішення програмовані та непрограмовані. СУТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ТИПИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРОЦЕСУ ТА СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ПОГЛЯДІВ ТА ПРОЦЕС ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ: СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕС МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ПОСТАНОВКА МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ (ФОРМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ) КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ХАРАКТЕРОМ ГАЛУЗІ І МАКРОСЕРЕДОВИЩА ФОРМУЛЮВАННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ). РІЗНОВИДИ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ПРОДУКЦІЇ (ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ) Розділ 5. Характеристика клієнтури Фази організаційного процесу ДЕЛЕГУВАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Лінійні та апаратні типи повноважень. ЗАКОН РЕЗУЛЬТАТУ. МОТИВАЦІЯ ТА КОМПЕНСАЦІЯ П'ЯТИРІВНЕВА ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ МАСЛОУ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ ОБ'ЄДНАНА МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЇ ПОРТЕРА-ЛОУЛЕРА Ступені задоволення потреб керівниками різних країн ЗМІСТ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ, СУБ'ЄКТИ ТА ТИПИ КОНТРОЛЮ Існує два підходи у виділенні стадій процесу контролю. СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ДІЇ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ. СУБ'ЄКТ ТА ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА Снує багато підходів до визначення груп, і майже всі автори підкреслюють, що учасники груп повинні, перш за все, психологічно усвідомлювати існування один одного і конкретну функцію. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕФОРМАЛЬНИМИ ГРУПАМИ ПРИРОДА ТА ВИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИЦТВА І ЛІДЕРСТВА. ФОРМИ ВПЛИВУ ТА ВЛАДИ Шкала найбільш суттєвих характеристик керівника за Гізеллі ПОВЕДІНКОВІ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА СИТУАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО КЕРІВНИЦТВА ТА ЛІДЕРСТВА Теорії та моделі керівництва. СОЩАЛЬНО-ПСПХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІБНИЦТБА ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ. ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ СТРЕСИ, ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИКЛИКАЮТЬ І ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ Структурні методи вирішення конфліктних ситуацій. Міжособистісні способи вирішення конфліктів. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Вимірники продуктивності організацій СКЛАД І ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ Вимірники продуктивності організацій. ТУНКЦЮНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ Оцінка можливостей підприємства. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА КАПІТАЛУ. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ДИВІДЕНДНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА Бухгалтерський баланс, структура балансу. Соотношение понятий «управление» и «менеджмент» Классификация управленческих работников Элементы функции организации Принципы научного менеджмента Фредерика Тейлора Организация как функция менеджмента Организационные структуры менеджмента Теория потребностей Д. Мак-Клелланда Мотивация и компенсация труда Понятие управленческого решения Процесс принятия и реализации решений Последствия конфликтной ситуации Дисфункциональные последствия. Глава 1 ПЕРСОНАЛ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОДБОР, ОБУЧЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ. Подбор персонала на туристском предприятии Мотивация персонала на туристском предприятии Глава 2 Спецификация и особенности персонала туристической фирмы РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА РУБЕЖОМ Тема 1.1. Методологические основы изучения государственной молодежной политики за рубежом Тема 2.2 Положение молодежи в обществе: историко-социологический анализ Тема 3.2. Молодежные организации как субъекты разработки и реализации государственной молодежной политики The Procedure of Lending Money Letters of Credit: Variations The Organizational Environment PAYMENT AND PRINCIPLES OF MOTIVATION Motivation and Incentive Plans Creation and Management of Payment Means A strong 'corporate culture' is said to help firms succeed. Does it? В честь 300-летия Санкт-Петербурга Тема 5. Управление ресурсосбережением Основы инновационной деятельности организации Организационно-психологические основы нормирования Управления организацией (СУО) Влияние факторов инфраструктуры региона на удовлетворение Факторы и показатели микросреды фирмы Управления организацией менеджмента Сущность и классификация функций управления Перечень общих и всеобщих функций, которые необходимо выполнять на Оценка уровня качества системы управления Стратегический маркетинг как инструмент Нормативы конкурентоспособности товара. Типовые операции и процедуры принятия решения Обоснования, учета и контроля по разным признакам организации Сущность, классификация и кодирование Классификацияновшествиинноваций Технического уровня производства Организационно-технологическая Эффективность инновационной деятельности Сущность и система показателей качества Отечественный опыт управления качеством Концепция всеобщего управления качеством (total quality manage- Динамика уровней качества (японская концепция) Анализ концепции всеобщего управления Инструменты повышения качества продукции Управление ресурсосбережением Показателиресурсоемкоститовара Структура затрат материальных ресурсов по стадиям жизненного цикла Анализ эффективности использования Выбор стратегии ресурсосбережения Организации с позиций конкурентоспособности Методика расчета эффективности управления Объекты финансового менеджмента Субъекты финансового менеджмента Классификация типов структур организаций Виды производственных процессов Сущность видов производственных процессов Организация производственных процессов Оценка ритмичности (млн руб.) Заготовительные подразделения Обрабатывающие подразделения Значения коэффициента специализации и типы участков по типам Основы оперативногоуправления Организация материально-технического Организация энергетического хозяйства Организация инструментального хозяйства Организация ремонтного хозяйства Организация транспортного и складского Организация и обслуживание рабочих Организация и стимулирование сбыта товара Критерии выбора сбытового канала Процессов концепции маркетинга Сущность и виды сервисного обслуживания Критерии сервисного обслуживания Оценка качества сервиса потребителей товара на конкретном рынке Психологический портрет личности Характеристика основных методов нормирования труда Основы формирования коллектива Аспектов создания работоспособного коллектива Характеристика стилей руководства Принципы работы руководителя высшего звена как субъекта Организация трудовых процессов Классификация трудовых процессов Терминов и понятий, имеющихся в книге И, наконец, вы нигде не купите Финансовая служба в организационной структуре фирмы Базовые концепции финансового менеджмента Определение и измерение риска. Модель финансовых активов САРМ Стоимость источника «заемный капитал» Определение безубыточности объема продаж и зоны безопасности предприятия Три теории предпочтительности дивидендов. Учетный коэффициент окупаемости.(ARR) Корпоративное управление и благосостояние акционеров. Расчет потребности во внешних источниках финансирования оборотных средств. Стратегия в области объемов и финансирования оборотных средств Определение целевого остатка денежных средств (модель Боумоля) Классификация затрат связанных с запасами. Зміст програми виробничої практики Мета, завдання і результати переддипломної практики Структура звіту з виробничої практики З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я Одеський державний економічний університет МЕТА ТА ЗАВДАННЯ дипломНОЇ РОБОТИ Основна частина складається з трьох розділів ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І НАПИСАННЯ РОБОТИ Оформлення списку використаних джерел ІІ. Етапи підготовки та захисту магістерської дипломної роботи Вимоги до конструктивного розділу Общие сведения о системе менеджмента качества Идентификация и описание основных и вспомогательных процессов Ознакомление персонала с документацией и поддержание ее в актуальном состоянии Контроль достижения показателей Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение несоответствий График проведения аудитов системы менеджмента качества Специальности 06100 - «Государственное и муниципальное управление»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.02 с.)