ТОП 10:

Сутність ризик. Умови виникнення ризикової ситуації. Суб’єкт і об’єкт ризику. Класифікація факторів ризику за аспектами прояву 

Діяльність соціально-економічних систем в умовах ринкової економіки відбувається під впливом факторів невизначеності і спричиненого нею ризику, внаслідок чого фактичні результати конкретного рішення або виду діяльності можуть відхилятися від запланованих. В умовах ринкової економіки ризик є ключовим елементом підприємництва. Ризик існує об’єктивно, незалежно від того враховують його чи ні, і проявляється як зниження доходів, перевищення витрат, зниження рентабельності господарюючих суб’єктів тощо.

Особливу роль ризик відіграє в економіці та менеджменті, котрі неможливі без невизначеності, випадковості і конфліктності, зумовлених найрізноманітнішими причинами: природними явищами, політичними подіями, податковим регулюванням, змінами у законодавстві, коливаннями цін і курсів валют, конкуренцією, виконанням договірних зобов'язань, особистими уподобаннями і перевагами учасників подій та багатьма іншими факторами. Саме тому, оволодіння основами управління ризиком в діяльності сучасного підприємства є важливим для організаторів діяльності підприємств - менеджерів.

Подальший розгляд сутності ризику потребує встановлення співвідношень таких понять, як ризик, імовірність, невизначеність та ін.

На сьогодні не існує однозначного поняття сутності ризику. Для підприємницького ризику вживаються визначення: ризик – це ймовірність загрози втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності; ризик – імовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планових доходів, прибутків; ризик – імовірність втрати цінностей (фінансових, матеріальних, товарних ресурсів) у результаті діяльності, якщо обставини і умови проведення діяльності змінюватимуться у напрямі, відмінному від передбачених планами і розрахунками.

Імовірністюподії є певне число, яке відображає можливість настання події і яке тим більше, чим більш можлива подія. Отже, імовірність – це можливість одержання певного результату.

Ризикові ситуації бувають: визначені, коли є повна інформація про фактори ризику, що створюють ризикову ситуацію; невизначені, коли така інформація відсутня повністю або частково; невизначені ситуації називають просто «невизначеність».

Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінки майбутнього розвитку подій, як з погляду їх реалізації, так і з погляду виду їх прояву. Підприємництво завжди пов’язане з невизначеністю, яка виникає, наприклад у таких випадках: невизначеність зовнішнього середовища; невизначеність економічної кон’юнктури, яка випливає з невизначеності попиту та пропозиції на товари, гроші, фактори виробництва та ін.

Серед факторів ризику важливе місце займає фактор часу. По відношенню його значення невизначені ситуації, в яких знаходиться суб'єкт господарювання називають станом не­визначеності. Таким чином, стан невизначеності є одномоментним зрізом ризикової ситуації.

Оскільки ризикові події можуть бути як об'єктивного характеру, так і суб'єктивного, то відповідно можна розгадати об'єктивну і суб'єктивну невизначеність.

Об'єктивна невизначеність, коли є часткова або відсутня інформація про внутрішні фактори суб'єкта господарювання, що утворюють ризикову ситуацію.

Суб'єктивна невизначеність, коли є часткова або відсутня зовсім інформація про зовнішні фактори, що утворюють ризикову ситуацію.

У підсумку можна погодитися, що ризик – ситуаційна характеристика діяльності суб'єкта господарювання, пов’язана зі станом невизначеності. Таким чином, ризик є наслідком невизначеності.

Сукупність ризикових подій для суб'єкта господа­рювання назвемо його ризиковою діяльністю. Це можуть бути ризикові події, джерелом виникнення яких є сам суб'єкт господарювання, у цьому випадку говорять про ризикові події суб'єктивного характеру, так і зовнішні ризикові події відносні суб'єкта господарювання ризикові події об'єктивного характеру.

Отже, ризик – це об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка пов'язана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситу­ації неминучого вибору й відображає ступінь досягнення очікува­ного результату.

По відношенню суб'єкта господарської діяльності ризики можна поділити на зовнішні та внутрішні.

Джерелом зовнішніх ризиків є зовнішнє довкілля по відношенню суб'єкта госпо­дарювання. Серед зовнішніх ризиків важливе місце посідає група несистематичних ризиків, їх ще називають ринковими або бета ризиками - це валютні, процентні та кредитні ризики разом узяті.

Джерелом внутрішніх ризиків є саме підприємство. Підприємницькі ризики, що входять до внутрішніх ризиків, складають групу так званих систематичних ризиків. Це ризики неефективного менеджменту, помилкової маркетингової політики.

Ризик має багато аспектів прояву, тому що стосується різнобічних інтересів багатьох людей та груп. Наведемо характеристики деяких з них:

Фінансовий аспект ризику – проявляється в загрозідоходу, структурі власності та капіталу, тобто загрозі стійкості функціонування підприємства. Активна організація взаємодіє з оточенням та організує свої внутрішні компоненти (цілі, задачі, технології, ресурси). При цьому вона як юридична особа може як сама зазнавати збитків, так і наносити їх оточенню. Ці збитки не завжди можуть бути фінансовими, а іноді навіть не можуть виражатися у фінансових категоріях (деякі види моральних збитків);

Юридичний аспект- винність, одноманітність, прецеденти, сумісність, юрисдикція, презумпція, процесуальність, примусовість, контрактність, арбітраж – все повинно бути визначено законодавством. Проте ця частина законів або не відповідає ринковим реаліям, або взагалі відсутня;

Статистичний аспектпов'язаний з тим, що для створення програм управління ризиками потрібні бази даних. На заході ця інформація систематизована і комп'ютеризована. У нас – або взагалі відсутня, або фрагментарна, або засекречена, фальсифікована, часто платна, підпадає під поняття комерційної таємниці;

Страховий – відноситься до загальних механізмів перенесення ризиків на професійного страхувальника Цей аспект прояву ризику є досить дослідженим та методично розробленим;

Галузевий– полягає в тому, що кожна галузь економіки і приватного життя має специфічні ризики галузі, які вимагають спеціальних знань;

Майновий (фізичний)– полягає у загрозі втрати майна та цінностей;

Економічний – загроза доходу поточного періоду загроза доходам майбутніх періодів. В першому випадку йдеться про перебої у виробництві або зміні фінансового становища у сфері операцій фірми, тобто йдеться про загрозу ефективності експлуатації наявних засобів виробництва. Загроза доходів майбутніх періодів загроза праву власності на ці засоби виробництва підприємства;

Управлінський це ризик в прийнятті управлінських рішень, що здійснюються в умовах невизначеності, тому ризик в управлінні може розглядатися як характеристика ризикових подій, що виникають у результаті цілеспрямованої діяльності суб'єкта управління в умовах невизначеності. Слід розуміти прийняття управлінських рішень у ризиковій ситуації і ризик у прийнятті управлінських рішень. Перше поняття відноситься до ідентифікації (класифікації) тих ризиків, в умовах яких приймаються управлінські рішення. Вірніше, управлінські рішення приймаються, коли ідентифікація ризиків уже відбулася. Що стосується другого поняття, то після прийнят­тя управлінського рішення уникнути ризику, можливо, і не вдасться, і більше того можливе його посилення. Збільшення ризику (збільшення імовірності ризикової події) в кількісному вимірі і складає поняття ризику в прийнятті управлінських рішень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.007 с.)