Якісні показники ефективності системи менеджменту організації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Якісні показники ефективності системи менеджменту організаціїПоказник   Алгоритм для розрахунку
  Рівень керованості де У - норма керованості, У - а кількість підлеглих у керівника
  Коефіцієнт раціональності структури управління де П - кількість підрозділів в апараті управління фактично і відповідно до нормативів; А , А - кількість працівників апарату управління фактично і згідно з типовою структурою управління
    Ступінь централізації управлінських функції де Р - кількість прийнятих рішень при виконанні даної функції на вищих рівнях управління; Р - загальна кількість прийнятих рішень при виконанні даної функції на всіх рівнях управління
Співвідношення кількості лінійного та функціонального персоналу де А - кількість лінійних керівників; А - кількість працівників функціональних служб
Коефіцієнт цілеспрямованості структури управління де А , А - кількість адміністративно-управлінського персоналу, зайнятого вирішенням спеціальних проблем, і всього управлінського апарату
Коефіцієнт повноти охоплення функцій управління де К - кількість функцій, які здійснюються в апараті управління фактично і за встановленими нормативами
  Коефіцієнт дублювання функцій   де К - кількість видів робіт, закріплених за декількома підрозділами; К - кількість видів робіт згідно із затвердженими нормативами
Коефіцієнт глибини спеціалізації управлінських робіт   де Т - обсяг робіт, профільних для даного підрозділу; Т - загальна кількість рішень, прийнятих у підрозділі
Коефіцієнт надійності структури де К - кількість не реалізованих рішень; К - їх загальна кількість

Отже, система оцінювання ефективності роботи менеджерів різних управлінських рівнів і функціональ­них сфер передбачає: визначення у контексті загальної стратегії органі­зації цілей окремих підрозділів і оформлення їх у ви­гляді системи планових показників, що мають число­вий вимір і часові обмеження; встановлення експертним шляхом значущості кожного показника у загальній їх кількості (сума ваго­мостей дорівнює 1); визначення вищим керівником по завершенні планового періоду ступеня досягнення кожного показ­ника конкретною структурною одиницею, якою керує менеджер, роботу котрого оцінюють; цей показник мо­же вимірюватися за п’ятибальною шкалою.

Загальну ефективність роботи менеджера оцінюють за формулою (10.3):

(10.3)

де К – середньозважений інтегральний показник ефективності роботи менеджера; l – кількість оцінюва­них видів діяльності менеджера; – значущість j -того виду діяльності менеджера, яка може суттєво змінюва­тись залежно від умов і цілей, які ставить перед собою організація; – оцінка вищим керівником результатів j -того виду діяльності менеджера за п’ятибальною шка­лою; n – загальна максимальна кількість балів, яка мо­же бути набрана менеджером з урахуванням кількості оцінюваних сфер діяльності й найвищої оцінки резуль­татів його роботи за п’ятибальною шкалою.

Для комплексної оцінки ефективності управлінської праці рекомендовано застосувати коефіцієнт ефективності управління, який розраховується за формулою (10.4):

, (10.4)

де Ву – витрати управління в розрахунку на 1* антикризового управління.

Пу.п. – питома вага чисельності управлінського персоналу в загальній чисельності персоналу підприємства

Фоз. – фондозброєність (вартість основних і оборотних фондів на 1 працівника антикризового управління).

Фв.д. – фондовіддача (умовно чиста продукція, що припадає на одиницю основних і оборотних фондів).

Таким чином, аналогічні показники можна визначити для кож­ного працівника апарату управління, який має чітко окреслене коло обов’язків. Але різні показники повинні мати різну вагомість, яка визначається стратегічними чи тактичними цілями організації.

Питання для самоконтролю:

1. Поясніть різницю в таких поняттях як: «ефект» і «ефективність».

2. Які види ефективності управління ви знаєте і поясніть їх відмінність.

3. Скільки існує моделей функціонування організацій, за якими визначається їх ефективність управління.

4. Охарактеризуйте за якими критеріями оцінюється ефективність управління у першій і другій моделі організації.

5. Охарактеризуйте за якими критеріями оцінюється ефективність управління у третій і четвертій моделі організації.

6. На яких аспектах економічної ефективності управління зосереджується увага у системах закритого типу.

7. На яких аспектах соціальної ефективності управління зосереджується увага у системах відкритого типу.

8. Назвіть основні показники оцінки соціальної ефективності управління.

9. Деталізуйте систему критеріїв і показників економічної ефективності управління.

10. Охарактеризуйте три рівні критеріїв економічної ефективності управління.

11. В чому полягає особливість оцінки соціальної ефективності управління.

12. За якими показниками оцінюють ефективність системи менеджменту.

13. Охарактеризуйте підходи до оцінки ефективності роботи персоналу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 617; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.012 с.)