Оцінка ефективності антикризового фінансового управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка ефективності антикризового фінансового управлінняЕфективність антикризового управління забезпечується заходами, які покладені в його основу і повинні дати очікувані результати в організації та управлінні, зростання обсягів виробництва, поліпшенні фінансового стану підприємства. Основним немонетарним критерієм ефективності можна вважати рівень досягнення головної мети антикризового управління. Ця мета може різнитися залежно від ініціаторів антикризових заходів. Для власників та персоналу – це запобігання банкрутству та забезпечення фінансового оздоровлення підприємства в довгостроковому періоді; для кредиторів – повернення заборгованості.

На практиці доцільно розраховувати прогнозну ефективність та фактичну. Прогнозна ефективність антикризових заходів визначається у разі складання та експертизи планів санації (реструктуризації), при прийнятті рішення щодо санаційної спроможності підприємства. У разі складання антикризовим менеджментом звітів про проведену роботу, відповідні фактичні показники слугуватимуть критерієм оцінювання ефективності менеджменту та визначення величини їх винагороди. Основними монетарними критеріями оцінки ефективності антикризового фінансового управління на практиці є такі:

- зміна показників ”ліквідність” та ”платоспроможність”;

- підвищення рівня прибутковості;

- тенденції зміни показників ділової активності (продуктивності праці, оборотності тощо;

- додаткова вартість, створена в результаті антикризових заходів.

Рівень ефективності визначається на основі зіставлення значення окремих показників до і після впровадження антикризових заходів при оцінюванні ефективності антикризового фінансового управління: значення інтегрального показника фінансового стану порівнюється до і після впровадження антикризових заходів.

Прогнозні показники ефективності доцільно розраховувати при моделюванні доцільності реалізації тих чи інших антикризових заходів. Наприклад, при обґрунтуванні переваг, які може отримати підприємство в результаті зміни організаційно-правової форми, відокремлення певних структурних підрозділів у нові самостійні суб’єкти підприємницької діяльності, зміни структури управління, диверсифікації діяльності, введення в дію нових видів обладнання, згортання діяльності, скорочення персоналу.

Якщо за основу брати критерій прибутковості, то ефективність санації (E) можна визначити за такою формулою: Е = прогнозний обсяг додатк прибутку/вкладення на проведення санації.

1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

2. Мета і завдання фінансового менеджменту.

3. Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками.

4. Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності і сферою здійснення бізнесу.

5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

6. Функції та механізм фінансового менджменту

7. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика.

8. Суб’єкти фінансового менеджменту та їх характеристика.

9. Обов’язки фінансового менеджера.

10. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

11. Методи фінансового менеджменту.

12. Принципи фінансового менеджменту.

13. Загальна схема фінансового менеджменту

14. Організаційно-економічні заходи забезпечення реалізації фінансової стратегії.

15. Стратегічний фінансовий менеджмент.

16. Оперативно-тактичний фінансовий менеджмент

17. Принципи операційного забезпечення фінансового менеджменту.

18. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

19.

20. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління підприємством.

21. Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах.

22. Поняття “центру відповідальності” на підприємстві. Види центрів відповідальності та їх характеристика.

23. Формування системи організаційного забезпечення фінансового управління на основі центрів відповідальності. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

24. Класифікація інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

25. Вимоги до інформаційного забезпечення.

26. Значення фінансової звітності та вимоги до її змісту. Принципи формування фінансової звітності.

27. Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації та їх характеристика.

28. Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації та їх характеристика.

29. Сутність фінансового контролю на підприємстві.

30. Система фінансового моніторингу та її значення.

31. Формування системи алгоритмів дій з усунення відхилень значень фактичних фінансових показників від планових.

32. Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Поняття грошового потоку.

33. Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва.

34. Класифікація грошових потоків суб’єкта господарювання.

35. Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання.

36. Типова сукупність вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання.

37. Структурування грошових потоків за видами діяльності. Грошові потоки суб’єкта господарювання за видами діяльності та джерелами формування.

38. Алгоритм розрахунку операційного грошового потоку суб’єкта господарювання.

39. Грошовий потік від фінансової діяльності.

40. Прямий та непрямий метод розрахунку грошового потоку.

41. Інструментарії управління грошовими потоками.

42. Модель управління грошовими потоками та її структура.

43. Управління операційним грошовим потоком та його особливості.

44. Управління інвестиційними та фінансовими грошовими потоками та їх особливості.

45. Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей. Основні причини зміни вартості грошей у часі.

46. Зміна вартості грошей у часі: сутність та завдання її визначення.

47. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках.

48. Моделі що використовуються для аналізу грошових потоків.

49. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках.

50. Поняття і сутність компаундирування. Просте компаундирування. Компаундирування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної і вексельної ренти

51. Поняття і сутність дисконтування. Моделі дисконтування та їх характеристика. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти.

52. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції.

53. Особливості моделі управління прибутком підприємства.

54. Організація і інструментарій управління прибутком.

55. Мета і завдання управління формуванням прибутку підприємства.

56. Управління формуванням доходів суб’єкта господарювання.

57. Цінова політика суб’єкта підприємництва як елемент моделі управління прибутком.

58. Зміст та роль управління витратами підприємства в формуванні прибутку.

59. Управління використанням прибутку.

60. Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.

61. Вплив використання прибутку на забезпечення фінансової стійкості та розвитку підприємства.

62. Податкове планування в управлінні формуванням і використанням прибутку підприємства. Активи підприємства як об’єкт фінансового менеджменту.

63. Сутність і класифікація активів підприємства.

64. Управління оборотними активами.

65. Управління виробничими запасами і запасами готової продукції.

66. Управління грошовими коштами.

67. Управління дебіторською заборгованістю.

68. Управління необоротними активами.

69. Оцінювання ефективності управління активами підприємства.

70. Класифікація капіталу підприємства та її роль в управлінні капіталом.

71. Дивідендна політика її типи і формування капіталу підприємства.

72. Роль дивідендної політики в управлінні економічними індексами учасників.

73. Класифікація дивідендних виплат.

74. Дивідендна політика підприємства та можливості її вибору.

75. Сутність власного капіталу підприємства.

76. Управління власним капіталом, оцінювання вартості власного капіталу.

77. Вартість і структура капіталу.

78. Оптимізація структури капіталу.

79. Теорії структури капіталу.

80. Основи теорії Міллера-Модільяні.

81. Ліверидж в управлінні активами підприємства.

82. Вимірювання фінансового лівериджу.

83. Економічна сутність і класифікація інвестицій.

84. Інвестиційна політика підприємства.

85. Управління реальними інвестиціями.

86. Класифікація інвестиційних проектів підприємства.

87. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

88. Управління фінансовими інвестиціями.

89. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями.

90. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

91. Сутність і класифікація фінансових ризиків.

92. Місце ризиків у фінансовому менеджменті.

93. Політика управління фінансовими ризиками.

94. Модель управління фінансовими ризиками та її сутність .

95. Структура моделі управління ризиками.

96. Механізм диверсифікації фінансових ризиків.

97. Кількісні показники, що використовуються в моделі управління фінансовими ризиками.

98. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.

99. Аналіз звіту про рух грошових коштів в управлінні фінансами суб’єктів господарювання.

100. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності.

101. Фінансове планування як основа фінансового механізму управління

102. Методи фінансового планування та їх класифікація.

103. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування.

104. Роль прогнозів у фінансовому плануванні. Стратегічне планування на підприємстві.

105. Поточне фінансове планування: зміст, задачі, принципи. Оперативне фінансове планування.

106. Бюджетування в управлінні підприємством.

107. Операційні бюджети та їх значення в управлінні підприємством.

108. Характеристика фінансових бюджетів та їх значення в управлінні підприємством.

109. Сутність і значення бюджету грошових коштів в управлінні підприємством.

110. Значення прогнозного бухгалтерського балансу в управлінні фінансами підприємств.

111. Зведений бюджет підприємства – основний фінансовий план.

112. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління.

113. Функціонування та методологічні особливості антикризового фінансового менеджменту.

114. Постановка цілей та розробка антикризової стратегії.

115. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.

116. Оцінювання ймовірності фінансової кризи підприємства на основі дискримінантного аналізу.

117. Фінансова санація як складова антикризового управління.

118. Реструктуризація підприємства в системі антикризового управління фінансами.

119. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств

120. Фінансова реструктуризація підприємства.

121. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління

 

 

.

Алгоритм розрахунку операційного грошового потоку суб’єкта господарювання.38

Аналіз звіту про рух грошових коштів в управлінні фінансами суб’єктів господарювання.99

Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності.100

Бюджетування в управлінні підприємством.106

Вартість і структура капіталу.77

Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках.47

Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках.49

Вимірювання фінансового лівериджу. 82

Вимоги до інформаційного забезпечення.25

Вплив використання прибутку на забезпечення фінансової стійкості та розвитку підприємства.61

Грошовий потік від фінансової діяльності.39

Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Поняття грошового потоку.32

Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва.33

Дивідендна політика її типи і формування капіталу підприємства. 71

Дивідендна політика підприємства та можливості її вибору.74

Економічна сутність і класифікація інвестицій.83

Загальна схема фінансового менеджменту13

Зведений бюджет підприємства – основний фінансовий план.111

Зміна вартості грошей у часі: сутність та завдання її визначення.46

Зміст та роль управління витратами підприємства в формуванні прибутку.58

Значення прогнозного бухгалтерського балансу в управлінні фінансами підприємств.110

Значення фінансової звітності та вимоги до її змісту. Принципи формування фінансової звітності.26

Ієрархічна і функціональна будови центрів управління підприємством.20

Інвестиційна політика підприємства.84

Інструментарії управління грошовими потоками.41

Кількісні показники, що використовуються в моделі управління фінансовими ризиками.97

Класифікація грошових потоків суб’єкта господарювання.34

Класифікація дивідендних виплат.73

Класифікація інвестиційних проектів підприємства.86

Класифікація інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.24

Класифікація капіталу підприємства та її роль в управлінні капіталом.70

Ліверидж в управлінні активами підприємства.81

Мета і завдання управління формуванням прибутку підприємства. 55

Мета і завдання фінансового менеджменту.2

Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.87

Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.90

Методи фінансового менеджменту.11

Методи фінансового планування та їх класифікація.102

Механізм диверсифікації фінансових ризиків.96

Місце ризиків у фінансовому менеджменті.92

Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.10

Моделі що використовуються для аналізу грошових потоків.48

Модель управління грошовими потоками та її структура.42

Модель управління фінансовими ризиками та її сутність .94

Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей. Основні причини зміни вартості грошей у часі.45

Необхідність і сутність фінансового менеджменту.1

Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками.3

Обов’язки фінансового менеджера.9

Оперативно-тактичний фінансовий менеджмент16

Операційні бюджети та їх значення в управлінні підприємством.107

Оптимізація структури капіталу.78

Організаційно-економічні заходи забезпечення реалізації фінансової стратегії.14

Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств119

Організація і інструментарій управління прибутком.54

Основи теорії Міллера-Модільяні.80

Особливості моделі управління прибутком підприємства.53

Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності і сферою здійснення бізнесу.4

Оцінка ефективності антикризового фінансового управління121

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.115

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції.52

Оцінювання ефективності управління активами підприємства.69

Оцінювання ймовірності фінансової кризи підприємства на основі дискримінантного аналізу.116

Податкове планування в управлінні формуванням і використанням прибутку підприємства. Активи підприємства як об’єкт фінансового менеджменту.62

Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації та їх характеристика.28

Показники, що формуються із зовнішніх джерел інформації та їх характеристика.27

Політика управління фінансовими ризиками.93

Поняття “центру відповідальності” на підприємстві. Види центрів відповідальності та їх характеристика.22

Поняття і сутність дисконтування. Моделі дисконтування та їх характеристика. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти.51

Поняття і сутність компаундирування. Просте компаундирування. Компаундирування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної і вексельної ренти50

Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.18

Постановка цілей та розробка антикризової стратегії.114

Поточне фінансове планування: зміст, задачі, принципи. Оперативне фінансове планування.105

Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика.7

Принципи операційного забезпечення фінансового менеджменту.17

Принципи фінансового менеджменту.12

Прямий та непрямий метод розрахунку грошового потоку.40

Реструктуризація підприємства в системі антикризового управління фінансами.118

Розробка політики управління фінансовими інвестиціями.89

Роль дивідендної політики в управлінні економічними індексами учасників.72

Роль прогнозів у фінансовому плануванні. Стратегічне планування на підприємстві.104

Система фінансового моніторингу та її значення.30

Стратегічний фінансовий менеджмент.15

Стратегія і тактика фінансового менеджменту5

Структура моделі управління ризиками.95

Структурування грошових потоків за видами діяльності. Грошові потоки суб’єкта господарювання за видами діяльності та джерелами формування.37

Суб’єкти фінансового менеджменту та їх характеристика.8

Сутність власного капіталу підприємства.75

Сутність і значення бюджету грошових коштів в управлінні підприємством.109

Сутність і класифікація активів підприємства.63

Сутність і класифікація фінансових ризиків.91

Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування.103

Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління.112

Сутність фінансового контролю на підприємстві.29

Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.98

Теорії структури капіталу.79

Типова сукупність вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання.36

Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання.35

Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах.21

Управління використанням прибутку.59

Управління виробничими запасами і запасами готової продукції.65

Управління власним капіталом, оцінювання вартості власного капіталу.76

Управління грошовими коштами.66

Управління дебіторською заборгованістю.67

Управління інвестиційними та фінансовими грошовими потоками та їх особливості.44

Управління необоротними активами.68

Управління оборотними активами.64

Управління операційним грошовим потоком та його особливості.43

Управління реальними інвестиціями.85

Управління фінансовими інвестиціями.88

Управління формуванням доходів суб’єкта господарювання.56

Фінансова реструктуризація підприємства.120

Фінансова санація як складова антикризового управління.117

Фінансове планування як основа фінансового механізму управління101

Формування системи алгоритмів дій з усунення відхилень значень фактичних фінансових показників від планових.31

Формування системи організаційного забезпечення фінансового управління на основі центрів відповідальності. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.23

Функції та механізм фінансового менджменту6

Функціонування та методологічні особливості антикризового фінансового менеджменту.113

Характеристика фінансових бюджетів та їх значення в управлінні підприємством.108

Цінова політика суб’єкта підприємництва як елемент моделі управління прибутком.57

Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування.60Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)