Система та процес управління ризикозахищеністю організації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система та процес управління ризикозахищеністю організації 

Управління ризиком - багатоступеневий процес, який має за мету зменшити або компенсувати втрати, шкоду на підприємствах у ризиковихситуаціях.

Сам процес управління ризиками можна визначити як систематичне використання наявних у розпорядженні менеджерів способів і прийомів для вирішення завдань, що стосуються ризиків:

встановлення контекстів ризику;

аналізу (виявлення і оцінки) впливу факторів,

моніторингу і комунікації.

Управління ризиками являє собою процес з чітко визначеними етапами, за допомогою яких менеджери можуть ясно уявити ризики, з якими стикається підприємство.

У широкому розумінні організація ризик-менеджменту це система заходів, спрямованих на раціональне поєднання усіх його елементів в єдиний технологічний процес управління ризиком.

Першим кроком організації ризик-менеджменту є створення відповідного підрозділу і визначення його керівника (ідеальний варіант), або визначення особи, відповідальної за управління ризиками на підприємстві. Найчастіше функцію з управління ризиками бере на себе один з заступників вищого керівництва підприємства, якому допомагають відповідні фахівці. Першочерговим завданням для них буде розробка стратегії і принципів управління ризиком на підприємстві, які повинні бути викладені у відповідних внутрішніх нормативних базових документах.

Основні етапи процесу організації та реалізації ризик-менеджменту і відповідні види робіт представлені на рисунку 9.1.

Першим етапом організації та реалізації ризик-менеджменту є визначення цілі ризику та цілі ризикових вкладень капіталу. Ціль ризику – це результат, який необхідно отримати, нею може бути виграш, прибуток, доход та інше. Ціль ризикових вкладень капіталу – одержання максимального прибутку.

 
 

 

 


Рис. 9.1. Процес організації і реалізації ризик-менеджменту

 

Другим етапом є одержання інформації про оточуюче середовище. На підставі аналізу цієї інформації можна визначити імовірність настання події і з’ясувати ступінь ризику та оцінити його вартість. Ступінь ризику – імовірність настання випадку втрат, а також розмір можливих збитків від нього. Вартість ризику – фактичні втрати підприємця, витрати на зниження розміру цих втрат та їх наслідків.

На третьому етапі розробляються різні варіанти ризикового вкладення капіталу, проводиться оцінка їх оптимальності шляхом співставлення очікуваного прибутку та розміру ризику. Це дозволяє підійти безпосередньо до четвертого етапу ризик-менеджменту.

На четвертому етапі обирається стратегія та розробляється тактика управління ризиком шляхом вибору прийомів управління ризиком та способів зниження ступеню ризику.

На п'ятому етапі, розробляючи програму дій по зниженню ризику, яка може бути представлена у вигляді комплексного плану дій, слід дотримуватись основних правил ризик-менеджменту, та враховувати психологічне сприйняття ризикових ситуацій.

Таким чином, процес управління ризиками – це роботи, пов'язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям рішень, що включають максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання ризикових подій.

Одним з правил управління ризиками вказано на необхідність створення спеціального механізму управління ризиками – ризик-менеджменту та його інфраструктури. Разом це представляє з себе систему управління ризиками. Існують різні методи впливу на ступінь та розмір ризику. Найчастіше, такий вплив здійснюється за допомогою особливої стратегії та відповідних прийомів фінансового менеджменту. У сукупності стратегія та прийоми утворюють своєрідний механізм управління ризиком – ризик-менеджмент.

Отже, ризик-менеджмент – поняття дуже широке, яке охоплює різні проблеми пов’язані практично з усіма напрямами і аспектами управління.

Головні задачі менеджера в даній галузі загальновідомі: знайти область підвищеного ризику, оцінити ступінь ризику, розробити і прийняти заходи, які попереджають ризик, у випадку збитків, прийняти міри до оптимального їх покриття, аналізу і попередження ризику.

Ризик-менеджмент – являє собою систему управління ризиком і економічними, а найчастіше фінансовими, відносинами, які виникають в процесі цього управління, це система оцінки ризику, управління ризиком і фінансовими відносинами, які виникають в процесі бізнесу.

Ризик-менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керуючої (суб'єкта управління) та керованої (об'єкта управління).

Схематично система ризик-менеджменту зображена на рисунку 9.2.

Кінцева мета ризик-менеджменту полягає в одержанні найбільшого прибутку при оптимальному, прийнятному для підприємця співвідношенні прибутку та ризику.

Суб’єкт управління (керуюча підсистема) в ризик-менеджменті – це спеціальна група людей об'єднана у відділ або окремі функціональні виконавці (фінансовий менеджер, менеджер по ризиках, спеціаліст по страхуванню, аквізитор, актуарій, і інші), які через різні заходи та методи управлінського впливу здійснюють цілеспрямоване функціонування об’єкту управління.

 
 

 

 

 

 


Рис. 9.2. Структурна схема системи ризик-менеджменту

 

Розрізняють два типи функцій ризик-менеджменту: функції об’єкта управління; функції суб’єкта управління (рис. 9.3).

 
 

 


Рис. 9.3. Функції ризик-менеджменту

Функція суб’єкту управління ризик-менеджменту «організація» передбачає визначення органу управління ризиком на господарюючому суб’єкті. Органами управління ризиком можуть бути: фінансовий менеджер, менеджер по ризику або відповідний апарат управління – відділи, сектори, які є структурними підрозділами фінансової служби господарюючого об’єкту.

Характеристика основних функцій суб’єкту управління (керуючої підсистеми) організації представлена у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Характеристика функцій суб’єкту управління в ризик-менеджменті

Функція Характеристика
Прогнозування Розробка на перспективу змін фінансового стану об’єкту у цілому та його різних частин. Це передбачення певної події
Організація Об’єднання людей, які спільно реалізують програму ризикового вкладення капіталу на ґрунті певних правил та процедур, до яких належить: створення органів управління, побудова структури апарату управління, встановлення взаємозв’язків між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів, методик і т. ін.
Регулювання Вплив на об’єкт управління через який досягається стан стабільності цього об’єкта у випадку відхилення від заданих параметрів. Охоплює як правило поточні заходи по усуненню відхилень що виникли.
Координація Забезпечує єдність відносин об’єкту управління, суб’єкту управління, апарату управління та окремого працівника.
Стимулювання Мотивування фінансових менеджерів та інших спеціалістів, які зацікавлені у результатах своєї праці
Контроль Перевірка організації роботи по зниженню ступеня ризику та аналіз результатів заходів по зниженню ступеню ризику

 

Таким чином, визначившись із сутністю, видами ризиків, із факторами, що його визивають, з методами аналізу і оцінки ризиків та системою та процесом ризик-менеджменту керівництво організації зможе уникнути ризиків, як негативних проявів у діяльності організації.

 

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає сутність господарського ризику в управлінні підприємством?

2. Охарактеризуйте поняття ризикової ситуації і невизначеності в управлінні підприємством.

3. Дайте коротку характеристику видам ризику, що виникають в надзвичайній та фінансовій діяльності підприємства.

4. Дайте коротку характеристику видам ризику, що виникають в інвестиційній та виробничій діяльності підприємства.

5. Охарактеризуйте види ризиків у збутовій і управлінській діяльності підприємства.

6. Призначення аналізу ризику і його основні методи його оцінки.

7. Процес управління ризиком і його основні етапи.

8. Поняття ризикозахищеності підприємства.

9. Що являє собою система управління ризиком на підприємстві.

10. Охарактеризуйте функції суб’єкта і об’єкта системи ризик-менеджменту.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 456; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)