Національна Академія державного управління 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національна Академія державного управлінняНаціональна Академія державного управління

При Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

 

Організація стажування слухачів магістерських програм галузі знань «Державне управління»

 

Методичні рекомендації

 

 

Дніпропетровськ

ДРІДУ НАДУ


ББК 74.58

О – 64

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ДРІДУ НАДУ при Президентові України (протокол № 6-11/12 від 24 січня 2012 р.).

 

О – 64 Організація стажуванняслухачів магістерських програм галузі знань
«Державне управління»: методичні рекомендації / уклад. : Є. І. Бородін, І. А. Чикаренко,
М. А. Стрижка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 40 с.

 

Уміщено основні вимоги до організації та координації процесу стажування слухачів денної форми навчання за магістерськими програмами галузі знань «Державне управління» в інституті, а саме: охарактеризовано роль стажування у підготовці магістрів державного управління; визначено цілі, завдання та результати стажування слухачів інституту; проаналізовано проблеми та напрями забезпечення ефективності стажування; уміщено основні вимоги до змісту та структури оформлення звіту про стажування, критерії оцінювання виконання слухачем програми стажування; надано рекомендації щодо організації та проведення слухацької науково-практичної конференції за результатами стажування; наведено форми та зразки основних структурних елементів звіту про стажування та документів, що регламентують процес стажування в інституті.

Для слухачів денної форми навчання спеціальностей «Державне управління» та «Публічне адміністрування» в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Також буде корисним для науково-педагогічних працівників – керівників стажування від кафедр інституту та організаторів процесу стажування.

 

 

ã Бородін Є.І., Чикаренко І.А.,

Стрижка М. А., уклад., 2012


ЗМІСТ

 

ВСТУП
Розділ 1 Стажування як інструмент практичної підготовки магістрів державного управління
1.1. Роль стажування у підготовці магістрів державного управління
1.2. Цілі, завдання та результати стажування слухачів інституту
1.3. Забезпечення ефективності стажування: проблеми та основні шляхи їх розв'язання
Розділ 2 Організація процесу стажування
2.1. Порядок та координація стажування
2.2. Зміст та структура оформлення звіту про стажування
2.3. Оцінювання виконання слухачем програми стажування
СПИСОК рекомендованих ДЖЕРЕЛ
Додаток А Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
Додаток Б Типова програма стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
Додаток В Форма індивідуальної програми стажування
Додаток Г Приклад оформлення титульного аркушу звіту про стажування
Додаток Д Форма відгуку про проходження стажування
Додаток Е Приклад оформлення листа-запрошення
Додаток Ж Приклади оформлення бібліографічного опису документів згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Додаток З Приклад інформаційного повідомлення про щорічну науково-практичну конференцію за результатами стажування слухачів

ВСТУП

 

Стратегічним курсом політики України передбачена необхідність здійснення істотних інституційних та законодавчих змін, адаптації процесів управління організаціями і публічними інституціями до сучасних європейських реалій, що, у свою чергу, вимагає модернізації та реформування існуючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Створення повноцінної ефективної системи безперервного професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка б відповідала європейським фаховим стандартам формування адміністративної спроможності держави та кращим вітчизняним традиціям і вимогам, є на цей час одним із пріоритетів політики нового Уряду.

Згідно із ст. 10 Закону України «Про державну службу» постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації відноситься до основних обов'язків державних службовців. Сьогодні дуже багато робиться у цій сфері. Відповідно до Стратегії модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування важливим інститутом професіоналізації державного управління є система фахового навчання службовців, зміцнення їх інтелектуальної та інституційної фахової спроможності. Так, в основі діючої нині в Україні системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування лежить адаптація отриманого раніше фаху до професійної діяльності у сфері публічного управління. Вона здійснюється шляхом реалізації освітньо-професійних програм підготовки магістрів, професійних програм підвищення кваліфікації, тематичних семінарів і стажування.

Саме у світлі цих завдань виключно важливе значення має стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, яке є засобом забезпечення високого рівня знань і практичних навичок потенційних випускників, що отримують кваліфікацію «магістр державного управління», та сприяє набуттю ними досвіду професійної діяльності.

Написання даних методичних рекомендацій, які є інтеграцією нормативних документів, наукових, навчально-методичних, інших праць щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, обумовлене необхідністю актуалізації, уточнення й коригування певних положень, внесення додаткових вимог та узагальнення нагромадженого досвіду організації процесу стажування слухачів денної форми навчання галузі знань «Державне управління» у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

 

У методичних рекомендаціях розкрито роль стажування у процесі практичної підготовки магістрів за спеціальностями «Державне управління» та «Публічне адміністрування», підвищенні їх професіоналізму як державних службовців; представлені цілі, завдання та результати стажування слухачів; визначені проблеми, що виникають під час стажування, та шляхи їх розв'язання; охарактеризовані основні вимоги до змісту та організації процесу стажування; представлені форми релевантних документів та типові інструкції.

Слід звернути увагу, що для забезпечення ефективності діяльності з організації стажування слухачеві важливо мати концептуальне уявлення про роль стажування не тільки в його майбутній практичній діяльності, а й для здійснення наукових досліджень, зокрема, під час написання слухачем магістерської роботи. Адже, оволодіваючи навичками здійснення наукових досліджень, виникає багато питань саме прикладного характеру, що пов’язане з недостатністю як практичних навичок, так і реального досвіду практичної діяльності щодо того, які саме методи та інструменти сучасної управлінської діяльності доцільно застосовувати державному службовцю, які саме підходи, принципи, правила, засоби та технології сприяють підвищенню її ефективності, результативності та якості.

Методичні рекомендації призначені для забезпечення самостійної роботи слухачів денної форм навчання зі спеціальностей галузі знань «Державне управління» в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, зокрема, під час проходження ними стажування в органах влади та управління різного рівня, підготовки звіту зі стажування, написання тез доповіді на слухацьку конференцію з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування, яка щорічно відбувається за результатами стажування слухачів. Також методичні рекомендації будуть корисними для організаторів процесу стажування з боку адміністративного апарату інституту та науково-педагогічних працівників – керівників стажування від кафедр інституту.

 


Розділ 1

План

1.1. Роль стажування у підготовці магістрів державного управління
1.2. Цілі, завдання та результати стажування слухачів інституту
1.3. Забезпечення ефективності стажування: проблеми та основні шляхи їх розв’язання

 

 

Розділ 2

План

2.1. Порядок та координація стажування
2.2. Зміст та структура оформлення звіту про стажування 2.3. Оцінювання виконання слухачем програми стажування

 

Додаток А

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. N 468

 

ПОЛОЖЕННЯ

Самоврядування

 

{У тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках

замінено словами "Національна академія" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п )

від 25.06.2008}

1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія), які навчаються за денною формою, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» ( 3723-12 ) і «Про службу в органах місцевого самоврядування» ( 2493-14 ) (далі – органи, установи, організації), в тому числі у тих, де слухачі перебувають у кадровому резерві відповідно до договорів-направлень (додаток 1 до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України). Стажування є невід'ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління". {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006, N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008}

 

Стажування проводиться загальним строком до двох місяців.

 

Зміст та строки стажування визначаються індивідуальними програмами, що розробляються Національною академією за погодженням із зазначеними органами, установами, організаціями, і затверджуються президентом (віце-президентом) Національної академії з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт. {Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008}

 

Стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резерві, визначених договорами-направленнями, є обов'язковим і проводиться у визначений програмою стажування строк. {Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006}

 

2. Стажування проводиться з метою:

 

набуття слухачами досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ, організацій на посадах майбутньої служби;

 

перевірки професійної компетентності і ділових якостей слухачів;

 

проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;

 

підготовки слухачами аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.

 

3. Перелік органів, установ, організацій, у яких проводиться стажування слухачів, погоджений з цими органами, установами, організаціями, затверджується Кабінетом Міністрів України на строк до 5 років.

 

4. Керівництво стажуванням слухачів здійснюють науково-педагогічні працівники Національної академії та працівники органів, установ, організацій, де проводиться стажування.

 

Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Національної академії – керівників стажування слухачів визначаються наказом президента. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

 

Працівникові органу, установи, організації робота із слухачем Національної академії, який проходить стажування, оплачується за ставками погодинної оплати праці в розмірі 0,5 години за кожний день стажування в межах фонду оплати праці цього органу, установи, організації.

 

На період стажування Національна академія виплачує слухачам денної форми навчання стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад, добові витрати під час перебування у дорозі та проживання в гуртожитку.

 

5. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про нього до Національної академії та органу, установи, організації, де проводилося стажування.

 

Вимоги до звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Національною академією.

 

6. Стажування слухачів факультету вищих керівних кадрів Національної академії може здійснюватися протягом навчального періоду за погодженням у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, органах державної влади та організовується Національною академією разом з Нацдержслужбою в узгоджені строки і в порядку, що визначається Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 ( 804-94-п )
(ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 35).

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

7. Організаційні та правові питання стажування слухачів Національної академії, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1318 ( 1318-2011-п )

ПЕРЕЛІК
органів, установ, організацій, у яких у 2012-2017 роках
проводиться стажування слухачів Національної академії
державного управління при Президентові України,
що навчаються за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів за спеціальностями
напряму "державне управління"

Органи для проведення стажування Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії
Секретаріат Кабінету Міністрів України 25
Мінагрополітики 8
МВС відповідно до укладених договорів-направлень
Мінприроди 8
Мінекономрозвитку 10
Міненерговугілля відповідно до укладених договорів-направлень
МЗС 10
Мінінфраструктури 3
Мінкультури 8
МНС 6
Міноборони відповідно до укладених договорів-направлень
МОНмолодьспорт 15
МОЗ 10
Мінрегіонбуд 10
Мінсоцполітики 4
Мінфін 6
Мін'юст 6
Державіаслужба 3
Укрдержархів 1
Держветфітослужба 2
ДВС 2
Казначейство 4
Держмитслужба 6
ДМС 4
ДПтС 2
ДПС 4
Пробірна служба 2
Укрдержреєстр 2
Держсанепідслужба 2
Держгеонадра 2
Держгірпромнагляд 2
Держекспортконтроль 2
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів 4
Державна служба інтелектуальної власності 3
Держмолодьспорт 4
Держстат 6
Держлікслужба 2
ДСКН 2
ДСЗПД 4
Держслужба соцзахворювань 2
Держфінмоніторинг 4
Укравтодор 3
Держводагентство 3
Держекоінвестагентство 3
Держенергоефективності 3
Держінвестпроект 4
Держінформнауки 10
Держземагентство 3
Держлісагентство 2
Держрезерв 2
Держрибагентство 4
Держкіно 2
Держтуризмкурорт 4
Агентство держмайна 4
ДАЗВ 2
ДКА 2
Держархбудінспекція 6
Держекоінспекція 2
ДІНЗ 4
Держсільгоспінспекція 2
Держтехногенбезпеки 2
Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті 3
Укртрансінспекція 3
Держспоживінспекція 2
Держпраці 4
Держатомрегулювання відповідно до укладених договорів-направлень
Держфінінспекція 4
Адміністрація Держприкордонслужби відповідно до укладених договорів-направлень
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 6
Укрєвроінфрапроект 2
Пенсійний фонд України 4
Антимонопольний комітет 4
Держкомтелерадіо 10
Фонд держмайна 6
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відповідно до укладених договорів-направлень
Нацдержслужба 20
Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади 4 (на кожний підрозділ)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 6
Київська міськдержадміністрація 20
Севастопольська міськдержадміністрація 6
Обласні держадміністрації 4 (на кожну адміністрацію)
Районні держадміністрації (за визначенням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій) 4 (на кожну адміністрацію)
Обласні, міські ради міст загальнодержавного і обласного значення та їх виконавчі органи до 4 на кожну місцеву раду (за домовленістю)
Інші органи, установи, організації за домовленістю

{ Перелік в редакції Постанови КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }


Додаток Б

ТИПОВА ПРОГРАМА

стажування слухачів Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

 

Дана програма є основою для складання слухачами індивідуальних програм стажування з урахуванням напряму досліджень за тематикою магістерських робіт, профільності відповідного структурного підрозділу, реальної виробничої ситуації та інших факторів, які в обов'язковому порядку узгоджуються з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями (далі – органи, установи, організації), де проводиться стажування.

 

Перелік питань для вивчення

Перелік питань для вивчення

під час другого періоду стажування (до трьох тижнів)

 

Нормативно-правова база з питань, що належать до компетенції органів, установ, організацій (за місцем стажування). Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, інших нормативних документів, релевантних діяльності структурного підрозділу. Організація виконання актів законодавства, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією. Участь у формуванні та реалізації державної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами, розроблення (вдосконалення) механізму її реалізації.

Організація роботи з прогнозування та стратегічного планування економічного розвитку України та її регіонів. Участь у розробленні проектів у сфері соціально-економічного розвитку України згідно із стратегічними пріоритетами, визначеними, зокрема, у Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Розроблення пропозицій щодо формування пріоритетних напрямів економічного та соціального розвитку держави.

Розроблення органами, установами, організаціями цільових програм, опрацьовування комплексу заходів, спрямованих на поглиблення багато-
чисельних реформ, що відбуваються сьогодні в країні, зокрема, в економічній, податковій, земельній, соціальній та інших сферах. Реалізація державних стратегій розвитку відповідних галузей народного господарства (групи суміжних галузей), розроблення та реалізація стратегій, програм та проектів територіального (регіонального, місцевого, муніципального) розвитку. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізму регулювання розвитку економіки, її структурної перебудови, забезпечення ринкової збалансованості, соціального захисту населення, екологічної безпеки.

Участь органів, установ, організацій у формуванні та реалізації різноманітних політик, зокрема, бюджетної, антимонопольної, земельної, податкової, молодіжної, освітньої, у сферах соціального захисту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, екологічної безпеки тощо.

Участь органів, установ організацій у формуванні та реалізації інвестиційної політики, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки. Практика розроблення нормативно-правових актів, фінансово-економічних та інших документів, механізмів їх впровадження, затвердження галузевих стандартів. Розроблення замовлень щодо наукових досліджень комплексного характеру.

Участь органів, установ, організацій у підготовці міжнародних договорів України, укладанні міжнародних та інших договорів міжвідомчого характеру. Підготовка проектів під гранти благодійних фондів із метою залучення додаткових коштів на розвиток.

Запровадження сучасних менеджмент-орієнтованих підходів до управління розвитком (стратегічний, проектний, кластерний, корпоративний, маркетинговий та інші підходи, управління ризиками, управління змінами тощо). Підвищення якості публічних послуг (системи управління якістю, оновлення організаційної культури, посилення соціальної відповідальності).

Інші питання, що кореспондуються з тематикою магістерського дослідження.

 

При Президентові України

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові слухача)

 

Розділ І.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ ІІ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ ІІІ.  
 
 
 
 
 
 

 

Підпис слухача _________________________

Додаток Г

 

При Президентові України

ВІДГУК

За результатами стажування

(заповнюється керівником стажування від органу державної влади /

органу місцевого самоврядування)

 

Прізвище, ім'я, по батькові стажиста  
Назва органу державної влади / органу місцевого самоврядування, де відбувалося стажування    
Назва структурного підрозділу, на базі якого відбувалося стажування  
Прізвище, ім'я, по батькові і посада керівника стажування      

 

 

Аналітичні здібності

   
не вдало аналізує проблеми, не бачить усіх аспектів ситуації, не може дати адекватну оцінку, не відрізняє, що є основним, а що – другорядним           вдало аналізує проблеми, бачить усі аспекти ситуації, може дати адекватну оцінку, відрізняє основне від другорядного

 

Здатність висловлюватися

   
слабка риторика, поверхові висловлювання, невпевнена, безтемпераментна, нечітка мова           гарна риторика, сильна виразність, впевненість, жвавість, чітка артикуляція

Професійні знання

   
відсутні або часткові професійні знання           володіє глибокими професійними знаннями

Вміння співпрацювати

   
не може ні подати, ні пояснити свою точку зору; не вміє слухати; залишається лише на своїй позиції           вміє працювати з різними позиціями та викликати розуміння; користується аргументами; сконцентровано слухає

Вміння спілкуватись

   
створює напружену атмосферу під час спілкування, намагається відстоювати свою думку, чинить опір, справляє враження невпевненості, не опановує ситуацію           створює сприятливу атмосферу в розмові, відверто та мотивовано захищає свою позицію, долає протистояння, тримається впевнено

Вміння приймати рішення

   
не бачить необхідності реалізовувати свої висновки у діях, не може прийняти адекватне рішення           бачить необхідність і готовий реалізовувати свої висновки у діях; вміло приймає рішення

Концепційність

   
не відображає проблем; не формулює концепцію рішення; не формулює обґрунтування           переконливо відображає проблему, формулює відповідну концепцію із обґрунтуванням та прийнятим рішенням

Організаційні здібності

   
не бачить організаційних етапів, відсутні чіткі заходи, етапи, цілі           наочно та зрозуміло розробляє концепції, очевидні організаційні етапи, реальні методи, ділові рішення

Якої оцінки, на Ваш погляд, заслуговує звіт про стажування?

 

 

 

Просимо надати додаткову інформацію, яка вплине на підсумкову оцінку стажиста:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Як Ви оцінюєте актуальність напряму магістерського дослідження стажиста: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________ _______________ _______________

дата підпис, засвідчений гербовою печаткою прізвище, ініціали

або печаткою відділу кадрів


Додаток Е

Додаток Ж

Приклади оформлення бібліографічного опису документів
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Один, два або три автори 1. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. також можна: Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. 2. Ківалов С. В. Організація державної служби в Україні : навч.-метод. посіб. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 328 с. 3. Лесечко М. Д. Технологія прийняття управлінських рішень у державному управлінні та місцевому самоврядуванні : навч. посіб. / М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис, Р. М. Рудніцька ; за наук. ред. М. Д. Лесечка. – Л. : ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 424 с.
Чотири автори Історія України : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко ; під ред. В. А. Смолія. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К. : Альтернативи, 2002. – 471 с. або: Історія України : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк [та ін.] ; під ред. В. А. Смолія. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К. : Альтернативи, 2002. – 471 с.
П’ять та більше авторів 1. Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко, О. Г. Пухкал, О. Д. Брайченко [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 167 с. або Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 167 с. 2. Державне управління в Україні : наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Л. : Львів. політехніка, 2002. – 352 с.
Багатотомні видання Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2001. – Т. 2 : Управление инвестициями. – 512 с. – (Сер. «Библиотека финансового менеджмента»; вып. 3). або Батанов О. В. Муніципальне право зарубіжних країн : навч. посіб. У 2 ч. – Ч. 1 / О. В. Батанов, В. М. Кампо. – К. : Знання України, 2005. – 148 с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві).
Конспекти лекцій Шаров Ю. Стратегічний менеджмент : опорний конспект лекцій / Ю. Шаров, Н. Вишинська. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – 92 с.
Методичні рекомендації Методичні рекомендації до вивчення нормативної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичної діяльності» / уклад. В. В. Лола. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 28 с.
Перекладні видання 1. Картер Г. Эффективная реклама: путеводитель для малого бизнеса : пер. с англ. / Г. Картер. – К. : Либра, 1998. – 208 с. 2. Гэлловей Л. Операционный менеджмент / Л. Гэлловей ; пер. с англ. С. Жильцов ; под общ. ред. Л. А. Волковой. – СПб. : Питер, 2002. – 320 с. : ил. – (Сер. «Теория и практика менеджмента»).
Стандарт Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007–07–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
Збірки наукових праць Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Корженко (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2007. – № 1 (31). – 464 с.
Словники 1. Халипов В. Ф. Власть : кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М. : Республика, 1997. – 431 с. 2. Новий українсько-російський словник-довідник : близько 100 тис. слів / уклад. С. Я. Єрмоленко [та ін.]. – 2-ге вид. доп. і випр. – К. : Рідна мова, 1999. – 878 с.
Складові частини книги, 1. Розвиток державної служби // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування : монографія / за заг. ред. О. Ю. Оболенського. – Хмельницький : Освіта, 1999. – С. 106 – 125. 2. Клименко Н. Фактори формування інноваційно-інвестиційної політики в регіоні / Наталія Клименко // Актуальні пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3 (29). – С. 188 – 194.
Журналу Чечетов М. Про деякі аспекти підвищення професіоналізму в державній службі / М. Чечетов, Л. Ожелевський, О. Зінченко // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 2. – С. 37 – 43.
Іноземного журналу Hax A. C. The Delta Model : Adaptive Management for a Changing World / A. C. Hax // Sloan Management Review. – 1999. – Vol. 40, № 3. – P. 11 – 28.
Іноземна книга Hutton P. F. Survey Research for Managers / P. F. Hutton. – L. : The Macmillan Press Ltd, 1990. – 268 p.
Енциклопедії Алексеев В. И. Менеджеры / В. И. Алексеев // БСЭ : в 30 т. / редкол. : А. М. Прохоров (гл. ред.). – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1970 – 1978. – Т. 16. – 1974. – С. 74.
Дисертація Юрчишин В. В. Стабілізаційна економічна політика в Україні в епоху глобалізації : дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Юрчишин Василь Володимирович ; НАДУ при Президентові України. – К., 2003. – 342 с.
Авторефе-рат дисертації Сушинський О. І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сушинський Олександр Іванович ; НАДУ при Президентові України. – К., 2003. – 36 с.
Препринт Петров В. І. Оподаткування прибутку промислових підприємств: препринт / В. І. Петров. – К., 2002. – 37 с. – (НАН України; 02-15).
Офіційні документи 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : зі змінами згідно закону України від 8 груд. 2004 р. № 2222. – К. : Парламентське вид-во, 2005. – 98 с. 2. Про соціальні послуги : закон України від 19 черв. 2003 р. № 966 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – С. 1458 – 1464. або Про соціальні послуги : закон України від 19 черв. 2003 р. № 966 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 368.
Офіційні документи з Інтернету Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : закон України від 31 жовт. 2008 р. № 639. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
  3. Про затвердження програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр. : постанова Кабінету Міністрів України від 23 верес. 2003 р. № 1494 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 39. – С. 8 – 13. 4. Ющенко, В. А. Вибір остаточний і перегляду не підлягає : виступ Президента України у Європейському парламенті / В. А. Ющенко // Уряд. кур’єр. – 2005. – 25 лют. (№ 36). – С. 3.
Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций : ТИ 34-70-044-85 : утв. Гл. техн. упр. по экспл. энергосистем М-ва энергетики и электрификации СССР 01.10.85. – М., 1986. – 43 с.
Атласи Иллюстрированный атлас мира / пер. с англ. А. Зайцева [и др.]. – М. : Наука, 2002. – 128 с. : цв. ил. ; 34х28 см.
Електронні ресурси Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Індустріальний потенціал Дніпропетровської області [Електрон. ресурс]. – Д.: Департамент рег. програм, [2001]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
Матеріали з Інтернету Соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області за І півріччя 2004 року. – Режим доступу : www.adm.dp.ua. – Назва з екрану. (джерело російською мовою – Режим доступа : www.adm.dp.ua. – Загл. с экрана. джерело англійською мовою – Access mode : www.adm.dp.ua. – Title from screen).

 

 

 


Додаток З

 

Приклад інформаційного повідомлення про щорічну науково-практичну конференцію за результатами стажування слухачів

&
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 393; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.009 с.)