Приклад оформлення листа-запрошенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення листа-запрошенняДиректору Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії

державного управління

при Президентові України

СЕРЬОГІНУ С.М.

 

Шановний Сергію Михайловичу!

 

Просимо направити слухача І курсу спеціальності «Державне управління» Іваненка Петра Семеновича на стажування до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради з 04 по 29 липня 2011 року.

 

 

Директор центру


Додаток Ж

Приклади оформлення бібліографічного опису документів
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Один, два або три автори 1. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. також можна: Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. 2. Ківалов С. В. Організація державної служби в Україні : навч.-метод. посіб. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 328 с. 3. Лесечко М. Д. Технологія прийняття управлінських рішень у державному управлінні та місцевому самоврядуванні : навч. посіб. / М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис, Р. М. Рудніцька ; за наук. ред. М. Д. Лесечка. – Л. : ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 424 с.
Чотири автори Історія України : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко ; під ред. В. А. Смолія. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К. : Альтернативи, 2002. – 471 с. або: Історія України : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк [та ін.] ; під ред. В. А. Смолія. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К. : Альтернативи, 2002. – 471 с.
П’ять та більше авторів 1. Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко, О. Г. Пухкал, О. Д. Брайченко [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 167 с. або Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 167 с. 2. Державне управління в Україні : наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Л. : Львів. політехніка, 2002. – 352 с.
Багатотомні видання Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2001. – Т. 2 : Управление инвестициями. – 512 с. – (Сер. «Библиотека финансового менеджмента»; вып. 3). або Батанов О. В. Муніципальне право зарубіжних країн : навч. посіб. У 2 ч. – Ч. 1 / О. В. Батанов, В. М. Кампо. – К. : Знання України, 2005. – 148 с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві).
Конспекти лекцій Шаров Ю. Стратегічний менеджмент : опорний конспект лекцій / Ю. Шаров, Н. Вишинська. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – 92 с.
Методичні рекомендації Методичні рекомендації до вивчення нормативної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичної діяльності» / уклад. В. В. Лола. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 28 с.
Перекладні видання 1. Картер Г. Эффективная реклама: путеводитель для малого бизнеса : пер. с англ. / Г. Картер. – К. : Либра, 1998. – 208 с. 2. Гэлловей Л. Операционный менеджмент / Л. Гэлловей ; пер. с англ. С. Жильцов ; под общ. ред. Л. А. Волковой. – СПб. : Питер, 2002. – 320 с. : ил. – (Сер. «Теория и практика менеджмента»).
Стандарт Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007–07–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
Збірки наукових праць Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Корженко (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2007. – № 1 (31). – 464 с.
Словники 1. Халипов В. Ф. Власть : кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М. : Республика, 1997. – 431 с. 2. Новий українсько-російський словник-довідник : близько 100 тис. слів / уклад. С. Я. Єрмоленко [та ін.]. – 2-ге вид. доп. і випр. – К. : Рідна мова, 1999. – 878 с.
Складові частини книги, 1. Розвиток державної служби // Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування : монографія / за заг. ред. О. Ю. Оболенського. – Хмельницький : Освіта, 1999. – С. 106 – 125. 2. Клименко Н. Фактори формування інноваційно-інвестиційної політики в регіоні / Наталія Клименко // Актуальні пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3 (29). – С. 188 – 194.
Журналу Чечетов М. Про деякі аспекти підвищення професіоналізму в державній службі / М. Чечетов, Л. Ожелевський, О. Зінченко // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 2. – С. 37 – 43.
Іноземного журналу Hax A. C. The Delta Model : Adaptive Management for a Changing World / A. C. Hax // Sloan Management Review. – 1999. – Vol. 40, № 3. – P. 11 – 28.
Іноземна книга Hutton P. F. Survey Research for Managers / P. F. Hutton. – L. : The Macmillan Press Ltd, 1990. – 268 p.
Енциклопедії Алексеев В. И. Менеджеры / В. И. Алексеев // БСЭ : в 30 т. / редкол. : А. М. Прохоров (гл. ред.). – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1970 – 1978. – Т. 16. – 1974. – С. 74.
Дисертація Юрчишин В. В. Стабілізаційна економічна політика в Україні в епоху глобалізації : дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Юрчишин Василь Володимирович ; НАДУ при Президентові України. – К., 2003. – 342 с.
Авторефе-рат дисертації Сушинський О. І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сушинський Олександр Іванович ; НАДУ при Президентові України. – К., 2003. – 36 с.
Препринт Петров В. І. Оподаткування прибутку промислових підприємств: препринт / В. І. Петров. – К., 2002. – 37 с. – (НАН України; 02-15).
Офіційні документи 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : зі змінами згідно закону України від 8 груд. 2004 р. № 2222. – К. : Парламентське вид-во, 2005. – 98 с. 2. Про соціальні послуги : закон України від 19 черв. 2003 р. № 966 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – С. 1458 – 1464. або Про соціальні послуги : закон України від 19 черв. 2003 р. № 966 // Відом. Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 368.
Офіційні документи з Інтернету Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : закон України від 31 жовт. 2008 р. № 639. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
  3. Про затвердження програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр. : постанова Кабінету Міністрів України від 23 верес. 2003 р. № 1494 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 39. – С. 8 – 13. 4. Ющенко, В. А. Вибір остаточний і перегляду не підлягає : виступ Президента України у Європейському парламенті / В. А. Ющенко // Уряд. кур’єр. – 2005. – 25 лют. (№ 36). – С. 3.
Інструкції Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых электростанций : ТИ 34-70-044-85 : утв. Гл. техн. упр. по экспл. энергосистем М-ва энергетики и электрификации СССР 01.10.85. – М., 1986. – 43 с.
Атласи Иллюстрированный атлас мира / пер. с англ. А. Зайцева [и др.]. – М. : Наука, 2002. – 128 с. : цв. ил. ; 34х28 см.
Електронні ресурси Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Індустріальний потенціал Дніпропетровської області [Електрон. ресурс]. – Д.: Департамент рег. програм, [2001]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
Матеріали з Інтернету Соціально-економічний розвиток Дніпропетровської області за І півріччя 2004 року. – Режим доступу : www.adm.dp.ua. – Назва з екрану. (джерело російською мовою – Режим доступа : www.adm.dp.ua. – Загл. с экрана. джерело англійською мовою – Access mode : www.adm.dp.ua. – Title from screen).

 

 

 


Додаток З

 

Приклад інформаційного повідомлення про щорічну науково-практичну конференцію за результатами стажування слухачів

 

 

Інформаційне повідомлення

 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

проводить 6 жовтня 2011 р.

науково-практичну конференцію за результатами стажування слухачів
факультету державного управління

«Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування»

Конференція проводиться з метою підведення підсумків стажування слухачів, обговорення найбільш актуальних проблем взаємодії влади і політичних партій, приєднання України до Європейського Союзу, залучення громадян до управління, регіональної бюджетної політики та місцевих фінансів, удосконалення системи соціального захисту населення.

Публікація матеріалів конференції.За результатами конференції планується видати електронний збірник матеріалів. Редакційна колегія збірнику залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів.

Вимоги до оформлення матеріалів.Тези мають бути підготовлені у текстовому редакторі MS WORD українською мовою та роздруковані в одному примірнику. Обсяг тез – до 2 – 3 стор.; шрифт Times New Roman – 14; міжрядковий інтервал – 1.5; поля: верхнє, ліве, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см; абзацний виступ – 1,25 см. Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові і документальні джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку у розділі «Список використаних джерел» з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

Термін подачі матеріалів.Тези доповіді (друкована та електронна версії) подавати до 1 жовтня 2011 р. до відділу координації, маркетингу та моніторингу наукових досліджень.

Контактні особи:

Літвінов Олексій Володимирович, начальник відділу координації, маркетингу та моніторингу наукових досліджень, к. 105, тел. 056 794 58 31

Стрижка Марина Анатоліївна, заступник начальника відділу організації навчально-методичної роботи та стажування, к. 218, тел. 0 56 794 58 20

 


 

 

 

 

 

 


Навчальне видання

Організація стажуванняслухачів магістерських програм

галузі знань «Державне управління»:

методичні рекомендації

Укладачі:

д. і. н., професор Є. І. Бородін,

к. держ. упр., доцент І. А. Чикаренко,

магістр держ. упр. М. А. Стрижка

 

 

В авторській редакції

 

Підписано до друку 13.02.2012. Формат 60х84 1/16. Папір № 1. Ум. друк. арк. 2,3. Обл.-вид. арк. 2,05. Тираж 100 пр.

 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Україна, 49044, Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.006 с.)