НАЦІОНАЛЬНий університет «одеська юридична академія»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНий університет «одеська юридична академія»НАЦІОНАЛЬНий університет «одеська юридична академія»

Миколаївський комплекс

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора
з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

________________________________

“______”_______________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи економічної теорії

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки 0304 «Право»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація прокуратури та слідства; цивільної та господарської юстиції

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення

(назва інституту, факультету, відділення)

2012 – 2013 рік


 

Робоча програма з «Основ економічної теорії» для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030401 – Правознавство, 2012 року - 30 с.

 

 

________________________________________________________

Розробник: Малюк Світлана Олександрівна,
кандидат економічних наук, викладач

кафедри цивільно-правових дисциплін

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

 

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Миколаївського комплексу
Національного університету
«Одеська юридична академія» Оборотов І.Г.

“_____”___________________ 2012 року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

 

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó Малюк С.О., 2012 рік


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Форма навчання Курс Семестр Лекції   Семінарські заняття   Всього ауд. год. Курсові роботи Контрольні роботи Самостійна робота Всього годин Залік Екзамен
Денна форма навчання   1-2     2-3       - -   +   +
Заочна форма навчання   1-2       2-3                                 -         +                         -         +    

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:10

 


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців юридичного профілю знань щодо суспільних (економічних) відносин, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і використання матеріальних благ, які існують для суспільства в умовах обмеженості ресурсів, як воно має використовувати результати виробництва для раціонального забезпечення потреб членів суспільства.

Завданнянавчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи економічних знань, сучасного економічного мислення і економічної поведінки; опануванні методів економічного аналізу для прийняття і реалізації ефективних господарських і управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- економічні категорії і закони розвитку економіки;

- зміст економічної системи і відносин власності;

- механізм функціонування ринкової економіки;

- складові системи економічних відносин на макрорівні;

- тенденції розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин.

 

вміти:

- аналізувати економічні закони та економічні категорії, виявляти наслідки їх дії (функціонування), можливості використання в господарській практиці;

- характеризувати економічні системи, пізнавати їх рушійні сили, особливості та механізм розвитку;

- виявляти результати використання всіх факторів виробництва, можливості розв’язання проблеми економічного вибору в сучасному світі;

- аналізувати модель ринкової економіки, її особливості, протиріччя та тенденції розвитку;

- аналізувати розподільчі відносини в ринковій економіці, формування доходів населення, виявляти шляхи подолання майнового розшарування та ліквідації бідності;

- аналізувати сучасну ринкову економіку України, виявляти перспективи її розвитку, підвищення ефективності виробництва, зростання добробуту населення, розв’язання інших соціальних проблем.

 


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Економічна теорія як наука і навчальна дисципліна

Виникнення та основні етапи розвитку економічних знань. Предмет економічної теорії. Методи економічних досліджень. Економічні закони. Функції економічної теорії. Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук.

 

Тема 2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів

Потреби та їх класифікація. Безмежність потреб. Економічні блага. Товари і послуги. Виробничі ресурси, їх обмеженність. Ефективність використання ресурсів. Незайнятість ресурсів і перспективи економічного зростання.

 

Тема 3. Проблема вибору в економіці та альтернативна вартість

Необхідність вибору як наслідок проблеми обмеженості ресурсів. Альтернативна вартість та закон зростання альтернативної вартості. Закон рідкості та його кількісне вираження. Межа виробничих можливостей. Закон спадної віддачі.

 

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Гроші

Технологічні можливості суспільства. Типи економічних зв язків та виробництва. Натуральне і товарне виробництво. Товар і його властивості. Виникнення, суть та функції грошей.

 

Тема 5. Поділ праці як основа розвитку товарного виробництва

Сутність поділу праці. Спеціалізація: переваги і недоліки. Етапи розвитку суспільного поділу праці. Економічний закон поділу праці.

Тема 6. Суть, структура та типи економічних систем

Поняття економічної системи. Продуктивні сили суспільства. Система економічних відносин суспільства. Типи економічних систем. Методи переходу до ринкової системи.

 

Тема 7. Ринок і його інфраструктура

Поняття ринку і умови його функціонування. Структура ринку. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку. Види ринків.

Тема 8. Основи саморегулювання ринкової економіки

Попит і його детермінанти. Пропозиція та її детермінанти. Ціна у ринковій економіці. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки. Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки.

Тема 9. Економічна роль держави

Держава як економічний суб’єкт. Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. Передумови участі держави в ринковій економіці. Економічні функції держави. Методи державного регулювання економіки.

Тема 10. Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні

Поняття перехідної економіки. Сутність перехідного періоду від командної до ринкової економіки. Роздержавлення власності у перехідній економіці. Демонополізація економіки у період ринкової трансформації. Структурна перебудова економіки України.

 

Тема 11. Підприємництво і підприємство (фірма)

Сутність підприємництва. Поняття «підприємець» і «підприємництво». Функції та умови існування підприємництва. Принципи підприємництва. Суб'єкти, об'єкти і види підприємництва. Права, обов'язки і відповідальність підприємця. Підприємство та його види. Організаційно-економічні форми підприємств та їх місце в сучасній економіці.

 

Тема 12. Трудовий потенціал підприємства. Трудові відносини

Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу. Показники, що характеризують компоненти трудового потенціалу людини. Ефективність використання трудового потенціалу. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси у сучасній економічній системі. Чинники формування соціально-трудових відносин.

 

Тема 13. Витрати виробництва і прибуток

Сутність витрат виробництва та їх види. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах. Прибуток, його норма і напрями використання. Собівартість продукції. Види собівартості. Шляхи зниження собівартості продукції.

 

Тема 14. Ціна. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

Сутність і особливості ринкової ціни. Чинники, що впливають на формування ціни. Види цін. Методи ціноутворення. Особливості формування цін залежно від моделі ринку. Вплив держави на ціноутворення.

Тема 16. Національна економіка і результати її функціонування

Поняття національної економіки. Сутність ВВП і ВНП. Способи розрахунку ВВП. Номінальний і реальний ВВП. ВВП і добробут населення.

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма заочна форма
Тема: Економічна теорія як наука і навчальна дисципліна 1. Етапи розвитку економічної теорії. 2. Еволюція економічної думки в Україні. 3. Предмет економічної теорії. 4. Методи пізнання економічних процесів, їх класифікація. 5. Функції економічної теорії. Економічна політика. 6. Економічні закони. 7. Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук. -
Тема: Безмежність потреб і обмеженість ресурсів 1. Економічні потреби та їхня структура. 2. Закон зростання потреб. 3. Формування потреб. 4. Економічні інтереси та їх суб єкти. 5. Види економічних інтересів та їх взаємодія. 6. Ієрархія потреб А. Маслоу. 7. Класифікація потреб К. Алдерфера. -
Тема: Проблема вибору в економіці та альтернативна вартість 1. Проблема вибору застосування ресурсів. 2. Механізм дії закону рідкості. 3. Форми подолання суперечності між безмежними потребами і обмеженістю ресурсів. 4. Концепція альтернативної вартості. 5. Проблема вибору та крива виробничих можливостей. 6. Поведінка споживача на ринку. Ефект доходу та ефект заміщення. 7. Споживчий вибір та бюджетне стримування. -
Тема: Форми організації суспільного виробництва. Гроші 1. Передумови виникнення товарного виробництва. 2. Поняття та властивості товару. 3. Двоїстий характер праці, втіленої в товар. 4. Історія розвитку грошей. 5. Ознаки та види грошей. 6. Закон вартості. Альтернативні концепції вартості товарів і послуг.
Тема: Поділ праці як основа розвитку товарного виробництва 1. Сутність поділу праці. 2. Спеціалізація: переваги і недоліки. 3. Сучасна спеціалізація виробництва. 4. Етапи розвитку суспільного поділу праці. 5. Сутність економічного закону поділу праці. -
Тема: Суть, структура та типи економічних систем 1. Суть, структура та типи економічних систем. 2. Продуктивні сили суспільства. 3. Система економічних відносин суспільства. 4. Цивілізаційний та формаційний підходи до класифікації економічних систем. 5. Охарактеризуйте командно-адміністративну економіку. 6. Дайте характеристику основним моделям сучасної ринкової економіки (американська, японська, шведська). 7.Шляхи переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки. -
Тема: Ринок і його інфраструктура 1. Сутність ринку, його функції та умови формування. 2. Структура ринку. 3. Суть, функції та склад ринкової інфраструктури. 4. Дайте характеристику ринку товарів та послуг. 5. Охарактеризуйте ринок праці. 6. Фінансовий ринок та його структура. -
Тема: Основи саморегулювання ринкової економіки 1. Попит і його детермінанти. 2. Пропозиція та її детермінанти. 3. Ціна у ринковій економіці. 4. Конкуренція і монополія. 5. Типи конкурентних ринків (досконалої та недосконалої конкуренції). 6. Методи і способи конкурентної боротьби. 7.Ринкова класифікація видів конкуренції. -
Тема: Економічна роль держави 1. Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки. 2. Економічні функції держави. 3. Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. 4. Передумови участі держави в ринковій економіці. 5. Методи державного впливу на ринкову економіку. -
Тема: Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні 1. Розкрийте основні ознаки перехідної економіки. 2. Охарактеризуйте механізм приватизації. 3. Розкрийте основні способи демонополізації економіки України. 4. Охарактеризуйте основні напрями структурної перебудови економіки України. 5. Розкрийте співвідношення понять «роздержавлення власності» та «приватизації». -

 

Тема: Підприємництво і підприємство (фірма) 1. Суть підприємництва та умови його здійснення. 2. Суб’єкти, об’єкти і види підприємництва. 3. Організаційні основи підприємництва в Україні. 4. Принципи підприємницької діяльності. 5. Підприємство (фірма) і його види. 6. Капітал як матеріальна основа підприємництва. 7.Права, обов’язки та відповідальність підприємця. -
Тема: Трудовий потенціал підприємства. Трудові відносини 1. Сутність трудового потенціалу. 2. Показники, що характеризують трудовий потенціал. 3. Ефективність використання трудового потенціалу. 4. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси у сучасній економічній системі. 5. Формування соціально-трудових відносин. 6. Ринок праці та його особливості. 7. Сутність та функції заробітної плати. Організація заробітної плати. -
Тема: Витрати виробництва і прибуток 1. Сутність витрат виробництва та їх види. 2. Граничні та середні витрати. 3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. 4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. 5. Максимізація прибутку. 6. Структура і значення собівартості. 7. Види собівартості. 8. Прибуток і рентабельність. -
Тема: Ціна. Особливості формування цін залежно від моделі ринку 1. Сутність і особливості ринкової ціни. 2. Чинники, що впливають на формування ціни. 3. Класифікація цін в ринковій економіці. 4. Загальні принципи ціноутворення. 5. Участь держави у ціноутворенні. 6. Дайте характеристику ціноутворення у командній системі. -
Тема: Маркетинг та менеджмент на підприємстві 1. Передумови виникнення маркетингу та його сутність. 2. Організаційна структура підприємства, орієнтованого на маркетинг. 3. Дослідження ринку та планування асортименту товарів і послуг. 4. Збут і розподіл продукції в умовах маркетингу. 5. Сутність менеджменту та основні напрями його розвитку. 6. Основні теорії і практики традиційного і сучасного менеджменту. 7. Управління виробництвом як система. 8. Формування організаційної структури управління. 9. Світовий досвід підготовки управлінських кадрів. -
Тема: Національна економіка і результати її функціонування 1. Розкрийте поняття національної економіки. 2. Охарактеризуйте структуру національної економіки. 3. Назвіть особливості національної економіки України. 4. Сутність ВВП і ВНП. 5. Методи обчислення ВВП. Номінальний і реальний ВВП. 6. ВВП і добробут населення. -
Тема: Економічне зростання та циклічність економічного розвитку 1. Економічне зростання. 2. Показники економічного зростання. 3. Типи економічного зростання. 4. Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини. 5. Дайте характеристику фазам ділового циклу.
Тема: Грошово-кредитна система і монетарна політика 1. Поняття грошової системи. 2. Попит на гроші. Пропозиції грошей. 3. Ринок грошей. Суть і види кредиту. 4. Банки і банківська система. 5. Грошово-кредитна політика держави. -
Тема: Інфляція та антиінфляційна політика 1. Інфляція: суть, види та причини. 2. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. 3. Соціально-економічні наслідки інфляції 4. Антиінфляційна політика. 5. Особливості інфляційного процесу в Україні. -
Тема: Світове господарство та тенденції його розвитку 1. Поняття світового господарства та його етапи розвитку. 2. Міжнародний поділ праці. Міграція робочої сили та її наслідки. 3. Міжнародна торгівля. 4. Сучасні міжнародні науково-технічні зв’язки. 5. Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталом. 6. Економічна глобалізація світу: напрями, причини та наслідки. 7. Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування. 8. Основні форми міжнародного співробітництва України. -

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма заочна форма
1. Економічна теорія як наука і навчальна дисципліна.
2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів.
3. Проблема вибору в економіці та альтернативна вартість.
4. Форми організації суспільного виробництва. Гроші.
5. Поділ праці як основа розвитку товарного виробництва.
6. Суть, структура та типи економічних систем.
7. Ринок і його інфраструктура.
8. Основи саморегулювання ринкової економіки.
9. Економічна роль держави.
10. Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні
11. Підприємництво і підприємство (фірма).
12. Трудовий потенціал підприємства. Трудові відносини.
13. Витрати виробництва і прибуток.
14. Ціна. Особливості формування цін залежно від моделі ринку.
15. Маркетинг та менеджмент на підприємстві.
16. Національна економіка і результати її функціонування.
17. Економічне зростання та циклічність економічного розвитку.
18. Грошово-кредитна система і монетарна політика.
19. Інфляція та антиінфляційна політика.
20. Світове господарство та тенденції його розвитку.
  Разом

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів:

Аномальні потреби людини.

Теорія витрат виробництва.

Теорія трудової вартості.

Теорія споживчої поведінки.

Еволюція грошей.

Види грошей.

Види грошових систем.

Переваги і вади ринку

Ринок праці в Україні

Структура фінансового ринку

Страховий ринок в Україні

Ринок інформації

Зміст перехідної економіки

Демонополізація економіки

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- лекції;

- семінарські заняття;

- самостійна робота;

- індивідуальні та групові консультації.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

- колоквіум;

- залік;

- іспит.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет економічної теорії: концептуальні підходи.

2. Зародження та етапи розвитку економічної теорії.

3. Сучасні економічні теорії: загальна характеристика.

4. Розвиток економічної думки в Україні.

5. Методи дослідження економічних процесів і явищ.

6. Функції економічної теорії.

7. Економічні категорії та закони, їх класифікація.

8. Процес праці, його елементи, їх характеристика.

9. Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики.

10. Потреби, їх сутність та класифікація. Закон зростання потреб.

11. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія.

12. Суспільне виробництво та його елементи, їх взаємозв’язок і взаємодія.

13. Основи фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика.

14. Виробництво, його структура.

15. Фактори виробництва, їх характеристика.

16. Капітал як фактор виробництва.

17. Ефективність суспільного виробництва та чинники зростання.

18. Зміст і структурні елементи економічної системи.

19. Типи економічних систем, їх еволюція.

20. Порівняльна характеристика адміністративно-господарської системи (командної економіки) і змішаної економіки.

21. Роздержавлення і приватизація. Зміст, шляхи, форми.

22. Форми організації суспільного виробництва.

23. Товарне виробництво: суть, умови виникнення, основні ознаки, види.

24. Товар і його властивості.

25. Величина вартості товару та чинники, що її визначають.

26. Закони попиту, пропозиції, закон вартості, зміст і функції.

27. Гроші: суть, функції.

28. Виникнення грошей. Еволюція концепцій.

29. Норми вартості та виникнення грошей.

30. Види грошей та їх характеристика.

31. Грошова маса, кількісне її визначення.

32. Закон грошового обігу.

33. Грошові реформи: їх сутність і спрямування.

34. Ринок: сутність, структура та критерії розмежування.

35. Суб’єкти ринку та їх взаємодія.

36. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

37. Попит (закон попиту).

38. Пропозиція та чинники, що на неї впливають. Закон пропозиції.

39. Взаємодія попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги.

40. Конкуренція: суть, види, функції.

41. Методи і способи конкурентної боротьби.

42. Закон конкуренції: економічна основа та механізм.

43. Монополія та конкуренція. Антимонопольне законодавство України.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Предмет економічної теорії: концептуальні підходи.

2. Зародження та етапи розвитку економічної теорії.

3. Сучасні економічні теорії: загальна характеристика.

4. Розвиток економічної думки в Україні.

5. Методи дослідження економічних процесів і явищ.

6. Функції економічної теорії.

7. Економічні категорії та закони, їх класифікація.

8. Процес праці, його елементи, їх характеристика.

9. Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики.

10. Потреби, їх сутність та класифікація, Закон зростання потреб.

11. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія.

12. Суспільне виробництво та його елементи, їх взаємозв’язок і взаємодія.

13. Основи фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика.

14. Виробництво, його структура.

15. Фактори виробництва, їх характеристика.

16. Капітал як фактор виробництва.

17. Ефективність суспільного виробництва та чинники зростання.

18. Зміст і структурні елементи економічної системи.

19. Типи економічних систем, їх еволюція.

20. Порівняльна характеристика адміністративно-господарської системи (командної економіки) і змішаної економіки.

21. Роздержавлення і приватизація. Зміст, шляхи, форми.

22. Форми організації суспільного виробництва.

23. Товарне виробництво: суть, умови виникнення, основні ознаки, види.

24. Товар і його властивості.

25. Величина вартості товару та чинники, що її визначають.

26. Закони попиту, пропозиції, закон вартості, зміст і функції.

27. Гроші: суть, функції.

28. Виникнення грошей. Еволюція концепцій.

29. Норми вартості та виникнення грошей.

30. Види грошей та їх характеристика.

31. Грошова маса, кількісне її визначення.

32. Закон грошового обігу.

33. Грошові реформи: їх сутність і спрямування.

34. Ринок: сутність, структура та критерії розмежування.

35. Суб’єкти ринку та їх взаємодія.

36. Особливості становлення відносин в Україні.

37. Попит (закон попиту).

38. Пропозиція та чинники, що на неї впливають. Закон пропозиції.

39. Взаємодія попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги.

40. Конкуренція: суть, види, функції.

41. Методи і способи конкурентної боротьби.

42. Закон конкуренції: економічна основа та механізм.

43. Монополія та конкуренція. Антимонопольне законодавство України.

44. Поняття підприємництва і підприємства.

45. Організаційно-правові форми підприємства.

46. Підприємство (фірма): суть, ознаки та види.

47. Суть і функції менеджменту підприємства.

48. Акціонерні товариства.

49. Господарські товариства, їх види та характеристика.

50. Основні організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

51. Мале підприємство, його роль в ринковій економіці.

52. Основні напрями державної підтримки малого підприємництва.

53. Витрати виробництва, їх види та форма.

54. Сутність собівартості, її значення та структура.

55. Продуктивність праці: значення і методи виміру.

56. Заробітна плата, її структура.

57. Форми і системи заробітної плати.

58. Економічна сутність ціни та ціноутворюючі фактори, функції.

59. Класифікація цін і їх структура.

60. Суть і функції управління.

61. Організаційна структура та методи управління виробництвом.

62. Економічна безпека підприємства.

63. Реструктуризація та санація підприємства.

64. Банкрутство та ліквідація підприємства.

65. Основні макроекономічні показники та їх характеристика.

66. Сукупний попит і сукупна пропозиція (фактори впливу).

67. Економічний цикл і його фази (криза, депресія, пожвавлення).

68. Економічне зростання і його типи.

69. Інфляція: причини, види, наслідки.

70. Необхідність і суть державного регулювання економіки.

71. Об’єкти, суб’єкти, принципи, методи та функції правового регулювання.

72. Сутність фінансів та їх роль в ринковій економіці. Система фінансів.

73. Сутність податків, їх види, принципи оподаткування.

74. Сутність і види кредиту, його функції.

75. Кредитна система, її структура.

76. Центральний банк, його операції, види та функції.

77. Комерційні банки, їх операції та організаційно-правові форми.

78. Ринок цінних паперів, його структура, суб’єкти, операції.

79. Світове господарство і закономірності його розвитку.

80. Форми економічних відносин.

81. Сутність міжнародних валютних відносин.

82. Валютний ринок і валютний курс.

83. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.

84. Сутність ВВП і ВНП.

85. Фактори економічного зростання.

86. Суть і фази ділового (економічного) циклу.

87. Монетарна політика Центрального банку та її інструменти.

88. Антиінфляційна політика.

89. Міжнародний поділ праці. Міграція робочої сили.

90. Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування.

 


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

- наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

- інформаційні ресурси з «Основ економічної теорії».

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Конституція (Основний Закон) України // ВВРУ. – 1996.

2. Бюджетний кодекс України // ВВРУ. – 2010.

3. Господарський кодекс України // ВВРУ. – 2003.

4. Податковий кодекс України // ВВРУ. – 2010.

5. Цивільний кодекс України // ВВРУ. – 2003.

6. Закон України «Про господарські товариства» // ВВРУ. – 1991.

7. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» // ВВРУ. – 2012.

8. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // ВВРУ. – 2012.

9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // ВВРУ. – 2001.

10. Закон України «Про Національний банк України» // ВВРУ. – 1999.

11. Закон України «Про приватизацію державного майна» // ВВРУ. – 1992.

12. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» // ВВРУ. – 1992.

13. Закон України «Про товарну біржу» // ВВРУ. – 1991.

14. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» // ВВРУ. – 2006.

15. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВРУ. – 1991.

16. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // ВВРУ. – 2001.

17. Закон України «Про зайнятість населення» // ВВРУ. – 1991.

18. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» // ВВРУ. – 2002.

Базова

19. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002.

20. Економіка підприємства: Навч. посібник./ За ред.. А.В. Шегди. – К., 2001.

21. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-е, доп. – К.,2000.

22. Економіка: Навч. посібник для загальноосв. навч. закладів. – 2 – ге, доп. вид. За ред. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2001.

23. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003.

24. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 6 – те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007.

25. Економічна теорія: У 2-х кн. Кн.1.Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. Єщенко П.Е., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 2005..

26. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005.

27. Загальна економіка: Підручник. - За ред. І.Ф. Радіонової. – 6 –те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008.

28. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Запитання і відповіді. – К.: Феміна, 1996.

29. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М., 1994

30. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухно. – К.: Вища школа, 2001.

31. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. А.А. Чухно. – К.: Знання – Прес, 2004.

32. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочерного С.В. – Тернопіль, 1999.

33. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочерного С.В. – Тернопіль: АТ „Тарнекс”, 1993. – Том 1.

34. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. Відп. ред. Г.Н. Климко, - 5-те вид., перер. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004.

35. Політекономія: Підручник. За ред. Ю.В.Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003.

36. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв та ін. За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

37. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

38. Самуєльсон Пол, Нордхаус Вильям Д. Экономика: Пер. с анг., издание п’ятнадцяте. – М., 1997.

Допоміжна

39. Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики, 1999, №6.

40. Актуальні проблеми міжнародних відносин: 3б. наук. праць. Вип. 71. Част. ІІ – К.: Київський націон. ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т міжн.відносин, 2008. – с.151-153.

41. Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого розвитку // Економіка України, 2001, №7.

42. Батура О., Головата І. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі ХІХ – ХХ ст. // “Економіка України”, 2002, №7.

43. Бирюков В., Кузнєцова Е. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения; 2001, №12.

44. Білик Ю., Зайчук О. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції // Економіка України, 2007, №6.

45. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі / Пер. з анг. – К.: Основи, 2001.

46. Бондар О. Особливості приватизації стратегічних підприємств у зарубіжних країнах // Економіка України. – 2000, №7.

47. Будкин В. Предпосылки и результаты трансформации собственности в постсоциалистических государствах // Экономика Украины, 2002, №5.

48. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 2 вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2003.

49. Вознюк Т.Г. Менеджмент навчально – виховного процесу. – К.: Здоров’я, 2002.

50. Гальчинстький А. Демократизація власності / Дзеркало тижня, 2005, 11-17 червня.

51. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.

52. Гош О.П. Ввести роздержавлення у закономірне русло // Економіка України. - 2000, №7.

53. Гош О.П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства. Підручник. – К.: “Преса України”, 1999.

54. Грищенко А. Маржиналізм і трудова теорія вартості: чи можливий синтез? // Економіка України, 1996, №1.

55. Данилишин Б., Веклич О. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку // Економіка України, 2008, №7.

56. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. Центр “Академія”,2000.

57. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення. Монографія (О.М. Климов та ін.). – К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005.

58. Єщенко П. Біржа: функції і завдання // Економіка України, 1994, №3.

59. Єщенко П. Економіка перехідного періоду: теоретико – методологічні підходи // Економіка України, 2001, №5.

60. Єщенко П.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – К.: “Київський університет”, 2008. – Вип. 15. – С.10-16.

61. Завадський І.С. Менеджмент: Підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ України. – 2 – ге вид. – К.: УФІМБ, 1998.

62. Заяць Т., Кравченко В. Молодіжний сегмент ринку праці України // Україна: аспекти праці. – 2003. - №3. – с.3-9.

63. Іванов М. Виробничий потенціал України // Економіка України, 1993, №2.

64. Історія економічних учень: Підручник: За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004.

65. Історія економічних учень: Підручник: За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О.Титаренко. – К.: КНЕУ, 2001.

66. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. –М., 1993.

67. Ковальський В., Коверзнев А. Регіональний ринок праці та особливості його формування та регулювання // Україна: аспекти праці. – 2003. - №4.

68. Ковальчук Т., Коваль М. Основні чинники інфляції в Україні // Економіка України, 1996, №3, №4.

69. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / С.І. Косенков. – К.: ВД “Скарби”, 2004.

70. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001.

71. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту. – К.: Знання України, 2001.

72. Лазня І.В. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні. – К.: Логос,1997.

73. Ларцев В. До проблеми періодизації процесу приватизації // Економіка України, 2000, №12.

74. Лісогор Л. Головні тенденції розвитку ринку праці України // Україна: аспекти праці. – 2001. - №7. – с.3-7.

75. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем. - М.,2002.

76. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го анг. изд. – М.: ИНФРА –М, 2004.

77. Малий І.Й., Галабурда М.К. Економіка державного сектора: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2007.

78. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. ІІІ. Пер. с англ. – М.: «Прогресс»,1993.

79. Менеджмент: Навч. посіб. для ВНЗ / Шегда А. – К., 2002.

80. МенеджмПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.046 с.)