Розвиток економічних знань в античну епоху.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розвиток економічних знань в античну епоху.Економічні думки меркантилістів.

Економічні вчення фізіократів.

Представники класичної школи політичної економії та їх наукові праці.

Внесок К. Маркса та Ф. Енгельса в розвиток економічної науки.

Маржиналізм в історії економічних вчень.

Теорія кейнсіанства в сучасній економічній науці.

Концепція монетаристів в сучасній економіці.

Внесок М. Туган-Барановського в розвиток економічної думки в Україні.

Економікс» як економічна наука.

Економічний експеримент як метод економічної теорії.

Класифікація потреб К. Алдерфера («ЖВЗ»).

Аномальні потреби людини.

Проблема обмеженості ресурсів та шляхи подолання її.

Підприємницькі здібності як особливий людський ресурс.

Альтернативна вартість як економічна категорія.

Спільні та відмінні риси матеріального та нематеріального виробництва.

Порівняльна характеристика натурального та товарного виробництва.

Передумови виникнення суспільного поділу праці.

Поглиблення суспільного поділу праці та спеціалізації у сучасній економіці.

Еволюція товарного виробництва.

Теорія витрат виробництва.

Теорія трудової вартості.

Теорія граничної корисності.

Теорія споживчої поведінки.

Еволюція грошей.

Види грошей.

Номінальні гроші та їх еволюція

Види грошових систем.

Двоїстий характер праці, втіленої в товарі.

Сучасні моделі ринкової економіки

Особливості становлення ринкових відносин в Україні

Відносини власності в економічній системі

Принципи організації ринкової економіки

Адміністративно-командний тип економічної системи

Традиційна економічна система

Досучасні економічні системи

Еволюція капіталістичної системи

Еластичність попиту і пропозиції

Переваги і вади ринку

Ринок праці в Україні

Ринок праці: зарубіжний досвід

Структура фінансового ринку

Страховий ринок в Україні

Страховий ринок в зарубіжних країнах

Ринок інформації

Держава як економічний суб’єкт

Державний сектор у національній економіці

Межі та перспективи регулювання економічної діяльності державою

Ринок досконалої конкуренції

Ринок недосконалої конкуренції

Монополія і олігополія, та їх вплив на ринок

Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки

Зміст перехідної економіки

Роздержавлення власності у перехідній економіці

Демонополізація економіки

Шляхи переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки

Структурна перебудова економіки України.


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- лекції;

- семінарські заняття;

- самостійна робота;

- індивідуальні та групові консультації.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

- колоквіум;

- залік;

- іспит.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет економічної теорії: концептуальні підходи.

2. Зародження та етапи розвитку економічної теорії.

3. Сучасні економічні теорії: загальна характеристика.

4. Розвиток економічної думки в Україні.

5. Методи дослідження економічних процесів і явищ.

6. Функції економічної теорії.

7. Економічні категорії та закони, їх класифікація.

8. Процес праці, його елементи, їх характеристика.

9. Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики.

10. Потреби, їх сутність та класифікація. Закон зростання потреб.

11. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія.

12. Суспільне виробництво та його елементи, їх взаємозв’язок і взаємодія.

13. Основи фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика.

14. Виробництво, його структура.

15. Фактори виробництва, їх характеристика.

16. Капітал як фактор виробництва.

17. Ефективність суспільного виробництва та чинники зростання.

18. Зміст і структурні елементи економічної системи.

19. Типи економічних систем, їх еволюція.

20. Порівняльна характеристика адміністративно-господарської системи (командної економіки) і змішаної економіки.

21. Роздержавлення і приватизація. Зміст, шляхи, форми.

22. Форми організації суспільного виробництва.

23. Товарне виробництво: суть, умови виникнення, основні ознаки, види.

24. Товар і його властивості.

25. Величина вартості товару та чинники, що її визначають.

26. Закони попиту, пропозиції, закон вартості, зміст і функції.

27. Гроші: суть, функції.

28. Виникнення грошей. Еволюція концепцій.

29. Норми вартості та виникнення грошей.

30. Види грошей та їх характеристика.

31. Грошова маса, кількісне її визначення.

32. Закон грошового обігу.

33. Грошові реформи: їх сутність і спрямування.

34. Ринок: сутність, структура та критерії розмежування.

35. Суб’єкти ринку та їх взаємодія.

36. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

37. Попит (закон попиту).

38. Пропозиція та чинники, що на неї впливають. Закон пропозиції.

39. Взаємодія попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги.

40. Конкуренція: суть, види, функції.

41. Методи і способи конкурентної боротьби.

42. Закон конкуренції: економічна основа та механізм.

43. Монополія та конкуренція. Антимонопольне законодавство України.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Предмет економічної теорії: концептуальні підходи.

2. Зародження та етапи розвитку економічної теорії.

3. Сучасні економічні теорії: загальна характеристика.

4. Розвиток економічної думки в Україні.

5. Методи дослідження економічних процесів і явищ.

6. Функції економічної теорії.

7. Економічні категорії та закони, їх класифікація.

8. Процес праці, його елементи, їх характеристика.

9. Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики.

10. Потреби, їх сутність та класифікація, Закон зростання потреб.

11. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія.

12. Суспільне виробництво та його елементи, їх взаємозв’язок і взаємодія.

13. Основи фактори (ресурси) виробництва, їх характеристика.

14. Виробництво, його структура.

15. Фактори виробництва, їх характеристика.

16. Капітал як фактор виробництва.

17. Ефективність суспільного виробництва та чинники зростання.

18. Зміст і структурні елементи економічної системи.

19. Типи економічних систем, їх еволюція.

20. Порівняльна характеристика адміністративно-господарської системи (командної економіки) і змішаної економіки.

21. Роздержавлення і приватизація. Зміст, шляхи, форми.

22. Форми організації суспільного виробництва.

23. Товарне виробництво: суть, умови виникнення, основні ознаки, види.

24. Товар і його властивості.

25. Величина вартості товару та чинники, що її визначають.

26. Закони попиту, пропозиції, закон вартості, зміст і функції.

27. Гроші: суть, функції.

28. Виникнення грошей. Еволюція концепцій.

29. Норми вартості та виникнення грошей.

30. Види грошей та їх характеристика.

31. Грошова маса, кількісне її визначення.

32. Закон грошового обігу.

33. Грошові реформи: їх сутність і спрямування.

34. Ринок: сутність, структура та критерії розмежування.

35. Суб’єкти ринку та їх взаємодія.

36. Особливості становлення відносин в Україні.

37. Попит (закон попиту).

38. Пропозиція та чинники, що на неї впливають. Закон пропозиції.

39. Взаємодія попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги.

40. Конкуренція: суть, види, функції.

41. Методи і способи конкурентної боротьби.

42. Закон конкуренції: економічна основа та механізм.

43. Монополія та конкуренція. Антимонопольне законодавство України.

44. Поняття підприємництва і підприємства.

45. Організаційно-правові форми підприємства.

46. Підприємство (фірма): суть, ознаки та види.

47. Суть і функції менеджменту підприємства.

48. Акціонерні товариства.

49. Господарські товариства, їх види та характеристика.

50. Основні організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

51. Мале підприємство, його роль в ринковій економіці.

52. Основні напрями державної підтримки малого підприємництва.

53. Витрати виробництва, їх види та форма.

54. Сутність собівартості, її значення та структура.

55. Продуктивність праці: значення і методи виміру.

56. Заробітна плата, її структура.

57. Форми і системи заробітної плати.

58. Економічна сутність ціни та ціноутворюючі фактори, функції.

59. Класифікація цін і їх структура.

60. Суть і функції управління.

61. Організаційна структура та методи управління виробництвом.

62. Економічна безпека підприємства.

63. Реструктуризація та санація підприємства.

64. Банкрутство та ліквідація підприємства.

65. Основні макроекономічні показники та їх характеристика.

66. Сукупний попит і сукупна пропозиція (фактори впливу).

67. Економічний цикл і його фази (криза, депресія, пожвавлення).

68. Економічне зростання і його типи.

69. Інфляція: причини, види, наслідки.

70. Необхідність і суть державного регулювання економіки.

71. Об’єкти, суб’єкти, принципи, методи та функції правового регулювання.

72. Сутність фінансів та їх роль в ринковій економіці. Система фінансів.

73. Сутність податків, їх види, принципи оподаткування.

74. Сутність і види кредиту, його функції.

75. Кредитна система, її структура.

76. Центральний банк, його операції, види та функції.

77. Комерційні банки, їх операції та організаційно-правові форми.

78. Ринок цінних паперів, його структура, суб’єкти, операції.

79. Світове господарство і закономірності його розвитку.

80. Форми економічних відносин.

81. Сутність міжнародних валютних відносин.

82. Валютний ринок і валютний курс.

83. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.

84. Сутність ВВП і ВНП.

85. Фактори економічного зростання.

86. Суть і фази ділового (економічного) циклу.

87. Монетарна політика Центрального банку та її інструменти.

88. Антиінфляційна політика.

89. Міжнародний поділ праці. Міграція робочої сили.

90. Зовнішньоекономічний механізм України: суть та принципи формування.

 


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

- наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

- інформаційні ресурси з «Основ економічної теорії».

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Конституція (Основний Закон) України // ВВРУ. – 1996.

2. Бюджетний кодекс України // ВВРУ. – 2010.

3. Господарський кодекс України // ВВРУ. – 2003.

4. Податковий кодекс України // ВВРУ. – 2010.

5. Цивільний кодекс України // ВВРУ. – 2003.

6. Закон України «Про господарські товариства» // ВВРУ. – 1991.

7. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» // ВВРУ. – 2012.

8. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // ВВРУ. – 2012.

9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // ВВРУ. – 2001.

10. Закон України «Про Національний банк України» // ВВРУ. – 1999.

11. Закон України «Про приватизацію державного майна» // ВВРУ. – 1992.

12. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» // ВВРУ. – 1992.

13. Закон України «Про товарну біржу» // ВВРУ. – 1991.

14. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» // ВВРУ. – 2006.

15. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВРУ. – 1991.

16. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // ВВРУ. – 2001.

17. Закон України «Про зайнятість населення» // ВВРУ. – 1991.

18. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» // ВВРУ. – 2002.

Базова

19. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002.

20. Економіка підприємства: Навч. посібник./ За ред.. А.В. Шегди. – К., 2001.

21. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-е, доп. – К.,2000.

22. Економіка: Навч. посібник для загальноосв. навч. закладів. – 2 – ге, доп. вид. За ред. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2001.

23. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003.

24. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 6 – те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007.

25. Економічна теорія: У 2-х кн. Кн.1.Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. Єщенко П.Е., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 2005..

26. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005.

27. Загальна економіка: Підручник. - За ред. І.Ф. Радіонової. – 6 –те вид., доп., перероб. і виправлене. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2008.

28. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Запитання і відповіді. – К.: Феміна, 1996.

29. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М., 1994

30. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухно. – К.: Вища школа, 2001.

31. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. А.А. Чухно. – К.: Знання – Прес, 2004.

32. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочерного С.В. – Тернопіль, 1999.

33. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочерного С.В. – Тернопіль: АТ „Тарнекс”, 1993. – Том 1.

34. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. Відп. ред. Г.Н. Климко, - 5-те вид., перер. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004.

35. Політекономія: Підручник. За ред. Ю.В.Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003.

36. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв та ін. За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

37. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

38. Самуєльсон Пол, Нордхаус Вильям Д. Экономика: Пер. с анг., издание п’ятнадцяте. – М., 1997.

Допоміжна

39. Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики, 1999, №6.

40. Актуальні проблеми міжнародних відносин: 3б. наук. праць. Вип. 71. Част. ІІ – К.: Київський націон. ун-т імені Тараса Шевченка. Ін-т міжн.відносин, 2008. – с.151-153.

41. Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого розвитку // Економіка України, 2001, №7.

42. Батура О., Головата І. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі ХІХ – ХХ ст. // “Економіка України”, 2002, №7.

43. Бирюков В., Кузнєцова Е. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения; 2001, №12.

44. Білик Ю., Зайчук О. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції // Економіка України, 2007, №6.

45. Блауг М. Економічна думка в ретроспективі / Пер. з анг. – К.: Основи, 2001.

46. Бондар О. Особливості приватизації стратегічних підприємств у зарубіжних країнах // Економіка України. – 2000, №7.

47. Будкин В. Предпосылки и результаты трансформации собственности в постсоциалистических государствах // Экономика Украины, 2002, №5.

48. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 2 вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2003.

49. Вознюк Т.Г. Менеджмент навчально – виховного процесу. – К.: Здоров’я, 2002.

50. Гальчинстький А. Демократизація власності / Дзеркало тижня, 2005, 11-17 червня.

51. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.

52. Гош О.П. Ввести роздержавлення у закономірне русло // Економіка України. - 2000, №7.

53. Гош О.П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства. Підручник. – К.: “Преса України”, 1999.

54. Грищенко А. Маржиналізм і трудова теорія вартості: чи можливий синтез? // Економіка України, 1996, №1.

55. Данилишин Б., Веклич О. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку // Економіка України, 2008, №7.

56. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. Центр “Академія”,2000.

57. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення. Монографія (О.М. Климов та ін.). – К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005.

58. Єщенко П. Біржа: функції і завдання // Економіка України, 1994, №3.

59. Єщенко П. Економіка перехідного періоду: теоретико – методологічні підходи // Економіка України, 2001, №5.

60. Єщенко П.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – К.: “Київський університет”, 2008. – Вип. 15. – С.10-16.

61. Завадський І.С. Менеджмент: Підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ України. – 2 – ге вид. – К.: УФІМБ, 1998.

62. Заяць Т., Кравченко В. Молодіжний сегмент ринку праці України // Україна: аспекти праці. – 2003. - №3. – с.3-9.

63. Іванов М. Виробничий потенціал України // Економіка України, 1993, №2.

64. Історія економічних учень: Підручник: За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004.

65. Історія економічних учень: Підручник: За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О.Титаренко. – К.: КНЕУ, 2001.

66. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. –М., 1993.

67. Ковальський В., Коверзнев А. Регіональний ринок праці та особливості його формування та регулювання // Україна: аспекти праці. – 2003. - №4.

68. Ковальчук Т., Коваль М. Основні чинники інфляції в Україні // Економіка України, 1996, №3, №4.

69. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / С.І. Косенков. – К.: ВД “Скарби”, 2004.

70. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001.

71. Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту. – К.: Знання України, 2001.

72. Лазня І.В. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні. – К.: Логос,1997.

73. Ларцев В. До проблеми періодизації процесу приватизації // Економіка України, 2000, №12.

74. Лісогор Л. Головні тенденції розвитку ринку праці України // Україна: аспекти праці. – 2001. - №7. – с.3-7.

75. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем. - М.,2002.

76. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го анг. изд. – М.: ИНФРА –М, 2004.

77. Малий І.Й., Галабурда М.К. Економіка державного сектора: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2007.

78. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. ІІІ. Пер. с англ. – М.: «Прогресс»,1993.

79. Менеджмент: Навч. посіб. для ВНЗ / Шегда А. – К., 2002.

80. Менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – 2 – е изд., перераб. и доп. / Вершигора Е.Е. – М., 2001.

81. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Академія народного хоз-ва при Правительстве Р.Ф. / М.А. Майорова (пер.) – М.: Дело, 2000.

82. Міжнародні організації. За ред. О.С.Кучика. – 2-ге вид. – К.: „Знання”, 2007.

83. Мочерний С. До якої системи прямувати? // Економіка України, 1993, №6.

84. Мурдак Р. Державна регуляторна політика як складова економічного розвитку // Економіка України, 2006, №7.

85. Назарчук М., Курбацький Г. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996 – 2005 рр. // Економіка України, 2006, №10.

86. Осика С.Г., П’ятницький В.П. Світова організація торгівлі / 3-є видання, перер. і доп. – К.: «К.І.С.», 2005. .

87. Оскольський В. Фондова біржа: соціально – економічні, політичні та моральні аспекти діяльності // Економіка України, 1992, №4.

88. Павленко А.Ф. Маркетинг. Підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Вовчак. – К.: КНЕУ, 2003.

89. Павлишенко М. Демократизація власності – основа демократизації суспільства // Економіка України, 2006, № 9.

90. Пасхавер І. Перспективи приватного підприємництва в Україні: приватизація і зростання нового капіталу // Економіка України. – 2000. - № 4. – с. 31-39.

91. Перехідна економіка: Підручник // В.М. Геєць, Є.Г Панченко, Е.М. Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

92. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Економіка України, 2006, №8.

93. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник… З.С.Варналій [та ін.]. За ред. З.С. Ваяналія. – К.: Знання України, 2008.

94. Позняк О. Масштаби зовнішніх трудових міграцій населення України // Україна аспекти праці. – 2002. - №6. – с.37-40.

95. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / В.А. Полторак. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

96. Радченко В.В. Предмет економічної теорії як наукова проблема в умовах сучасної України // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. – 2005. - №3. - с. 90-100.

97. Радченко В.В. Предмет економічної теорії: сучасна інтерпретація в контексті розвитку економічної освіти в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. – 2005. - №2. - С.71-81.

98. Радченко В.В. Проблема власності: зміст і стратегія трансформації // Актуальні проблеми перехідної економіки України. Матеріали спільного семінару 29 жовтня 2003 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – с.55-61.

99. Радченко В.В. Проблема переходу до інноваційної моделі розвитку та приватизаційний процес у промисловому виробництві України // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К.: “Київський університет”, 2006. Вип.2. – С.235 – 241.

100. Радченко В.В. Теорія власності в контексті економічних і політичних реформ в Україні / Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжн. н. – теор. конф. 8-9 лютого 2006 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – с.245-247.

101. Рибалкін В.О., Лазня І.В. Теорія власності. – К.: Логос,2000.

102. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

103. Сапір Ж. Настільки тяжко, наскільки довго? (спроба прогнозування глибини і тривалості кризи) // Економіка України, 2008, №10.

104. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпченко, В.С. Буд кін та ін. – К.: Либідь, 2007.

105. Смит А. Исследование о природе и природе и причинах багатства народов. – М.: Соцєкгиз, 1962.

106. Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України, 2008, №3.

107. Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посібник / А.О. Старостіна, Д.М. Черванбов, О.В. Зозульов. – К.: Знання – Прес, 2002.

108. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – 3 –тє вид. – К.: Знання, 2006.

109. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / пер. з анг. А. Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1998.

110. Тарасевич В. Про предмет фундаментальної економічної науки // Економіка України, 1998, №4.

111. Тивончук І. Про предмет і класифікацію сучасної економічної науки // Економіка України, 1995, №10. – с.58-64.

112. Тронев К. Учение Маркса о стоимости, её субстанции и форме // Экономические науки, 1990, №7.

113. Туган – Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний, - К.: Наукова думка, 1994. – Вступ. Основна:

114. Філіпченко А.С. Міжнародні економічні відносини: Теорія. Підручник. – К.: «Либідь», 2008.

115. Хміль Ф. Про шляхи формування менеджменту в Україні // Економіка України, 1996, №11.

116. Чечетов М., Жадан І. Державне регулювання та державне підприємництво: Міфи і реалість // Економіка України. - 2001. -№1. – с.84-89.

117. Чистілін Д. Про хвильову природу економічних циклів // Економіка України, 2006, №5.

118. Чумаченко М. До проблеми поєднання державного регулювання і ринкової саморегуляції // Економіка України, 2006, №8.

119. Чухно А. Господарський механізм та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі // Економіка України, 2007, №№ 4,7.

120. Чухно А. Природа сучасних грошей // Економіка України, 1991, №12; 1992, №1.

121. Чухно А.А. Постіндустріальне суспільство: теорія, практика та її значення для Україні. – К., 200 Основна:

122. Шедяков Р. Розвиток бірж і механізм їх дії // Економіка України, 1992, №4.

123. Шелудько Н. До проблеми реструктуризації банківської системи в Україні // Економіка України, 2006, №11.


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi - Законодавство України

2. http://www.rada.gov.ua/proza.htm - Законопроекти

3. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

4. http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html - Електронний фонд наукових публікацій

5. http://elibrary.ru - Наукова електронна бібліотека eLіBRARY.RU

6. http://www.ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/zmist.htm - Электронная библиотека Князева

7. http://ukrlibrary.com.ua/ - Онлайн-підручники

8. http://libr.org.ua/book/93/2685.html - Українська електронна бібліотека

9. http://studentam.kiev.ua/ - Електронна бібліотека підручників

10. http://library.biz.ua/14/1068.html - Электронная библиотека

 


 

 

ЗМІСТ:

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 3

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 4

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 5

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 8

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 10

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.. 14

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.. 16

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.. 18

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ... 18

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.. 22

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 23

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.. 29

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.044 с.)