Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

Організація стажування слухачів магістерських програм галузі знань «Державне управління»

 

Методичні рекомендації

 

 

Дніпропетровськ

ДРІДУ НАДУ


ББК 74.58

О – 64

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ДРІДУ НАДУ при Президентові України (протокол № 6-11/12 від 24 січня 2012 р.).

 

О – 64 Організація стажування слухачів магістерських програм галузі знань
«Державне управління»: методичні рекомендації / уклад.: Є. І. Бородін, І. А. Чикаренко,
М. А. Стрижка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 40 с.

 

Уміщено основні вимоги до організації та координації процесу стажування слухачів денної форми навчання за магістерськими програмами галузі знань «Державне управління» в інституті, а саме: охарактеризовано роль стажування у підготовці магістрів державного управління; визначено цілі, завдання та результати стажування слухачів інституту; проаналізовано проблеми та напрями забезпечення ефективності стажування; уміщено основні вимоги до змісту та структури оформлення звіту про стажування, критерії оцінювання виконання слухачем програми стажування; надано рекомендації щодо організації та проведення слухацької науково-практичної конференції за результатами стажування; наведено форми та зразки основних структурних елементів звіту про стажування та документів, що регламентують процес стажування в інституті.

Для слухачів денної форми навчання спеціальностей «Державне управління» та «Публічне адміністрування» в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Також буде корисним для науково-педагогічних працівників – керівників стажування від кафедр інституту та організаторів процесу стажування.

 

 

ã Бородін Є.І., Чикаренко І.А.,

Стрижка М. А., уклад., 2012


ЗМІСТ

 

ВСТУП  
Розділ 1 Стажування як інструмент практичної підготовки магістрів державного управління  
1.1. Роль стажування у підготовці магістрів державного управління  
1.2. Цілі, завдання та результати стажування слухачів інституту  
1.3. Забезпечення ефективності стажування: проблеми та основні шляхи їх розв'язання  
Розділ 2 Організація процесу стажування  
2.1. Порядок та координація стажування  
2.2. Зміст та структура оформлення звіту про стажування  
2.3. Оцінювання виконання слухачем програми стажування  
СПИСОК рекомендованих ДЖЕРЕЛ  
Додаток А Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування  
Додаток Б Типова програма стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування  
Додаток В Форма індивідуальної програми стажування  
Додаток Г Приклад оформлення титульного аркушу звіту про стажування  
Додаток Д Форма відгуку про проходження стажування  
Додаток Е Приклад оформлення листа-запрошення  
Додаток Ж Приклади оформлення бібліографічного опису документів згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  
Додаток З Приклад інформаційного повідомлення про щорічну науково-практичну конференцію за результатами стажування слухачів  

ВСТУП

 

Стратегічним курсом політики України передбачена необхідність здійснення істотних інституційних та законодавчих змін, адаптації процесів управління організаціями і публічними інституціями до сучасних європейських реалій, що, у свою чергу, вимагає модернізації та реформування існуючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Створення повноцінної ефективної системи безперервного професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка б відповідала європейським фаховим стандартам формування адміністративної спроможності держави та кращим вітчизняним традиціям і вимогам, є на цей час одним із пріоритетів політики нового Уряду.

Згідно із ст. 10 Закону України «Про державну службу» постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації відноситься до основних обов'язків державних службовців. Сьогодні дуже багато робиться у цій сфері. Відповідно до Стратегії модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування важливим інститутом професіоналізації державного управління є система фахового навчання службовців, зміцнення їх інтелектуальної та інституційної фахової спроможності. Так, в основі діючої нині в Україні системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування лежить адаптація отриманого раніше фаху до професійної діяльності у сфері публічного управління. Вона здійснюється шляхом реалізації освітньо-професійних програм підготовки магістрів, професійних програм підвищення кваліфікації, тематичних семінарів і стажування.

Саме у світлі цих завдань виключно важливе значення має стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, яке є засобом забезпечення високого рівня знань і практичних навичок потенційних випускників, що отримують кваліфікацію «магістр державного управління», та сприяє набуттю ними досвіду професійної діяльності.

Написання даних методичних рекомендацій, які є інтеграцією нормативних документів, наукових, навчально-методичних, інших праць щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, обумовлене необхідністю актуалізації, уточнення й коригування певних положень, внесення додаткових вимог та узагальнення нагромадженого досвіду організації процесу стажування слухачів денної форми навчання галузі знань «Державне управління» у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

 

У методичних рекомендаціях розкрито роль стажування у процесі практичної підготовки магістрів за спеціальностями «Державне управління» та «Публічне адміністрування», підвищенні їх професіоналізму як державних службовців; представлені цілі, завдання та результати стажування слухачів; визначені проблеми, що виникають під час стажування, та шляхи їх розв'язання; охарактеризовані основні вимоги до змісту та організації процесу стажування; представлені форми релевантних документів та типові інструкції.

Слід звернути увагу, що для забезпечення ефективності діяльності з організації стажування слухачеві важливо мати концептуальне уявлення про роль стажування не тільки в його майбутній практичній діяльності, а й для здійснення наукових досліджень, зокрема, під час написання слухачем магістерської роботи. Адже, оволодіваючи навичками здійснення наукових досліджень, виникає багато питань саме прикладного характеру, що пов’язане з недостатністю як практичних навичок, так і реального досвіду практичної діяльності щодо того, які саме методи та інструменти сучасної управлінської діяльності доцільно застосовувати державному службовцю, які саме підходи, принципи, правила, засоби та технології сприяють підвищенню її ефективності, результативності та якості.

Методичні рекомендації призначені для забезпечення самостійної роботи слухачів денної форм навчання зі спеціальностей галузі знань «Державне управління» в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, зокрема, під час проходження ними стажування в органах влади та управління різного рівня, підготовки звіту зі стажування, написання тез доповіді на слухацьку конференцію з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування, яка щорічно відбувається за результатами стажування слухачів. Також методичні рекомендації будуть корисними для організаторів процесу стажування з боку адміністративного апарату інституту та науково-педагогічних працівників – керівників стажування від кафедр інституту.

 


Розділ 1Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.01 с.)