Роль стажування у підготовці магістрів державного управління 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роль стажування у підготовці магістрів державного управлінняНа тлі багаточисельних реформ, що відбуваються сьогодні в країні, особливої актуальності набувають питання підвищення рівня професіоналізму державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема, тих, що навчаються за магістерськими програмами галузі знань «Державне управління» із відривом від основного місця роботи. Саме слухачі денної форми навчання, які протягом півтора року підвищують свій рівень теоретичних знань та практичних навичок у сфері державного управління та застосування сучасних підходів та інструментів управлінської діяльності, потребують опрацювання цих знань, умінь і навичок на практиці, що стає можливим під час проходження ними стажування в органах влади та управління різного рівня.Стажування дуже важливо і для тих, хто буде вперше йти на державну службу або службу в органах місцевого самоврядування після закінчення навчання та отримання диплома магістра державного управління. У цьому випадку на перший план виходить не процес втілення (опрацювання) набутих знань, умінь і навичок, а набуття ділових якостей та власного досвіду практичної діяльності, можливість підвищити свій професійний рівень, проявити себе як грамотного фахівця у сфері державного управління, який здатний не тільки проаналізувати сильні та слабкі сторони діяльності
певного структурного підрозділу органу влади, а й зробити певні
висновки щодо організації роботи в ньому, надати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення діяльності персоналу підрозділу, запропонувати інструменти та методи підвищення її ефективності, результативності
та якості.У ст. 10 Закону України «Про вищу освіту» зазначено, що
стажування – це процес «набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності». Лише за умов успішного проходження стажування, передбаченого навчальною програмою підготовки або
підвищення кваліфікації, особа, що навчалася, отримає відповідний
документ про освіту. Отже, можна надати таке визначення поняттю «стажування»:
Стажування– це навчання персоналу на робочому місці під керівництвом відповідальної особи після завершення курсу теоретичної підготовки або одночасно з ним з метою практичного оволодіння спеціальністю, адаптації до об'єктів управління або обслуговування, набуття навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи.

 

Стажування слухачів денної форми навчання Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях та відомствах України здійснюється з 1996 р. та є невід'ємною складовою програми підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління».

 

До основних нормативних та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність з організації та проходження стажування, є Положення про порядок стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468, навчальні плани та програми навчальних дисциплін зі спеціальностей 8.15010001 «Державне управління» та 8.15010008 «Публічне адміністрування».

 

Місією (головною метою) стажування є привнесення ґрунтовної практичної складової у процес підготовки магістрів державного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

 

Головна мета стажування досягається шляхом: - поєднання теоретичних знань, набутих у процесі навчання, з досвідом практичної роботи в структурних підрозділах органів, установ, організацій різних рівнів; виконання завдань, обов’язків, засвоєння принципів та основ управлінської діяльності; - розроблення робочої гіпотези магістерського дослідження та її попередньої апробації.

 

Розглядаючи роль стажування у підготовці магістрів державного управління, необхідно зазначити, що в інституті вже понад 10 років за результатами стажування проводиться щорічна слухацька науково-практична конференція з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування.

 

Мета конференції – підведення підсумків стажування, обговорення найбільш актуальних проблем взаємодії влади і політичних партій, приєднання України до Європейського Союзу, залучення громадян до управління, визначення стратегічних пріоритетів розвитку для формування відповідних стратегій, програм, проектів, удосконалення системи соціального захисту населення тощо.

 

Тематика тез доповідей слухачів на конференції повинна обов'язково кореспондуватися з обраним тематичним напрямом магістерської роботи. Наприкінці тез доповіді обов'язково додається список використаних джерел, оформлений згідно зі стандартним описом, наведеним у ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (додаток Ж). За результатами слухацької конференції традиційно видається збірник матеріалів, який оприлюднюється на web-сайті інституту. У додатку З наведено зразок інформаційного повідомлення про конференцію, вимоги до оформлення тез доповіді та контактна інформація.

Досвід проведення щорічної слухацької науково-практичної конференції свідчить, що цей комунікативний захід сприяє набуттю слухачами навичок здійснення первинних наукових досліджень, надає їм можливість підвищити свій науковий рівень, проявити творче, креативне мислення та здібності до публічного виступу.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 307; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.006 с.)