Оцінювання виконання слухачем програми стажування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінювання виконання слухачем програми стажування 

Слухач інституту за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування, підготувати звіт про стажування, отримати відгук від керівника структурного підрозділу організації, де проводилося стажування, скласти залік на відповідній кафедрі та підготувати тези доповіді на щорічну слухацьку науково-практичну конференцію.

 

! Оцінювання виконання слухачем програми стажування визначається керівником магістерської роботи, який виставляє оцінку за стажування згідно з установленими критеріями.

 

Під час оцінювання враховуються:

- проходження стажування (повнота та якість відпрацювання програми стажування та індивідуальних завдань);

- результати виконання обов'язків за посадою стажування (професійні результати стажування);

- особистість стажиста (здатність висловлювати та обґрунтовувати власну думку, професійні знання, вміння співпрацювати, приймати
рішення);

- окремі здібності (аналітичні, організаційні) та якості стажиста;

- звіт про стажування;

- додаткові питання;

- зміст та якість оформлення звітних документів.

 

! У разі отримання слухачем негативного висновку про якість виконання програми стажування або незадовільної оцінки під час захисту звіту слухач відраховується з інституту в установленому порядку.

 

Звіт про стажування (зразок оформлення титульного аркушу наведено в додатку Г) та відгук за результатами стажування (додаток Д) подаються слухачем науковому керівникові магістерської роботи на відповідну кафедру не пізніше, ніж у тижневий термін після завершення повного циклу стажування. Оцінювання виконання слухачем програми стажування здійснюєтьсякерівником магістерської роботи від відповідної кафедри, який приймає залік зі стажування та захист звітів про стажування згідно з установленими критеріями.

Після перевірки звітів слухачів науковий керівник виставляє оцінку у відомість про проходження стажування. Уся звітна документація слухачів про проходження стажування передається спеціалістами кафедр до відділу організації навчально-методичної роботи та стажування, де вона зберігається згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу інституту.

 

Критерії оцінювання стажування: - використання теоретичних знань у практичній роботі – 20 %;- набуті навички – 40 %;- практичне значення висновків і рекомендацій щодо модернізації державно-управлінського та самоврядного механізмів – 30 %;- оформлення звіту та його презентація – 10 %.

 

Оцінювання результатів стажування здійснюється згідно з діючою шкалою оцінки в інституті.


Список рекомендованих джерел

1. Про державну службу: закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відом. Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – С. 490.

2. Про вищу освіту: закон України вiд 17 січня 2002 р. № 2984-III // Відром. Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

3. Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 15. –
С. 66. – Ст. 1044.

4. Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 51. – С. 43. – Ст. 1701.

5. Стратегія модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/
publish/printable_article?art_id=77838. – Назва з екрану.

6. Державна атестація в галузі знань «Державне управління»: вимоги та порядок проведення: навч.-метод. посіб. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 76 с.

7. Матеріали семінару-наради щодо модернізації галузевих стандартів вищої освіти, науково-методичного забезпечення програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань «Державне управління» та оптимізації навчального процесу в академії та її регіональних інститутах, 09-10 червня 2011 р, м. Дніпропетровськ [електр. ресурс]. – Д.: ДРІДУ, 2011.

8. Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів Національної академії / уклад.: В. М. Сороко, Н. В. Коваленко. – К.: НАДУ, 2010. – 22 с.

9. Порядок організації стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2004. – 13 с.

10. Стандартні вимоги щодо структури та правил оформлення випускних робіт / уклад. В. В. Вуколов; за заг. ред. Ю. П. Шарова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 24 с.

11. Чикаренко І. Дистанційне консультування як елемент системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / І. Чикаренко, Ю. Шаров // Теорія та практика державної служби: матер. щорічної наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 4-5 листопада 2010 р. – Ч. 1. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 132 – 135.

 


Додаток А

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. N 468

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про стажування слухачів Національної академії

Державного управління при Президентові України

В органах державної влади та органах місцевого

Самоврядування

 

{У тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках

замінено словами "Національна академія" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 563 (563-2008-п)

від 25.06.2008}

1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія), які навчаються за денною формою, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» (3723-12) і «Про службу в органах місцевого самоврядування» (2493-14) (далі – органи, установи, організації), в тому числі у тих, де слухачі перебувають у кадровому резерві відповідно до договорів-направлень (додаток 1 до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України). Стажування є невід'ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління". {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 766 (766-2006-п) від 31.05.2006, N 563 (563-2008-п) від 25.06.2008}

 

Стажування проводиться загальним строком до двох місяців.

 

Зміст та строки стажування визначаються індивідуальними програмами, що розробляються Національною академією за погодженням із зазначеними органами, установами, організаціями, і затверджуються президентом (віце-президентом) Національної академії з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт. {Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 (563-2008-п) від 25.06.2008}

 

Стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резерві, визначених договорами-направленнями, є обов'язковим і проводиться у визначений програмою стажування строк. {Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 (766-2006-п) від 31.05.2006}

 

2. Стажування проводиться з метою:

 

набуття слухачами досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ, організацій на посадах майбутньої служби;

 

перевірки професійної компетентності і ділових якостей слухачів;

 

проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;

 

підготовки слухачами аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.

 

3. Перелік органів, установ, організацій, у яких проводиться стажування слухачів, погоджений з цими органами, установами, організаціями, затверджується Кабінетом Міністрів України на строк до 5 років.

 

4. Керівництво стажуванням слухачів здійснюють науково-педагогічні працівники Національної академії та працівники органів, установ, організацій, де проводиться стажування.

 

Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Національної академії – керівників стажування слухачів визначаються наказом президента. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 766 (766-2006-п) від 31.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 (563-2008-п) від 25.06.2008 }

 

Працівникові органу, установи, організації робота із слухачем Національної академії, який проходить стажування, оплачується за ставками погодинної оплати праці в розмірі 0,5 години за кожний день стажування в межах фонду оплати праці цього органу, установи, організації.

 

На період стажування Національна академія виплачує слухачам денної форми навчання стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад, добові витрати під час перебування у дорозі та проживання в гуртожитку.

 

5. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про нього до Національної академії та органу, установи, організації, де проводилося стажування.

 

Вимоги до звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Національною академією.

 

6. Стажування слухачів факультету вищих керівних кадрів Національної академії може здійснюватися протягом навчального періоду за погодженням у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, органах державної влади та організовується Національною академією разом з Нацдержслужбою в узгоджені строки і в порядку, що визначається Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 (804-94-п)
(ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 35).

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 (547-2005-п) від 12.07.2005, N 1318 (1318-2011-п) від 21.12.2011 }

7. Організаційні та правові питання стажування слухачів Національної академії, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 468 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1318 (1318-2011-п)

ПЕРЕЛІК
органів, установ, організацій, у яких у 2012-2017 роках
проводиться стажування слухачів Національної академії
державного управління при Президентові України,
що навчаються за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів за спеціальностями
напряму "державне управління"

Органи для проведення стажування Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії
Секретаріат Кабінету Міністрів України 25
Мінагрополітики 8
МВС відповідно до укладених договорів-направлень
Мінприроди 8
Мінекономрозвитку 10
Міненерговугілля відповідно до укладених договорів-направлень
МЗС 10
Мінінфраструктури 3
Мінкультури 8
МНС 6
Міноборони відповідно до укладених договорів-направлень
МОНмолодьспорт 15
МОЗ 10
Мінрегіонбуд 10
Мінсоцполітики 4
Мінфін 6
Мін'юст 6
Державіаслужба 3
Укрдержархів 1
Держветфітослужба 2
ДВС 2
Казначейство 4
Держмитслужба 6
ДМС 4
ДПтС 2
ДПС 4
Пробірна служба 2
Укрдержреєстр 2
Держсанепідслужба 2
Держгеонадра 2
Держгірпромнагляд 2
Держекспортконтроль 2
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів 4
Державна служба інтелектуальної власності 3
Держмолодьспорт 4
Держстат 6
Держлікслужба 2
ДСКН 2
ДСЗПД 4
Держслужба соцзахворювань 2
Держфінмоніторинг 4
Укравтодор 3
Держводагентство 3
Держекоінвестагентство 3
Держенергоефективності 3
Держінвестпроект 4
Держінформнауки 10
Держземагентство 3
Держлісагентство 2
Держрезерв 2
Держрибагентство 4
Держкіно 2
Держтуризмкурорт 4
Агентство держмайна 4
ДАЗВ 2
ДКА 2
Держархбудінспекція 6
Держекоінспекція 2
ДІНЗ 4
Держсільгоспінспекція 2
Держтехногенбезпеки 2
Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті 3
Укртрансінспекція 3
Держспоживінспекція 2
Держпраці 4
Держатомрегулювання відповідно до укладених договорів-направлень
Держфінінспекція 4
Адміністрація Держприкордонслужби відповідно до укладених договорів-направлень
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 6
Укрєвроінфрапроект 2
Пенсійний фонд України 4
Антимонопольний комітет 4
Держкомтелерадіо 10
Фонд держмайна 6
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації відповідно до укладених договорів-направлень
Нацдержслужба 20
Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади 4 (на кожний підрозділ)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 6
Київська міськдержадміністрація 20
Севастопольська міськдержадміністрація 6
Обласні держадміністрації 4 (на кожну адміністрацію)
Районні держадміністрації (за визначенням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій) 4 (на кожну адміністрацію)
Обласні, міські ради міст загальнодержавного і обласного значення та їх виконавчі органи до 4 на кожну місцеву раду (за домовленістю)
Інші органи, установи, організації за домовленістю

{ Перелік в редакції Постанови КМ N 563 (563-2008-п) від 25.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 (968-2011-п) від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ N 1318 (1318-2011-п) від 21.12.2011 }


Додаток Б

ТИПОВА ПРОГРАМА

стажування слухачів Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

 

Дана програма є основою для складання слухачами індивідуальних програм стажування з урахуванням напряму досліджень за тематикою магістерських робіт, профільності відповідного структурного підрозділу, реальної виробничої ситуації та інших факторів, які в обов'язковому порядку узгоджуються з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями (далі – органи, установи, організації), де проводиться стажування.

 

Перелік питань для вивченняПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 405; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.037 с.)