Порядок та координація стажування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок та координація стажування 

Відповідно до графіка навчального процесу інституту стажування здійснюється протягом літнього періоду, по закінченню слухачами першого курсу. Загальний термін стажування – до двох місяців.

Стажування може відбуватися в центральних органах виконавчої
влади, органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування різних рівнів, інших організаціях, установах, що передбачені Положенням про стажування слухачів Національної академії. З метою набуття слухачами більш широкого досвіду практичної діяльності на різних рівнях державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, стажування може здійснюватися в два етапи, які визначаються місцем і терміном проходження стажування, а також наявністю кадрового резерву на певну посаду. При цьому термін стажування за місцем кадрового резерву має бути не менше одного місяця.

 

! Стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резервізгідно з договорами-направленнями, є обов'язковим і здійснюється незалежно від черговості етапу.

 

У період стажування інститут виплачує слухачам стипендію.

Типова програма стажування слухачів магістерських програм інституту в органах державної влади та органах місцевого самоврядування різного рівня наведена в додатку Б.

 

Стажування в центральних органах виконавчої влади

Щорічно Національна академія надсилає до інституту інформацію щодо можливості стажування в центральних органах виконавчої влади та встановлену квоту місць. Відділ організації навчально-методичної роботи та стажування управління з навчальної та методичної роботи (далі – відділ) доводить дану інформацію до слухачів денної форми навчання факультету державного управління.

Слухачі, які висловили бажання пройти стажування в центральних органах виконавчої влади, мають пройти конкурсний відбір. Для цього необхідно подати до відділу такі документи:

– есе відповідно до теми майбутньої магістерської роботи, сфери діяльності організації, в якій перебуває в кадровому резерві слухач, а також сфери діяльності установи, в якій слухач висловлює бажання пройти стажування;

– біографічну довідку.

Конкурсна комісія у складі декана факультету, представників управління з навчальної та методичної роботи, науково-педагогічних працівників проводить відбір слухачів для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади. Конкурсний відбір здійснюється з обов’язковим урахуванням таких об’єктивних даних про слухачів: тема магістерської роботи, обрана спеціалізація, посада до вступу в інститут, місце кадрового резерву, рейтинг слухача.

Після конкурсу біографічні довідки слухачів, що пройшли відбір, та список рекомендованих слухачів направляються до Національної академії, де приймається остаточне рішення. Національна академія здійснює всі організаційні заходи щодо стажування слухачів інституту в центральних органах виконавчої влади.

По закінченню стажування слухач повинен підготувати звітну документацію з урахуванням всіх вимог до її змісту та оформлення.

Стажування в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Як зазначалося вище, слухач має право пройти стажуванняу два етапи: один етап – обов’язкове стажування за місцем кадрового резерву відповідно до Положення про стажування слухачів Національної академії, другий етап – стажування на іншому рівні державної служби (за вибором слухача) з метою більш ефективного набуття досвіду практичної роботи та збору матеріалів для магістерської роботи.

Для стажування за місцем кадрового резерву слухач отримує направлення від інституту, яке готує відділ. У разі проходження стажування у два етапи слухач повинен надати до кінця квітня лист-запрошення тієї організації, в якій він планує проходити стажування (додаток Е).

Стажування в організації, в якій слухач перебуває в кадровому резерві

Як зазначалося вище, відповідно до Положення про стажування слухачів Національної академії стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резерві згідно з договорами-направленнями, є обов’язковим і здійснюється незалежно від черговості етапу.

Для проходження стажування за місцем кадрового резерву слухачі повинні надати до сектору відбору та прийому слухачів і зв'язків із випускниками довідку-підтвердження про перебування в кадровому резерві. Узагальнену інформацію щодо перебування в кадровому резерві слухачів зазначений сектор надає відділу до початку квітня поточного року.

У червні відділ готує проект наказу директора інституту про стажування слухачів факультету державного управління та затверджує його в установленому порядку.

Перед початком стажування відділ видає слухачам направлення за встановленою формою. По закінченню стажування слухач повинен підготувати відповідну звітну документацію з урахуванням усіх вимог до її змісту та оформлення.

Керівництво та загальна координація діяльності зі стажування слухачів здійснюється працівниками відділу організації навчально-методичної роботи та стажування інституту, науково-педагогічними працівниками кафедр – майбутніми керівниками магістерських робіт слухачів, завідувачами кафедр інституту; працівниками органів, установ, організацій, де проводиться стажування, які призначаються відповідним розпорядженням (наказом) їх керівника.

 

Основні цілі керівництва стажуванням: - надання методичної допомоги слухачеві при розробленні індивідуальної програми стажування з урахуванням напрямів майбутньої практичної діяльності та досліджень за тематикою магістерських робіт; - консультування слухача під час реалізації програми стажування; - перевірка звіту та підготовка відгуку про стажування слухача (із зазначенням його професійного рівня, організаторських здібностей та ділових якостей, правової підготовки, вміння працювати з людьми тощо), його аналіз, оцінювання та узагальнення; - контроль за повнотою та якістю виконання обов'язків стажистів.

 

Працівники відділу (разом із керівником стажування від інституту) здійснюють загальну координацію діяльності зі стажування:

- консультують слухачів та керівників стажування від органів, установ, організацій щодо порядку проходження стажування;

- контролюють своєчасність підготовки звітів за результатами стажування;

- складають звіт щодо проходження стажування слухачами інституту, який подають до управління з навчальної роботи Національної академії.

Керівники стажування (керівники магістерських робіт) від інституту:

- розробляють зі слухачем індивідуальну програму стажування в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- надають методичну допомогу слухачам під час виконання ними індивідуальних програм стажування;

- відповідають за якісне виконання слухачами програм стажування;

- перевіряють звіти про стажування на відповідність всім вимогам до їх структури та змісту;

- перевіряють правильність підготовки та затвердження всіх релевантних документів;

- виставляють оцінку за звіт про стажування слухача до екзаменаційної відомості;

- подають свої пропозиції та зауваження щодо процесу організації та проходження стажування;

- надають консультації та допомогу слухачам під час написання тез доповідей на науково-практичну конференцію за результатами стажування слухачів.

Завідувачі кафедр:

- контролюють своєчасну розробку індивідуальних програм стажування для кожного слухача керівниками стажування;

- здійснюють контроль за роботою керівників стажування;

- за бажанням переважної більшості слухачів, що проходили стажування по кафедрі, організують захист (публічну презентацію) їх звітів на засіданні кафедри;

- разом із керівниками підбивають підсумки стажування.

Керівники стажування від органу, установи, організації:

- надають методичну допомогу слухачеві при розробленні індивідуальної програми стажування з урахуванням напрямів майбутньої практичної діяльності та досліджень за тематикою магістерських робіт;

- консультують слухача під час реалізації програми стажування;

- здійснюють контроль за якістю виконання обов’язків стажиста;

- перевіряють звіт слухача про стажування та готують відгук на стажування слухача (із зазначен­ням його професійного рівня, організаторських здібностей та ділових якостей, правової підготовки, вміння працювати з людьми, документами тощо).

Оплата керівництва стажуванням

Порядок оплати керівництва стажуванням слухачів від органів, установ, організацій, де проводиться стажування, визначено п. 4 Положення про порядок стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. № 468.

Керівництво стажуванням слухачів науково-педагогічними працівниками інституту входить до їх навчального навантаження та обліковується згідно з відповідним наказом директора інституту.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 348; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.011 с.)