Цілі, завдання та результати стажування слухачів інституту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілі, завдання та результати стажування слухачів інституту 

Виходячи з місії (головної мети) стажування, можна визначити наступні цілі, завдання та очікувані результати стажування слухачів інституту.

Цілі стажування: - набуття слухачами досвіду виконання функціональних обов'язків, завдань, іншої практичної роботи у структурних підрозділах органів влади та управління різного рівня, установах, організаціях, відомствах на посадах згідно з умовами стажування; - вивчення актуальних проблем у сфері державного управління та місцевого самоврядування, з якими слухачі реально зіткнулися у власній практичній діяльності; - перевірка професійної компетентності, особистих здібностей та якостей слухачів; - проведення слухачами первинних наукових досліджень за тематикою магістерських робіт; - підбір та узагальнення аналітичної, статистичної та іншої інформації, релевантної тематиці магістерських досліджень, підготовка звітних матеріалів.

 

Завдання стажування: - засвоєння принципів та основ адміністративної діяльності через поєднання теоретичних знань, набутих у процесі навчання, з практикою роботи на посаді; - поглиблення знань із законодавчої та нормативно-правової бази за напрямом діяльності органу стажування; - вивчення засад організації адміністративних структур, основних робочих процедур, з яких складається професійна діяльність державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування; - поглиблення розуміння політичних, економічних та соціальних аспектів діяльності, сутності державної служби, служби в органах місцевого самоврядування; - набуття знань, умінь, практичних навичок та досвіду ефективного публічного управління, спрямованого на забезпечення прогресивних змін у суспільстві, реформування політичної, економічної, соціальної, гуманітарної сфер, адміністративної системи тощо.

 

Протягом стажування слухачі беруть безпосередню участь у діяльності органів, установ, організацій:

- готують проекти документів (довідок, доповідних та службових записок, законопроектів, постанов, розпоряджень, наказів, концепцій, різноманітних стратегій та програм розвитку тощо);

- розробляють пропозиції та рекомендації, спрямовані на прийняття збалансованих управлінських рішень й удосконалення управлінського
процесу;

- беруть участь у проведенні організаційних та комунікативних заходів.

 

Стажування складається з трьох основних періодів: - протягом першого (ознайомчого) періоду стажування передбачається вивчення нормативно-правових питань за напрямом діяльності та групи питань загального характеру, а саме, вивчення структури апарату органу державної влади або органу місцевого самоврядування, де буде стажуватися слухач, механізму координації діяльності структурних підрозділів; - протягом другого періоду здійснюється процес вивчення питань, що відповідають напряму діяльності конкретного структурного підрозділу органів, установ, організацій: ознайомлення і коментар до функціональних обов’язків, компетенцій, визначених посадовими інструкціями, що відповідають напряму діяльності конкретного структурного підрозділу, де проходить стажування слухач, тощо; - протягом третього періоду слухач аналізує та узагальнює матеріали та результати стажування відповідно до займаної посади (знання, вміння, навички), формулює пропозиції щодо вдосконалення роботи структурного підрозділу.

 

Ознайомчий період стажування може тривати не більше одного робочого тижня. Протягом решти терміну стажування на стажиста покладаються функції, максимально наближені до тих, що виконують працівники органів, установ, організацій, де проводиться стажування на відповідній посаді.

Отже, по закінченню стажування слухачі інституту мають отримати наступні результати.

 

! По закінченню стажування слухачі повинні: - збагачувати і поєднувати свої теоретичні знання зі щоденною практичною діяльністю на конкретному робочому місці; - якнайкраще засвоїти принципи та правила, покладені в основу управлінської діяльності; - оволодіти комплексом професійних знань, спрямованих на формування цінностей, здобуття необхідних умінь і навичок, необхідних для ефективного управління в різних сферах суспільного життя, виконання функцій висококваліфікованих державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; - набути особистий досвід роботи з людьми;     - вивчити засади організації управлінських структур, основні процедури, з яких складається професійна діяльність на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування; - виявити необхідні державному службовцеві, посадовій особі місцевого самоврядування якості (наявність критичного мислення, творчість, ініціативність, всебічне осмислення суспільних проблем, уміння приймати збалансовані управлінські рішення, прогнозувати їх наслідки, соціальна відповідальність, неупереджене ставлення до оточення, здатність до діалогу, розвитку партнерських взаємовідносин, уміння формулювати, висловлювати та обґрунтовувати власні думки, здатність до роботи в структурному підрозділі, пунктуальність, організованість, відповідальність тощо).

 

Документальним підтвердженням результатів стажування слухача є його звіт про стажування та відгук керівника.

Керівник, у разі потреби, надає методичну допомогу стажистові у складанні звіту про стажування і готує відгук за його результатами.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.005 с.)