Модуль 1 Теоретичні основи ризику в економічній діяльності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 1 Теоретичні основи ризику в економічній діяльності підприємстваТЕМА 1. Ризик в економічній діяльності підприємства

Зміст та структура курсу, його взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Предмет та об’єкт, цілі курсу, процес його вивчення. Еволюція розвитку науки про ризик. Актуальність дослідження феномену ризику. Порівняльна характеристика фактору ризику при централізованому та ринковому управлінні економікою. Негативні наслідки ігнорування ризиків.

ТЕМА 2. Поняття та сутність ризику, його місце у загальній системі менеджменту підприємства

Поняття ризику та його сутність. Загальний огляд понять ризику. Ризик як економічна категорія. Загальні проблеми, головні цілі менеджменту та ризик. Надійність економічної системи та її взаємозв’язок з поняттям ризику. Система менеджменту підприємства і ризик. Системні характеристики менеджменту і ризик. Поведінка менеджера в умовах ризику. Цілі, стратегія, тактика і ризик. Стан відмови, процес і методи його визначення.

ТЕМА 3. Фактори ризику підприємства

Підприємство і його зовнішнє та внутрішнє середовище. Поняття фактору (чиннику) ризику. Основні причини, що збільшують рівень ризику сучасного підприємства. Об’єкти загроз на підприємстві: загальні та безпосередні. Зовнішні фактори ризику. Вплив основних факторів прямої дії зовнішнього середовища на рівень ризику на підприємстві (законодавства, взаємовідносини з партнерами, конкуренція, корупція і рекет). Фактори ризику непрямої дії. Внутрішні чинники ризику (люди, цілі, завдання, структура, технологія). Фактори ризику, характерні для ринкових умов господарювання: загальні та специфічні.

ТЕМА 4. Класифікація і характеристика ризиків, притаманних діяльності сучасних підприємств

Підходи до класифікації ризиків: універсальна та базова класифікації ризиків. Приклади класифікації ризиків. Загальна характеристика ризиків підприємства.

Поняття ризику підприємства. Види ризиків та їх категорії. Характеристика чистих ризиків підприємства. Прояв спекулятивних ризиків в діяльності підприємства. Загальна характеристика управлінських (організаційних) ризиків підприємства.

Модуль 2 Процес та система управління ризиками і особливості їх прояву в управлінні ризиками сучасних підприємств

ТЕМА 5. Загальні підходи до процесу управління ризиками

Підходи до управління ризиком. Процес управління ризиком та характеристика його основних етапів. Основні правила управління ризиком та особливості їх застосування в практичній діяльності підприємства. Процедура управління ризиком.

ТЕМА 6. Ризик-менеджмент як система управління ризиком

Сутність та зміст ризик-менеджменту. Ризик-менеджмент як система управління ризиком та фінансовими взаємостосунками. Об’єкт та суб’єкт ризик-менеджменту. Структурна схема ризик-менеджменту. Функції ризик-менеджменту. Ризик-менеджмент як форма підприємницької діяльності.

ТЕМА 7. Організація, стратегія і тактика ризик-менеджменту

Організація ризик-менеджменту. Ризик-менеджмент як система заходів. Інтуїція та інсайт у ризик-менеджменті.

Стратегія ризик-менеджменту. Правила стратегії ризик-менеджменту. Тактичні прийоми ризик-менеджменту.

Особливості використання комплексу ризик-менеджменту в процесі управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

Модуль 3 Методичний інструментарій аналізу та оцінки ризику підприємства

ТЕМА 8. Загальні підходи до аналізу та оцінки ризику

Схема аналізу ризику. Якісна та кількісна оцінка ризику. Мета, напрями і структура процесу аналізу ризику. Можливості виявлення ризику конкретних дій або рішень. Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають рівень ризику. Аналіз виявлених факторів з позицій ступеня їх впливу на рівень ризику. Оцінка варіантів ризикових рішень. Підходи до визначення оптимального рівня ризику. Принципи аналізу ризиків. Методи виміру ризику: загальні та спеціальні. Способи ідентифікації категорій ризику.

ТЕМА 9. Система кількісних оцінок ризику

Методи кількісної оцінки ризику. Методи математичної статистики. Методи аналізу чутливості. Методи експертних оцінок. Метод дерева рішень. Метод доцільності витрат. Ризик і втрати підприємства.

Показники ризику і методи їх визначення. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику у спектрі економічних проблем. Різноманітність передумов визначення рівня надійності і ризику. Загальні положення визначення рівня ризику і надійності. Оцінка надійності та ризику системи.

Ступінь ризику. Способи оцінки ступеню ризику. Невизначеність та випадковість господарських ситуацій. Вірогідність настання ризику..

Обґрунтування необхідності застосування імітаційного моделювання. Етапи побудови імітаційних моделей. Теорія гри.

Етапи оцінки рівня ризику підприємства. Допустимий, критичний та катастрофічний ризик.

ТЕМА 10. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику

Принципи прийняття управлінських рішень в умовах ризику. Умови застосування та особливості евристичних методів прийняття управлінських рішень.

Експертні методи оцінки ризику. Основні цілі, сутність, переваги та недоліки використання методів індивідуальних експертних оцінок. Типи групових процедур. Сутність методу колективної генерації ідей. Етапи прийняття групового рішення в умовах ризику методом "Дельфі".

Аналітичний метод прийняття управлінських рішень в умовах ризику та метод використання аналогів.

ТЕМА 11. Підходи та заходи контролю та фінансування ризику

Моніторинг і контроль в ризик-менеджменті, його рівні та форми звітності. Сутність фінансування ризику. Шляхи фінансування ризику. Витрати на ризик. Статті витрат для покриття ризику. Джерела фінансування ризику. Структура витрат при різних методах управління ризиком. Ефективність методів управління ризиком. Підходи до вибору критеріїв оцінки ефективності методів управління ризиком.

ТЕМА 12. Ризик-менеджер – професійний управляючий ризиками сучасного підприємства

Сутність професії ризик-менеджера та його роль в управлінні сучасними підприємствами різних організаційно-правових форм. Рівні ризик-менеджерів. Функціональні обов’язки менеджера по ризиках, основні критерії і вимоги до структури професійних знань вмінь, навиків та якостей ризик-менеджера. Основні завдання ризик-менеджера на підприємстві. Структура та зміст посадової інструкції ризик-менеджера. Критерії оцінки ефективності роботи ризик-менеджера підприємств реального сектору економіки.


РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИЗИКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 1. Ризик в економічній діяльності підприємства

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення цієї теми доцільно розпочати з комплексу питань, які допоможуть визначити теоретичні основи управління ризиками сучасних підприємств і його роль в управлінні сучасними соціально-економічними системами.

Управління ризиками в даний час у всьому світі стає одним з найзначущіших елементів управління, інструментом підвищення економічної ефективності і стабільності бізнесу в умовах сучасної економіки. Ризиковані ситуації можливі в будь-якій сфері економіки, політики, приватного життя.

На сучасному етапі сформовані наступні основні напрями ризик-менеджменту:

1) безпосередньо дослідження ризику, ідентифікація, оцінка конкретних ризиків, моделювання і прогнозування розвитку небезпечних ситуацій, розробка рекомендацій по ефективних заходах управління ризиком;

2) вивчення і інтерпретація результатів аналізу ризику і використання їх в роботі;

3) використання результатів аналізу ризиків в процесі прийняття рішень (керівники вищих рівнів).

Актуальність і необхідність освоєння і впровадження ризик-менеджменту зумовлена наступними факторами специфічними для України:

1) економічна і юридична самостійність вітчизняних підприємств;

2) збільшення кількості і тяжкості наслідків великих промислових (і не тільки) аварій;

3) залежність доходів місцевих бюджетів від ефективності підприємницької діяльності на їх території;

4) зростання ролі і значення фінансових ринків для економіки країни;

5) досвід невдалого управління індустріальними і фінансовими організаціями в кризових ситуаціях.

Фактори, які зумовлюють необхідність управління ризиками специфічні для розвинених країн:

1) роль ризику як фактора збільшення вартості компаній, тобто вартості акцій;

2) мінливість прибутковості компанії може негативно впливати на курс її акцій

3) значна сума збитків в ході операцій з похідними фінансовими інструментами

4) глобалізація економіки, що збільшує існуючі ризики та зумовлює появу нових.

Варто зазначити, що наведені проблеми вже стають актуальними і для вітчизняних компаній. Виходячи з вищевикладеного необхідно зазначити переваги ризик-менеджменту: 1) він є основою для підвищення ефективності стратегічного планування; 2) дозволяє уникнути вартісних несподіванок; 3) покращує ефективність діяльності організацій; 4) надає можливість ефективно використовувати ресурси; 5) сприяє прозорості діяльності керівництва і покращує комунікації; 6) забезпечує вище керівництво коротким оглядом основних ризиків, а також відомостями про ресурси, виділені для впливу на високі ризики; 7) дозволяє застрахуватися належним чином від неминучих ризиків; 8) розробляє ефективну і послідовну методологію вивчення ризиків; 9) орієнтує топ-менеджерів на використання факторів ризик-можливостей для підвищення вартості компанії та ін..

Провідними організаціями цієї інфраструктури є:

1. Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками (GARP) Global Association of Risk Professionals http://www.garp.com/

2. Міжнародна професійна асоціація ризик-менеджерів PRMIA (Professional Risk Managers' International Association http://www.prmia.org/) в Росії створена в січні 2002 года, засновники - 25 тодішніх регіональних директорів GARP

3. Федерація Європейских асоціацій ризик-менеджменту (FERMA)

4. International Organization of Securities Commissions http://www.iosco.org/

5. Basle Committee on Banking Supervision http://www.bis.org/

6. International Finance & Commodities Institute risk.ifci.ch та багато консалтингових компаній

Протягом останнього десятиріччя XX століття в практиці управління підприємницькими ризиками з'явився новий підхід, який полягає в орієнтації на управління ризиками всього підприємства в цілому. Такий підхід отримав назву інтегрального ризик-менеджменту, стратегічного ризик-менеджменту та ризик-менеджменту в рамках усього підприємства (integrated, strategic, enterprise-wide risk management).

У табл. 1 порівнюється традиційний (функціональний) та новий (інтегральний) підходи до управління підприємницькими ризиками.

Таблиця 1

Основні ознаки нової і старої парадигми ризик-менеджменту

Функціональний ризик-менеджмент Інтегральний ризик-менеджмент
Фрагментований ризик-менеджмент: кожен відділ самостійно керує власними ризиками (відповідно до своїх функцій). Насамперед це стосується фінансового і виробничого підрозділів Інтегрований, об’єднаний ризик-менеджмент: управління ризиками координує вище керівництво; кожен працівник організації розглядає ризик-менеджмент як частину своєї роботи
Дискретний ризик-менеджмент: управління ризиками відноситься до певних етапів діяльності компанії. Безперервний ризик-менеджмент: процес управління ризиками триває безупинно
Обмежений ризик-менеджмент: стосується передусім застрахованих і фінансових ризиків Розширений ризик-менеджмент: розглядаються усі ризики і можливості організації

Аналіз нормативно-правової бази управління ризиками свідчить, що в Україні, на відміну від більшості розвинутих країн, відсутня комплексна нормативно-правова база управління ризиками. На даний час існує ціла низка стандартів та інших нормативних документів в сфері управління ризиками підприємств та організацій, використання яких на державному, міжнародному та регіональних рівнях довело їх практичну значущість:

1.Австралійсько-Новозеландський стандарт AS-NZS 4360:2004,

2.Стандарт Європейської Федерації Асоціацій з ризик-менеджменту (Стандарт FERMA)

3.Стандарт ISO 31000 «Управління ризиками. Настанови з використання принципів та реалізації управління ризиками».

2. Підготуватися до практичного заняття №1, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати завдання з теми; а також виконати завдання, які передбачені для самостійної роботи.

3. Під час роботи на практичному занятті Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань, де особливу увагу звернути на наступні ключові аспекти теми: значення управління ризиками в управлінні сучасними соціально-економічними системами; еволюція науки про ризик і її сучасний стан; ризик в умовах централізованої та ринкової економіки. Наслідки ігнорування ризику.

4. Контроль знань за темою проводиться відповідно до встановлених вимог та критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, завдань для самостійної роботи, а також за результатами тестування з теми під час практичного заняття.

Практичне заняття №1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)