МОДУЛЬ 3 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОДУЛЬ 3 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВАТЕМА 8. Загальні підходи до аналізу та оцінки ризику

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення цієї теми доцільно розпочатиз комплексу питань, які допоможуть визначити мету і напрями аналізу ризику підприємства; структуру процесу та характеристику етапів аналізу ризику підприємства; методи і принципи оцінки ризику; види оцінки ризиків; мету і сутність дескриптивної (якісної) оцінки ризику; напрями якісної оцінки ризику; сутність взаємозв’язку ризику і прибутку; поняття втрат в процесі діяльності підприємства та їх характеристику; характеристику ризик-позиції та областей і зон ризику підприємства.

Аналіз є початковим етапом у процесі управління ризиками. Його метою є: одержання інформації про структуру, властивості об’єкта і наявні ризики. Зібраної інформації має бути достатньо для того, щоб приймати адекватні рішення на наступних стадіях процесу управління ризиком.

У процесі аналізу ризику необхідно одержати відповіді на такі питання:

- який процес досліджується?

- яка мета та результати реалізації цього процесу?

- які суттєві чинники впливають на процес, його результати та досягнення мети?

- наскільки великі збитки, якщо реалізується гірший варіант?

- наскільки ці збитки порівнювані з витратами на реалізацію програми діяльності?

- які дії дадуть можливість знизити ризик або уникнути його негативних наслідків?

- чи можуть ці дії генерувати нові ризики?

Для відповіді на ці запитання варто всі дії пов'язані з аналізом ризику проводити у певній послідовності:

1 етап: Виявлення ризику конкретних дій або рішень, а також його можливих наслідків

2 етап: Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають рівень ризику

3 етап: Аналіз виявлених факторів з позицій ступеня їх впливу на рівень ризику

4 етап: Оцінка варіантів ризикових рішень

5 етап: Визначення оптимального рівня ризику

6 етап: Розробка заходів щодо зниження ризику

Методи за якими здійснюють вимір ризику, можна поділити на:

Загальні методи виміру ризику застосовуються не залежно від сфери діяльності підприємств (організацій, установ). Спеціальні методи вимірюють ризик конкретної сфери діяльності суб'єктів господарювання. До них відносяться: статистичний, метод аналізу доцільності витрат, аналітичний метод, метод експертних оцінок, метод аналогій.

У процесі управління ризиком особливий інтерес становить механізм оцінки ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність у його умовах. Виділяють два види оцінки ризику — якісний і кількісний.

Якісна (дескриптивна) оцінка ризику - це визначення всіх конкретних видів ризику, що виникають у процесі діяльності підприємства. Метою якісної оцінки ризиків є визначення можливих видів ризику, оцінка принципового ступеню їх небезпеки і виділення факторів, що впливають на рівень ризику. Результатом є ідентифікація факторів ризику, Ідентифікація категорії ризику

Серед факторів, що впливають на рівень ризику виділяють контрольовані і неконтрольовані. Контрольовані повинні виявлятися на етапі якісної оцінки і піддаватися контролю, після чого ризик, як такий, знімається. Якщо можна усунути ризик, навіщо ж ризикувати? Ризикову ситуацію створюють неконтрольовані фактори, тобто непідвладні зацікавленій стороні.

Неконтрольовані фактори поділяються на невизначені і випадкові.

Для невизначених факторів ймовірнісні судження про них відсутні. У кращому разі можливі наслідки підтверджуються заданням діапазонів зміни їхніх числових значень.

До випадкових факторів належать ті, щодо яких відомі необхідні для опису випадкових величин характеристики: закони розподілу чи хоча б їхні перші моменти — математичні очікування і дисперсії. Якщо ризик створюється невизначеними факторами, кількісна оцінка його надзвичайна складна.

Якісна оцінка ризиків є найбільш складною і вимагає ґрунтовних знань, досвіду та інтуїції у даній сфері діяльності. Його головна мета — визначити чинники ризику, області ризику, після чого ідентифікувати усі можливі ризики.

2. Підготуватися до практичного заняття №11, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Під час практичного заняття Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань, звернувши увагу на наступні ключові аспекти теми: мету і напрями аналізу ризику підприємства; структуру процесу та характеристику етапів аналізу ризику підприємства; методи і принципи оцінки ризику; види оцінки ризиків; мету і сутність дескриптивної (якісної) оцінки ризику; напрями якісної оцінки ризику; сутність взаємозв’язку ризику і прибутку; поняття втрат в процесі діяльності підприємства та їх характеристику; характеристику ризик-позиції та областей і зон ризику підприємства. Особливу увагу приділити практичній частині заняття під час якої Ви повинні визначити фактори які спричиняють ризикову ситуацію; ідентифікувати категорії ризику; визначати співвідношення областей та зон ризику підприємства; провести комплексну якісну оцінка ризиків підприємства описаного в ситуації.

4. Контроль знань за темою проводиться відповідно до встановлених вимог та критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами тестування з теми під час практичного заняття.

Практичне заняття №11

Тема: Загальні підходи до аналізу та оцінки ризику. Якісна оцінка ризику

Мета: знати: мету і напрями аналізу ризику підприємства; структуру процесу та характеристику етапів аналізу ризику підприємства; методи і принципи оцінки ризику; види оцінки ризиків; мету і сутність дескриптивної (якісної) оцінки ризику; напрями якісної оцінки ризику; сутність взаємозв’язку ризику і прибутку; поняття втрат в процесі діяльності підприємства та їх характеристику; характеристику ризик-позиції та областей і зон ризику підприємства; вміти визначати фактори які спричиняють ризикову ситуацію; ідентифікувати категорії ризику; визначати співвідношення областей та зон ризику підприємства; провести комплексну якісна оцінка ризиків сучасного підприємства

.Питання для обговорення

1. Структура процесу аналізу ризику

2. Якісна оцінка ризиків підприємства

3. Ризик і втрати

4. Взаємозв’язок ризику і прибутку

5. Області і зони ризику

 

Питання для самостійного вивчення

1. Комплексна якісна оцінка ризиків сучасного підприємства

2. Методи виявлення ризику

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із даних тем:

1. Системний підхід до аналізу ризиків в діяльності фірми

2. Сутність концепції VaR – ризикової вартості компанії

3. Чинники, що впливають на рівень економічного ризику підприємства

4. Якісні методи аналізу ризиків

Завдання 2. Проаналізуйте управлінські ситуації, виокремте і класифікуйте можливі втрати:

1) внаслідок збоїв в електромережі простоює обладнання. Як вплинуть на втрати форма оплати праці робітників, терміновість виконання замовлення, інші фактори (наведіть)?

2) матеріали, одержані від постачальника мають значний відсоток браку;

3) у зв’язку з пожежею на підприємстві-постачальнику зривається графік постачання сировини;

4) на ринок вийшов новий товаровиробник-конкурент, що спричинило зниження попиту (ціни) на продукцію підприємства;

5) магазин реалізує товари в кредит, ціна товару фіксована у євро, валютний курс збільшився (зменшився);

6) у зв’язку з повінню на складах торговельної фірми були підтоплені товари;

7) у зв’язку з негодою транспорт з ялинками 1 прибув січня (перевищено нормативний час перевезення продуктів, що швидко псуються);

8) підвищено загальнодержавний рівень мінімальної заробітної плати;

9) для експортно-імпортних операцій змінились ставки митних платежів;

10) відбулось не прогнозоване падіння курсу акцій (підприємства, підприємств-партнерів тощо).

Інформаційні джерела

Основна література:1-6,

Додаткова література: 8-11, 12,14, 16, 21, 23, 25, 30, 31, 36-42

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.006 с.)