Практичне заняття №3: Система факторів і джерел виникнення ризиківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття №3: Система факторів і джерел виникнення ризиківМета: знатисутність поняття фактор ризику, класифікацію факторів ризику підприємства; зовнішні фактори виникнення ризику, характеристику факторів ризику прямого і опосередкованого впливу; внутрішні чинники ризику підприємства;вміти ідентифікуватифактори виникнення ризику, знаходити джерела та причини й спрогнозувати можливі негативні наслідки їхнього впливу на підприємство.

Питання для обговорення

1. Фактори і джерела виникнення ризиків

2. Зовнішні фактори виникнення ризику

3. Внутрішні чинники ризику підприємства

Питання для самостійного вивчення

1. Знайдіть у періодичному виданні статтю присвячену впливу корупції і рейдерства на рівень ризику. Прокоментуйте її.

2. Знайдіть у періодичному виданні статтю присвячену впливу законодавства на рівень ризику. Прокоментуйте її.

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із тем:

  1. Класифікаційні схеми факторів ризику в підприємницькій діяльності
  2. Способи ідентифікації факторів ризику
  3. Ризики середовища

Завдання 2.Розгляньте конкретні ситуації і здійсніть необхідні розрахунки.

СИТУАЦІЯ 1.

Метою діяльності приватного підприємства “КРОК” є досягнення прибутку за рік в розмірі 30 тис. грн. Економіст цього підприємства на основі аналізу показників діяльності підприємства за попередній рік та використовуючи дані маркетингових досліджень розробив план діяльності на наступний рік.

 

Найменування показника Значення
1.Обсяг реалізації продукції, шт.
2. Ціна реалізації продукції без ПДВ, грн.
3. Собівартість виробництва одиниці продукції, грн..

Аналіз попередньої діяльності підприємства показав, що на діяльність приватного підприємства “КРОК” впливають багато чинників і завдяки цьому впливу підприємство може не досягти запланованих показників.

ЗАВДАННЯ

Визначте, вплив яких факторів призводить до появи відмови в діяльності підприємства, тобто виводить його з стану нормального функціонування враховуючи наступні фактори:

Найменування фактору ризику
1. Поява на ринку нового конкурента приводить до необхідності зниження ціни реалізації продукції на 1 грн.
2. Невчасна поставка матеріальних ресурсів приводить до зниження обсягу реалізації продукції на 10%
3. Неповне використання виробничих потужностей з причини відсутності запасних частин для ремонту устаткування приводить до зниження обсягу реалізації на 15%
4. Можлива зміна постачальника сировини приводить до збільшення витрат на транспортування на 10 тис. грн..

 

СИТУАЦІЯ 2.

Метою діяльності ТОВ “Полагро” є досягнення чистого прибутку за сезон збирання цукрового буряку (60 днів) в розмірі 480 тис. грн. Головний бухгалтер цього підприємства на основі аналізу показників діяльності підприємства за попередній сезон та використовуючи дані маркетингових досліджень розробив план діяльності на наступний сезон. На підприємстві працює 3 бурякозбиральних комбайни французької фірми “Матрот”.

 

Найменування показника Значення
1.Обсяг робіт 1 комбайну за сезон (60 днів), гектари.
2. Плата за 1 гектар, кг цукру
3. Ціна 1 кг цукру, грн. 2,50
4. Витрати, %. 60%

Аналіз попередньої діяльності підприємства показав, що на діяльність ТОВ “Полагро” впливають багато чинників і завдяки цьому впливу підприємство може не досягти запланованих показників.

ЗАВДАННЯ

Визначте, вплив яких факторів призводить до появи відмови в діяльності підприємства, тобто виводить його з стану нормального функціонування враховуючи наступні фактори:

Найменування фактору ризику
1. Масове надходження цукру на ринок з цукрових заводів призводить до падіння ціни за 1 кг цукру на 20%.
2. Ремонт комбайнів у процесі експлуатації призводить до втрати 10 днів роботи кожним комбайном
3. Несприятливі погодні умови призводять до зниження обсягів робіт на 30%
4. Ускладнення збирання цукрового буряку через забур’яненість площі, недостатнє обслуговування комбайнів допоміжною технікою, нерівність площі, інші агрономічні та технічні помилки господарства замовника на площах яких працюють комбайни призводить до зменшення обсягів робіт 1 комбайну в день на 20%

 

Завдання 3. Дайте письмово відповідь на питання:

  1. За отриманим попередніми прогнозами керівництво підприємства передбачає, що ринкові ціни на її товари у другому півріччі можуть зрости на 10%. Поясніть чи існують фактори виникнення ризику за наведених умов.
  2. У минулому періоді на промисловому були зафіксовані втрати від ризику внаслідок:

- допущених помилок, пов’язаних з оцінкою місткості ринку;

- зміни величини банківського відсотка (по кредитах чи депозитах);

- несвоєчасного надходження коштів від споживачів за відвантажену продукцію;

- перевищення відсотка браку понад нормативні значення;

- сплати штрафів за порушення договірних зобов’язань (несвоєчасне відвантаження продукції споживачам внаслідок затримок у виробництві через збої в енергопостачанні, спричинені природною стихією ).

Вкажіть фактори ризику, що відповідають вказаним джерелам ризику.

 

Завдання 4. Дайте відповіді на тести:

1.До чинників ризику прямої дії відносяться:

1. взаємовідносини партнерів

2. економічний стан галузі діяльності

3. конкуренція

4. економічний стан країн діяльності

2. Причини або рушійні сили, які породжують ризикові процеси – це ..

  1. умови ризику
  2. ризикові ситуація
  3. фактори (чинники) ризику
  4. конкуренція

3.До основних факторів, що збільшую ризик підприємства належать:

1.спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха

2.імовірнісний характер НТП

3.непередбачені зміни в процесі виробництва

4.обмеженість і недостатність ресурсів

4.За ознакою походження чинники виникнення ризику поділяють на:

1. об’єктивні та суб’єктивні

2. зовнішні та внутрішні

3. прямої та непрямої дії

4. систематичні та несистематичні

5.До зовнішніх чинників прямого впливу належать:

1. зміна законодавства, що регулює діяльність підприємства

2. економічний стан галузі діяльності

3. непередбачувані дії органів державного управління та місцевого самоврядування

4. політична нестабільність

6.До об’єктивних внутрішніх чинників виникнення ризику належать:

1.низька якість управління

2.непередбачувані зміни в процесі управління

3.стихійні впливи локального характеру

4.помилки при прийнятті рішень

7.До суб’єктивних внутрішніх чинників виникнення ризику належать:

1.низька якість управління

2.непередбачувані зміни в процесі управління

3.стихійні впливи локального характеру

4.помилки при прийнятті рішень

8.Чи може впливати підприємство на зовнішні чинники виникнення ризику?

1.так

2.ні

3.залежить від мистецтва керівництва компанії

4.немає правильної відповіді

9.Які з перерахованих чинників ризику належать до чинників прямого впливу?

1.конкуренція

2.стихійні лиха

3.міжнародні події

4.політична нестабільність

10. До чинників ризику непрямої дії відносяться:

1. взаємовідносини партнерів

2.економічний стан галузі діяльності

3.конкуренція

4.економічний стан країн діяльності

Інформаційні джерела

Основна література:. 1-6

Додаткова література: 16, 20, 25, 27, 31, 33, 34-36, 42-43

ТЕМА 4. Характеристика і класифікація ризиків, притаманних діяльності сучасних підприємств

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення цієї теми доцільно розпочати з комплексу питань, які допоможуть визначити аспекти прояву ризику та підходи до класифікації ризиків.

Ризик має багато аспектів прояву, тому що стосується різнобічних інтересів багатьох людей та груп. Наведемо характеристики деяких з них:

1) Фінансовий аспект ризику – проявляється в загрозі доходу, структурі власності та капіталу, тобто загрозі стійкості функціонування підприємства. Активна організація взаємодіє з оточенням та організує свої внутрішні компоненти (цілі, задачі, технології, ресурси). При цьому вона як юридична особа може як сама зазнавати збитків, так і наносити їх оточенню. Ці збитки не завжди можуть бути фінансовими, а іноді навіть не можуть виражатися у фінансових категоріях (н-д, деякі види моральних збитків).

2) Юридичний аспект - винність, одноманітність, прецеденти, сумісність, юрисдикція, презумпція, процесуальність, примусовість, контрактність, арбітраж - все повинно бути визначено законодавством. Проте ця частина законів або не відповідає ринковим реаліям, або взагалі відсутня.

3) Статистичний аспект – пов'язаний з тим, що для створення програм управління ризиками потрібні бази даних. На заході ця інформація систематизована і комп'ютеризована. У нас - або взагалі відсутня, або фрагментарна, або засекречена, фальсифікована, часто платна, підпадає під поняття комерційної таємниці.

4) Страховий - відноситься до загальних механізмів перенесення ризиків на професійного страхувальника Цей аспект прояву ризику є досить дослідженим та методично розробленим.

5) Галузевий - полягає в тому, що кожна галузь економіки і приватного життя має специфічні ризики галузі, які вимагають спеціальних знань.

6) Майновий (фізичний) - полягає у загрозі втрати майна та цінностей

7) Економічний - загроза доходу поточного періоду загроза доходам майбутніх періодів. В першому випадку йдеться про перебої у виробництві або зміні фін. становища у сфері операцій фірми, тобто йдеться про загрозу ефективності експлуатації наявних засобів виробництва. Загроза доходів майбутніх періодів - загроза праву власності на ці засоби виробництва підприємства.

Питаннями пошуку оптимальних критеріїв класифікації безлічі ризиків займаються дотепер. На даний момент практично в кожній книзі, яка присвячена питанням ризику наводиться один з варіантів класифікації ризиків. У більшості випадків обрані критерії не дозволяють охопити всю безліч ризиків. Так, переважна більшість закордонних авторів виділяє наступні ризики: операційний ризик (operational risk); ринковий ризик (market risk); кредитний ризик (credit risk). Специфікою західної класифікації ризиків є те, що в цих країнах існує стійка банківська система, а також розвинені ринки: валютний і цінних паперів. чином, більшість робіт, присвячених питанням ризику нерозривно пов'язана з зазначеними інститутами, а також органами, які регулюють їх діяльність. Цю класифікацію можна застосувати як до фінансових установ (банки, інвестиційні, страхові компанії тощо), так і до компаній, які зайняті у сфері матеріального виробництва і надання послуг, тому її прийнято вважати універсальною класифікацією, згідно якої виділяють операційний ризик, кредитний ризик, ринковий ризик. Стабільних критеріїв, що дозволяють однозначно класифікувати всі ризики. Запропонована далі базова класифікація буде використовуватися нами для визначення місця та ролі ризику в процесі управління організацією.

Базова класифікація ризиків підприємств

1.За рівнем системи, що розглядається – глобальний і локальний ризик. Ризик на рівні держави – глобальний, на рівні підприємства – локальний.

2.За тривалістю в часі – короткочасні і постійні ризики.

3.За ступенем правомірності – виправданий і невиправданий (обґрунтований або необґрунтований ризик).

4.За можливістю страхування – ризик, що страхується і ризик, що не страхується, тобто ті які не беруться страхувати страхові компанії..

5.За можливістю управління (впливу) – систематичні або некеровані та несистематичні або керовані ризики.

6.За характером функціонуючих систем (процесів) – соціальний, економічний, технічний, політичний, медичний, екологічний, інформаційний, комбінований і інші.

7.За джерелами виникнення – зовнішні і внутрішні ризики..

8.За сферою походження – соціально-політичні, адміністративні, виробничі, комерційні, фінансові, природно-екологічні, демографічні, геополітичні.

9.Залежно від можливого результату (ризикової події) - чисті і спекулятивні.

10. Залежно від дій персоналу – критичні і некритичні. Зрозуміло, критичність, важливість, суттєвість тієї чи іншої погрози може бути визначена тільки виходячи з характеру діяльності компанії.

11. Залежно від напряму або виду діяльності підприємства – ризики маркетингової діяльності, ризики торгової діяльності, ризики фінансової діяльності, ризики зовнішньоекономічної діяльності, ризики управлінської діяльності і т.ін.

12. Залежно від учасників процесів, які відбуваються на підприємстві – підприємницькі та управлінські (організаційні). Крім того, варто всі вище перераховані ризики розділити на дві великі групи – ризики підприємства або економічні ризики та ризики управління підприємством або управлінські ризики.

2. Підготуватися до практичного заняття №4, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Під час практичного заняття Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань, звернувши увагу на наступні ключові аспекти теми: характеристику фінансового, економічного, майнового та галузевого аспектів ризику, основні підходи до класифікації ризиків, сутність класифікації ризиків та критерії універсальної і базової класифікації ризиків підприємств. Особливу увагу приділити практичній частині заняття під час якої Ви повинні розглянути ситуацію і дати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.

4. Контроль знань за темою проводиться відповідно до встановлених вимог та критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами тестування з теми під час практичного заняття.

Практичне заняття №4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)