Тема: Методи фінансування, зниження та компенсації ризиківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Методи фінансування, зниження та компенсації ризиківМета: знатисутність та шляхи фінансування ризику; умови фінансування за рахунок поточного бюджету підприємства, резервних фондів самострахування, кредитних та інвестиційних ресурсів банків та інших фінансових інститутів; статті витрат на доподійне, поточне і післяподійне фінансування ризиків; економічні критерії оцінки ефективності різних методів управління ризиками; вміти визначатиджерела фінансування ризику; сформувати структуру витрат при різних методах управління ризиком та визначати рівень адміністративних витрат залежно від застосовуваного методу управління ризиками; визначати ефективність методів управління ризиком

Питання для обговорення

 1. Сутність фінансування ризику
 2. Структура витрат при різних методах управління ризиком

та рівень адміністративних витрат на їх застосування

 1. Ефективність методів управління ризиком

Питання для самостійного вивчення

 1. Рівень адміністративних витрат на застосування різних методів управління ризиком
 2. Економічні критерії оцінки ефективності управління ризиком

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із даних тем:

 1. Побудова матриці ризиків підприємства
 2. Шляхи підвищення ефективності управління ризиком у підприємстві
 3. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів
 4. Сутність і форми передачі (трансферу) ризиків.
 5. Рекомендації щодо захисту від ризиків зміни валютних курсів та інфляції.

Завдання 2. Дайте письмово відповіді на питання:

1. Розкрийте зміст поняття „фінансування ризику”. Джерела фінансування та їх порівняльна характеристика

2. Самофінансування ризиків

Завдання 3. Розгляньте запропоновану ситуацію і дайте відповідь на питання:

Дана інформація про рівень доходів і втрат від ризику за минулі періоди.

Показники Дані по роках
2007 р. 2008 р. 2009 р.
Сума по активу балансу, тис. грн.
Сукупні доходи підприємства, тис. грн.
Сукупні втрати від ризику (за мінусом відшкодованих страховими компаніями), тис. грн.

 

Визначте рекомендовану величину резервного фонду підприємства за умови, що середньорічні темпи інфляції становили відповідно по роках 106%, 107% 105,9%..

Інформаційні джерела

Основна література:1-7,

Додаткова література: 8-11, 12-14, 18, 26, 31, 33-36-34

ТЕМА 12. Ризик-менеджер – професійний управляючий ризиками сучасного підприємства

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення цієї теми доцільно розпочатиз комплексу питань, які допоможуть визначити сутність професії ризик-менеджера, його роль в управлінні сучасними підприємствами різних організаційно-правових форм; рівні ризик-менеджерів; функціональні обов’язки менеджера по ризиках; основні критерії і вимоги до структури професійних знань вмінь, навиків та якостей ризик-менеджера.

Однією з важливих конкурентних переваг компанії на ринку є швидка реакція на всі зміни оточуючого середовища. Прописувати майбутні можливі сценарії й визначати межі небезпеки - це основні функції, які покладають на кваліфікованого фахівця ризик-менеджера.

Ризик-менеджер – фахівець, який організує в діяльності компаній управління різноманітними ризики (фінансові, соціальні, техногенні та ін.), оцінює ступінь їх небезпеки, розміри збитку і розробляє рекомендації щодо зниження негативних наслідків ризику. Там, де ризик - завжди є небезпека зменшення прибутків. Для ризик-менеджера важливо бути гарним аналітиком, уміти швидко й правильно розібратися в ситуації, довіряти своїй інтуїції та брати на себе відповідальність за запропонований розв'язок проблеми або пораду. Ризик-менеджер повинен уміти запобігти помилковим бізнес-крокам. У сфері ризик-менеджменту визначають більше 100 видів різноманітних ризиків.

На сьогоднішній день, найбільш затребувані ризик-менеджери в наступних сферах: інвестиційно-банківська сфера; страхування; лізингові операції.

Ризик-менеджмент допомагає компанії успішно й довгостроково працювати на ринку, це - частина стратегічного управління компанією, постійний процес, що динамічно розвивається. Для здійснення ризик-менеджменту й прогнозування майбутнього необхідно добре розбиратися в бізнес-процесах компанії, що відбуваються як у минулому, так і в сьогоденні.

Недавні дослідження показали, що сучасні керівники служб управління ризиками, по суті, не є фахівцями в області ризик-менеджменту, тому що були підготовлені з врахуванням загальних принципів управління й не знайомі зі специфікою цієї сфери діяльності. Проте ми вже зараз можемо дати визначення категорії людей, яких по праву називають професіоналами ризик-менеджменту - це фахівці з ідентифікації, аналізу, контролю й моніторингу певного набору видів ризиків.

Тому сьогодні до вищезазначеної професії пред'являється ряд високих і компетентних вимог. Перерахуємо лише деякі основні критерії, передбачувані для висококваліфікованого професіонала ризик-менеджера. Ризик-менеджер повинен не тільки знати, але й уміти застосовувати широкий спектр інструментів ризик-менеджменту й страхування, а також ефективно використовувати можливості страхового ринку для створення системи захисту організації. Він прямо бере участь у створенні пошуку-розвідки усередині й ззовні організації для збору й зберігання інформації про дії, що впливають на управління ризиками. Більше того, він оцінює ефективність програми ризик-менеджменту в компанії й кваліфіковано управляє довіреним йому підрозділом. Від результатів його трудової активності в першу чергу залежать досягнення в сфері ризик-менеджменту, а також ефективність програми управління ризиками в довгостроковій перспективі.

Ризик-менеджер у першу чергу дає економічну оцінку ризикам, прийнятим на себе компанією, займаючись страхуванням, хеджуванням, резервуванням і лімітуванням. Іншими словами, він займається зниженням ризиків, використовуючи сучасні фінансові методики й інструменти.

Зважаючи, що служби ризик-менеджменту частіше формуються у вигляді компактних спецслужб, здатних на досягнення досить надійної безпеки мінімальними засобами. Це вимагає від ризик-менеджерів усе високог рівня професіоналізму. Ризик-менеджер бере участь у формуванні системи управління ринковими ризиками й ризиками ліквідності, підготовка звітів і висновків, розрахунки й контроль лімітів на фінансові інструменти, підготовка управлінської звітності. Щоб менеджер якісно виконував свої обов’язки та був справжнім професіоналом у своїй справі до даної професії висувають ряд вимог.

Вимоги до знань, вмінь і навичок ризик-менеджерів: знання в області ризик-менеджменту, знання таких областей, як: макро- і мікроекономіка, банківська справа, державні фінанси, основи функціонування ринку цінних паперів, знання бухгалтерського обліку різних типів компаній (фінансовий і нефінансовий сектори, страхові компанії і т.д. ), також, в області особливостей обліку за міжнародними стандартами, у тому числі ряду країн СНД, знання права, статистики, вищої математики, математичного моделювання, володіння англійською мовою, навички програмування тощо.

Ефективність роботи на посаді ризик-менеджера можна оцінити за конкретними вимогами до професійних ризик-менеджерів:

1. Ефективність програми ризик-менеджменту, розроблена й впроваджена в організації.

2. Одна або кілька великих проблем організації, які виявив і розв'язав ризик-менеджер.

3. Здатність винахідливо застосовувати широкий спектр інструментів ризик-менеджменту й страхування.

4. Приклади творчого й ефективного використання можливостей страхового ринку для створення системи захисту організації.

5. Участь у створенні системи розвідки усередині й поза організацією, яка ефективно збирає й зберігає інформацію про ризики, події й діях, що впливають на управління ризиками й страхуванням організації.

6. Здатності кваліфіковано управляти підрозділом ризик-менеджменту й здійснювати функцію ризик-менеджменту в інших підрозділах організації.

7. Досягнення найбільше економічно ефективної роботи програми управління ризиками в довгостроковій перспективі.

8. Досягнення вищої кваліфікації в одній або декількох широких областях, що приводить до поліпшення управління основними операціями організації.

9. Прояв відносини й активні дії по зміцненню й розвитку професії ризик-менеджер.

10. Продовження освіти в області управління ризиками.

2. Підготуватися до практичного заняття №15, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Під час практичного заняття Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань, звернувши увагу на наступні ключові аспекти теми: сутність професії ризик-менеджера; рівні ризик-менеджерів; функціональні обов’язки менеджера по ризиках; основні критерії і вимоги до структури професійних знань вмінь, навиків та якостей ризик-менеджера Особливу увагу приділити практичній частині заняття під час якої Ви повинні скласти посадову інструкцію ризик-менеджера та сформулювати критерії оцінки ефективності роботи ризик-менеджера.

4. Контроль знань за темою проводиться відповідно до встановлених вимог та критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами тестування з теми під час практичного заняття.

Практичне заняття №15

тема: Вимоги до ризик-менеджера

Мета: знатисутність професії ризик-менеджера, його роль в управлінні сучасними підприємствами різних організаційно-правових форм; рівні ризик-менеджерів; функціональні обов’язки менеджера по ризиках; основні критерії і вимоги до структури професійних знань вмінь, навиків та якостей ризик-менеджера; вміти сформулювати основні завдання ризик-менеджера на підприємстві; скласти посадову інструкцію ризик-менеджера; сформулювати критерії оцінки ефективності роботи ризик-менеджера підприємств реального сектору.

Питання для обговорення

1. Роль ризик-менеджера в управлінні підприємством

2. Функціональні обов’язки ризик-менеджера

3. Вимоги до вмінь, навиків та якостей ризик-менеджера на підприємстві

Питання для самостійного вивчення

 1. Функції фінансового менеджера щодо управління ризиками
 2. Психологічні аспекти управління ризиками
 3. Правові аспекти діяльності ризик-менеджера

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із даних тем:

 1. Історія виникнення професії ризик-менеджера
 2. Функції, що входять до компетенції ризик-менеджера
 3. Професія ризик-менеджера: її сучасний стан та перспективи

Завдання 2. Згідно запропонованого макету розробіть посадову інструкцію на посаду ризик-менеджера.

Макет посадової інструкції менеджера по ризиках

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ (підрозділ).

1.2.Повна назва посади.

1.3.Ця посаду підпорядковується й отримує накази, робочі розпорядження від...

1.4.Додаткові розпорядження Ви можете отримати від__________

1.5.(вказівки цих працівників Ви виконуєте тільки в тому випадку, якщо вони не суперечать указівкам Вашого безпосереднього керівника).

1.6.Ця посада дає розпорядження і методичні вказівки __________

1.7.Виконавця цієї посади заміщує ___________________________

1.8.Виконавець цієї посади заміщує __________________________

1.9.Закріплення на посаді.

Робота на цій посаді вимагає від працівника такої кваліфікації.

№ з/п Ознаки закріплення на посаді Вимоги
1.8.1. Освіта  
1.8.2. Спеціальність  
1.8.3. Мінімальний стаж роботи по спеціальності і т. інше  

Керівництво організації для цієї посади висуває такі цілі:

__________________________________________________________

ІІ. Посадові обов'язки

№ з/п Перелік функцій Термін виконання
     

 

Для покращення організації своєї повсякденної роботи Ви ведете такі документи (журнали, картки, тощо):

№з/п Зміст і цілі інформації Форма Періодичність складання
       

 

ІІІ. Права

Для виконання Ваших обов’язків Вам надаються такі права:

3.1. Відносно своїх підлеглих – давати розпорядження і контролювати їх виконання.

Підлеглі (вказати посаду) З питань
   

3.2. Самостійно вирішувати такі питання: ______________________

3.3. Ви є представником організації і ведете листування з таких питань (для керівника): _____________________________________________

ІV. Відповідальність

На цій посаді Ви несете відповідальність за затримку і слабку роботу в напрямку встановлених цілей і за неповне використання наданих Вам прав.

4.1. Вашу роботу безпосередній керівник оцінює на підставі таких показників__________________________________________________

 

Завдання 3. Дайте письмово відповіді на питання:

 1. Назвіть причини для створення посади менеджера по ризиках
 2. Вкажіть кваліфікаційні вимоги для особи, яка обіймає посаду ризик-менеджера

 

Інформаційні джерела

Основна література:. 2, 4, 5, 6

Додаткова література: 7, 8,-11, 14, 16, 23, 25, 30, 33-44

 

РОЗДІЛ 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Індивідуальним завданням для самостійної роботи студента з курсу є виконання творчого завдання, яке полягає у розробці кейсу з дисципліни "Ризик у менеджменті". Для цього пропонується в періодичних виданнях чи мережі Internet знайти опис функціонування сучасної компанії (підприємства) в умовах ризику.

Проаналізувати ситуацію і дати письмово обґрунтовані відповіді на питання:

 1. Назвіть ризики, які доводилося переборювати компанії на всіх етапах діяльності.
 2. Вкажіть фактори і джерела ризиків для аналізованої компанії.
 3. Чи здійснюється в компанії управління ризиками? Якщо так, то чи формалізований цей процес? Поясність.
 4. Які методи управління ризиками були застосовані? Чи були вони ефективні?
 5. Які методи управління ризиками доцільно було б застосувати і чому?
 6. Якої стратегії ризик-менеджменту дотримувалось керівництво в ризикових ситуаціях? Чи була вона обґрунтованою?
 7. Проаналізуйте, якою мірою успіх визначався схильністю до ризику, що взяли на себе видатні бізнесмени.
 8. Запропонуйте 2-3 власні питання і дайте на них відповідь.

Захист індивідуальних робіт проводиться під час індивідуальних занять під керівництвом викладача, а також під час практичних занять.

Оптимальний обсяг складає 7-10 сторінок друкованого тексту і представляє собою письмово оформлену доповідь.

Робота оформлюється на аркушах формату А4 (210-297 мм) на одній стороні через 1,5 інтервали, розмір шрифту 14, шрифт “Times New Roman”. Розмір полів: верхнє, нижнє та ліве –20 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінок, із збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

Ілюстраціїнеобхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та називаються “Рисунок”, що разом з назвою ілюстрації (у разі необхідності) розміщується під рисунком, наприклад, “Рисунок 1.1 – ........”.

Бібліографічний опис літературних джерел, використаних у доповіді – ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, наводиться лише з включенням обов'яз­кових елементів. Опис книжок почи­нається з прізвища автора у називному відмінку. Після прізвища автора вказують його ініціали, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сто­рінок.

Наприклад:Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка””, 2004. – 200с.


РОЗДІЛ 5. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Обов'язкові види самостійної роботи
1.1.Підготовка до практичних занять (15 занять протягом семестру) систематично, відповідно розкладу аудиторних занять активна робота на практичних заняттях - усна або письмова відповідь – 0-1,5 бали; тестування – 0-1 бал; виконання письмового практичного завдання – 0-2 бали; змістовне доповнення, активна робота – 0,5 бала
1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт останнє заняття відповідного модуля перевірка правильності виконання модульних робіт (2 модуля по 5 балів)
Максимальна кількість балів за обов'язкові види самостійної роботи 60
Вибіркові види самостійної роботи студента
2.1. Написання рефератів за заданою тематикою. протягом семестру захист матеріалів реферату під час ІКР (Максимально 5 балів) Підготовка реферату без захисту (3 бали)
2.2. Аналітичний огляд нової літератури з дисципліни (навчальної та науково-методичної). протягом семестру розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або (ІКР), складання есе
2.3 Участь в роботі клубу „Менеджер” відповідно графіка роботи клубу доповідь на одне із засідань, підготовка тематичної стінгазети, ділової гри 5 (за кожний вид роботи)
2.4. Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію   виступ з доповіддю
Максимальна кількість балів за вибіркові види самостійної роботи 30
3. Екзамен відповідно розкладу екзаменаційної сесії перевірка правильності виконання завдань екзаменаційного білету
Разом за семестр    
         

 

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточне оцінювання знань студентів

Поточний контроль знань студентів проводиться як під час практичних аудиторних занять, так і під час індивідуально-консультативної роботи викладача. Основними формами поточного контролю є усне опитування, тестування, захист або презентація індивідуальних робіт, модульні контрольні роботи.

Об’єкти поточного контролю: відвідування практичних занять та активність роботи впродовж семестру; результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та захист індивідуальних робіт; участь в наукових конференціях та науково-дослідній роботі кафедри тощо. Бальна оцінка цих видів робіт проводиться згідно карти самостійної роботи студента.

Модульний контроль

Це контроль рівня засвоєння студентами навчального матеріалу тематичних модулів за програмою дисципліни. Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом окремих модулів після завершення лекційних і практичних занять. Програма курсу включає дві модульні контрольні роботи.

На модульний контроль виносяться питання, які розглядалися на лекціях та семінарських заняттях, а також питання, які були запропоновані студентам для самостійного опрацювання і наведені в цьому навчальному посібнику.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1

1. Розкрийте сутність прояву ризику в умовах централізованої та ринкового управління економікою

2. Поясність сутність ризику як історичної та економічної категорії

3. Охарактеризуйте поняття „надійність системи” і його взаємозв'язок з поняттям „ризик”

4. Дайте визначення поняття „відмовність” і „безвідмовність” економічної системи, та характеристику цих станів систем

5. Охарактеризуйте функції і аспекти прояву ризику

6. Назвіть основні причини виникнення ризиків та їх класифікація

7. Розкрийте підходи до класифікації ризиків та наведіть універсальну класифікація ризиків

8. Дайте характеристику базової класифікації ризиків підприємства

9. Групи, категорії, види, підвиди та різновиди ризиків

10. Чисті ризики: характеристика та склад

11. Спекулятивні ризики: характеристика та склад

12. Охарактеризуйте внутрішні чинники ризику

13. Охарактеризуйте чинники ризику зовнішнього середовища

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГОМОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2

1. Визначте задачі та функції управління ризиками

2. Наведіть характеристику основних підходів до управління ризиками

3. Поясніть сутність процесу управління ризиками і його основні етапи

4. Розкрийте зміст ризик-менеджменту як системи.

5. Охарактеризуйте суб'єкт, об'єкт ризик-менеджменту та їх функції

6. Документальне забезпечення системи ризик-менеджменту

7. Стратегія ризик-менеджменту та основні правила її реалізації.

8. Тактика ризик-менеджменту: класифікація основних прийомів та методів.

9. Розкрийте зміст та етапи процесу аналізу і оцінки ризику

10. Поясніть взаємозв’язок категорій прибуток, витрати і ризик.

11. У чому полягає сутність методу оцінки економічного ризику на основі аналізу фінансової стійкості підприємства.

12. Зони ризику і їх характеристика. Крива ризику.

13. Назвіть методи (прийоми) зниження ступеню ризику та наведіть їх характеристику.

14. Поясніть сутність концепції корисності за Нейманом.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Управління ризиками і його роль в управлінні сучасними соціально-економічними системами

2. Методологія побудови комплексної системи управління ризиком

3. Еволюція науки про ризик і її сучасний стан

4. Процесний підхід до формування ризикової моделі сучасного підприємства

5. Ризик в умовах централізованої та ринкової економіки

6. Стратегія ризик-менеджменту та основні правила її реалізації

7. Загальний огляд понять ризику. Ризик як економічна категорія

8. Стратегія ризик-менеджменту та стратегії підприємницької поведінки підприємства

9. Основні терміни і визначення ризик-менеджменту

10. Стратегія ризик-менеджменту та основні правила стратегії ризик-менеджменту

11. Риси і функції економічного ризику

12. Тактика ризик-менеджменту

13. Фактори і джерела виникнення ризиків

14. Сутність тактичних прийомів ризик-менеджменту

15. Зовнішні фактори виникнення ризику

16. Характеристика засобів вирішення ризику: уникнення, передачі, утримання та зниження

17. Внутрішні чинники ризику підприємства

18. Загальна характеристика прийомів зниження ризику.

19. Аспекти прояву ділового ризику

20. Диверсифікація та лімітування як прийоми зниження ризику

21. Основні підходи до класифікації ризиків. Універсальна класифікація

22. Хеджування як метод зниження ступеня цінового й інфляційного ризику

23. Базова класифікація ризиків підприємств

24. Сутність самострахування і страхування як прийомів зниження ризику

25. Загальна характеристика чистих ризиків підприємства: природних, екологічних, політичних

26. Структура процесу аналізу ризику

27. Система комерційних ризиків (майнові, виробничі, торгові)

28. Методи і принципи оцінки ризику.

29. Характеристика спекулятивних ризиків в діяльності підприємства

30. Якісна оцінка ризиків підприємства

31. Сутність управлінських (організаційних) ризиків підприємства

32. Ризик і втрати. Сутність та види витрат

33. Основні підходи до управління ризиками

34. Взаємозв’язок ризику і прибутку. Ризик-позиція підприємства

35. Принципи і стратегічні задачі управління ризиками

36. Області і зони ризику: співвідношення областей та зон ризику підприємства

37. Процес управління ризиком і характеристика його основних етапів

38. Кількісна оцінка ризиків підприємства. Ризик в абсолютному вираженні

39. Сутність функціонального підходу до організації ризик-менеджменту

40. Кількісна оцінка ризиків підприємства. Ризик у відносному значенні

41. Сутність та мета інтегрального підходу до організації ризик-менеджменту

42. Сутність та можливість застосування методу оцінки фінансової стійкості

43. Принципи прийняття управлінських рішень в умовах ризику

44. Експертні методи оцінки ризику

45. Суб’єкт, об’єкт та функції ризик-менеджменту

46. Сутність фінансування ризику

47. Характеристика функцій суб’єкту управління в ризик-менеджменті

48. Структура витрат при різних методах управління ризиком

49. Особливості організації системи ризик-менеджменту на сучасних підприємствах

50. Документаційне забезпечення системи ризик-менеджменту на підприємстві

51. Базова класифікація ризиків підприємств

52. Стратегія ризик-менеджменту та основні правила її реалізації

53. Система комерційних ризиків (майнові, виробничі, торгові)

54. Стратегія ризик-менеджменту та стратегії підприємницької поведінки підприємства

55. Процес управління ризиком і характеристика його основних етапів

56. Взаємозв’язок ризику і прибутку. Ризик-позиція підприємства

57. Характеристика спекулятивних ризиків в діяльності підприємства

58. Стратегія ризик-менеджменту та основні правила стратегії ризик-менеджменту

59. Сутність управлінських (організаційних) ризиків підприємства.

60. Тактика ризик-менеджменту

 


ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу "Ризик у менеджменті "

ВАРІАНТ №1

Рівні X, F, E, D

Дайте відповідь на питання тестів:

1. Ризик у менеджменті – це … -

1. стан підприємства, що веде до порушення заданих функцій і невиконання встановлених цілей

2. властивість системи під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів переходити із стану нормального функціонування у стан відмови, у результаті чого з'являється імовірність недоотримання запланованого доходу і втрат

3. порушення процесу досягнення хоча б однієї з цілей діяльності підприємства

4. небезпека, можливість збитків або втрат

2. Допустимий ризик це...

1. ризик втрати доходу

2. ризик втрати прибутку

3. ризик неплатоспроможності

4. всі відповіді вірні

Економічний аспект ризику

1. пов'язаний з тим, що для створення програм управління ризиками потрібні бази даних

2. проявляється в загрозі доходу, структурі власності та капіталу, тобто загрозі стійкості функціонування підприємства

3. полягає у загрозі втрати майна та цінностей

4. загроза доходу поточного періоду та доходам майбутніх періодів.

4. Суб’єкт ризику це...

1. ресурс, зміна якого можлива у разі виникнення ризикової ситуації

2. група ризиків, які можуть виникати в процесі функціонування підприємства

3. керівництво компанії, тобто конкретні люди і колектив, що ухвалює рішення про вибір тієї або іншої альтернативи, яка пов'язана з діяльністю компанії

4. система управління підприємством

5. Ризик, що є імовірністю втрат, які виникають при вкладенні коштів у виробництво нових товарів і послуг, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту, називається ...

1. комерційний

2. інвестиційний

3. інноваційний

4. виробничий

6. Можливість отримання певного результату це...

1. імовірність

2. ризик

3. випадковість

4. невизначеність

7. …? – це подія, яка може відбутися чи не відбутися і спрямована на привабливу мету, досягнення якої пов’язане з елементами небезпеки, загрозою втрати чи неуспіху

1. випадковість

2. економічний ризик

3. невизначеність

4. імовірність

8. Характеристика, яка відображає можливість того, що воно буде виконувати задані функції принаймні протягом заданого проміжку часу за певних умов

1. безвідмовний стан підприємства

2. надійність підприємства

3. стан відмови підприємства

4. немає правильної відповіді

9. До факторів ризику зовнішнього середовища прямої дії належать:

1. стихійні лиха

2. міжнародні події

3. економічний стан галузі діяльності

4. взаємовідносини партнерів

10. Ризик підбору невідповідного кандидата відноситься до

1. ризиків в роботі з персоналом на виході з організації

2. ризиків в роботі з персоналом на вході в організацію

3. ризиків в роботі з персоналом всередині з організації

4. немає вірної відповіді

Рівень В

Дайте відповідь на питання:

Охарактеризуйте функції економічного ризику

Рівень А

Розгляньте ситуацію "Орегонські акри" з методичного комплексу дисципліни і дайте відповіді на питання №1 і №4

 


ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

з дисципліни "Ризик у менеджменті"

для студентів спеціальності

6.030601 "Менеджмент організацій"

Рівні X, F, E, D

Дайте відповідь на питання тестів:

1. Властивість системи під впливом зовнішніх або внутрішніх чинників переходити із стану нормального функціонування (працездатності) або нормальної реалізації будь якого виду діяльності, у тому числі і зовнішньоекономічної, у стан відмови, у результаті чого з’являється імовірність невиконання поставлених цілей і як результат недоотримання запланованого доходу і можливі втрати – це …

А. Невизначеність

Б. Ризик у менеджменті

В. Імовірність

Г. Надійність

2. Функція економічного ризику яка полягає в аналізі всіх можливих альтернатив, варіантів рішень – це:

А. Аналітична функція;

Б.Захисна функція;

В. Регулятивна функція;

Г. Інноваційна функція.

3. Умови які підприємство змінити не може але враховувати повинно:

А. Зовнішні;

Б. Внутрішні;

В. Економічні;

Г. об’єктивні.

4. Ризики, що означають можливість одержання негативного або нульового результату –це…

А. Чисті ризики

Б. Спекулятивні ризики

В. Критичні ризики

Г. Некритичні ризики

5. Рівень прийняття організацією ризиків відповідно до інтересів власника – це…

А. Політика ризику;

Б. Апетит до ризику;

В. Управління ризиками;

Г. Немає вірної відповіді.

6. Згідно якого правила загальноорганізаційна політика управління ризиками, повинна розроблятися вищим керівництвом організації.

А. Оцінка/ранжування ризику

Б. Відповідальність бізнес-підрозділів

В. Інтеграція ризик-менеджменту

Г. Відповідальність вищого керівництва організації

7. До основних правил ризик-менеджменту не відноситься

А. Неможна ризикувати великим заради малого

Б. Позитивне рішення приймається лише при відсутності сумнівів
В. Неможна ризикувати малим заради великого

Г. При наявності сумнівів приймаються негативні рішення

8. Організація роботи по зниженню величини ризику, процесу страхування ризиків, економічних відносин і зв'язків між суб'єктами господарського процесу відноситься до:

А.Аналізу ризику

Б.Основних методів управління ризиком

В.Функцій суб'єкта управління ризиком

Г.Функцій об'єкту управління ризиком

9. Розподіл капіталу між різними об'єктами вкладення, що безпосередньо не зв'язані між собою, а також розмаїтість форм діяльності самого підприємства, видів вироблених їм товарів і послуг – це…

А. Лімітування;

Б. Диверсифікація;

В. Хеджування;

Г. Немає вірної відповіді.

10. Ризики, можливість появи яких диктує досвід називаються:

А відомі ризики

Б ті, які можна передбачити

В непередбачувані

Г Немає вірної відповіді

Рівень В

Дайте відповідь на питання:

4. Управління ризиками і його роль в управлінні сучасними соціально-економічними системами

5. Методологія побудови комплексної системи управління ризиком

Рівень А

Розв’яжіть задачу :

Розглядаються два варіанти вибору місця роботи.

Перше місце роботи характеризується оплатою, яка залежить від кількості проданого товару, а саме, можливі два одноковою мірою імовірні прибутки: 800 грн. при обсягах продажу більше 50 000 грн., та 500 грн. при обсягах продажу до 50 000 грн.

На другому місці роботи оплата проводиться в розмірі окладу 640 грн., але з імовірністю 0,01 фірма може збанкрутувати. У такому випадку прибуток буде дорівнювати вихідній допомозі 300 грн.

ЗАВДАННЯ: Використовуючи розрахунок середнього очікуваного значення кожного варіанту, середнього квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації оберіть кращий варіант місця роботи.

Критерії оцінювання модульного контролю знань студентів

Модульний контроль містить три рівні складності запитань:

1) програма мінімум – оцінка знань на рівні пізнання та відтворення матеріалу дисципліни. Студенту пропонується дати визначення основним поняттям курсу та виконати тестові завдання (максимальна кількість балів для МКР№1, МКР№2 – 1 бал ).

2) стандартна програма - оцінка репродуктивного та дієвого рівня знань на основі програмних питань (максимальна кількість балів для МКР№1, МКР№2 – 2 бали).

3) творча програма – оцінка творчого рівня знань на основі рішення ситуаційних практичних завдань (максимальна кількість балів за МКР№1 , №2 – 2 бали).

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами модульного контролю № 1 і №2 – 5;.

Система нарахування балів при вивченні дисципліни "Ризик у менеджменті"

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУЕТ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

Для самооцінки знань на кожному етапі вивчення дисципліни студенти мають можливість планувати свою індивідуальну стратегію навчання (в залежності від попереднього рівня знань, можливостей щодо темпу засвоєння матеріалу, індивідуальних цілей навчання, тощо).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.018 с.)