ТЕМА 4: Характеристика ризиків, притаманних діяльності сучасних підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4: Характеристика ризиків, притаманних діяльності сучасних підприємств(продовження)

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення цієї теми доцільно розпочати з комплексу питань, які допоможуть визначити загальну характеристику економічних ризиків (чистих та спекулятивних ризиків в діяльності підприємства); сутність управлінських (організаційних) ризиків підприємства, причини виникнення ризиків управління ресурсами та ризики в роботі з персоналом.

Під ризиком підприємства (економічним) будемо розуміти ризик, що виникає при будь-яких видах діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією на внутрішньому і зовнішньому ринках товарно-грошовими, і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів.

У розглянутих видах діяльності підприємства мають справи з використанням і відтворенням матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних (інтелектуальних) ресурсів, так що ризик пов'язаний з загрозою повної або часткової втрати цих ресурсів.

Отже, ризик підприємства характеризується як небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів у порівнянні з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів у даному виді діяльності. Звернемося до базової класифікації ризиків, згідно якої найбільш узагальнюючою ознакою класифікації ризиків підприємства є їх розподіл залежно від можливого результату на дві групи чисті і спекулятивні ризики.

Як було відзначено у попередньому питанні класифікаційна система ризиків включає групи, категорії, види, підвиди і різновиди ризику (рис. 1).

Розглянемо більш докладно види, підвиди і різновиди ризику.

Чисті ризики означають можливість одержання негативного або нульового результату. До цих ризиків належать: природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торгові).

Сутність спекулятивних ризиків проявляється в можливості одержання як позитивного, так і негативного результату. До цих ризиків належать фінансові ризики, що є частиною комерційних ризиків.

Зупинимось більш детально на характеристиці чистих ризиків:

До природних ризиків належать ризики, пов'язані з можливим впливом природних умов на діяльність фірми. Це можуть бути непередбачувані для конкретної пори року прояви погодних умов (коливання температури, заморозки, відлига, рясні снігопади чи, навпаки, їх відсутність і т. п.), природні катаклізми (землетруси, повені, зсуви, смерчі тощо).

Екологічні ризики - це ризики, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища. Можуть бути двох видів: зовнішні і внутрішні. Зовнішні пов'язані з можливістю діяльності в умовах забрудненого довкілля (наприклад, забруднених водних ресурсів, сировини або ґрунту) і одержання збитків у результаті такої діяльності. Внутрішні визначаються можливістю забруднення довкілля у результаті діяльності фірми й виникнення її цивільно-правової відповідальності за таке забруднення, результатом чого буде накладення на підприємство санкцій відповідно до законодавства.

Політичні ризики - це можливість виникнення збитків ( недоодержання прибутку) у зв'язку з можливими змінами в курсі політики уряду, змінами в законодавстві тобто пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. ПР - це ймовірність того, що зміна законодавства всередині країни чи за її межами здійснить негативний вплив на прибуток, операції і перспективи фірми, адже ПР пов’язаний не тільки з конкретною країною, а й з сусідніми країнами, регіоном і навіть геополітикою (благополучний Кувейт, але поряд Ірак!)

Комерційні ризики - це небезпека втрат у процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результатів від конкретної комерційної справи.

За структурою комерційні ризики поділяються на: майнові, виробничі, торгові, фінансові.

Майнові - це ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна підприємства через крадіжку, диверсії, недбалість, перенавантаження технічної і технологічної систем.

Виробничі ризики – пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів (насамперед ушкодження або втрата основних і оборотних фондів: устаткування, сировина, транспорт і т. ін.), а також ризики, пов'язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технологій.

Торгові ризики - це ризики, пов'язані зі збитками через затримку платежів, відмовою від платежу в період транспортування товару, непостачання товару і т.ін.

Значне місце в системі ризиків підприємства посідають спекулятивні ризики, до яких відносяться фінансові ризики.

Фінансові ризики пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів (тобто коштів) і в першу чергу характерні для фінансових установ, проте є приклади виникнення таких ризиків і в діяльності інших видів підприємств. Фінансові ризики поділяються на два види:

1. ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей

2. ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

До ризиків пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, належать такі різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризики ліквідності.

Управлінські ризики (організаційні) - це ризики, пов'язані з внутрішньою організацією роботи підприємства та здійсненням як основних так і специфічних функцій управління ним.

До управлінських (організаційних) ризиків можна віднести:

ризики, пов'язані з помилками менеджменту організації, її співробітників;

1. проблемами системи внутрішнього контролю,

2. погано розробленими правилами робіт і ін.,

Згідно класичної теорії менеджменту в будь-якій організації є такі ресурси: фінансові, матеріально-технічні, людські й інформаційні.

Найбільш відомим управлінськими ризиками є ризики управління ресурсами підприємства, які пов'язані в першу чергу:

- з недостатністю кваліфікації персоналу, який закріплений за цими ресурсами,

- відсутністю достатніх знань з питань планування цих ресурсів,

- відсутністю достатніх знань з питань організації діяльності людей,

- відсутністю достатніх знань з питань системи делегування повноважень,

- відсутністю достатніх знань з питань створення достатніх умов для нормальної діяльності людей,

- відсутністю дієвої системи контролю на підприємстві,

Розглядаючи процес управління організацією, можна розділити види ризиків у роботі з найважливішим ресурсом – персоналом на три групи: на вході в організацію, при роботі усередині організації, на виході людей з організації.

1. Ризики на вході в організацію. Даний тип ризику виникає при наймі співробітників. Основний збиток може бути нанесений іміджу вашої фірми в очах громадськості, а також даремно витрачені фінанси у випадку, коли підібрали "не того" кандидата.

2. Ризики при роботі з персоналом усередині організації. Один з основних ризиків при роботі з персоналом для компанії на цьому етапі — ризик стати "кузнею кадрів", яка готує професіоналів для своїх конкурентів.

3. Ризики при роботі з персоналом на виході з організації. Процедура виходу співробітників з компанії прописана в КЗпП, однак "підводні камені" зустрічаються і тут. При некоректній процедурі звільнення можливий як моральний збиток фірмі у вигляді антиреклами, так і фінансовий збиток у випадку звертання скривдженого співробітника до суду.

Ризики, пов'язані з управлінням фінансовими та матеріальними ресурсами були розглянуті нами у попередньому питанні, а що доризиків управління інформаційними ресурсами, то найбільш розповсюдженими єризик крадіжки або несанкціонованого її використання, а також, ризик перекручування, відсутності або несвоєчасного надходження інформації.

2. Підготуватися до практичного заняття №5, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести до теми, а також виконати завдання, що стосуються самостійної роботи.

3. Під час практичного заняття Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань, звернувши увагу на наступні ключові аспекти теми: загальну характеристика економічних ризиків, визначення ризику підприємства, характеристику чистих та спекулятивних ризиків в діяльності підприємства; сутність управлінських (організаційних) ризиків підприємства, ризики пов’язані з помилками менеджменту організації; причини виникнення ризиків управління ресурсами, характеристику системи виробничих ризиків. Особливу увагу приділити практичній частині заняття під час якої Ви повинні визначити і описати зовнішні і внутрішні види ризиків підприємства, описаного в ситуації і дати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.

4. Контроль знань за темою проводиться відповідно до встановлених вимог та критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення так і за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами тестування з теми під час практичного заняття.

Практичне заняття №5Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.059 с.)