ТОП 10:

Инфопедия — категория Менеджмент: 13 Страница

Материала по категории - Менеджмент на сайте Инфопедия всего: 13128 страниц.

Менеджмент - 13 Страница

Теоретические аспекты оценки эффективности системы мотивации персонала на предприятии Краткая характеристика предприятия. Анализ социально-экономических показателей деятельности МАУК РДТ «Мастеровые» Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии Анализ системы мотивации персонала на предприятии Мероприятия по совершенствованию системы мотивации персонала Концепция эффективности рынка Концепция асимметричной информации Формирование дивидендной политики Период сбора дебиторской задолженности Сутність та заг. хар-ка менеджм. Основні підходи та принципи до менедж. Осн ф-ції М,хар-ка рівнів у-ня Інформаційне забезпечення у-ня Зміст теорії набутих потреб Мак-Клелланда. Тема 11. Діагностика організаційної здатності до навчання та оцінка результативності використання інтелектуального капіталу Знання як стратегічний ресурс підприємства Проектування процесу організаційного навчання Послідовність діагностики процесу використання інформації та знань. Цибровська Станіслава Станіславівна, ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність креативності та розвиток творчого потенціалу креативної особистості Тема 9. Мотивування творчості Завдання та вихідні дані до проведення практичних занять Теми щодо підготовки рефератів Завдання та вихідні дані для проведення практичних занять Хмельницький кооперативний коледж Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни Тема 3. Організація діяльності служби діловодства та ДЗУ сучасної установи Тема 6. Зберігання службових документів Знайдіть одну правильну відповідь Відповіді до тестів для самоконтролю знань Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Татарстан Президент Федерации автомотоспорта Министр по делам молодежи и спорту СТАТЬЯ 9. ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ Генеральный директор Председатель комитета ООО «К-Ринг Менеджмент» кольцевых гонок Республики Татарстан Краткие сведения о предприятии Описание ОАО «ТрансКредитБанк» на основе решетки информационного менеджмента Автоматизация фронт-офисных бизнес-процессов ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ Анализ контроля в ночном клубе «Space» Мероприятия по улучшению контроля в ночном клубе «Space» ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ. Административная эффективность и простота. Проблемы и решения мотивации персонала. Организационная структура компании Порядок сертификации СМК в ООО МТК «КРАСО» Процесс сертификации системы менеджмента качества компании Обследование системы менеджмента качества «на месте». Инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента качества Этап 5 Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия системы менеджмента качества Форма замечаний по документам системы менеджмента качества Етап 2.Оцінювання та аналіз сильних і слабких позицій організації. Результати розрахунків фактичної заробітньої плати працівників ТзОВ «Молочник» Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації Розділ 5.Проектування комунікацій на підприємстві Розділ 8.ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Дослідження бізнес-середовища функціонування підприємства та прогнозування параметрів кон’юнктури закордонного ринку Як відомо, використання SWOT-аналізу дає змогу «очистити» значний масив інформації та виокремити найбільш важливі результати внутрішнього і зовнішнього (щодо обраної іноземної країни) аудиту. Фактично SPACE-аналіз також дає можливість виявити сильні та слабкі боки підприємства на закордонному ринку, а також можливі загрози з боку конкурентів. Організаційне проектування зовнішньоекономічної діяльності та формування послідовності здійснення експортної операції Діагностика зовнішньоекономічної діяльності Для полегшення наближеного розрахунку величини умовно-постійних витрат у додатку А доцільно використати умовну дужку, яка узагальнює сумарне значення УПВ для кожного заходу та загалом для проекту. Загальна характеристика організації Формування функцій менеджменту на підприємстві Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в МП. Формування механізмів управління групами працівників в МП На тему: «Проблемы современного менеджмента» Глава 1. Теоретические аспекты менеджмента в России и их особенности Глава 3. Совершенствование системы управления в ОАО «Стройинвест» ГЛАВА 1. Понятие и сущность организации Характеристика и типы организационных структур. Общие характеристики организаций Определение обязанностей и полномочий, Схемы организации Составляющие успеха организации Кадровая политика. Основные цели Школа наукового управління (1900-1930 pp.) Основні ідеї та концепції сучасного менеджменту Концептуальна основа управління освітою МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Закони, закономірності, принципи управління Принципи менеджменту в установах освіти Концепція процесного підходу до управління Класифікація систем за різними ознаками Сутність ситуаційного підходу Моделювання в системі методів управління Розвиток управління як передумова розвитку навчального закладу Моделі директора сучасної школи Оновлення загальних функцій управління Аналіз як функція управління Другий етап. Змалювання предмета аналізу як системи Оновлення аналітичної діяльності Етапи реалізації функції організації Як бачимо, формально обидва чоловіки якісно виконали свої обов'язки. Але результату немає, бо відсутні усвідомлення мети роботи та зв'язок між видами робіт. У вихідні дні керівник разом із сім'єю їде за місто відпочивати, а у понеділок повертається до робочого кабінету, відкриває календар і викликає (очікує) «мавпячого господаря» для подальших впливів. Перевірка та облік у системі контролювання Регулювання як функція управління Управління навчальним закладом: культурологічний аспект Психологічний клімат у педагогічному колективі. Структура колективу А. Б. Фельзер, О. В. Доброневський УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ Об'єкти інноваційного менеджменту Еволюція стратегічного менеджменту Крок 2. Створення робочої групи для розробки стратегії Оцінка зовнішнього середовища Шлях від мети-бажання до мети-реальності Розділ І. Аналіз стану управлінської діяльності керівника школи Розрахунок освітлювальної установки. Метод коефіцієнта використання світлового потоку. Розрахунок проводимо на основі методу коефіцієнта використання світлового потоку (для лампочки HalogenA Pro Globe), Методика техніко-економічного співставлення варіантів освітлення РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВЫБОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ Анализ организационной среды предприятия Характеристика ситуации и анализ результатов принятого на предприятии решения по устранению конкретной проблемы Понятие менеджера. Роли менеджера по Минцбергу. Понятие организации Формальные и неформальные организации. Основы маркетинга и менеджмента (доц. Петимко А.М.) Матрица «доля рынка – рост рынка» Маркетинг рынка недвижимости. РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ Основні поняття із області інноваційної діяльності Визначення і функції інноваційного менеджменту Структура інноваційного процесу Фактори успішності і невдач нововведень Конкурентоспроможність країни і інноваційна діяльність Методи реалізації інноваційної політики Структури науково-дослідних і проектних організацій Класифікація інвестицій та інвесторів Мета інвестиційного менеджменту Завдання інвестиційного менеджменту Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства Управління інвестиційними проектами Форми виходу проекту з інвестиційної програми підприємства Лекция 1. Сущность и категории управления. Виды Менеджмент как разновидность Разделение управленческого труда. Типы Зарубежные школы и концепции управления Административная (классическая) школа Поведенческие науки (1950 – по настоящее время) Синтетические» учения об управлении Управленческие идеи в России Лекция 3, 4. УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС Организация как объект управления. Признаки и законы организации Виды бюрократических организационных структур управления Виды органических организационных структур Факторы, воздействующие на ОСУ. Оценка Лекция 8. ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КАК Количественная школа науки управления Теория потребностей А. Маслоу Матричная организационные структура МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТА ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Тема 1. Організація і навколишнє середовище Тема 9. Управління персоналом як підсистема менеджменту організації Тема 25. Управління реалізацією стратегії організації ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ Следует иметь в виду, что формулировка темы дипломной работы, (с указанием научного руководителя и консультантов по разделам), утвержденная приказом директора института, изменению не подлежит. Дипломная работа оформляется в твердом переплете. Тема: Организация управления малым предприятием Тема 1. Системна модель управління організацією Особливості організації як відкритої системи Основні елементи системи управління організацією Необхідність коригування моделі управління підприємством Детермінанти національного ромба Розробка установчих документів підприємства Види і організація управління підприємствами різних форм власності Розподіл посадових повноважень Факторна модель індивідуального виконання роботи. Оцінка виконання роботи працівником Конкурентні стратегії: види і характеристика Сутність і основні поняття ризик-менеджменту Принципи і методи оцінки ризиків Критерії ефективності організаційної діяльності та система показників Результативність та ефективність системи менеджменту Методи оцінки продуктивності Тема 1. Предмет, завдання та зміст дисципліни. Історія розвитку менеджменту Внутрішнє і зовнішнє середовище організацій Особливості створення, ліквідації, реорганізації казенного підприємства Організація взаємодії як функція менеджменту Характеристика основних теорій мотивації Контроль як функція менеджменту Управління конфліктами в колективі РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕМА 1.1. Загальна характеристика системи менеджменту Тема 1.3. Сучасний розвиток менеджменту Тема 1.4. Види та загальні підходи до менеджменту ТЕМА 1.5. Склад системи управління Побудова математичних моделей задач управління Розробка управлінського рішення в менеджменті Тема 2.5. Застосування відтворювального підходу в менеджменті В науковому управлінні використовуються закономірності менеджменту, в яких проявляються закони суспільного розвитку. Тема 3.1. Фази системи управління Тема 3.3. Комунікації в менеджменті РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ. КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ Тема 4.4. Організування як загальна функція менеджменту Принцип мотивованості – це заохочення працівника за якісне виконання завдань. Тема 4.5. Мотивування як загальна функція менеджменту По охопленню масиву даних об'єкту, що перевіряється, виділяють суцільний і вибірковий контроль. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ Тема 6.1. Технологія прийняття управлінських рішень Тема 6.2. Визначення резервів виробництва Перший варіант розвитку підприємства Тема 6.5. Розробка управлінського рішення в менеджменті Институт управления ОГАУ кафедра «Организация работы с молодёжью» Правильный перевод: I had to finish the work yesterday. ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Особенности стратегического управления в некоммерческих организациях Укрупненный подход к выделению этапов Обобщающий подход к определению этапов стратегического управления и их характеристика РАЗДЕЛ 2. МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТЕМА 1. ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО НАЧАЛА В УПРАВЛЕНИИ Возможные трудности в разработке миссии Установление долгосрочных стратегических целей Совокупность целей фирмы и их приоритеты ТЕМА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ Тема 1. Креативный менеджмент – понятия, его место в общей системе управления Лекция 1. Креативный менеджмент – понятия Лекция 2. Креативный менеджмент в системе управления организации Лекция 3. Человек и его творческая деятельность – источник знаний Лекция 4. Управление созданием, накоплением знаний – задача креативного менеджмента Лекция 5. Управление поиском идей. Методы и методики Лекция 6. Инвентаризация, аудит, диагностика, анализ – базовые методы поиска идей Раздел II – Активизация творческой работы Лекция 8. Управление исследовательской работой по поиску идей Лекция 11. Определение эффективности создания новшества Лекция 12. Творчество в создании новшеств. Методы активизации Решения изобретательских задач (АРИЗ). Понятие Режим коммерческой и служебной тайны (ноу-хау). Управления созданием интеллектуальной продукции Какое число должно стоять в скобках? Понятие управления человеческими ресурсами (УЧР) Управление человеческим капиталом Система человеческих ресурсов Аверьянов Никита Александрович Дисконтированный срок окупаемости (DPP) Понятие управленческого решения. Модель принятия управленческого решения менеджера. Методы принятия управленческих решений. Ситуации, влияющие на процесс принятия Глава 1. Теоретические основы изучения методов управления персоналом организацией Сущность и классификация методов управления Характеристика экономических методов организации труда персонала в ООО «Вест Экспо» Анализ использования административных и социально-психологических методов в деятельности организации Разработка адменистративных методов по совершенствованию организации трудового коллектива Разработка предложений по повышению эффективности использования социально-психологичесаих и экономических методов управления персоналом Список литературных источников Базовая кафедра экономики и менеджмента Возникновение научного менеджмента Национальные подходы к менеджменту Анализ состояния исследуемой проблемы в организации Обобщенные выводы из анализа исследуемой проблемы По теме «Функции управления» Специальности «Экономика и управление на предприятии» ЛЕКЦИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ЛЕКЦИЯ 3. Мотивация как функция менеджмента. этап Измерение фактических результатов Кафедра экономики и управления Темы для 2-го раздела курсовой работы Анализ структуры актива баланса Анализ безубыточности предприятия ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЦЕНЫ И СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА Анализ источников формирования капитала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.024 с.)