ТОП 10:

Якими основними діловими якостями повинен володіти менеджер?1) компетентність і організаторські здібності;

2) високий рівень професійних знань;

3) високі організаторські здібності.

4) ділові та особисті якості.

6. Якими основними морально-психологічними якостями повинен во­лодіти менеджер?

1) чесність, справедливість, об’єктивність, принциповість, комунікабель-ність, скромність, інте­лігентність;

2) рішучість, цілеспрямованість, залежність від думки власників підприємства та ініціативність;

3) справедливість, мужність, адаптивність, гнучкість, орієнтація на минуле та інтелігентність;

4) наполегливість, творчий підхід, оптимізм, орієнтація на минулі досяг-нення, нерішучість та витримка.

7. Кількість влади менеджера організації визначається:

1) ступенем його кваліфікації; 3) рівнем компетентності;

2) ступенем залежності підлеглих; 4) практичним досвідом.

 

8. Узвичаєна манера поведінки керівника щодо підлеглих, яка справ­ляє на них вплив і спонукає до досягнення цілей організації являє собою:

1) модель керівництва; 3) метод керівництва;

2) стиль керівництва; 4) тип керівництва.

9. Що таке наказ:

1) розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціа-лістами організації;

2) документ, який видається заступником керівника підприємства;

3) розпорядчо-правовий документ, що видається тільки керівником фірми;

4) правовий документ, що видається керівниками структурних підрозділів організації.

10. Що таке розпорядження:

1) розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціалістами організації;

2) документ, який видається заступником керівника підприємства;

3) розпорядчо-правовий документ, що видається тільки керівником фірми;

4) правовий документ, що видається керівниками структурних підрозділів організації.

11. Влада – це:

1) передача завдань та повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання;

2) зобов’язання виконувати завдання та відповідати за їх задовільне вирішення і виконання;

3) обмежене право використовувати ресурси організації та направляти зусилля персоналу на виконання завдань;

4) сукупність повноважень, які має керівник.

12. Розробниками теорії життєвого циклу лідерства є:

1) Мітчел і Хаус; 2) Лайкерт і Персі; 3) Херсі і Бланшар; 4) Врум і Йеттон.

13. Які існують теорії лідерства:

1) поведінкова, системна, ситуаційна; 3) структурна, системна, поведінкова;

2) поведінкова, ситуаційна, особистісна; 4) структурна, системна, ситуаційна.

14. Влада, побудована не на логіці, не на давній традиції, а на силі особистих якостей або здібностей лідера – це влада:

1) харизматична; 2) компетентна; 3) приваблива; 4) еталонна

15. Спроможність здійснювати вплив на окремих людей чи групи, направляючи їх зусилля на досягнення цілей організації – це:

1) керівництво; 2) управління; 3) лідерство; 4) влада.

16. Поведінка одного індивіда, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншого індивіда – це:

1) керівництво; 2) вплив; 3) лідерство; 4) влада.

17. До якого стилю керівництва відноситься “теорія У”:

1) автократичного; 3) експлуататорсько-авторитарного;

2) демократичного; 4) консультативно-демократичного;

18. Хто виділив наступні стилі керівництва: експлуататорсько-авторитарний, прихильно-авторитарний, консультативно-демократич-ний, заснований на участі:

1) Лайкерт; 2) Фідлер; 3) Врум; 4) Йеттон.

 

19. Керівник, який має достатню владу, щоб нав’язувати свою волю виконавцям, і робить це є:

1) демократом; 2) лібералом; 3) автократом; 4) лідером.

20. Який вид влади, побудовано на авторитеті керівника:

1) законна; 2) еталонна; 3) експертна; 4) традиційна.

 

Література: Основна: 2 (Глава 14), 7 (Глава 16, 17), 10 (Глава 7, 8).

Додаткова: 5, 8, 18, 28.

 


 

ТЕМА № 13 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА У МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Мета теми

ознайомити студентів з поняттям відповідальності, її видами та необхідністю усвідомлення ролі, яку вона відіграє в сучасних ринкових умовах господарювання

Основні поняття

Відповідальність Етика Етична поведінка Моральні цінності Економічна відповідальність Соціальна відповідальність Юридична відповідальність Соціальне партнерство

 

План теми

 

13.1 Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

13.2 Зміст юридичної відповідальності.

13.3 Соціальна відповідальність.

13.4 Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.009 с.)