Що слід розуміти під організаційною структурою управління туристичного підприємства? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що слід розуміти під організаційною структурою управління туристичного підприємства?1.склад ланок управління організацією

2.супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управлін­ня

3.склад підрозділів управління

4.склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організаці­єю

Хто в туристичному підприємстві приймає найчастіше загальні рішення?

1. функціональні керівники

2. функціональні керівники та спеціалісти

3. лінійні керівники та спеціалісти

4. лінійні керівники

Що слід розуміти під поняттям функція мотивації в менеджменті туристичного підприємства ?

1. процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей

2. спонукання себе до ефективної діяльності

3. процес спонукання себе та інших до діяльності і до­сягнення поставлених цілей

4. спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей

Мотивація в менеджменті туристичного підприємства базується на

1. потребах і самовираженні

2. потребах і винагородах

3. винагородах і задоволенні окремих людей

4. задоволенні всіх людей

Основними завданнями контролю в менеджменті туристичного підприємства є

1. забезпечення виконання відповідних виробничих завдань

2. забезпечення досягнення місії і цілей організації

3. забезпечення досягнення запланованого прибутку

4. забезпечення постійного розвитку організації

10. Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управ­лінських рішень?

1. тому, що є працівники, які безвідповідально відносяться до сво­їх обов'язків

2. щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів

3. щоб виконавці боялись і добре їх виконували

4. щоб виконавці своєчасно виконували завдання

Коли здійснюється заключний контроль в туристичному підприємстві?

1. до фактичного початку виконання робіт

2. у ході проведення певних робіт

3. після виконання запланованих робіт

4. в ході проведення і після виконання всіх робіт

Які існують види контролю в менеджменті туристичного підприємства?

1. попередній, терміновий і заключний

2. попередній і поточний

3. поточний, терміновий і заключний

4. попередній, поточний і заключний

Коли здійснюється попередній контроль в менеджменті туристичного підприємства?

1. у період виконання запланованих робіт

2. до фактичного початку виконання певних робіт

3. після виконання запланованих робіт

4. у період виконання окремих робіт

Коли здійснюється поточний контроль в туристичному підприємстві ?

1.у ході проведення певних робіт

2.після виконання певних робіт

3.до фактичного початку виконання певних робіт

4.у ході проведення і виконання всіх запланованих робіт

Що є основною метою реалізації управлінських рішень на будь-якому рівні управління туристичного підприємства?

1. виконання виробничих завдань

2. отримання прибутку

3. досягнення великих прибутків

4. досягнення його цілей

Що слід розуміти під ефективністю менеджменту туристичного підприємства ?

1. виконання основних господарських завдань

2. досягнення певного обсягу прибутку

3. досягнення запланованих результатів діяльності організації

4. завоювання нових ринків збуту товарів та послуг

За допомогою яких показників визначається ефективність менеджменту туристичного підприємства?

1. економічних, соціальних, організаційних

2. соціальних, технічних

3. економічних, організаційних

4. технічних, економічних, організаційних

18. Які існують основні форми передачі культури менеджменту новим керівникам та спеціалістам апарату управління підприємст­ва ?

1. історії, ритуали, мова спілкування та стиль керівництва

2. стиль керівництва та ритуали

3. ритуали, історії, легенди, традиції, символи, мова спілкування, стиль керівництва

4. принципи, функції, закони

Що таке менеджмент туристичного підприємства з функціональних позицій?

1. процес планування, організації, контролю, регулювання

2. процес планування, організації, мотивації, контролю, які необ­хідні для досягнення певної мети

3. процес планування, організації, мотивації

4. процес організації і контролю

Що слід розуміти під терміном «менеджмент туристичного підприємства»?

1. означає керування якоюсь системою

2. означає управління соці­ально-економічною системою, що надає туристичні послуги

3. означає управління будь-чим

4. означає постійно контролювати діяль­ність персоналу туристичного підприємства


«Комунікативний менеджмент»

 

До одного з головних факторів, що негативно впливають на рівень конкурентоспроможності вітчизняної індустрії туризму, керівники багатьох підприємств відносять недостатній рівень комунікативної компетентності значної кількості своїх співробітників. Професійно-комунікативна підготовка персоналу є найбільш вузьким місцем у всій системі професійної підготовки фахівців для сфери туризму. Необхідність з системних наукових позицій та з урахуванням специфіки галузі комплексно представити питання, що пов’язані з розкриттям механізмів ефективного професійного спілкування та особливостей комунікативної взаємодії працівників сфери туризму з клієнтами та діловими партнерами, з визначенням оптимальнх способів комунікативного управлінського впливу на співрозмовників, забезпеченням їх результативної поведінки в різних ділових ситуаціях формує мету вивчення дисципліни “Комунікативний менеджмент”.

Відповідно до програми, що пропонується, під час вивчення дисципліни “Комунікативний менеджмент” студенти отримають знання та набувають практичних навичок і компетенції щодо ефективного спілкування з колегами, клієнтами та діловими партнерами туристичних підприємств і організацій.

Орієнтовний зміст теоретичних питань

 

1. Сутність, роль та методологічні засади комунікативного менеджменту

2. Психодіагностика в туризмі

3. Вербальне спілкування в комунікавній практиці фахівців з туризму

4. Невербальне спілкування в комунікативній практиці фахівців з туризму

5. Міжкультурна комунікація в індустрії туризму

6. Технології комунікативного менеджменту

7. Комунікативна культура та професійний етикет фахівців з туризму

Приклади тестових завдань

1. Комунікація – це:

1.письмове надання інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності й розумової діяльності людини, носієм якої вона є

2. передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації на папері, магнітній, кіно -, відео -, фотоплівці або на іншому носієві

3. обмін інформацією, її змістом між двома і більше особами (працівниками)

4. способи наочного зображення стану і ходу виробничо-господарської діяльності з допомогою умовних позначень

Сфери виникнення комунікацій

1.між організацією і зовнішнім середовищем

2. між підрозділами організації

3. між працівниками

4. усі відповіді правильні

За характером спілкування поділяють на такі види

1. офіційне та неофіційне

2. діалогічне, монологічне і полілогічне

3. вербальне й невербальне

4. ініціативне й вимушене

Що з наведеного не відноситься до видів спілкування за рівнем заглиблення

1. “контакт масок”

2. світське спілкування

3. міжособистісне спілкування

4. розважальне спілкування

Який фактор буде заважати успішному спілкуванню

1.відстань між комунікантами 1-1,2м

2. відсутність гомону

3. наявність 5 хвилин на важливу розмову

4. гарний настрій комунікантів

Вміння адекватно і доречно практично користуватись мовою в конкретних ситуаціях, використовувати для цього як мовні, так і позамовні та інтонаційні засоби виразності мовлення – це

1.мовна компетенція

2. мовленнєва компетенція

3. міжкультурна компетенція

4. ділова компетенція

Комунікативний бар’єр, що виникає в результаті наявності соціальних, культурних, психологічних, національних, релігійних та інших відмінностей

1.стилістичний

2. логічний

3. смисловий

4. семантичний

Комунікативний бар’єр, причиною виникнення якого є панібратська манера спілкування

1.стилістичний

2. логічний

3. смисловий

4. семантичний

Які з наведених методик не відносяться до методів психодіагностики

1. бланкові

2. проективні

3. опитувальні

4. графічні

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.008 с.)