Документами, якими підтверджується факт реалізації туристичного продукту, є
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документами, якими підтверджується факт реалізації туристичного продукту, є1. путівка (ваучер)

2. акт про фактичне надання послуг

3. інший документ, яким підтверджується фактичне надання туристичних послуг у відповідності з усіма умовами договору

4. усі названі документи мають місце

Дебіторська заборгованість відображається

1. в активі балансу

2. в пасиві балансу

3. в балансі не відображається

4. по кредиту рахунку 10 «Основні засоби»

Підставою для видачі цінностей зі складу є

1. акт

2. накладна

3. платіжне доручення

4. видатковий касовий ордер

Окремими елементами витрат є

1. основні засоби

2. витрати грошей

3. матеріальні витрати

4. платежі в бюджет

Приклад типової комплексної задачі, яка виноситься на державний екзамен*

Умова: Туристичний оператор Б працює на ринку Х області 8 років. Основними видами дальності є організація внутрішнього та в’їзного туризму. Кількість працівників – 5 осіб. Фінансові результати діяльності підприємства наведені в таблиці 1, а обсяги туристичних потоків в області за 2013-2014 роки наведені в таблиці 2.


 

Таблиця 1.

 

Показники, тис. грн. Роки Відхилення
Абсолютне, тис.грн. Відносне, %
2013р. 2014р.   2014/2013   2014/2013
Виручка від реалізації послуг    
Кількість туро-днів за реалізованими туристичними путівками    
Витрати на послуги сторонніх організацій 1887,5 2710,6    
Доход від надання туристичних послуг 307,5 289,4    
Непрямі податки та інші вирахування з доходу   51,3   48,2    
Чистий доход від реалізації послуг        
Інші операційні доходи (без ПДВ) 4,0 3,8    
Разом чисті доходи        
Матеріальні витрати 14,5 14,1    
Витрати на оплату праці 70,0 79,0    
Єдиний соціальний внесок 24,3 27,4    
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 7,0 7,9    
Інші операційні витрати 32,0 30,0    
Адміністративні витрати, витрати на збут послуг та інші загальні господарські витрати   60,4   66,8    
Разом витрати        
Фінансовий результат до оподаткування 46,8 44,1    
Податок на прибуток        
Чистий прибуток (збиток)        
Рентабельність діяльностіпідприємства, %        
Продуктивність праці персоналу: - тис. грн. - кількість наданих туро-днів        

 

 


Таблиця 2.

Туристичні потоки у Дніпропетровській області (осіб)
  Кількість туристів, обслужених суб'єктами туристичної діяльності Кількість інозем- них туристів Пи-то-ма вага, % Кількість туристів-громадян України, які виїжджали за кордон Пи-то- ма вага, % Кількість внутріш-ніх туристів Питома вага, % Дина-міка тур. балан-су
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Завдання:

1. Розрахуйте та внесіть в таблицю 1. наступні показники:

· чистий доход від реалізації послуг за 2013-2014 роки;

· фінансовий результат до оподаткування за 2013-2014 роки;

· рентабельність діяльності підприємства за 2013-2014 роки;

· продуктивність праці персоналу за 2013-2014 роки;

2. За даними таблиці 1 проведіть аналіз динаміки результатів діяльності туристичного оператора Б та зробіть висновок

3. За даними таблиці 2 проаналізуйте структуру туристичних потоків та визначте динаміку показників туристичного балансу в Дніпропетровській області за останні 10 років

4. Охарактеризуйте рекреаційний потенціал Дніпропетровської області

5. Запропонуйте для туристичного оператора Б тур, який дасть змогу покращити показники його економічної діяльності та збільшити обсяги внутрішнього і в’їзного туризму в області.

Список рекомендованих джерел

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами і доповненнями.

2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-III зі змінами і доповненнями.

6. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч.пос. /Л.Г. Агафонова , О.Є. Агафонова. - К. : Знання України, 2002.- 358 с.

7. Андрушків Б.М. Основи менеджменту: Навч.посібник /Б.М.Андрушків ,О.Є. Кузьмін. - Львів: Світ, 1995.- 234 с.

8. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга: Уч.пособ./ В.Е.Архипов. - М.: Инфра-М, 1998.- 386 с.

9. Басовский Л. Е. Менеджмент: учеб. пособ. / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 216 с.

10. Бреддик У. Менеджмент в организации. / У.Бреддик. - М.: ИНФРА, 1997.- 344 с.

11. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. / А.Вайсман . - М.: Экономика, 1995.- 478 с.

12. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Курс лекций для студентов высших учебных заведений. / В.Р.Веснин. - М.:Природа, 1996.- 384 с.

13. Виханський О.С. Менеджмент. Учебник. – 3-е изд. / О.С. Виханський, А.И. Наумов. – М.: Гардарики, 2000. – 528 с.

14. Грифін Р. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. Р. Грифін, В.Яцура, Д.Олесневич/.- Львів, 2001.- 159 с.

15. Дикань Н. В. Менеджмент / Н. В. Дикань, I. I.Борисенко. – К.: Знання, 2008.

16. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. /П. Друкер. - М.: Фаир-пресс, 1998.- 288 с.

17. Здоров А.Б. Экономика туризма.– М.: Финансы и статистика, 2004. 270 с

18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. / Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 378 с.

19. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкеюз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Пер. с англ. под ред. проф. Р.Б. Ноздревой / Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 787с.

20. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 296 с

21. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академ-видав. 2003. – 416 с.

22. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. / А.С.Курочкин. - К.: Знання, 2000.- 213 с.

23. Мальська М.П. , Худо В.В. «Туристичний бізнес : теорія та практика. Навч. посібник» К. : Центр учбової літератури , 2007. – 424

24. Менеджмент организаций : учебное пособие / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко, Т. И. Лепейко, А. М. Тимонин. – К. : КНТ, 2006. – 688с.

25. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. /М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2003. – 702 с.

26. Осовська Г. В. Менеджмент організацій / Г. В. Осовська, О. А.Осовський. - К.: Кондор, 2005.

27. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.

28. Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. пос./ А.Г.Охріменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 130 с.

29. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. / Г.А.Папирян. - М.:Инфра, 2000.- 251 с.

30. Скібіцький О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. / О.М.Скібіцький, В.В.Матвєєв, Л.І.Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912 с.

31. Тимошенко И.И. Менеджер организации: учебн. Пособ. / И.И.Тимошенко, А.С.Соснин. - К.: Изд-во Европ.ун-та, 2002. – 350 с.

32. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.

33. Шегда А. В. Менеджмент: навч. посіб. / А. В. Шегда. – К.: Знання, КОО, 2002. – 583 с.

Частина 3. Правове регулювання туризму

 

«Правознавство»

Високий рівень культури суспільства, зокрема правової, є однією з важливих ознак правової держави, яка заснована передусім на принципах верховенствах права і правового закону, поваги до основних прав і свобод людини і громадянина. Дотримання вимог законодавства, послідовна реалізація основних прав і свобод людини і громадянина залежать від багатьох факторів, зокрема від рівня організації освіти, отримання знань про державно-правові явища.

Актуальність навчального курсу зумовлена потребами професійної діяльності майбутнього економіста, важливістю вивчення питань, що мають загальне значення, дослідження основних юридичних понять та їх ознак, встановлення найбільш загальних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, формування правової культури, що проявляється, насамперед, у підготовці особи до сприйняття прогресивних правових ідей і законів, у вмінні й навичках користуватися правом, а також оцінювати власні знання з права.

Вивчення курсу „Правознавство” є передумовою формування такої поведінки студентів, що відповідає правовим приписам, а також виховує непримириме ставлення до правопорушень з боку інших суб‘єктів.

Метою вивчення курсу є формування у студентів економічних спеціальностей знання та розуміння законодавства України; переконаності щодо ефективності права як засобу регулювання суспільних відносин; звички вчиняти дії відповідно до приписів правових норм; вміння використовувати у практичній діяльності правові знання, реалізовувати й захищати свої суб‘єктивні права і законні інтереси, виконувати юридичні обов‘язки.


Орієнтовний зміст теоретичних питань

 

1. Теорія держави і права

2. Конституційне право України

3. Судові та правоохоронні органи України

4. Фінансове право України

5. Цивільне право України

6. Житлове право України

7. Сімейне право України

8. Господарське право України

9. Трудове право та право соціального захисту України

10. Екологічне та земельне право України

 

Приклади тестових завдань

1. Частина норми права, у якій викладено зміст правила поведінки, це

1. диспозиція

2. санкція

3. інкорпорація

4. гіпотеза

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.01 с.)