ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра теорії та практики туризму іЕКОНОМІКИ І ПРАВА

факультет туризму, готельного

Та ресторанного бізнесу

Кафедра теорії та практики туризму і

Готельного господарства

Програма

Державного комплексного екзамену

для студентів

Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Напряму 6.140103 «Туризм»

Галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

Київ – 2015

Програма державного комплексного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування». - К.: КУТЕП, 2015. – 97с.

 

Укладачі:

Федорченко В.К. – доктор пед. наук, професор, зав. кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Мініч І.М. – канд. соц. наук, доцент, заст. зав. кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Парубець О. В. – канд. екон. наук, доцент, декан факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу

Агафонова Л.Г. – канд. екон. наук, доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Діденко К.Д. – канд.геогр. наук, доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Корнілова Н.В. – канд.геогр. наук, доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Дорошенко Т.Т. – доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Міхо О.І. - старший викладач кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства

Кущ Т.О. – доцент кафедри готельно-ресторанної справи

Мельник І.Л – викладач кафедри маркетингу, економіки та фінансів туристичної індустрії

 

Рецензенти:

Зінченко В.А. – канд. істор. наук, директор туристичної фірми «Супутник»

Таран Т.В. – директор туристичної фірми «Сехмет Тревел»

Поливач К.А. – канд. геогр, наук, ст.н.с. Інституту географії НАН України

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету туризму, готельного і ресторанного бізнесу КУТЕП «15» квітня 2015 р. протокол № 8

ЗМІСТ

Передмова
Орнанізація проведення комплексного екзамену та система його оціннювання  
Частина 1. Орнанізація туристичного обслуговування
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Основи туризмознавства»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Організація туристичних подорожей»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Організація анімаційної діяльності»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Туроперейтинг»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Організація готельного господарства»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Організація ресторанного господарства»  
Список рекомендованих джерел
Частина 2. Основи управління операційними системами і процесами у сфері туризму  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Менеджмент»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Менеджмент організацій»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Комунікативний менеджмент»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Маркетинг»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Економіка підприємства»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Облік і аудіт»  
Приклад комплексної задачі та її розв’язання, яка виноситься на державний екзамен  
Список рекомендованих джерел
Частина 3. Правове регулювання туризму
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Правознавство»  
Зміст, ораієнтовні тестові та теоретичні питання з дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності»    
Список рекомендованих джерел

Передмова

 

Програму державного екзамену (нормативну частину) підготовлено відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, що регламентують зміст освітньо-професійної програми та засобів діагностики якості підготовки бакалавра в галузі знань «Сфера обслуговування» за напрямком підготовки «Туризм».

Мета державного екзамену – оцінювання рівня професійної компетентності, ступеня засвоєння освітньо-професійної програми підготовки та державна атестація фахівця щодо відповідності освітньо-кваліфікаційному рівню «бакалавр» за напрямом підготовки «Туризм».

Програма державного екзамену (нормативна частина) містить змістовні модулі нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки на ОКХ бакалавра.

У списку рекомендованих джерел наведено сучасну наукову спеціальну літературу.

 


Орнанізація проведення комплексного екзамену та система його оціннювання

Комплексний державний екзамен з напряму 6.140103 „Туризм” галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» на ОКХ «бакалавр» складається із нормативних дисциплін, які відносяться до таких циклів:

Орнанізація туристичного обслуговування:

· «Основи туризмознавства»

· «Рекреаційні комплекси світу»

· «Організація туристичних подорожей»

· «Організація анімаційної діяльності»

· «Організація екскурсійної діяльності»

· «Організація готельного господарства»

· «Організація ресторанного господарства»

· «Туроперейтинг»

Основи управління операційними системами і процесами у сфері туризму

· «Менеджмент»

· «Менеджмент організацій»

· «Комунікативний менеджмент»

· «Маркетинг»

· «Економіка підприємства»

· «Облік і аудит»

Правове регулювання туризму

· «Правове регулювання туристичної діяльності»

· «Правознавство»

 

Екзаменаційний білет складається з:

1. трьох теоретичних питань;

2. тестових завдань (40 тестів);

3. комплексної задачі.

Комплексний державний екзамен проходить у письмовій формі. Час, що відводиться на написання – 3 академічні години. Після закінчення екзамену члени комісії перевіряють екзаменаційні роботи та оголошують оцінки.

Методика оцінювання:

· теоретичні питання - 30 балів (по 10 балів за кожне питання);

· тести – 40 балів (кожне правильне тестове завдання 1 бал);

· задача – 30 балів.

Оціннювання теоретичного питання:

9-10 балів – глибока вичерпна відповідь на питання. Чітке розуміння сутності і взаємозв'язку явищ, процесів і подій а також уміння використовувати системні відомості під час обґрунтування змісту відповіді;

7-8 балів - достатньо повне викладення питання, правильне розуміння сутності і взаємозв'язку явищ (процесів, подій), що розглядаються;

5-6 балів - в основному задовільне і без грубих помилок викладення питання але недосить вірне і чітке розуміння явищ (процесів, подій), що розглядаються;

4-3 бали – неповна з помилками відповідь на питання, не розуміння сутності явищ (процесів, подій), що розглядаються;

0-2 бали - неправильна відповідь на питання, не розуміння сутності явищ (процесів, подій), що розглядаються.

Оцінювання задачі:

27-30 балів – повне безпомилкове розв’язання задачі;

23-26 балів – повне розв’язання задачі з несуттєвими неточностями;

20-24 бали – задача розв’язана на 75%, але безпомилково;

15-19 балів – задача розв’язана на 75%, і містить ряд несуттєвих недоліків;

10-14 балів – задача розв’язана безпомилково на 50%;

0-9 балів – задача не розв’язана, або наведенні лише формули, які потрібно використати для розв’язання.

Бали, отримані студентом за трьома завданнями, сумуються та визначається кінцева оцінка за такою шкалою:


 

  Сума балів за всі види навчальної діяльності За шкалою ECTS   Оцінка за національною шкалою для екзамену  
90 - 100 А Відмінно  
82 - 89 74 - 81 В С   Добре
64 - 73 60 - 63 D E   Задовільно
35 - 59 FX   Незадовільно  
1 - 34 F  

 

Якщо з певних причин у членів Державної екзаменаційної комісії виникли питання з приводу екзаменаційної роботи, комісія має право викликати студента на індивідуальну співбесіду.

Студент має право оскаржити екзаменаційну оцінку безпосередньо після оголошення результатів екзамену.


Частина 1. Орнанізація туристичного обслуговування

«Основи туризмознавства»

Дисципліна «Основи туризмознавства» є дисципліною фахового спрямування підготовки спеціалістів в сфері туризму.

Курс містить деталізований перелік питань, що розкривають основний зміст тем та охоплює основні питання з умов та принципів підприємницької діяльності в сфері туризму, теоретичні засади туристської діяльності, важливі питання основ туристичного бізнесу, а саме: функції туризму та класифікація туризму за формами, видами та типами; класифікація туристських підприємств, типологія туристів та їх переваги при виборі та формуванні програмного обслуговування; формування міжнародної та національної туристської політики та взаємодії складових механізму державного регулювання підприємств сфери туризму. Зміст дисципліни передбачає також вивчення питань щодо формування концепції створення туристичного підприємства, формування соціально-просторової моделі організації надання туристських послуг, проектування якості послуг, стандартизація та сертифікація в туризмі.

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1. Значення, функції, умови та фактори розвитку туризму

2. Класифікація туризму за різними ознаками

3. Класи туристичного обслуговування

4. Види турів, їх характеристика

5. Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери туризму

6. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної системи України

7. Міжнародні організації в сфері туризму

8. Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні

9. Туристична політика України на сучасному етапі

10. Механізм державного регулювання туризму

11. Органи державної виконавчої влади в сфері туризму: структура, завдання, функції

12. Порядок ліцензування туроператорської діяльності та сертифікації туристичних послуг

Приклади тестових завдань

Туризм(a tourism) –це

1. подорож(поїздка) за визначеним маршрутом,з певною метою на термін більше 24 годин

2. діяльність з організації туристських подорожей

3. діяльність туристичної фірми з надання різноманітних послуг

4. формування туристського продукту

Екскурсанти – це

1. тимчасові відвідувачі

2. тимчасові відвідувачі, що знаходяться на об’єкті більше 24 годин

3. учасники екскурсії

4. тимчасові відвідувачі, що знаходяться на об’єкті менше 24 годин

Туристський ринок - це

1. сукупність підприємств туристської індустрії

2. структура, що базується на попиті та пропозиції

3. потреби туристів,що мають чітко виражений сезонний характер

4. жодної правильної відповіді немає

Національний туризм охоплює

1. іноземний та зарубіжний туризм

2. внутрішній та іноземний туризм

3. внутрішній та виїзний туризм

4. внутрішній та в’їзний туризм

Тур - це

1. подорож за визначеним маршрутом,на певний термін, з певним комплексом послуг

2. туристська подорож з певним комплексом послуг в певний період часу

3. комплекс послуг з розміщення,транспортування та харчування туристів, а також додаткові послуги

4. перелік послуг, що передбачені програмою перебування

Туристський продукт - це

1. туристський товар і туристська послуга

2. туристський товар і туристські ресурси

3. туристський товар і туристська послуга та туристські ресурси

4. усі відповіді вірні

Являє собою систему заходів, пов’язаних із використанням вільного часу для оздоровчої та культурно-пізновальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, розташованих поза межами їх постійного проживання

1. рекреаційна діяльність

2. рекреалогія

3. рекреаційне освоєння

4. рекреаційне проектування

2.Складна соціально керована (частково самокерована) система, центральною підсистемою якої є суб’єкти туризму, а цільовою функцією – найбільш повне задоволення їх рекреаційних потреб

1. рекреаційний об’єкт

2. рекреаційний комплекс

3. рекреаційна система

4. рекреаційна територія

Який субрегіон Європи характеризує дана інформація: «Це традиційний рекреаційний район світового рівня, індустрія туризму якого пропонує високоякісний і різнохарактерний туристичний продукт – від пляжно-купального відпочинку і гірськолижного туризму до паломництва й екологічних турів. Для району характерні політична стабільність, високі гарантії особистої безпеки, міжетнічна та міжособистісна толерантність, мобільність вільного перетину державних кордонів»

1. Центрально-Східноєвропейський

2. Північноєвропейський

3. Західноєвропейський

4. Південноєвропейський

Який субрегіон Європи характеризую дана інформація: «Один із найбільш популярних і відвідуваних рекреаційних районів світу, провідними державами якого є Іспанія та Італія, які щороку обслуговують до 60 і 50 млн візитерів відповідно»

1. Південноєвропейський

2. Північноєвропейський

3. Центрально-Східноєвропейський

4. Західноєвропейський

Який рекреаційний регіон світу характеризує дана інформація: «Міжнародний туризм регіону – відносно молоде явище. Рекреаційні ресурси регіону відзначаються надзвичайним багатством і різноманіттям. Країни з високим рівнем розвитку та найбідніші держави світу, маленькі острівні держави та країни більш ніж з мільярдним населенням співіснують в цьому регіоні.»

1. Африканський

2. Азійсько-Тихоокеанський

3. Американський

4. Європейський

Який субрегіон Європи характеризую дана інформація: «Район складається із країн із різними рівнями соціально-економічного розвитку і несхожими культурами, які заселені народами із відмінними ментальностями. Така ж строкатість характерна і для ресурсної забезпеченості сфери рекреації та туризму та специфіки її розвитку в окремих державах району»

1. Південноєвропейський

2. Північноєвропейський

3. Центрально-Східноєвропейський

4. Західноєвропейський

Юридичні особи, створені згідно законодавства України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення турпродукту, реалізація та надання турпослуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг – це

1. турагенти

2. туроператори

3. фахівці туристичного супроводу

4. страхову компанії

Первинна одиниця турпродукту, яка реалізується споживачу як єдине ціле і являє собою комплекс різних видів туристських послуг, об’єднаних на базі головної мети подорожі, що надаються за визначеним маршрутом у певні терміни – це

1. основні послуги

2. туристичний пакет

3. тур

4. туристичний ваучер

Транспортна подорож – це

1. подорож з використанням кількох видів транспортних засобів

2. подорож організованої групи туристів за розробленим маршрутом з використанням певного виду транспорту

3. організація «зустрічі – проводів» туристів

4. подорож на власному або орендованому автомобілі

Трансфер – це

1. доставка туристів від місця постійного проживання до місця призначення

2. надання транспортних засобів для забезпечення «зустрічі-проводів» туристів;

3. транспортне обслуговування екскурсій

4. перевезення туристів нерегулярними рейсами

Що таке ICAO та IATA?

1. міжнародні організації, що регулюють організацію авіаперевезень

2. система взаєморозрахунків між авіаперевізниками та туристичними компаніями

3. система бронювання авіаквитків

4. мотиваційні програми авіакомпаній

Аніма» перекладається як

1. рух, дія

2. цілеспрямованість, активність

3. вітер, повітря, душа

4. ніжність, жіночність

Скансен – це

1. заклад харчування з національною кухнею

2. місцевість з національним колоритом

3. музей під відкритим небом

4. поселення зі збереженими національними традиціями

Третій етап туроперейтинга

1. просування туру

2. тур-проектування

3. збут турпродукту

4. тур-планування

Визначення найменування, юридичної й фактичної адреси, телефонів, адреси електронної пошти, відповідальної особи та первинне формування власної думки про імідж суб’єкта туристичного ринку, називається

1. диференціацією

2. ідентифікацією

3. локалізацією

4. позиціонуванням

Питання, що задаються учасниками екскурсії по темі, мають відношення

1. до методики проведення екскурсії
2. до техніки проведення екскурсії
3. серед перерахованих варіантів немає вірних

4. всі варіанти вірні

Огляд на відміну від показу

1. багатоплановий процес вилучення зорової інформації з об’єктів
2. може бути визначений як поверхневе позапланове знайомство з пам’ятниками
3. характеризується пасивним сприйняттям пам’яток

4. передбачає перехід від загального до приватного

Прийом пояснення

1. форма викладу матеріалу
2. побудований на визначенні відмітних властивостей і якостей предмета
3. ставить своїм завданням надати допомогу в правильному відображенні об'єкту в свідомості екскурсантів

4. сприймання зорової інформації з об’єктів

Мета паузи в екскурсії

1. знайомство екскурсовода з групою
2. дати короткочасний відпочинок екскурсантам
3. дати можливість екскурсоводові повідомити додаткові відомості екскурсанту

4. розстановка групи біля об’єкту

Критерій точності мови - це

1. доступність мови для аудиторії
2. відповідність змісту промови думкам екскурсовода
3. логічно виправдане використання мовних засобів

4. володіння спеціальними термінами

Планування в менеджменті туристичного підприємства - це

1. розроблення можливих варіантів існування організації

2. один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрямок зусиль членів організації для досягнення її цілей

3. розроблення завдань для підлеглих

4. аналіз можливих змін в діяльності організації

Місткість ринку - це

1. число туристських фірм, що працюють на ринку

2. співвідношення попиту та пропозиції туристської послуги

3. комерційні умови реалізації туристської послуги

4. обсяг реалізованих на ринку турпослуг протягом певного проміжку часу

Кон’юнктура ринку – це

1. діяльність конкурентів

2. економічна ситуація на ринку в певний момент часу

3. позиція туристської фірми на ринку

4. обсяг продажів турпослуг

7. До кількісної інформації про конкурентів відноситься

1. прихильність клієнтів до послуг конкурента

2. реакція конкурентів на змінність ринкової ситуації

3. репутація конкурента

4. доля ринку, яку займає конкурент

Комплекс маркетингу – це

1. співробітники відділу маркетингу туристського підприємства

2. комунікації

3. сукупність засобів впливу на цільовий ринок

4. організація збуту туристської послуги

Планування нового туристичного бізнесу починається із

1. складання резюме

2. визначення виробничо-комерційної ідеї бізнесу

3. складання операційного плану дій

4. маркетингового дослідження попиту потенційних споживачів на регіональному ринку туристичних послуг

 


«Облік і аудит»

В умовах розвитку ринкової економіки України суттєві зміни відбуваються у сфері управління виробничо-господарською та комерційною діяльністю. Питання і проблеми, які тут виникають надзвичайно гострі та складні, оскільки зачіпають інтереси усього населення країни. Вирішення цих питань потребує підготовки компетентних, творчих, активних, управлінських кадрів, які глибоко знають законодавчу базу та економіку, які були б здатні розуміти й усвідомлювати економічні процеси і явища, що відбуваються у соціально економічній сфері, володіти методами фінансового обліку діяльності підприємств сфери послуг.

Вивчення показників та методів організації і ведення обліку сприятимуть отриманню глибоких знань, що сприятимуть ефективному управлінню підприємством.

Від рівня одержаної економічної і професійної підготовки, компетентності та обізнаності залежатиме успішне розв’язання конкретних практичних завдань, спрямованих на оптимальну організацію бухгалтерського обліку на підприємствах туризму для забезпечення ефективного управління його діяльністю.

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1.Характеристика об’єкта обліку та склад інформації, необхідної для управління господарською діяльністю і складання звітності в туризмі

2. Облік витрат на виробництво туристичного продукту

3.Облік витрат за статтями калькуляції в туризмі

4. Облік витрат операційної діяльності, що не включаються в собівартість туристичних послуг

5.Склад та облік адміністративних витрат

6. Склад та облік витрат на збут

7. Склад та облік витрат іншої операційної діяльності

8. Документальне оформлення та облік реалізації турпродукту

9. Особливості обліку операцій в’їзного туризму

10. Облік розрахунків за претензіями туристів, анульованими замовленнями та поверненими путівками туристами

11. Облік формуванння та використання фінансових результатів у туризмі

 

Приклади тестових завдань

Попередня оплата турфірми “Морська хвиля” за звітний період була бронювання місць в апарт-отелях Коста дель Соль (Іспанія). По якій статті бухгалтерського балансу тірфірми відобразиться вказаний платіж

1. запаси

2. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3. статутний капітал

4. дебіторська заборгованість за виданими авансами

Фінансове забезпечення це

1. засіб цивільної відповідальності перед туристом

2. засіб кримінальної відповідальності перед туристом

3. засіб господарської відповідальності перед підприємствами

4. засіб адміністративної відповідальності перед державою

Що таке страховий поліс?

1. порядок відшкодування збитків

2. договір страхування туриста

3. кодекс правил

4. квитанція про оплату страхових послуг

Центральним органом у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігранті є

1. Департамент з питань громадянства

2. Міністерство закордонних справ України

3. Державна міграційна служба України

4. Кабінет Міністрів України

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

факультет туризму, готельного

Та ресторанного бізнесу

кафедра теорії та практики туризму і

Готельного господарства

Програма

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.04 с.)