При виявленні недоліків в якості продукції і наданні послуг ресторанного господарства, суб’єкти господарської діяльності зобов’язаніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При виявленні недоліків в якості продукції і наданні послуг ресторанного господарства, суб’єкти господарської діяльності зобов’язані1. безоплатно усунути виявленні недоліки, повністю компенсувати витрати

2. зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості або вдруге надати послугу

3. вірно 1 та 2

4. повністю компенсувати витрати

Визначте стандарт вимог до обслуговуючого персоналу

1. ГОСТ 30524-97

2. ГОСТ 30524-96

3. ГОСТ 31524-97

4. ДСТУ 3862-99

При проведенні обслуговування за попереднім замовленням суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний гарантувати виконання, а в разі не виконання повідомити замовнику не пізніше ніж

1. за 5 днів

2. за 2-3 днів

3. за 10 днів

4. за 15 днів

Заклади ресторанного господарства класифікують за класами

1. ресторани, бари на: «люкс», «вищий», «перший»

2. кафе, бари, закусочні на «люкс», «вищий», «перший»

3. ресторани, бари, кафе на: «вищий», «перший»

4. на: «люкс», «вищий», «перший»

Визначте за Державним стандартом України ДСТУ ISO 9004-2-96, які документи розробляються на етапі проектування послуг ресторанного господарства

1. технічні умови на надання послуг

2. технічні умови на управління якістю

3. технічні умови на послугу, технічні умови на надання послуги та технічні умови на управління якістю

4. технічні умови на послугу

Якими показниками визначається потужність ресторану

1. кількість місць в залі

2. кількість переробленої сировини

3. кількість виготовлених страв

4. кількість реалізованої продукції

Визначте документи, що підтверджують належну якість та безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів

1. сертифікат відповідності, державний реєстр або висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

2. ветеринарний дозвіл для харчових продуктів і продовольчої сировини тваринного походження та карантинний дозвіл для продукції рослинного походження

3. вірно 1 та 2

4. сертифікат відповідності

Укажіть якими стандартами визначають вимоги до закладів ресторанного господарства

1. ГОСТ 30389-965

2. ДСТУ 4281-2004

3. ДСТУ 3862-99

4. ДСТУ 4081-2004

Правилами роботи закладів ресторанного господарства визначено, що суб’єкти господарської діяльності при користуванні Збірниками рецептур страв мають право

1. змінити (виключати) у рецептурах відсутні види продовольчої сировини та харчових продуктів

2. замінити (виключати) у рецептурах відсутні види продовольчої сировини та харчових продуктів, (крім основних складників страви) або додатково включати їх у необхідних кількостях

3. не мають такого права

4. додатково включити у необхідних кількостях харчові продукти

19. Поясніть розуміння терміну – аперитив

1. змішані напої для групи гостей, що подають при обслуговуванні

2. напої для збудження апетиту, що подають до прийому їжі

3. змішані напої, що подають при завершенні обслуговування

4. алкогольні та безалкогольні напої

Виявіть відповідність вимог, які визначені ДСТУ 4269-2003 «Класифікація готелів», щодо входу до ресторану (кафе, бару)

1. з готелю

2. окремий вхід з вулиці до об’єкта ресторанного господарства

3. вірно 1 та 2

4. окремий вхід з готелю

 

Список рекомендованих джерел

1. Про туризм: Закон України від 18 листопада 2003 року, № 1282 IV

2. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів": Закон України // Урядовий кур’єр. – 1994. 27.01.94.

3. Про підприємства в Україні: Закон України // Діло. – 1994. - №24 – 30 – 31.03.94.

4. Айгистова О.В.,Забаев Ю.В., Сеселкин А.И. Введение в бизнес тур оперейтинга . М.: РМАТ,1996.

5. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. 464 с.

6. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997.

7. Биржаков М. Введение в туризм. – СПб.:Герда, 2001. – 400 с.

8. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: ПЕРЕВОЗКИ. – СПб.: Издательский дом Герда, 2001. – 400 с.

9. ГОСТ 2868 (1) 95 Туристско-экскурсионное обслуживание.

10. ГОСТ 30335-95 Услуги населению. Термины и определения.

11. ГОСТ - 28681.4 - 95 “Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц”.

12. ГОСТ - 28681.0 - 90 “Стандартизация в сфере туристского экскурсионного обслуживания. Основные положения”

13. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. –М.: Нолидж, 1996.

14. Гуляев В. Г.Туристские перевозки.- М.: Финансы и статистика,1998

15. Дурович А. П. и др. Маркетинг в туризме. – Минск: Экономпресс, 1998

16. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 2002. – 200 с.:ил.

17. Захарина А. М. и др. География сферы обслуживания. – М.: Просвещение, 1980.

18. Ильина Е. Н. и др. Основы туристской деятельности. – М.: Российский международный институт туризма, 1992.

19. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг. Учебник. - М.: РМАТ,1997.

20. Исмаев Д.К. Работа туристской фирмы по организации зарубежных поездок. –М.: ВШТГ,1996.

21. Квартальнов В. А. , Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность: Учеб.пособие. – К.: Выща шк., 1989. – 342 с.: ил.

22. Кононыхин С.В. Техника и технология услуг туристического бизнеса: Конспект лекций / ДИТБ. Ч.І. – Изд. 2-е перераб. и доп. Донецк, 2002. – 229 с.

23. Крачило Н. П. Основы туризмоведения. – К.: Вища школа, 1980

24. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. — К.: Альтерпрес,

2004.- 420с.

25. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997.

26. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування. – К.:Знання, 2011. – 275 с.

27. Мініч І.М. Технологія туристської галузі: Навч.-метод. посібник вивчення дисципліни. – К: Видавництво КУТЕП –Друк, 2006. -163 с.

28. Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Серегеева и др.; Под общ. Ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

29. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під. заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ, ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

30. Поколодна М. М. Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / М. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова; Харк. акад. міськ. госп-ва.— Х. : ХНАМГ, 2012. –74 с.

31. Сенин В. С. Введение в туризм. – М., 1993. – 110 с.

32. Смолій В.А. , Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. / Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавничий Дім «Слово»,2006. –372 с.

33. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: навч. посібник. К.:Ред Лайн, 1999. – 77 с.

34. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності : підручник. К. : Грамота, 2006. – 263 с.

35. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка; автори: Л.Г. Лук’янова, Т.Т.Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища школа, 2001. – 237 ст.

36. Ушаков Д.С. Технолгии выздного туризма: Учебное пособие. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 384 с. (Серия «Туризм и сервис»)

37. Федорченко В.К., Мiнiч I.M. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. – К.: Дніпро, 2000. –160 с.

38. Федорченко В.К., Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Організація туризму в Україні і за рубежем, Учб-метод. посібник. - К., Київ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, КІТЕП. 2000. – 110

39. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / Передм. В.А. Смолія. – К.: Вища шк.., 2002. – 195 с.: іл.

Частина 2. Основи управління операційними системами і процесами у сфері туризму

 

«Менеджмент»

Поняття і сутність менеджменту змінюються відповідно з розвитком суспільства, набувають нових рис та особливостей. Роль менеджменту і відношення до нього істотно трансформуються. В даний час значення управління як особливого виду людської діяльності значно зросло, розширилися традиційні межі управління. Росте потреба в систематизації знань про менеджмент, як про сучасну систему поглядів на управління підприємством. Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сфери туризму сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з питань теорії менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

3. Історія розвитку менеджменту

4. Організація як об’єкт управління

5. Функції та технологія менеджменту

6. Методи менеджменту

7. Управлінські рішення

8. Інформація і комунікації в менеджменті

9. Керівництво та лідерство

10. Організація структура управління підприємством

11. Ефективність менеджменту


Приклади тестових завдань

1. Якими основними ознаками характеризується туристичне підприємство як відкрита систе­ма?

1. взаємодією із внутрішнім середовищем

2. взаємодією із структурними підрозділами всієї системи

3. взаємодією із виробниками товарів

4. взаємодією із зовнішнім середовищемПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.008 с.)