ТОП 10:

Яке поняття розкриває визначення «організації політичної влади домінуючої частини населення у соціально-неоднорідному суспільстві, яка забезпечує цілісність і безпеку всього суспільства».а) Апарат держави;

б) форма держави;

в) джерела держави;

г) Держава.

28. Визначте, яке із наведених прав належить до особистих:

а) право об’єднання в політичні партії;

б) право на житло;

в) право на правову допомогу;

г)право на працю.

29. Чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України:

1. Конституцією УРСР 1978 р.

2. Декларацією про державний суверенітет 1990 р.

3. Актом проголошення незалежності України 1991 р.

4. Загальноприйнятими демократичними принципами.

5. Принципом верховенства права.

30. В чому суть Конституції:

1. Вона відображає потреби домінуючої частини населення.

2. Вона повинна служити народу.

3. Вона повинна служити владі.

4. Вона закріплює суттєві інтереси людини і держави.

5. Вона регулює суспільні відносини.

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

1. Термін "наукове управління" вперше застосував:

А) Д. Мак-Грегор;

Б) Ф. Герцберг;

В) Ф. Тейлор;

Г) М.Вебер.

2. Об’єкт управління - це:

А) людина, або група людей, які здійснюють управлінський вплив;

Б) підсистема, якою управляють;

В) сукупність інформаційних зв’язків у системі управління;

Г) конкретний кінцевий етап, або очікуваний результат діяльності організації.

3. Суб’єкт управління - це:

А) людина або група людей, які здійснюють управлінський вплив;

Б) сукупність інформаційних зв’язків у системі управління;

В) люди, на яких здійснюється управлінський вплив, з метою формування та підтримки єдності соціально-економічної системи;

Г) підсистема, якою управляють.

4. Статичними складовими частинами менеджменту є:

А) організація структури, інформаційних каналів, прийняття рішень, штати працівників;

Б) організація, функції, особистість менеджера;

В) маркетинг, виробничий менеджмент, фінансовий менеджмент;

Г) мотивування, управління персоналом, фінансовий менеджмент.

5. Система «довічного найму» властива:

А) західноєвропейській моделі менеджменту;

Б) північноамериканській моделі менеджменту;

В) японській моделі менеджменту;

Г) українській моделі менеджменту.

6. Фази розвитку менеджменту як діяльності і як науки:

А) співпадають;

Б) менеджмент як діяльність виник пізніше, ніж науковий менеджмент;

В) менеджмент як діяльність виник раніше, ніж науковий менеджмент;

Г) правильні відповіді 1 і 2.

7. Ситуаційний підхід в менеджменті - це:

А) загальний спосіб мислення і підходу стосовно організації і управління, в основі якого лежить поняття системи як певної цілісності, що складається із взаємопов'язаних частин;

Б) процес, який складається з серії (суми) взаємопов'язаних дій, які називаються функціями; кожна з них, у свою чергу, складається з однорідних дій, операцій, процедур;

В) вміння правильно оцінювати управлінські ситуації та знаходити вихід з них;

Г) цілеспрямована дія на об'єкт для досягнення певної мети.

8. До чинників внутрішнього середовища відносять:

А) функції і методи управління;

Б) цілі, завдання, структура, технологія, персонал;

В) завдання, технологія, структури управління;

Г) принципи управління, що застосовуються менеджером.

9. Споживачі, конкуренти, державні установи, постачальники, фінансові установи – це:

А) зовнішнє середовище організації;

Б) внутрішнє середовище організації;

В) елементи комунікаційного процесу;

Г) логічні взаємовідносини рівнів управління.

10. Дотримання принципу делегування повноважень передбачає:

А) передачу частину повноважень керівника підлеглому;

Б) визначення напрямів та очікуваних результатів діяльності підрозділів;

В) формування системи цілей організації та її підрозділів;

Г) врахування наявності граничної кількості підлеглих, якими здатен ефективно управляти керівник.

11. Загальна функція менеджменту - це:

А) частина управлінського циклу, яка характеризується регулярним видом діяльності органів управління і визначає спеціалізацію управлінської праці незалежно від сфери діяльності суб'єкта господарювання;

Б) сукупність елементів, які технологічно пов'язані між собою в процесі виробництва;

В) часткове упорядкування елементів та відносин між ними за якою-небудь однією ознакою;

Г) засоби реалізації функцій менеджменту.

12. Послідовність функцій в “колі менеджменту“:

А) планування, організування, рішення, оперативний вплив, мотивація, визначення цілей, контроль;

Б) визначення цілей, планування, організування, мотивація, оперативний вплив, контроль;

В) рішення, організування, планування, оперативний вплив, визначення цілей, мотивація, контроль;

Г) визначення цілей, планування, рішення, організування, оперативний вплив, мотивація, контроль.

13. Цілі управління – це:

А) чітко визначене коло обов’язків, які виконує структурний підрозділ або окремий фахівець апарату управління;

Б) такий майбутній стан об’єкту управління, який передбачає досягти шляхом спільної праці колективу підприємства;

В) система економічних регуляторів господарської діяльності, за допомогою яких визначається спосіб існування соціально - економічної системи в цілому;

Г) система показників соціального розвитку колективу.

14. За ступенем визначеності цілі поділяють на:

А) глобальні і локальні;

Б) зовнішні та внутрішні;

В) кількісні та якісні;

Г) авторитарні та демократичні.

15. У складі цілей організації особливе місце посідає:

А) місія організації;

Б) культура організації;

В) функції організації;

Г) короткотермінові цілі структурних підрозділів.

16. Принцип економічності в плануванні:

А) означає, що коли планується складна діяльність, необхідно планами охоплювати усі параметри чи дії у цій сфері;

Б) вимагає чіткого визначення параметрів плану, а там де це неможливо зробити визначити допуски;

В) передбачає уточнення та зміни в процесі виконання плану;

Г) означає, що витрати на складання плану повинні бути менші за очікуваний від планування результат.

17. Стратегічне планування:

А) здійснюється шляхом екстраполяції результатів минулого на майбутнє, постановки оптимістичних цілей;

Б) - це комплексне наукове обґрунтування проблем, з якими зіткнеться організація в майбутньому, і розробка системи показників розвитку організації;

В) - це річне планування для організації загалом і її підрозділів;

Г) - це середньострокове планування діяльності підрозділів організації.

18. Управлінське рішення – це:

А) опис майбутнього стану підприємства;

Б) система економічних регуляторів господарської діяльності, за допомогою яких визначається спосіб існування соціально-економічної системи;

В) вольовий акт втручання суб’єкта управління в діяльність об’єкта управління для виходу з певної ситуації;

Г) спосіб перетворення вхідних елементів у вихідні.

19. До управлінських рішень висуваються наступні вимоги:

А) системність, реальність, оптимальність, якісність, обґрунтованість, вартість, банальність;

Б) реальність, зрозумілість, кількісна та якісна визначеність, вимірюваність, розмежованість, технічність, віртуальність;

В) наукова обґрунтованість, цілеспрямованість, кількісна та якісна визначеність, правомірність, оптимальність, своєчасність, комплексність, гнучкість, повнота оформлення;

Г) інформаційні, технічні, гігієнічні, ергономічні.

20. Управлінські рішення за характером дій поділяють на:

А) стратегічні, тактичні, оперативні;

Б) індивідуальні, колегіальні, колективні;

В) директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозвільні;

Г) оптимальні, раціональні.

21. Виберіть правильне визначення ланки управління:

А) - це організаційно відособлені структурні підрозділи, кожний з яких виконує визначену сукупність завдань згідно з вимогами функціонального поділу праці та її кооперації при опрацюванні, прийнятті і реалізації рішень;

Б) - це сукупність управлінських ланок, які перебувають на відповідному ієрархічному рівні управління і відображають послідовність їх підрозділів знизу до верху;

В) - це упорядкована сукупність елементів системи, що визначає поділ праці та службових обов’язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління з підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень;

Г) - це боротьба між суб’єктами господарювання за покупця.

22. Недоліками лінійної структури управління є:

А) порушення єдності розпорядництва, зниження відповідальності за виконану роботу;

Б) швидка зміна працівників, поганий комунікаційний зв’язок;

В) неефективність діяльності підприємства, низькі економічні показники;

Г) потреба керівникові виконувати різноманітні управлінські функції, відсутність фахівців з реалізації окремих управлінських функцій.

23. Ознаки лінійно–функціонального управління:

А) диференціація функції управління;

Б) підпорядкованість кожного працівника тільки одному керівнику;

В) наявність у лінійного керівника штату фахівців з окремих функцій менеджменту;

Г) послідовність операцій процесу управління.

24. Техніка проведення контролю передбачає наступні етапи :

А) розробка заходів по усуненню відхилень; забезпечення ефективності контролю;

Б) встановлення стандартів і критеріїв порівняння фактичних даних із стандартами; виявлення відхилень; розробка заходів по усуненню відхилень;

В) врахування виробничих ситуацій; забезпечення зворотного зв’язку; ефективний комунікаційний процес;

Г) розробка оперативних планів та завдань, організація виконання оперативних планів та завдань, оперативний контроль.

25. Методи управління - це :

А) способи цілеспрямованого впливу на персонал організації;

Б) визначальні риси системи управління підприємством;

В) організаційна структура об’єкта управління;

Г) ділянки управлінської діяльності менеджера.

26. До економічних методів управління належать:

А) планування, комплексні цільові програми, комерційний розрахунок, економічні регулятори господарської діяльності організацій;

Б) регламентування, нормування, програмування;

В) соціальне нормування, регулювання, прогнозування, планування;

Г) комплексні цільові програми, регламентування, нормування.

27. Посадові інструкції працівників належать до:

А) економічних методів управління;

Б) організаційно-розпорядчих методів управління;

В) соціальних методів управління;

Г) методів зовнішньоекономічного впливу на суб’єкт господарювання з боку держави.

28. Постанови приймаються:

А) лінійним керівником;

Б) функціональним керівником;

В) колегіальним органом;

Г) керівником підрозділу.

29. Виділяють наступні групи соціальних норм:

А) загальнодержавні, загальносистемні, кількісні;

Б) юридичні, суспільні, норми моралі;

В) техніко-технологічні, трудові, політичні;

Г) техніко-технологічні, планово-економічні, трудові, фінансово-кредитні, внутрівиробничі.

30. Основними формами поділу управлінської праці є:

А) автократичний, демократичний, ліберальний;

Б) повний, частковий;

В) процесний, системний, ситуаційний;

Г) функціональний, технологічний, професійно-кваліфікаційний.

 

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

1.Оптимальний митний тариф малої країни:

Ú а) позитивний та більше тарифу великої країни;

б) позитивний та менше тарифу великої країни;

в) дорівнює нулю;

г) від’ємний.

2.Митні збори сплачуються:

а) у національній валюті

Ú б) у національній та іноземній валюті

в) в іноземній валюті

г) в конвертованій валюті

Виберіть вірне твердження.

Введення імпортного тарифу рівнозначне:

а) податку на споживання;

б) податку на споживання і податку на виробництво;

Ú в) податку на споживання та субсидії на виробництво товарів, які конкурують з імпортом;

г) податку з обороту;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.01 с.)