Як називається тип кар'єрного процесу при якому кар’єрні процеси не змінюються?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як називається тип кар'єрного процесу при якому кар’єрні процеси не змінюються?1. Сталий;

2. По спіралі;

3. Лінійний;

4. Стагнація.

«ЛОГІСТИКА»

1.Найбільш точно характеризує логістику в економічній сфері таке визначення:

а) організація перевезень;

б) матеріально-технічне постачання;

в) управління матеріальними і супутніми їм потоками;

г) мистецтво комерції;

д) підприємницька діяльність.

2.Принципова відмінність логістичного підходу від передуючих моделей управління матеріальними ресурсами полягає в:

а) системі підготовки управлінського персоналу;

б) повній відмові від створення і зберігання запасів;

в) сприйнятті матеріальних об'єктів як єдиного потоку;

г) повній автоматизації процесів управління.

3.Оберіть визначення, яке найбільш повно характеризує мету логістичної системи:

а) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості для потрібного споживача із заданими витратами;

б) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час із заданими витратами;

в) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час для потрібного споживача;

г) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час для потрібного споживача із заданими витратами.

4.Закупівельна логістика — це управління матеріальними потоками:

а) у процесі створення матеріальних благ або надання матеріальних послуг;

б) у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами;

в) у процесі реалізації продукції;

г) на транспортних ділянках.

5.У традиційному розумінні виробнича логістика розглядає процеси, які відбуваються в сфері:

а) матеріального виробництва;

б) нематеріального виробництва;

в) фізичного розподілу;

г) правильні відповіді «а» і «б».

6.Розподільча логістика — це управління матеріальними потоками:

а) у процесі створення матеріальних благ або надання матеріальних послуг;

б) у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами;

в) у процесі доведення готової продукції до споживача;

г) на транспортних ділянках.

7.До особливостей транспортної продукції не належить:

а) чітко виражена речова форма;

б) неможливість зберігання і нагромадження;

в) прив'язаність до певного місця;

г) втілення в додаткових витратах, пов'язаних із процесом переміщення

8.Виберіть визначення, яке найбільш повно відображає поняття інформаційного потоку в логістиці:

а) сукупність циркулюючих у логістичній системі повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями;

б)сукупність циркулюючих у зовнішньому середовищі повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями;

в) сукупність циркулюючих між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями;

г) сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями.

9. До мотивів створення підприємцями запасів належать:

а) ймовірність порушення встановленого графіка постачань;

б) спекуляція;

в) знижки за покупку великої партії товарів;

г) всі перераховані.

10. До функцій складів не належить:

а) консолідація вантажів;

б) розукрупнення вантажів;

в) перетворення виробничого асортименту в споживчий;

г) немає правильної відповіді.

11. Логістика як економічна наука сформувалася на основі ідеї та методів:

а) військової логістики;

б) математичної логіки;

в) дослідження операцій;

г) кібернетики.

12. Не відповідають поняттю «матеріальний потік»:

а) завантаження готової продукції в транспортний засіб;

б) складування напівфабрикатів;

в) транспортування сировини на склад підприємства;

г) переміщення коштів з розрахункового рахунка покупця на розрахунковий рахунок продавця.

13. Відповідно до принципів системного підходу мінливість параметрів елементів логістичної системи під впливом зовнішнього середовища, а також рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга, є властивістю систем:

а) складність;

б) ієрархічність;

в) рухливість;

г) структурованість.

14. До критеріїв формування системи закупівельної логістики належать:

а) оптимальна періодичність постачань;

б) оптимальна структура матеріальних потоків;

в) мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати;

г) всі перераховані.

15. Характерною рисою логістичної концепції організації виробництва є:

а) розгляд виробничої інтеграції як другорядного завдання;

б) оптимізація окремих функцій;

в) орієнтація виробництва на максимізацію партій продукції, яка виготовляється, на складування;

г) відмова від надлишкових матеріальних і товарних запасів.

16. Комісіонер належить до посередників типу:

а) від свого імені і за свій рахунок;

б) від чужого імені і за свій рахунок;

в) від свого імені і за чужий рахунок;

г) від чужого імені і за чужий рахунок.

17. До особливостей транспортної продукції не належить:

а) чітко виражена речова форма;

б) неможливість зберігання і нагромадження;

в) прив'язаність до певного місця;

г) втілення в додаткових витратах, пов'язаних із процесом переміщення

18. Залежно від виду систем, які пов'язуються потоком, розрізняють інформаційні потоки:

а) горизонтальні та вертикальні;

б) зовнішні та внутрішні;

в) вхідні та вихідні;

г) директивні, нормативно-довідкові, обліково-аналітичні, допоміжні.

19. До категорії «виробничий запас» належать:

а) товари на шляху від постачальника до споживача;

б) товари на складах оптових баз;

в) товари на складах сировини підприємств промисловості;

г) товари на складах готової продукції підприємств-виробників.

20. По відношенню до функціональних базисних областей логістики виділяють склади:

а) постачання, виробництва, розподілу;

б) сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва, готової продукції, тари, зворотних відходів;

в) власних і логістичних посередників;

г) вузькоспеціалізовані,. обмеженого асортименту, широкого асортименту

21. Основним об'єктом вивчення логістики є:

а) процеси, здійснювані торгівлею;

б) матеріальні та відповідні їм інформаційні потоки;

в) ринки і кон'юнктура конкретних товарів і послуг;

г) економічні відносини, які виникають у процесі доставки товарів і послуг від місць виробництва до місць споживання.

22. Матеріальний потік:

а) знаходиться в постійному русі;

б) може приймати статичну форму;

в) може приймати динамічну і статичну форму;

г) взагалі не має ніякої форми.

23. Адаптивність логістичної системи — це:

а) підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;

б) наявність певної організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів та суб'єктів управління, що реалізують задану ціль;

в) здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;

г) здатність виконувати задану цільову функцію, реалізовану тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами.

24. До критеріїв формування системи закупівельної логістики належать:

а) оптимальна періодичність постачань;

б) оптимальна структура матеріальних потоків;

в) мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати;

г) всі перераховані.

25. Характерною рисою традиційної концепції організації виробництва є:

а) оптимізація потокових процесів;

б) відмова від виготовлення продукції, на яку немає замовлення покупців;

в) пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень;

г) високий ступінь виробничої інтеграції.

26. Принципова відмінність розподільчої логістики від традиційного розуміння збуту полягає в:

а) методиці сегментації ринку споживачів;

б) тому, що розподільча логістика не може бути застосовна до деяких груп товарів;

в) системному взаємозв'язку процесу розподілу з процесами виробництва і закупівель при управлінні матеріальними потоками;

г) відмові від використання концепції маркетингу під час розподілу.

27. До переваг залізничного транспорту не належать:

а) висока провізна і пропускна здатність;

б) висока регулярність перевезень;

в) висока швидкість доставки на великі відстані;

г) висока доступність до кінцевих споживачів.

28. Випереджаючий щодо матеріального потоку інформаційний потік у зустрічному напрямку:

а) містить відомості про замовлення;

б) є попереднім повідомленням про майбутнє прибуття вантажів;

в) несе інформацію про кількісні та якісні параметри матеріального потоку;

г) містить інформацію про результати приймання вантажу за кількістю і якістю.

29. До категорії «товарний запас» належать:

а) запаси на складі сировини взуттєвої фабрики;

б) запаси металопрокату на складі готової продукції металургійного комбінату;

в) запаси борошна на складах хлібозаводу;

г) запаси сировини на складі мелькомбінату.

30. Забезпечує ефективне внутрішньоскладське транспортування:

а) мінімальний час транспортування;

б) використання наскрізних «прямоточних» маршрутів;

в) мінімальна кількість перевалок з одного обладнання на інше;

г) все вищеперераховане.

«ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ»

1. Економічна сутність готельного господарства полягає в:

А) тому, що вона носить нематеріальний характер;

Б) тому, що надаються основні і додаткові послуги;

В) тому, що готельні послуги є невидимі;

Г) тому, що готельні послуги не можливо зберігати.

2. Засоби розміщення в Україні класифікуються за:

А) індійською системою;

Б) змішаною системою;

В) українською системою;

Г) французькою системою.

3. Вкажіть, де й коли було покладено початок молодіжним костелам у сфері готельної індустрії:

А) у Франції на початку ХІХ ст.;

Б) у Німеччині на початку ХХ ст.;

В) в Італії на початку ХІХ ст.;

Г) в Україні на початку ХХ ст.

4. Частка готелів якої категорії в Україні, відповідно до даних Держкомстату, найбільша:

А) однозіркових;

Б) двозіркових;

В) тризіркових;

Г) чотири- та п’ятизіркових.

5. В якому місті України вперше було побудовано готель, що ввійшов у міжнародну готельну мережу:

А) Львові;

Б) Трускавці;

В) Ялті;

Г) Києві.

6. Готелів якого типу найбільше в Україні:

А) загального типу;

Б) для ділового туризму;

В) для молодіжного відпочинку;

Г) блочного типу.

7. Відповідно до «Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг», при розміщенні дітей віком до 5 років з батьками в одному номері плата за проживання дітей:

А) стягується в повному обсязі;

Б) не стягується;

В) стягується 50%;

Г) стягується тільки 20%.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.013 с.)