ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУЯкщо студент: у повному обсязі засвоїв теоретичний зміст дисциплін, що винесені на комплексний державний екзамен з базової освіти; вільно оперував науковими термінами та поняттями; давав повну, розгорнуту та аргументовану відповідь на поставлені питання; оволодів відповідними практичними навичками та вміннями, набув здатність використовувати їх; глибоко і всебічно розкривав зміст завдань, виявив творчі здібності і вміння при виконанні завдань; правильно зробив розрахунки задач; аргументовано і логічно формував висновки та робив узагальнення, може отримати оцінку «відмінно» («А» за шкалою ЄКТС).

Якщо студент: у повному обсязі засвоїв теоретичний зміст дисциплін, що винесенні на комплексний державний екзамен з базової освіти; оперував науковими термінами та поняттями; давав повну та аргументовану відповідь на поставлені питання; оволодів відповідними практичними навичками та вміннями, набув здатність використовувати їх; розкрив зміст запропонованих завдань; правильно зробив розрахунки задач; сформулював відповідні висновки та зробив узагальнення, але у відповідях допустив окремі неточності та помилки у розрахунках, може отримати оцінку «добре» (4 бали) («В», «С» за шкалою ЄКТС)

Якщо студент: засвоїв основні теоретичні положення дисциплін, що винесенні на комплексний державний екзамен з базової освіти; але в недостатній мірі оперував науковими термінами та поняттями; давав часткову відповідь на поставлені питання; недостатньо оволодів відповідними практичними навичками та вміннями; розкрив зміст окремих запропонованих завдань; допускав помилки у розрахунках задач, може отримати оцінку «задовільно» (3 бали) («Д», «Е» за шкалою ЄКТС).

Якщо студент: фрагментарно оволодів теоретичними питаннями, що становить незначну частину змісту дисциплін, що винесенні на комплексний державний екзамен з базової освіти; поверхнево розкривав зміст питань; допускав суттєві помилки у відповідях та розрахунках; надав неповну товарознавчухарактеристику зразкам, може отримати оцінку «незадовільно (2 бали) (« FX» за шкалою ЄКТС).

 

У випадку, коли студент при складанні державного екзамену з базової освіти отримав оцінку «незадовільно», він відраховується з інституту й отримує академічну довідку.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Закон україни “про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 р.

2. Закон україни “про підприємства в україні” від 27.03.1991р.

3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р.

4. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 р.

5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” від 18.11.2003 р.

6. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. – 295с.

7. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Т.: ЛІЛЕЯ, 1997. – 292с.

8. Баєва О. В., Новальська Н. І., Згалат-Лозинська Л. О. Основи менеджменту: практикум: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524с.

9. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: 1995. – 448 с.

10. Бовыкин В. И. Новый менеджмент (управление предприятием на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления). – М.: ООО “Изд-во “Экономика”, 1997. – 368с.

11. Бєсєдін М. О., Нагаєв В. М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496с.

12. Василенко В. О. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396с.

13. Василенко В. О., Шостка В. І. Ситуаційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 305с.

14. Вітлінський В. В., Наконечний С. У. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – 336с.

15. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навч .посіб. для студ. екон. вузів. – К.: Кондор, 2004. - 598с.

16. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Організація праці менеджера: Навч. посіб. для студ. екон. вузів. – К.: Кондор, 2002. -518с.

17. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ – 2000, 2003. – 336с.

18. Гостиничный и туристический бизнес. Под ред. проф. Чудновского А. Д. - М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, Из-во ЭКМОС, 2000. – 400с.

19. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624с.

20. Довгань Л. Є., Пастухові В. В., Савчук Л. М. Корпоративне управління. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 180с.

21. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид.2-ге, перероб.та доп.. – К.:КНЕУ,2001. – 528с.

22. Євтушевський В. А. Корпоративне управління: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 406с.

23. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. – Минск: БГЭУ, 1996. - 284 с.

24. Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие. – 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001. – 216с.

25. Казмиренко В. П. Социальная психология организации: Монография. –К.:МЗУУП, 1993. – 384.

26. Карсекін В. І., Манов М. А. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування. К.: Вища школа, 1994. - 272с.

27. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 366с.

28. Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие для бизнесменов. – М.: “Ось-89”, 1997. – 240с.

29. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. Навч. - прикладний посібник. – Львів, Центр Європи, 1995. – 175с.

30. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: В-во Національний університет “Львівська політехніка”, 2002. – 228с.

31. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. – М.: “Элник”, 1995. – 491с.

32. Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці. – Ужгород: Карпати, 1994. – 254с.

33. Литват Б. Г. Управленческие решения. – М.: Асоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ” , Изд-во ЭКМОС, 1998. – 248с.

34. Марош И. Организация. Стимулирование. Эффективность. [Пер. с венгр.] – М.: Экономика, 1981. – 108с.

35. Макдоннел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х томах: Пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – 399с., 400с.

36. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. –360с.

37. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 220с.

38. Менеджмент персоналу: Навч. практ. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 311с.

39. Мунін Г. Б., Змійов А. О., Зінов’єв Г. О., Самарцев Є. В., Гаца О. О., Максимець К. П., Роглєв Х. Й. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. / за редакцією члена - кор. НАН України, д.е.н., проф.. Дорогунцова .І. – К.: Ліра – К, 2005.-520с.

40. Мунін Г. Б., Карягін Ю. О., Роглєв Х. Й., Руденко С. І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Навч. посіб. / Під загальною редакцією М.М. Поплавського і О.О. Гаца – К.:. Кондор, 2008. – 460с.

41. Нечаю Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348с.

42. Олійник С. У. та інші. Менеджмент: Навч. посібник – Х.: Друк ЛТД; К.: Проза, 1997. – 176с.

43. Організація обслуговування у малих готелях: Навч. посібник/ Г. Б. Мунін, З. І. Тимошенко, Ю. І. Палеха, М. Д. Стамболов; За заг. ред. академіка О. В. Шербенка. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2007. – 181с.

44. Основи менеджменту: / За науковою ред. проф. В. Г. Федорченка. – К.: Алерта, 2007. – 420с.

45. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: Навч. посібник . К.: Кондор, 2007. - 687с.

46. Осовська Г. В., Копиткова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581с.

47. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997. – 344с.

48. Палеха Ю. І., Кудін В. О. Культура управління та підприємництва: Навч.-метод. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96с.

49. Портер М. Стратегія конкуренції. – К.: Основи, 1997. – 336с.

50. Поршнева А. Г., Румянцева З. П., Саламатин Н. А. Управление организацией: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 669с.

51. Пушкар Р. М., Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490с.

52. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. – Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344с.

53. П'ятницька Г. Т., П'ятницька Н. О. Менеджмент громадського харчування: Підруч.для вузів. – К.: В-во КНТЕУ, 2001. – 655с.

54. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій: Навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2007. – 488с.

55. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009 - 568с.

56. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.

57. Старобинский Э. Е. Как управлять персоналом. – М.: Интел-Синтез, 1995. – 239с.

58. Системный анализ и структуры управления. (Кн. восьмая). – М.: Знание, 1975. – 304с.

59. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент. Теорія та практика. – Т.: карт-бланш, 1997. – 456с.

60. Туленков М. В. Вступ до теорії та практики менеджменту: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 136 с.

61. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Под ред. проф. Чудновского А. Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, Из-во ЭКМОС, 1998.-352с.

62. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608с.

63. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: Кондор, 2005. – 434с.

64. Шегда А. В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. –687с.

65. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник. К.: Знання, 2006. – 439с.

66. Школа І. М. та інші. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник / За ред. проф. І. М. Школи. – Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ, 2003.-662с.

67. Щокін Г. В. Практична психологія менеджменту: Наук. - прак. посібник. – К.: Україна, 1994. – 399с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.01 с.)