ТОП 10:

Яку суму необхідно сплатити до Державного бюджету за видачу ліцензії?А) 1 неоподаткований мінімум (17 грн);

Б) 5 неоподаткованих мінімумів (85 грн);

В) розмір мінімальної заробітної плати на момент отримання ліцензії.

Г) плату вносити не потрібно

 

«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Що розуміється в загальному значенні під потужністю операційної системи:

А) кількість виробленої продукції за календарний період;

Б) здатність операційної системи до виконання кількості операцій за одиницю часу;

В) здатність операційної системи до виконання кількості операцій за операційний цикл;

Г) величини, якою визначається кількість продукції виробленою операційною системою.

2. Укажіть формулу для обчислення потужності операційної системи:

А) W = ( A + A0 )a / t

Б) W = A * et

B) Wo = Ao / to

Г) W = Ao * to

3. Методи оптимізації потужності операційної системи:

А) факторний аналіз, виробничі функції;

Б) метод вузьких місць, факторний аналіз, кореляційний аналіз;

В) балансовий метод, факторний аналіз;

Г) для вузьких місць, виявлення зайвих потужностей, балансовий.

4. Операційна функція організації — це:

а) дії, в результаті яких виробляють товари чи послуги;

б) роботи, які виконують управлінські працівники;

в) перелік виробничих завдань робітників;

г) сукупність правил і процедур технології виробництва.

5. Під операцією розуміють:

а) роботи, здійснювані управлінськими працівниками;

б) перелік виробничих завдань робітників;

в) дії, спрямовані на виконання певного завдання;

г) сукупність правил і процедур технології виробництва.

6. Операційний менеджмент — це:

а) управлінська діяльність, спрямована на якісне та своєчасне продукування необхідних суспільству товарів;

б) усі види діяльності, пов'язаної зі свідомим перетворенням матеріалів, опрацюванням інформації чи мотивуванням покупців;

в) управлінська діяльність, пов'язана з розробленням, використанням і вдосконаленням операційних систем організацій;

г) управлінська діяльність, пов'язана з розробленням, використанням і вдосконаленням операційних систем організацій яка включає три блоки

7. Об'єктом операційного менеджменту вважають:

а) операційну функцію організації;

б) операційну систему організації;

в) управлінські операції;

г) функції менеджменту.

8. Ефективність операційного менеджменту — це:

а) визначений ступінь досягнення операційною системою цілей;

б) досягнення максимально можливої ефективності операційної системи за мінімально можливих витрат;

в) досягнення максимально можливого прибутку;

г) забезпечення самофінансування операційної діяльності.

9. Функції операційного менеджменту — це:

а) конкретизація загальних функцій менеджменту щодо управління операційною функцією організації;

б) роботи, які виконують управлінські працівники;

в) сукупність правил і процедур технології управління;

г) усі види діяльності, пов'язаної зі свідомим перетворенням

10. Функціями операційного менеджменту є:

а) планування та організування операційної функції організації;

б) оперативне регулювання та мотивування працівників;

в) контролювання результатів операційної діяльності;

г) планування, організація, мотивація, контроль

11. Операційна система організації — це:

а) суб'єкт управління організацією;

б) сукупність процесів або дій, спрямованих на утворення і розвиток зв'язків між частинами цілого;

в) повна система виробничої діяльності будь-якої організації;

г) об'єкт управління організацією.

12. Підсистеми операційної системи організації:

а) економічна, соціальна, технологічна;

б) організаційна, технічна, керована;

в) переробна, забезпечення, управління;

г) керуюча, соціальна, економічна.

13. Функції переробної підсистеми операційної системи організації:

а) постачання матеріалів, сировини, енергії, надання транспортних, ремонтних і соціально-побутових послуг;

б) перетворення вхідних операційних ресурсів організації на вихідні результати;

в) стратегічне, тактичне та оперативне управління операційною функцією організації;

г) маркетингова діяльність, оперативне планування.

14. Функції підсистеми забезпечення операційної системи організації:

а) постачання матеріалів, сировини, енергії, надання транспортних, ремонтних і соціально-побутових послуг;

б) перетворення вхідних операційних ресурсів організації на вихідні результати;

в) стратегічне, тактичне та оперативне управління : раційною функцією організації;

г) постачання, перетворення.

15. Основною класифікаційною ознакою операційних стем є:

а) характер «виходу» (результату) і тип процесу робки ресурсів;

б) характер продукції, що виробляється;

в) тип процесу переробки ресурсів;

г) внутрішня організаційна побудова.

16. Особливості операційних систем у сфері послуг:

а) тісна взаємодія зі споживачем;

б) неможливість створення «запасу» послуг;

в) складність визначення якості послуг;

г) взаємодія зі споживачем, неможливість створення «запасу» послуг, складність визначення якості послуг

17. Основна класифікаційна ознака операційних систем у сфері послуг:

а) тип технології;

б) ступінь контакту з клієнтом;

в) трудомісткість послуги;

г) тип послуг.

18. Операційні системи у сфері послуг за технологією надання послуг поділяють на види:

а) потокові лінії;

б) із самообслуговуванням;

в) з індивідуальним підходом;

г) потокові лінії , із самообслуговуванням , з індивідуальним підходом

19. Операційний процес — це:

а) період часу, протягом якого предмет праці перетворюється на товар;

б) стабільне функціонування операційної системи;

в) керовані фактори виробництва;

г) послідовна зміна стану предметів праці, результатом якої є товар.

20. Визначальними ознаками операції є:

а) незмінність складу виконавців, предметів і знарядь праці;

б) сталість складу виконавців і предметів праці;

в) змінність предметів і знарядь праці;

г) сталість складу виконавців і знарядь праці.

21. Операційний цикл виробництва продукції — це:

а) потенційні можливості організації при найбільш ефективному використанні операційних ресурсів;

б) календарний період часу, протягом якого предмет праці проходить усі стадії операційного процесу;

в) керовані фактори виробництва, що володіють вартісними властивостями і перетворювальними можливостями;

г) послідовна зміна стану предметів праці, результатом якої є товар.

22. Стратегічні операційні рішення — це рішення з питань:

а) виробничої потужності та вертикальної інтеграції;

б) технологічних процесів та устаткування;

в) модернізації та якості продукції;

г) виробничої потужності, технологічних процесів та устаткування, модернізації та якості продукції.

23. Сучасні операційні стратегії ґрунтуються на:

а) мінімізації витрат виробництва, модифікації товарів;

б) забезпеченні якості операційного процесу, скороченні тривалості операційного циклу;

в) модифікації товарів, скороченні тривалості операційного циклу;

г) забезпеченні якості операційного процесу, мінімізації витрат виробництва.

24. Виробничу програму розробляють терміном на:

а) на 5 років

б) на 3 роки

в) на 2 роки

г) на один рік

25.Узагальнювальний показник результативності операційної діяльності організації — це:

а) дієвість;

б) якість;

в) якість трудового життя;

г) ефективність виробництва.

 

«САМОМЕНЕДЖМЕНТ»

1.Стиль керівництва це:

1. Філософія менеджменту.

2. Мікроклімат у групі ( колективі ).

3. Гнучка поведінка керівника що до підлеглих.

4. Фактори внутрішнього і зовнішнього середовища.

2.Відсутність згоди між двома або більше сторонами це:

1. Стрес.

2. Конфлікт.

3. Переміни.

4. Зрив.

3.Керівник авторитарного типу:

1. Відрізняється надмірною централізацією влади.

2. Створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності.

3. Мало втручається у справи підлеглих.

4. Балансує необхідність досягнення виробничих результатів із задоволенням потреб людей.

4.Керівник демократичного типу:

1. Відрізняється надмірною централізацією влади.

2. Створює умови підлеглим для ініціативи і самостійності.

3. Мало втручається у справи підлеглих.

4. Не враховує людський аспект управління, зосереджений на результатах праці.

5.Основними принципами побудови позитивних соціально-психологічних відносин у колективі є:

1. Обсяги у напрями господарської діяльності; організаційні форми управління; ефективність підприємства.

2. Свобода висловлювань та ініціативи, солідарність, інформованість, справедливість, взаємоповага.

3. Економічні, організаційно-розпорядчі, соціальні методи управління.

4. Делегування повноважень, вікова, статева структура, інформованість.

6.Керівник ліберального типу:

1. Відрізняється надмірною централізацією влади.

2. Створює умови підлеглим для ініціативи та самостійності.

3. Мало втручається у справи підлеглих.

4. Не враховує людський аспект управління, зосереджений на результатах.

7.Теорії лідерства, що є найбільш ефективними при зосередженні зусиль працівників на досягненні цілей організації:

1. Демократичний, авторитарний і ліберальний стилі управління.

2. Метод “мозкового штурму”, теорія ігор, теорія черг.

3. Підхід з позицій особистих якостей, підхід з позицій поведінки, ситуаційний підхід.

4. Законна, еталонна, експертна влада.

8.Група, яка формується спонтанно на основі симпатій, антипатій, спільних інтересів, взаєморозуміння:

1. Формальна група.

2. Неформальна група.

3. Цільова група.

4. Вертикальна група.

9.Характерними особливостями формальних груп є:

1. Створюються за продуманим планом; структура формується свідомо; працівники мають на меті реалізацію цілей і отримання доходу; створюються за рішенням керівництва.

2. Професійна компетентність, досвід, знання, інтелект, розміщення продуктивних сил.

3. Координація діяльності підрозділів, розв’язання проблем, прийняття непопулярних рішень.

4. Соціальний контроль, опір перемінам, наявність неформальних лідерів.

10.Невербальні символи – це:

1. Спілкування за допомогою слів

2. Закодована інформація

3. Міміка, жести, не включаючи слів

4. Таємна інформація

11. Який документ містить всю необхідну інформацію щодо призначення, планування робочого місця, оснащення, функціонального призначення умов праці, нормування праці, охорони праці, техніки безпеки і т. д.?

1. Положення про підрозділи тa посадові інструкції.

2. Паспорт робочого місця.

3. Положення про оплату праці, інструкція про охорону праці та техніку безпеки

4. Статут підприємства, посадові інструкції.

12. За цілями ділові наради поділяють на:

1. Навчальні, раз'яснювальні, проблемні, комунікаційні та аналітичні.

 

2.Роз'яснювальні, проблемні, комунікаційні, інформаційні та координаційні.

3. Проблемні, координаційні, інформаційні та навчальні

4. Навчальні, роз'яснювальні, проблемні, координаційні та інформаційніПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.012 с.)