ТОП 10:

Змістовні модулі навчальних дисциплін, які входять в структуру білетів державного комплексного екзамену 

 1. Економічна теорія
 2. Фінанси, гроші та кредит
 3. Маркетинг
 4. Логістика
 5. Облік і аудит

Менеджмент і адміністрування:

 1. -основи менеджменту
 2. -самоменеджмент
 3. -операційний менеджмент
 4. -управління персоналом
 5. - менеджмент
 6. - інформаційний менеджмент
 7. - адміністративний менеджмент
 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 9. Організація готельної справи
 10. Організація туристичної справи
 11. Економіка і фінанси підприємства
 12. Безпека життєдіяльності (БЖД, охорона праці)
 13. Менеджмент в туристичній та готельній індустрії
 14. Право (Правознавство, правове регулювання туристичної діяльності, підприємницьке право)

 


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН:

Теоретичні питання (економічний блок дисципліни):

 1. Предмет і об’єкт економічних досліджень.
 2. Економічна наука та економічна політика.
 3. Історія економічної науки. Основні школи в економіці.
 4. Економічні потреби як основа мотивації діяльності людини.
 5. Класифікація і взаємодія економічних інтересів.
 6. Економічні ресурси, їх класифікація.
 7. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість.
 8. Закон спадної віддачі.
 9. Типізація економічних систем.
 10. Економічні функції держави.

Теоретичні питання (фахові дисципліни):

 1. Розкрити зміст категорій «функції організації» та «функції менеджменту», визначити взаємозв’язок між ними, подати їх перелік.

2. Розкрити зміст поняття «організація», визначити її риси, охарактеризувати особливості туристичної організації.

3. Кадрове планування : поняття, цілі, завдання.

 1. Поняття та класифікація операційних систем в сфері гостинності

5. Охарактеризувати сучасні теорії мотивації та їх застосування в діяльності підприємства.

 1. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні.
 2. Алгоритмізація управлінської діяльності в операційному менеджменті
 3. Туристичне підприємство як суб’єкт господарської діяльності. Класифікація туристичних підприємств за різними ознаками.
 4. Охарактеризувати організаційно-розпорядчі методи менеджменту.

10. Туристичний продукт, його особливості і структура. Основні етапи створення туристичного продукту

 1. Оплата праці, її сутність і визначальна роль у системі винагород.

12. Життєвий цикл операційної системи готелів та ресторанів

13. Інформаційні потоки в діяльності підприємств готельного бізнесу

14. Охарактеризуйте потенціал та особливості готельної індустрії Львова для ділового туризму.

 1. Потужність та види потужності операційної системи підприємств готельного бізнесу

16. Конфлікти в організації та методи їх усунення

17. Інформаційне забезпечення управління

18. Види анімації в туризмі, особливості їх організації

 1. Страхування в туризмі: основні функції, види, особливості організації
 2. Охарактеризуйте вимоги, які ставляться до готелів всіх категорій, відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 4269:2003. Класифікація готелів
 3. Класифікація видів туризму за різними ознаками та їх характеристика.
 4. Поняття та рівні культури організації, складові культури менеджменту.
 5. Міжнародні організації та міжнародні документи у сфері туризму.
 6. Оцінка та атестація персоналу : сутність, цілі, завдання.
 7. Управління діловою кар’єрою працівників.

26. Операційна система підприємств готельно-ресторанного бізнесу

27. Технологія підготовки та проведення ділової наради. Особливості проведення нарад різних видів.

28. Розкрийте зміст функції менеджменту рішення: поняття, вимоги, види та етапи прийняття управлінських рішень.

29. Роль транспорту в туризмі. Особливості організації перевезень туристів різними видами транспорту.

30. Охарактеризуйте функцію менеджменту контролювання.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІН:

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

1. Позитивна економічна наука вивчає:

а) «що є»;

б) «що має бути»;

в) позитивні тенденції в економічному розвиткові;

г) негативні тенденції в економічному розвиткові;

д) оцінкові міркування.

2. Що не є ресурсом:

а) земля;

б) праця;

в) капітал;

г) гроші;

д) підприємницький хист.

3. Яке із тверджень є нормативним:

а) з підвищенням заробітної плати люди працюють енергійніше;

б) додаткова емісія грошей спричиняє інфляцію;

в) дефіцит державного бюджету збільшує державний борг;

г) рівень безробіття треба знижувати;

д) збільшення використовуваного доходу розширює видатки на споживання.

4. Які потреби є в основі піраміди Маслоу:

а) у самореалізації;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) у визнанні;

д) жодні.

5. Форма кривої виробничих можливостей зумовлена:

а) законом зростання альтернативної вартості;

б) законом попиту;

в) законом пропозиції;

г) законом зростання потреб людей;

д) усі відповіді неправильні.

6. Ефективна національна економіка передбачає:

а) повне залучення ресурсів;

б) повний обсяг виробництва;

в) виготовлення кожного продукту з найнижчими витратами виробництва;

г) виробництво найбажанішої для суспільства продукції;

д) усе перелічене.

7. Економічні ресурси містять такі складові:

а) земля, капітал, гроші, праця;

б) капітал, праця, земля, підприємницький хист;

в) гроші, капітал, споживчі блага, земля;

г) праця, капітал, земля, споживчі блага;

д) усі відповіді неправильні.

8. Проблему рідкісності ресурсів можна розв’язати, якщо:

а) люди відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

б) зростуть темпи науково-технічного прогресу;

в) будуть виявлені нові джерела енергії;

г) правильні відповіді – б, в;

д) усі відповіді неправильні.

9. Інтенсивний тип економічного зростання – це:

а) зростання обсягів національного продукту високими темпами;

б) збільшення виробництва товарів і послуг завдяки підвищенню ефективності використання ресурсів;

в) нарощування виробництва товарів і послуг шляхом збільшення кількості факторів;

г) освоєння нових видів продукції;

д) усі відповіді неправильні.

10. Що не належить до чинників економічного зростання інтенсивного типу:

а) підвищення кваліфікації працівників;

б) застосування продуктивніших машин і механізмів;

в) удосконалення організації виробництва;

г) збільшення кількості працівників;

д) поліпшення використання фізичного капіталу.

11. Що не належить до чинників економічного зростання екстенсивного типу:

а) збільшення кількості працівників;

б) зростання обсягу інвестицій;

в) розширення сільськогосподарських угідь;

г) підвищення кваліфікації працівників;

д) збільшення енергетичного потенціалу економіки.

12. Яка із перелічених ознак не притаманна ресурсам:

а) обмеженість;

б) різноманітність;

в) корисність;

г) безмежність;

д) усі ознаки притаманні.

13. Які з потреб не належать до матеріальних:

а) ремонт автомобіля;

б) відвідання концерту у філармонії;

в) житло;

г) потреби фірми в автотранспорті.

14. Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:

а) поділ праці;

б) виготовлення продуктів для споживання самим виробником;

в) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;

г) передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі;

д) економічне відокремлення виробників.

15. Який із напрямів економічної науки вважав, що багатство нації визначається кількістю нагромадженого золота і срібла:

а) монетаризм;

б) меркантилізм;

в) фізіократизм;

г) класична школа;

д) кейнсіанство.

16. Від чого прямо не залежить купівельна спроможність грошей:

а) від інфляції;

б) від дефляції;

в) від кількості грошей в обігу;

г) від кількості банків у країні.

17. Що є передумовою виникнення товарної форми виробництва:

а) суспільний поділ праці;

б) концентрація виробництва на великих підприємствах;

в) наявність розгалуженої грошової системи;

г) наявність розвинутої системи машин.

18. Що не характеризує суті грошей:

а) сукупність активів, які використовують для виконання ділових операцій;

б) посередник в обміні товарів і послуг;

в) вимірник цін усіх інших товарів;

г) одна із форм нагромадження багатства;

д) один із видів виробничих ресурсів.

19. Сучасні грошові системи не характеризує така ознака:

а) їхньою основою є паперові гроші;

б) хронічне знецінення грошей;

в) визначення золотого вмісту грошової одиниці;

г) широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки.

20. Яке поняття означає підвищення центральним банком обмінного курсу національної валюти за системи фіксованих валютних курсів:

а) деномінація;

б) дефляція;

в) дезінфляція;

г) стагфляція;

д) ревальвація.

21. Який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами є головним у сучасних умовах:

а) звичаями і традиціями;

б) релігійними переконаннями;

в) силою;

г) моральними переконаннями;

д) юридичними нормами.

22. Що є постійним дефіцитом у ринковій економіці:

а) ресурси;

б) товари щоденного вжитку;

в) гроші;

г) інтелектуальні блага;

д) послуги.

23. Що є постійним дефіцитом у командній економіці:

а) природні ресурси;

б) гроші;

в) товари і послуги;

г) інтелектуальні блага;

д) трудові ресурси.

24. За панівною формою власності прихильники марксистського підходу виділяють такі економічні системи, або способи виробництва:

а) первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, індустріальний, соціалістичний;

б) первіснообщинний, рабовласницький, доіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний;

в) первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, постіндустріальний;

г) доіндустріальний, індустріальний, капіталістичний, соціалістичний, постіндустріальний;

д) первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний.

25. Що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:

а) земля;

б) устаткування;

в) людина;

г) продукт інтелектуальної праці;

д) футболіст.

26. Що не належить до об’єктів інтелектуальної власності:

а) промислові зразки;

б) ліцензії;

в) цінні папери;

г) винаходи;

д) ноу-хау.

27. Якою є особливість вітчизняної економіки порівняно з економікою інших пострадянських держав:

а) висока залежність від імпортних енергоносіїв;

б) структурна криза сільськогосподарського виробництва;

в) висока частка військово-промислового комплексу;

г) гігантизм і монополія в економіці;

д) високий рівень криміналізації економічного життя.

28. Які два види ринків містить схема кругопотоку:

а) грошовий ринок і ринок капіталів;

б) ринок цінних паперів і ринок ресурсів;

в) ринок ресурсів і грошовий ринок;

г) ринок товарів і послуг та ринок ресурсів;

д) ринок товарів і послуг та ринок грошей.

29. Що не охоплює поняття «ринок цінних паперів»:

а) акції;

б) облігації;

в) казначейські білети;

г) майнові приватизаційні сертифікати.

30. Який напрям не стосується діяльності біржі праці:

а) реєстрація безробітних;

б) створення нових робочих місць шляхом інвестування капіталу;

в) виплата допомоги з безробіття;

г) реєстрація вакансій;

д) професійна орієнтація працівників.

31. Фондова біржа – це ринок, на якому:

а) продають і купують цінні папери;

б) торгують іноземною валютою;

в) укладають угоди за кредити;

г) продають і купують споживчі товари на гурт;

д) торгують товарами виробничого призначення.

32. Яка ознака не стосується ринкової економіки:

а) зрівняльний розподіл доходів;

б) приватна власність;

в) свобода підприємництва;

г) особиста заінтересованість;

д) конкуренція.

33. Олігополія – це така структура ринку, в якій:

а) є один великий виробник і продавець продукту;

б) існує велика кількість фірм-конкурентів, що виготовляють однорідний продукт;

в) декілька фірм-конкурентів виробляють значну частку конкретного продукту;

г) є лише один покупець;

д) велика кількість фірм-конкурентів виготовляє диференційований продукт.

34. Який товарний ринок найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:

а) сталі;

б) послуг;

в) тракторів;

г) бензину;

д) цінних паперів.

35. Яка ознака характеризує тільки досконалу конкуренцію:

а) фірма максимізує прибуток;

б) фірма привласнює економічний прибуток;

в) фірма не може впливати на ціну;

г) фірма застосовує нецінову конкуренцію;

д) усі відповіді неправильні.

36. Зростання ціни на бензин переміщуватиме:

а) криву пропозиції автомобілів управо;

б) криву пропозиції автомобілів уліво;

в) криву попиту на автомобілі вліво;

г) криву попиту на автомобілі вправо;

д) усі відповіді неправильні.

37. Зміна величини попиту означає:

а) переміщення кривої попиту;

б) посилення або послаблення дії нецінових чинників;

в) перехід на стабільній кривій попиту під одного співвідношення ціни та кількості товару до іншого;

г) правильні відповіді – б, в;

д) усі відповіді неправильні.

38. Що є причиною зміни величини попиту на бензин:

а) зміна кількості автомобілів;

б) зміна пір року;

в) зміна ціни на бензин;

г) зміна доходів покупців;

д) усі відповіді неправильні.

39. Що не є частиною ринку факторів виробництва:

а) вантажівки;

б) сільськогосподарські угіддя;

в) випускники економічного факультету;

г) 1 млн. грн.;

д) електроенергія.

40. Якщо збільшення доходу спричинило збільшення попиту на певний товар, то він є:

а) товаром нижчої споживчої цінності;

б) товаром-замінником;

в) проміжним продуктом;

г) товаром вищої споживчої цінності;

д) усі відповіді неправильні.

41. До чинників, що не впливають на попит на товар, належать:

а) пропозиція товару;

б) доходи споживачів;

в) смаки й уподобання;

г) ціни взаємозамінюваних і взаємодоповнюваних товарів;

д) сподівання споживачів.

42. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо:

а) зменшенням пропозиції товару А;

б) збільшенням пропозиції товару А;

в) підвищенням ціни товару А;

г) зниженням ціни товару А;

д) підвищенням ринкової ціни товару В, який є товаром-замінником товару А.

43. Якщо зросте ціна пшениці, то для ринку кукурудзи (за інших однакових умов):

а) крива пропозиції переміститься вліво;

б) крива пропозиції переміститься вправо;

в) рівноважна ціна кукурудзи зменшиться;

г) рівноважна ціна кукурудзи збільшиться;

д) усі відповіді неправильні.

44. Якщо фактична ціна товару вища від рівноважної, то:

а) виникає нестача цього товару;

б) виникає надлишок цього товару;

в) зростають ціни факторів виробництва, потрібні для виробництва цього товару;

г) фактична ціна цього товару зростатиме;

д) усі відповіді неправильні.

45. В Україні універсальний акциз офіційно називають:

а) податком на додану вартість;

б) акцизним збором;

в) прибутковим податком;

г) податком з обороту;

д) податком із продажу.

46. Відомі класифікації податків не виділяють такі їхні види:

а) прогресивні, регресивні та пропорційні;

б) прямі й непрямі;

в) справедливі та несправедливі;

г) загальнодержавні й місцеві.

47. Крива Лафера відображає залежність між:

а) податковими надходженнями та інфляцією;

б) податковими ставками і податковими надходженнями;

в) податковими надходженнями і державними видатками;

г) податковими ставками і державними видатками;

д) усі відповіді неправильні.

48. Дефіцит державного бюджету є, якщо:

а) державні видатки перевищують надходження;

б) збільшуються державні видатки;

в) зменшується державний борг;

г) знижуються податки;

д) усі відповіді неправильні.

49. На що не спрямована стабілізаційна макроекономічна діяльність держави:

а) на зниження темпів інфляції;

б) на прискорення зростання обсягу національного виробництва;

в) на абсолютну зайнятість;

г) на рівновагу платіжного балансу;

д) на стабілізацію курсу національної валюти.

50. До основних виробничих фондів підприємства не належать:

а) виробничі будівлі;

б) устаткування;

в) машини та інструменти;

г) предмети праці;

д) робоча худоба.

51. Що не належить до оборотних виробничих засобів підприємства:

а) сировина;

б) основні й допоміжні матеріали;

в) незавершена продукція;

г) паливо та енергія;

д) готова продукція на складі.

52. Що розуміють під функціональним розподілом доходу:

а) розподіл доходу між споживанням і заощадженням;

б) розподіл фірмою доходу на дивіденди й розвиток виробництва;

в) розподіл національного доходу між факторами виробництва;

г) розподіл доходів між основними економічними суб’єктами;

д) усі відповіді неправильні.

53. За інших однакових умов земельна рента збільшуватиметься, якщо:

а) знижується ціна землі;

б) збільшується попит на землю;

в) зменшується попит на землю;

г) пропозиція землі збільшується;

д) не збільшуватиметься за жодної з цих умов.

54. До основних факторних доходів належать:

а) заробітна плата, трансферні платежі, процент, рента;

б) заробітна плата, процент, рента, прибуток;

в) пенсії, процент, рента, заробітна плата;

г) пенсії, трансферні платежі, дивіденди, заробітна плата;

д) усі відповіді неправильні.

55. Який показник найточніше характеризує рівень життя:

а) грошові доходи населення;

б) реальний дохід на душу населення;

в) рівень безробіття;

г) темпи інфляції;

д) коефіцієнт участі в робочій силі.

56. Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у:

а) валовому внутрішньому продукті;

б) торговельному балансі;

в) платіжному балансі;

г) державному бюджеті;

д) національному доході.

57. Значне зниження курсу гривні стосовно іноземних валют може впливати на український експорт та імпорт таким чином:

а) зростуть обсяги як експорту, так і імпорту;

б) зросте обсяг експорту і зменшиться обсяг імпорту;

в) зменшаться обсяги як експорту, так і імпорту;

г) зменшиться обсяг експорту, однак збільшиться обсяг імпорту;

д) не зміняться обсяги ні експорту, ні імпорту.

58. «Країна живе в борг» за:

а) активного платіжного балансу;

б) пасивного платіжного балансу;

в) активного використання своїх офіційних золотовалютних резервів;

г) пасивного платіжного балансу та невикористання офіційних золотовалютних резервів;

д) активного платіжного балансу та невикористання офіційних золотовалютних резервів.

59. «Країна виробляє більше, ніж споживає», коли:

а) державний бюджет є дефіцитним;

б) збільшується її зовнішній борг;

в) торговельний баланс пасивний;

г) збільшується видобуток золота в країні;

д) торговельний баланс активний.

60. Яку складову не містять золотовалютні резерви:

а) золотий запас;

б) спеціальні права запозичення;

в) резервну позицію країни в МВФ;

г) вільно конвертовані валюти;

д) державні цінні папери.

 

«ПРАВО»

1. Форма держави це:

а) спосіб організації та здійснення державної влади,

б) належність до певного історичного типу,

в) адміністративно-територіальний устрій.

2. Республіки бувають:

а) абсолютні; б) дуалістичні; в) президентські; г) східні; д) парламентські; ж) конституційні; й) обмежені.

3. Визначте, яка з зазначених ознак притаманна виключно державній владі:
А спирається переважно на авторитет особи, яка уособлює владу;
Б можливе легальне застосування примусу;
В розповсюджується на певну групу людей;
Г не має чітких територіальних меж.

4. Визначте назву теорії походження держави, яка пояснює її виникнення як історію розвитку сім’ї :

а)Договірна;

б) теологічна;

в) патріархальна;

г) психологічна.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.029 с.)