ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУПрограма навчальної дисципліни

«Проблеми конституційного процесу»

Змістовний модуль 1

Тема 1. Процесуальні проблеми організації і здійснення окремих форм безпосереднього народовладдя

Поняття та види форм безпосередньої демократії.

Поняття , види референдумів. Процесуальний порядок підготовки та проведення: порядок призначення, порядок утворення комісій з референдуму, їх повноваження, порядок голосування і визначення підсумків, опублікування, введення в дію, зміна або скасування законів, інших рішень, прийнятих референдумом.

Проблема виконання рішень референдумів.

Поняття та види виборів.

Порядок їх підготовки та проведення.

Проблема позбавлення громадян виборчих прав. Процесуальні проблеми проведення таємного голосування. Проблема абсентеїзму виборців.

 

Тема 2. Процесуальне регулювання організації та діяльності Верховної Ради України

 

Народний депутат - представник українського народу у парламенті. Підстави і порядок виникнення та припинення повноважень народного депутата України.

Організаційно-правові форми діяльності народного депутата у Верховній Раді. Депутатський запит і депутатське звернення.

Компетенція Верховної Ради України.


Парламентські процедури.

Законодавчий процес у парламенті : поняття, проблеми теоретичного обгрунтування поняття «законопроектний процес», громадський чинник у законотворчості, законодавча ініціатива.

Тема 3. Процесуальне регулювання статусу і діяльності народного депутата України

Проблема забезпечення основних гарантій діяльності народних депутатів.

Процесуальні проблеми розподілу депутатських мандатів усередині списку за пропорційною виборчою системою.

Процесуальний статус парламентської коаліції та парламентської опозиції.

Імперативний мандат народного депутата: проблеми та шляхи врегулювання.

Актуальні проблеми парламентського імунітету.

Тема 4. Процесуальні питання статусу і діяльності Президента України

Президентський контроль і його місце в системі державного контролю.

Інститут припинення повноважень Президента : проблеми процесуального регулювання.

Зміщення від посади Президента як форма парламентського контролю.

Щодо спадкоємності поста Президента.

 

Тема 5. Процесуальні питання організації і діяльності політичних партій в Україні

Особливості правового регулювання організації і діяльності політичних партій в Україні.

Проблеми найменування політичної партії: особливості конституційно-правового регулювання


Політичні партії як учасники правотворчого процесу.

 

Тема 6. Процедура реалізації окремих особистих прав і свобод людини і громадянина в Україні

Право на життя : біоетика, право на аборт, проблема смертної кари, проблема евтаназії.

Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання : зміст поняття « місце перебування», « місце проживання», порядок реєстрації.

Право на мирні збори, демонстрації, пікетування : процедура підготовки і проведення.

 

Тема 7. Процесуальні аспекти діяльності Конституційного Суду України

Проблема виконання рішень (висновків) Конституційного Суду. Відповідальність за невиконання рішень Конституційного Суду. Правове регулювання виконання рішень.

 

Рекомендована література з навчальної дисципліни

«Проблеми конституційного процесу»

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- Ст.141

2. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 6.11.2012 (станом на 01.09.2013) // Відомості Верховної Ради України.- 2013.- №44-45.- Ст. 634

3. Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 (станом на 01.09.2013)

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№ 24.- Ст.170

5. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011(станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2012.-№10-11.- Ст. 73

6. О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов: Закон Украины от 10.07.2010 г. (по состоянию на 01.09.2013 г.) // Ведомости Верховной Рады Украины.- 2010.-№ 35-36.- Ст.491.

7. Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №14.- Ст.81

8. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- №3.- Ст.17

9. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 р. Закон України від 09.03.2010 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 40. – Ст.290.

10. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- №35.- Ст.170

11. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 02.03.2000 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- №21.- Ст.158

12. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- №23.- Ст.176

13. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- №28.- Ст.224

14. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- №23.- Ст.118

15. Про Конституційний Суд України: Закон України від 05.04.2001 р. (станом на 01.09.2013 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- №23.- Ст.118

16. Регламент Конституційного Суду України від 14.10.2008 р. // http//zakon2.rada.gov.ua./laws/show/v001z710-97/pa

Базова:

1. Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб.- Київ: Юрінком Інтер, 2010.- 533 с.

2. Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник.- 2-ге вид.- К.: Освіта України, 2010.- 591 с.

3. Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права: навч. посіб.- К.: Юрисконсульт: КНТ, 2007.- 270 с.

4. Скомороха Т.В. Акти Президента України: конституційно-правовий аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук:12.00.02. / Скомороха Тарас Вікторович; Ін-т законодавства ВРУ.- Київ, 2012.- 17 с.

5. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України: монографія: Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка.- К.: ВПЦ Київськ. ун-т, 2010.- 299с.

6. Стрижак А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України: аналітичний огляд і коментар.- Київ: Ін Юре, 2010.- 629 с.

Допоміжна:

1. Погорілко В. Ф. Референдне право Україні: навч. посібник / В. Ф. По-горілко, В. Л. Федоренко. - К.: ЛІРА-К, 2006. - С. 44, 51.

2. Рыжов В. А. Законодательная власть: парламент : в 4 т. / В. А. Рыжов, Б. А. Страшун // Конституционное (государственное) право зарубежных стран ; отв. ред. Б. А. Страшун. — Тома 1—2. Часть общая. — М. : Изд-во «БЕК», 2012.-С. 513

3. Колесова Н.С. Политические права и свободы / Н.С. Колесова // Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е.А.Лукошева.- М.: Изд-во НОРМА, 2013.

4. Конституція незалежної України: навч. посіб. / за ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. - Київ, 2000. - С. 121.

5. Головастикова А. Н. Права человека : учебник / А. Н. Головастикова, Л. Ю. Грудина. - М.: Эксмо, 2012. - С. 305

6. Скомороха В.Є. Конституційна юрисдикція в Україні : проблеми теорії, методології і практики / В.Є. Скомороха. – К.: МП Леся, 2012. – С. 648.

 

Інформаційні ресурси:

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws

http://www.president.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua/control/

http://www.ccu.gov.ua/uk/index

http://www.sovet.donbass.com/?lang=ru&sec=01&iface=Public&cmd=view&args=

http://www.lukyanchenko.donetsk.ua/

 

Контрольні питання з навчальної дисципліни

«Проблеми конституційного процесу»

1. Поняття та види форм безпосередньої демократії, їх стисла характерика.

2. Поняття, види референдумів, їх предмет.

3. Організація і проведення референдумів.

4. Процесуальний порядок підготовки та проведення Всеукраїнського референдума.

5. Рішення референдума: юридична сила, дія, перегляд чи скасування, проблема виконання.

6. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми.

7. Поняття, сутність та види виборів.

8. Порядок підготовки та проведення виборів.

9. Конституційні принципи виборчого права та проблема їх реалізації.

10. Виборча система. Особливість виборчої системи України.

11. Виборчий процес в Україні.

12. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

13. Народний депутат України: вимоги до кандидата, підстави і порядок виникнення та припинення повноважень народного депутата України.

14. Організаційно-правові форми діяльності народного депутата у Верховній Раді.

15. Процедура внесення депутатського запиту народним депутатом України та обговорення відповіді на нього. Депутатське звернення.

16. Процедура створення комітетів Верховної Ради України. Організаційні форми і порядок діяльності комітетів.

17. Порядок роботи Верховної Ради України.

18. Порядок організації і проведення сесій Верховної Ради України.

19. Організація розгляду питань і прийняття рішень на пленарних засіданнях парламенту.

20. Законодавчий процес у парламенті: поняття, проблеми теоретичного обгрунтування поняття «законопроектний процес», громадський чинник у законотворчості.

21. Поняття законодавчої ініціативи і процедура її здійснення.

22. Поняття та стадії законодавчого процесу.

23. Розгляд законодавчих пропозицій у комітетах і комісіях Верховної Ради України.

24. Спеціальні парламентські процедури.

25. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.

26. Основні гарантії діяльності народних депутатів: види, зміст, проблема забезпечення.

27. Мандат народного депутата: зміст, особливості, проблеми та шляхи врегулювання.

28. Парламентський імунітет: поняття, зміст, особливості.

29. Вибори Президента України: види, особливості.

30. Президентський контроль: місце в системі державного контролю, форми контролю.

31. Інститут припинення повноважень Президента: підстави, порядок та проблеми процесуального регулювання.

32. Процедура усунення Президента України з поста в порядку імпічмента.

33. Зміщення від посади Президента як форма парламентського контролю.

Спадкоємність поста Президента.

34. Порядок реєстрації, права та відповідальність політичної партії. Проблеми найменування.

35. Політичні партії як учасники правотворчого процесу.

36.Особисті права людини і громадянина: зміст та проблеми реалізації

37. Політичні права громадян: зміст та проблеми реалізації.

38. Економічні права та свободи людини і громадянина: зміст та проблеми реалізації.

39. Культурні (гуманітарні) права та свободи людини і громадянина: зміст та проблеми реалізації.

40. Юридичні гарантії реалізації та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина: система за зміст.

41. Конституційний Суд України: статус та повноваження.

42. Конституційні процедури призначення суддів Конституційного Суду України.

43. Організація роботи Коституційного Суду України: порядок, проблеми та шляхи врегулювання.

44. Пленарні засідання Конституційного Суду України: порядок їх підготовки та проведення; питання, які виносяться на розгляд.

45. Засідання Конституційного Суду України: порядок їх підготовки та проведення; питання, які виносяться на розгляд.

46. Звернення до Конституційного Суду України: форми, суб`єкти, зміст.

47. Провадження в справах у Конституційному Суді України: форми, строки, процедура.

48. Рішення (висновки) Конституційного Суду України: порядок прийняття і набуття чинності рішень.

49. Правове регулювання виконання рішень, відповідальність за невиконання рішень Конституційного Суду.

50. Процедури, які спрямовані на забезпечення виконання рішень та висновків Конституційного Суду України, їх стисла характеристика.

 

Навчально-методичне видання

Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Спеціаліст» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» / Укладачі: Щебетун І.С., Одегова Л.Ю.- Донецьк: ДонНУ, 2014.-26 с.

 

Щебетун Ірина Степанівна

Одегова Людмила Юріївна

Підписано до друку Формат 60/84/ 1/16. Папір офсет.

Друк офсет. Умов.-друк. арк. 5,5 Облік.-вид. арк. 6,15. Тираж прим. Замовлення №

Донецький національний університет, 83055, Донецьк-55, вул. Університетська, 24

 

Видавничий центр економіко-правового факультету, 83050, Донецьк-50, пр. Ватутіна, 1а

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.4.127 (0.018 с.)